Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

Начало на блога
 

Обратно към всички Информативни материали

-

Публикувано в блога на 06.05.2020. Посл. актуализация: 10.10.2020

Р. Стоянова

-

 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА ПОКОЙНАТА МИ МАЙКА, ПОСТРАДАЛА ОТ ИМОТНА ИЗМАМА. СПИ СПОКОЙНО ВЕЧНИЯ СИ СЪН, МАМО!

mamcho_na_okolo_50.jpg

Прекрасната ми майчица през 80-те, род. 1933 - поч. 2017

-

Резюме. Делото е за ревандикация на горски и земеделски земи, продадени с кметско пълномощно (две сделки). Ищци - ние с брат ми. Ответници - шестима. Двама признаха иска още с отговора си по чл. 131 ГПК, други двама не обжалваха пред въззивна, а останалите двама се бориха до ВКС - неуспешно. Така точно две години след вписване на ИМ делото завърши с окончателно решение в наша полза. Но отначало без малко да загубим, защото след изчитане на експертизата, че подписът на майка ми върху пълномощното бил истински, ние не я оспорихме, а съдията каза, че не сме били сочели други доказателства. Това можеше да бъде краят. Как се обърнаха нещата, е дълга история, разказана тук по-долу чрез документи и бележки по някои от тях. Не беше лесно - пуснати бяха сума ти молби и жалби до съда и още докъде ли не, пет пъти беше искан отвод на съдията и т.н. В крайна сметка мога да кажа, че съм доволна от съда. Единствено ми остана малко неприятно впечатление от фамилиарниченето на адвокатите на ответниците с районния съдия, но няма как - те са си от Плевен и се познават.

         Трите съдебни акта по делото ни: Решение от 18.02.2019г. по гр.д.№1718/2018 на ПлРС  (нищожно пълномощно поради липса на валидно нотариално удостоверяване на съдържанието му), Решение от 26.07.2019 год. по в.гр. д. № 330/2019 на ПлРС (потвърждава решението на ПлРС) и  Определение от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС (не допуска касация). 

-

09.03.2018 Искова молба, входирана на 12.03.2018 - иска се нищожност на упълномощаването на множество основания: липса на съгласие, липса на форма, противоречие със закона и добрите нрави, оттам - липса на представителна власт и т.н. Месец по-късно, в поправената ИМ, е посочено само едно основание - липса на форма.

-

            Приложения към ИМ -12 бр.: преписи, платежни документи, у-ние за наследници, нот.актове за собственост, заверено от РП-Плевен копие от процесното пълномощно, заверено от РП-Плевен копие от регистъра за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет за 2013 г. (с липсващ регистрационен номер за заверка на съдържанието на процесното пълномощно), ТЕЛК, текст и аудиозапис (върху CD) на телефонен разговор между мнимия представител и дъщерята на мнимо представляваната, проведен по негова инициатива на 14.05.2013г.

-

         Молба към ИМ за осигуряване на доказателства по служебен път от нотариус 007

         Молба към ИМ за осигуряване на доказателства по служебен път от прокуратурата

         Молба към ИМ за осигуряване на доказателства по служебен път от съда в Разград

         Молба към ИМ за издаване на 7 бр. съдебни удостоверения с приложени към нея 7 проекто-СУ за: актуални скици (издадено), данъчни оценки (издадено), технически характеристики (отказано), таксационна характеристика на горската територия (отказано), договори за аренда (отказано), родствени връзки и сем. положение (частично отказано), документи от кметството (издадено)

-

12.03.2018 Разпореждане да се представят актуални скици и т.н.

-

20.03.2018 Молба в отговор на разпореждането от 12.03.2020. Тук, на стр. 4, съм подчертала изрично, че "дори - теоретично - подписът да е истински, пълномощното пак е нищожно поради липса на предписаната от закона форма при извършването на  нотариалното му удостоверяване (официалната част)."

-

21.03.2018 Разпореждане Генадий да потвърди действията на Ренета и да се внесе поправена ИМ, за да може Съдът да "разпореди вписване на поправената ИМ".

-

26.03.2018 Молба от Генадий в отговор на разпореждането от 21.03.2018 - потвърждава действията на Ренета

-

11.04.2018 Молба от Ренета в отговор на разпореждането от 21.03.2018  - изпраща в указания 2-седмичен срок поправената ИМ с уточнени искове

         Приложение към молбата от 11.04.2018 - поправената ИМ - иска се нищожност на упълномощаването на едно-единствено основание: липса на предписаната от чл. 37, ал. 2 ЗЗД форма на упълномощаване ("с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно") - нищожност на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 ГПК. За съжаление се оказа, че под липса на форма съдът разбира само неприсъствена заверка на подписа и нищо друго. Предполагам, че е действал под влияние на рутинната съдебна практика.

