2009 Интервю с прокурор за имотните измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами


Прокурорът е починал от рак през 2013 г. на 39-год. възраст, затова тук няма да споменавам името му, награден е посмъртно със званието "Юрист на годината". RIP!

-

Прокурорът: "в момента голяма част от покупките на пазара стават чрез банкови кредити. А там проверката на документите е значително по-обстойна, отколкото ако човек сам прави това. (защото ние, прокурорите, знаем, че нотариусът нищо не проверява, бел. блогър) Една банка, преди да отпусне кредит, проверява изцяло движението на имота от самото начало и вероятността да се случи такава измама е много по-малка (отколкото при проверка от "гаранта на правната сигурност" - вж предаването по БНР на 22.04.2016, озаглавено Българският нотариус - гарант за правната сигурност на гражданите) "

               "В случай че установим подобен опит или извършена измама, единственият механизъм, който можем да използваме, е да уведомим данъчните служби да ни сигнализират при издаване на данъчна оценка за прехвърляне на имота. Това се прави с цел да предотвратим многократното прехвърляне на имота и така да изгубим нишката (защото ние, прокурорите, не можем да проверим в Службата по вписванията)"

            "ако този имот излезе на публична продан и някой го купи, това е първично правно право за придобиване на собственост." (терминът "правно право" не съществува; публичната продан не е първичен способ за придобиване на собственост, а деривативен, защото имотът си има собственик -  Решение № 1081 от 10.07.2008 г. на ВКС., V г.о.: "Публичната продан е деривативно основание за придобиване", Решение № 365 от 22.10.2012 по гр.дело 17/2012 на ВКС: "Публичната продан не е договор, а едностранен властнически акт на изрично натоварен за това орган, но тя може да прехвърли правото на собственост върху недвижим имот само ако длъжника е собственик. Затова е деривативен способ за придобиване правото на собственост." и т.н.)

-

Журналистът:
- Това означава ли, че истинският собственик изгаря?
- Да - отговаря прокурорът. (да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров - вж гр. ни дело, с което сме признати за истински собственици, а ответниците ни - осъдени да ни върнат владението, т.к. са го упражнявали без правно основание; но, разбира се, ако жертвата на имотна измама чака съдействие от прокуратурата, изгаря - вж материала Защо ще си загубим имотите?)


-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2572

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.