-

          Приложения към поправената ИМ -13 бр.: преписи, платежни документи, у-ние за наследници, нот. актове за собственост, заверено от РП-Плевен копие от процесното пълномощно, заверено от г-н Алтан Хюсеинов, понастоящем кмет на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, копие от регистъра за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет за 2013 г. (с липсващ регистрационен номер за заверка на съдържанието на процесното пълномощно) с писмено изявление от г-н Хюсеинов върху същия лист за липсата на специална книга (том I) в кметството [получено от кметството със СУ, бел. Р.С., 04.05.2020]; ТЕЛК, текст и аудиозапис (върху CD) на телефонен разговор между мнимия представител и дъщерята на мнимо представляваната, проведен по негова инициатива на 14.05.2013г.; у-ние за родствени връзки

-

11.04.2018 Определение за налагане на възбрана

-

13.04.2018 Разпореждане за вписване на ИМ

-

16.04.2018 ИМ е вписана. Точно две години по-късно, на 16.04.2020, ВКС се произнесе с определение по жалбата на ответниците срещу решението на въззивния съд, с което се потвърждаваше решението на първоинстанционния - не допуска касация (бел. блогър, 04.05.2020)

-

21.05.2018 Разпореждане за изпращане на препис от ИМ до ответниците

-

20.06.2018 Отговор на ИМ от майката на лъжепълномощника (първа купувачка на нивите) - моли ИМ да бъде оставена без движение, тъй като макар и "доста пространствена", е неясна; обещава да отговори след "превеждането" ѝ в съответствие с чл. 127 ГПК "до първото по делото заседание преди приемане на доклада на съда" (обещанието остана неизпълнено, бел. моя, Р.С., 05.05.2020)

-

20.06.2018 Отговор от последните купувачи на нивите  - същият, като от майката на пълномощника плюс възражение, че са добросъвестни владелци; и те обещават да отговорят до първото по делото заседание (и тяхното обещание остана неизпълнено, бел. моя, Р.С., 05.05.2020).

-

30.07.2018 Отговор от единствените купувачи на гората - признават иска, молят да бъдат освободени от разноски (ние приехме с благодарност признанието им и бяхме съгласни да бъдат освободени от разноски, но съдът не разреши, бел. моя, Р.С., 05.05.2020).

-

12.09.2018 Отговор от лъжепълномощника - същият, като от майка му; и той обещава да отговори до първото заседание (и неговото обещание остана неизпълнено, бел. моя, Р.С., 05.05.2020)..

-

11.10.2018 Определение № 3787 - проект за доклад по чл. 140 ГПК: "Съдът намира, с оглед на заявените фактически твърдения от ищците, че е сезиран с евентуално съединени искове, както следва: иск за прогласяване нищожността на пълномощно 12.02.2012г., със заверка на подписа под №2 и на съдържането- №2А на Кметство с. Гороцвет,  с упълномощител насл. Йорданка Дикова Найденова и пълномощник Станимир Георгиев Кожухаров, с правно основание чл.26, ал.2, предл.2, вр. чл.44, ал.1 от ЗЗД-поради липса на съгласие, по чл. 26, ал.2, предл.3, вр чл. 44, ал.1 от ЗЗД- поради липса на предписана от закона форма (упълномощаването беше прогласено за нищожно точно на това основание - липса на форма, бел. моя, Р.С., 05.05.2020), и по чл. 26, ал.1, предл.1 от ЗЗД, вр. чл. 574 и сл. ГПК- поради противоречие със закона, в частта на нотариалното удостоверяване на пълномощното; иск с правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД [...];  иск с правно основание чл. 108 от ЗС- за признаване [...], че ищците са собственици [...] и ги осъди да предадат владението на същите." Делото е насрочено за 27.11.2018 г. 

                 

-

12.11.2018 Молба вх. № 28826 отн. Определение № 3787 от 11.10.2018 г. Уточнявам, че основанието на иска за нищожност на упълномощаването е само едно - чл. 26, ал. 2, пр. 3 от ЗЗД, вр.чл. 44 ЗЗД (липса на предписана от закона форма). Цитирам Решение №414/2014/01.04.2015 по дело №4813/2014 на ВКС, ГК, IV г.о., в което се казва, че липсата на отбелязване в регистъра на датата, подписа или съдържанието на пълномощното означава, че съответното удостоверяване е нищожно, дори подписът да е истински. Моля Съдът да допусне записа на разговора с ответника Станимиr (лъжепълномощника) като надлежно и безспорно доказателство за липса на плащане по сделките, предвид факта, че  тайните аудио и видео записи се приемат в европейското право като надлежни доказателства и прилагам две статии за тайните записи и европейското право.  
            Приложения към молбата от 12.11.2018 - 2 бр.: Решение №414/2014/01.04.2015 по дело №4813/2014 на ВКС, ГК, IV г.о. и две статии за съдебни решения с допускане на тайни записи като  доказателства в Съда. (на 19.11.2018 г. препис от тази молба е получен от адвоката на ответниците, без отговор от тяхна страна до края на делото, бел. моя, Р.С., 05.05.2020)

-

13.11.2018 Експертизата - подписът на майка ми вероятно е истински (не сме я оспорвали; ако искът ни за нищожност на упълномощаването "висеше" само на един подпис, въобще нямаше да заведем дело, бел. моя, Р.С., 05.05.2020) За експертизата по делото по-подробно пише в материала Образец от подпис (спесимен) и експертиза

-

26.11.2018 Справка от РП-Плевен - предстои привличане на обвиняеми за измама и документни престъпления (справката беше игнорирана от съда, бел. моя, Р.С., 05.05.2020

-

27.11.2018 г. - Молба вх. № 30388 - Допълнения и пояснения по ИМ преди края на първото заседание. Внесена в деня на първото заседание със 17 бр.  приложения и преписи за ответниците. (приобщена към материалите по делото с надпис "за разглеждане в открито съдебно заседание", но не беше разгледана; ответниците не изпратиха отговор, бел. моя, Р.С., 05.05.2020

 -

27.11.2018 Първо заседание - съдебен протокол, получен по имейл на 03.12.2018

-

Оспорване на съдебния протокол от първото заседание - множество възражения, изпратени заедно с молба за поправка и допълване на протокола.

-

10.12.2018 Молба вх. № 31744 на осн. чл. 151, ал. 2 ГПК за поправяне и допълване на протокола от първото заседание. Бях изпратила тази молба по имейл на 07.12.2018 с приложено към нея оспорване на протокола, но ме накараха да я подам на хартия, след което ме уведомиха със съобщение от деловодството да я изпратя още веднъж на хартия, защото на съда не било ясно какво искам. На 14.12.2018 я подадох пак. Сега пък получих съобщение, че "изложение № 31638/10.12.2018 г. не съставлява молба за поправка на протокол". На 20.12.2018 пак изпратих молба, като приложих съобщението от деловодството. Изчаках да минат празниците и на 04.01.2019 подадох по е-път още една молба, съответно пак получих съобщение да я изпратя на хартия, че не можело било по е-път (язък ми за наскоро получения официален е-достъп!). Без да мрънкам, на 09.01.2019 я препратих на хартия, но получих сухо съобщение от деловодството, което гласеше, че съдът вече се бил произнесъл по искането ми за поправка на протокола (ха, де?).В интерес на истината, съдът допусна поправка и допълване на протокола от второто заседание, който при това беше доста по-точен и верен. От друга страна, сега като си помисля, първият протокол не е подлежал на поправка и допълване, именно защото е до такава степен неточен, неверен и непълен, че не може нито да се поправи, нито да се допълни, ами трябва изцяло да се пренапише. Следователно, съдът беше прав да откаже поправка и допълване на протокола от първото заседание.

-

07.12.2018 От предс. на съда - отказва да приеме по имейла заявление за е-достъп до материалите по делото. Наложи се да пътувам от Варна до Плевен и обратно, за да подам едно листче хартия. Там ми провериха личната карта и приеха заявлението. Може би се бяха сетили, че не е трябвало да ме допускат до съдебната зала без никаква проверка за самоличност и сега си поправяха грешката? В крайна сметка, две-три седмици по-късно  получих е-достъп, което беше добре.

-

17.12.2018 Молба да получа копие от всички страници на кметския регистър, изискани по служебен път И това ми беше отказано, обаче само няколко дни по-късно получих дългоочакваното разрешение за е-достъп и сама си ги видях. Сегашният кмет ги беше изпратил в идеален вид - формат А 3, заверени за вярност, с учтиво придружително писмо, а гледката им ме изпълни с радост, защото се оказа, че не само липсва рег. номер за заверка на съдържанието, но и номерът за заверка на подписа на майка ми се мъдреше на отделна страница като номер за заверка на подписа на друго, непознато лице, извършена месец по-рано същата година. Дублиран беше, следователно недостоверен! Дублирани бяха и номерата за заверка на декларациите. Обадих се на брат ми и му казах, че сега вече с този двоен кметски регистър няма мърдане, печелим, ако ще да ни въртят до ВКС и обратно.

-

19.12.2018 Молба до съда от адвоката на ответниците да бъде изискан целия кметски регистър за 2013 г. в оригинал. Съдът удовлетвори още на следващия ден тази молба на ответниците, въпреки че беше изпратена извън всякакви процесуални срокове, а аз се притесних, да не би, ако кметът откаже да изпрати оригиналния регистър, да излезе, че не сме доказали твърденията си. За наш късмет, кметът веднага го изпрати и след месец всички дружно го четяхме в залата по време на второто заседание. (бел. моя, Р.С., 05.05.2020).

-03.01.2018 Молба до съда за произнасяне по кметския регистър (никакъв отговор - нито от съда, нито дори от деловодството, бел. моя, Р.С., 05.05.2020)

-

Междувремено почти до края на 2018 г. се опитвах да привлека вниманието на съда върху липсата на  представителна власт на адвокатите на 2-ма от 4-мата ответници. Проблемът беше, че първият им адвокат, който на 20.06.2018 беше изпратил отговор на ИМ от тяхно име, чак на 04.12.2018 представи пълномощно от тях след поредица от молби и разпореждания  (антедатирано впрочем), а вече беше преупълномощил свой колега със своите права (каквито нямаше) и колегата му вече беше участвал в първото заседание (и двамата адвокати са дами). Тъкмо се оправи този проблем и на следващата инстанция възникна нов от същия вид - същият адвокат заяви пред окръжния съд, че бил представлявал 4-ма на брой въззивници. Окръжният съд без малко да повярва (отразено в съдебния протокол от заседанието на 27.06.2019), но после явно е разбрал, че адвокатът послъгва, видно от съдебното решение, в което ясно са посочени само двама въззивници. Другите нито са обжалвали решението на районния съд, нито са изразявали становище по въззивната жалба след получаването на препис от нея (бел. моя, Р.С., 05.05.2020).  

-

16.01.2019 Молба отн. решаващия за изхода на делото иск    
                Приложение към молбата от 16.01.2019: Съдебна практика на ВКС за нищожност на нотариално удостоверяване поради недостоверна дата на извършване, което влече нищожност на сделката
(едностранна или двустранна) поради липса на форма)


17.01.2019 Молба отн. съобщенията от деловодството

18.01.2019 Уведомление № 1 - съдът не ме е питал дали приемам проекто-доклада, уведомявам, че отказвам да го приема и обяснявам защо. Уведомление № 2 от същата дата - уведомявам, че отказвам да приема и изменения проекто-доклад, като обяснявам защо.

18.01.2019 Първо искане за отвод на съдията. Неубедително.

Двете уведомления и първото искане за отвод бяха написани през нощта на 17-ти срещу 18-ти януари в таванска стаичка на хотел "Мираж" - гр. Плевен,  където бях отседнала ден преди заседанието на 18.01.2019. Носех си лаптопа и пишех. На сутринта ги изпринтих в малка книжарничка точно срещу хотела и ги входирах в регистратурата на съда. Заседанието беше от 13:30.

18.01.2019, 9:19 ч. Брат ми уведомява съда по е-път, че не е призоваван за заседанието

18.01.2019 Протокол от второто заседание в РС-Плевен, получен няколко дни по-късно. Прие се да бъдат представени писмени защити

22.01.2019 Писмена защита 

23.01.2019 Молба да получа копие от съдебния протокол

25.01.2019 Второ искане за отвод на съдията

28.01.2019 Молба за поправяне и допълване на съдебния протокол от 18.01.2019, изпратена по Български пощи на 26.01.2019

29.01.2019 Писмена защита от ответниците. Пишат, че когато пълномощното не е отразено в регистъра, то е нищожно. На практика признават иска, без може би сами да разбират какво са направили. Много се смях, като им четох защитата.

29.01.2019 Трето искане за отвод на съдията. На 31.01.2019 съдията е издал Определение за отказ  да се отведе по делото. Определението не беше публикувано в е-досието по делото, до което имах е-достъп. Получих го около две седмици по-късно на хартия. Не беше удовлетворително.

01.02.2019 Повторна молба за поправяне и допълване на съдебния протокол от 18.01.2019 съгласно дадените указания от деловодството да конкретизирам исканията си.

01.02.2019 Четвърто искане за отвод на съдията (изпратено на 31.01.2019 на хартия). То е най-важното. В него са изброени грешките на съдията при квалифициране на исковете.

01.02.2019 Молба по е-път отн. писмената защита на ответниците. Изтъквам, че от защитата им е видно, че и те, както и съдията, още не са се запознали с исковата молба.

 

04.01.2019 Молба на хартия отн. писмената защита на ответниците.


04.01.2019 Пето искане за отвод на съдията - заради игнориране на доказателствата

07.02.2019 Благодаря за уведомяването по телефона да се явя на 15.02.2019 за изслушване на аудиозаписа от заседанието на 18.01.2019 и пак посочвам точното основания на иска. На следващия ден получих по е-път Определение от 06.02.2019 за насрочване на производство по допълване на съдебния протокол. Ето така трябва са се работи, браво на съда!

08.02.2019 Моля да ми изпратят определението за отказ на съдията да се отведе или поне да го качат на е-портала. Изпратиха ми го, но не веднага. Първо получих съобщение от деловодството, че съдът не бил длъжен да ми го изпраща, затова на 11.02.2019 изпратих още една молба по е-път и в крайна сметка го получих.

11.02.2019 Молба за допълване на определението от 06.02.2019, изпратена на хартия на 09.02.2019

13.02.2019 Жалба срещу съдията

15.02.2019 Протокол от заседанието за изслушване на аудиозаписа и допълване на съдебния протокол от 18.01.2019

18.02.2019 Решението на РС-Плевен

-

27.02.2019 Молба за допълване на решението

-

08.03.2019 Въззивна жалба от ответниците

-

11.04.2019 Отговор от мен на въззивната жалба

-

12.04.2019 Отговор от брат ми на въззивната жалба

-

17.04.2019 Отговор от мен на частна въззвивна жалба (ответниците, които признаха иска, молят да бъдат освободени от разноски, аз съм съгласна)

-

19.04.2019 Отговор от брат ми на частна въззивна жалба (ответниците, които признаха иска, молят да бъдат освободени от разноски, брат ми е съгласен)

-

27.06.2019 Писмена защита от адвоката на въззивниците, внесена на ръка по време на заседанието (защитата е от името на 4-ма, но адвокатът имаше пълномощно само от двама)

-

27.06.2019 Заседанието на въззивна инстанция

-

02.07.2019 Отговор на писмената защита от адвоката на въззивниците

-

26.07.2019 Решението на ОС-Плевен

-

05.09.2019 Касационна жалба от адвоката на касаторите, получена на 02.10.2019

-

18.10.2019 Нашият отговор на КЖ

-

16.04.2020 Определение на ВКС - не допуска

 -

Решението по делото ни е влязло в сила на 16.04.2020 г. - снимка от централизирания информационен сайт на ВСС с публикувани съдебни актове

-

29.09.2020 Молба за отбелязване на съдебно решение по вписана искова молба  Същия ден влязлото в сила решение беше вписано (по-точно, беше "отбелязано" - такъв е терминът при вписване в законния 6-месечен срок от влизане в сила на решението) NB! Ако този срок се изпусне, тогава вече решението се "вписва". Много e лошо да се изпусне 6-мес. срок обаче, защото тогава вписването на исковата молба губи силата си, а самото решение се счита за влязло в сила чак от късната дата на вписването - вж чл. 115 ЗС.

-

            Справка - Закон за собствеността

Чл. 115. Влезлите в законна сила решения, постановени по исковите молби по предходния член, се отбелязват по представен препис от решението.

В решението, в което се уважава искът, съдът дава шестмесечен срок на ищеца да извърши това отбелязване. След изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

Ако исковата молба не е вписана (или вписването ѝ е изгубило действието си, бел. блогър), решението, което е постановено по нея, няма действие спрямо трети лица, освен от деня, в който то е вписано.
-

 

 

Начало на блога
 

Обратно към всички Информативни материали

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2007

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.