23.10.2023 До МП с копие до МС, АгВп, РС-Плевен и ОС-Плевен

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че отговорът на инсп. Лиляна Кузманова от МП е незадоволителен, обяснявам защо, и моля да се възложи на друг инспектор от Министерството извършване на нова проверка.

.

ДО: Г-Н АТАНАС СЛАВОВ,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

.

Копие до: Г-жа Първанова - Дир. "Добро управление" в МС (вр. с писмо от 12.10.2023 - приложено), до г-жа Д. Митева - Изп. дир. на АгВп (вр. с кореспонденцията ни от 01.02.2023 досега), до г-жа Найденова - Предс. на РС-Плевен (вр. чл. 80, ал. 1, т. 8 от ЗСВ) и до г-жа Сахатчиева - Предс. на ОС-Плевен (вр. чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ)

.

ПО Е-ПОЩА

.

23.10.2023 г.

.

Отн. Проверка по жалба срещу съдия по вписванията (приложена)

.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

.

         На 30.05.2023 г. изпратих жалба срещу съдия по вписванията към РС-Плевен, която е разпоредила на 12.01.2023 г. частично заличаване на възбрана на КПКОНПИ (приложение 1. жалба срещу съд.вписв.). На 26.07.2023 я допълних с ново обстоятелство (приложение 2. допълване на жалбата). На 28.09.2023 г. получих по е-поща отговор, подписан от г-жа Кузманова (приложение 3. отговор на жалбата). Отговорът е незадоволителен поради следните причини.

.

          1. Г-жа Кузманова не е отговорила на два от трите поставени въпроса в жалбата. Единият въпрос беше, "защо съдия по вписванията Веселка Иванова не е вписала нито един номер на имотна партида в подлежащия на вписване акт", а другият - "дали съдията по вписванията наистина смята, че на 12.01.2023 възбраната все още е тежала върху бившия имот със закритата през 2021 г. партида? При положение, че е наясно с това, че при делбата през 2021 възбраната върху него автоматично е преминала в партидите на новите имоти? Или просто повтаря обърканите обяснения на служителите на АВ, без да се замисля какво точно означават?"

             Пояснение по единия въпрос. Изискването за вписване номер на имотна партида е по чл. 9 от ПрВп. В редакцията на ПрВп от 1997 г., ДВ бр. 86 от 30.09.1997 г., тази разпоредба гласи: "В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди, съдията по вписванията записва в подлежащия на вписване акт и номера на имотната партида." Понастоящем формулировката на същия текст е омекотена с възвратен глагол: "се записва и номерът на съответната помощна партида", но задължението на съдията по вписванията не е отменено.

            Пояснение по другия въпрос. Обясненията на служителите са объркани, защото те нямат юридическо образование и не разбират, че съгл. влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен с брат ми сме наследили имотите от майка си Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Според тях, Бировски са били собственици на имотите и са ни ги прехвърлили заедно с тежестите на КПКОНПИ. Съгл. съдебното решение обаче, майка ни не е продавала имотите, затова след смъртта ѝ през 2017 г. собствеността е преминала директно от нейния патримониум в нашия, а Бировски са просто последните несобственици по веригата прехвърляния от несобственик към несобственик, прекъсната с уважен от Съда ревандикационен иск.

.

          2. Г-жа Кузманова е дала отговор само на третия въпрос, но - без правен извод. Третият въпрос беше, какво разпореждане е издала съдията по вписванията - "какъв точно текст е изготвила за разпореждането си - дали не е бил прекалено кратък и неясен?" Отговорът на г-жа Кузманова е, че разпореждането е било за заличаване на възбраната върху четири имота с освобождаване от такса, подпис, дата. Липсващият правен извод е, че така постановеното разпореждане не само е неясно, то е и неизпълнимо поради следните причини:

             - служителите са инструктирани (от кого? - да се провери!) да нанасят данните от всеки вписан акт едновременно по персоналните и по имотните партиди (помощните), понеже сме в преходен период на преминаване от поименната (персоналната) система на вписване към поимотната (реалната). За да ги нанесат едновременно обаче, броят на имотите в двата вида партиди трябва да е един и същ, а в случая не е така. Тук броят се разминава - 4 по персоналните партиди на несобствениците Бировски (възбранени от КПКОНПИ) и 5 по имотните партиди на наследствените ни имоти (също възбранени от КПКОНПИ, въпреки че сме ги наследили от майка си без никакви тежести на КПКОНПИ! Защо? - да се провери!);

.

          - служителите нямат право да нанасят данни по персонални партиди на несобственици поради забраната на чл. 36, ал. 1 от ПрВп, цитирам: "В партидната книга (това е книгата, в която се съхраняват персоналните партиди - чл. 33, буква "з" и чл. 38, ал. 1 и 39, ал. 1 от ПрВп, бел. моя) се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него (до собственика!). В тази връзка на 02.10.2023 зададох на г-жа Кузманова един-единствен въпрос: "Защо и при двете разпореждания на съдията по вписванията е игнорирана забраната на чл. 36, ал. 1 от ПрВп да се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на несобственици?" Отговор все още не е получен (приложение 4. един въпрос към г-жа Кузманова).

.

              3. Г-жа Кузманова е изказала следното неправилно твърдение: "От 2008 г. до момента на проверката, справките се извършват само по информационна система за кадастър и имотен регистър "ИКАР".

         Пояснение. По сега действащата персонална система на вписване, справките се правят само по книгите на хартиен носител, които се водят по реда на ПрВп - чл. 39, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 46, ал.2, вр. чл. 6, ал. 1, б. "а" ПрВп, а информационната система на АгВп не е надеждна, защото не е регламентирана и се използва от служителите без никакъв контрол от страна на съдиите по вписванията, цитирам Становище на Българската асоциация на съдиите по вписванията във вр. с обществените консултации по въпроса „Защо още няма Имотен регистър?", проведени от 08.02.2021г. до 10.03.2021г.:

             „- Липсата на регламентирани правила на взаимодействие между съдиите по вписванията и служителите на Агенция по вписванията.

           - предоставянето на електронни услуги и „справки по имот" чрез отдалечения достъп от АВ, които следва да бъдат извършвани при наличие на вярна база данни

    - правната регламентация по отношение на информационната система ИКАР

          - непълнота на информацията, грешки при въвеждане на данните

         - липсата на изискване за определена квалификация на служителите или за придобиване на такава при назначаването на им."

                  и още много други проблеми.

.

               4. Г-жа Кузманова не е проверила, дали съдията по вписванията е изпълнила задължението си по чл. 32, изр. 2 от ПрВп, цитирам: "За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт". Действително, в жалбата срещу съдията по вписванията този въпрос не е поставен изрично, но една компетентна проверка би следвало да даде отговор и на него, т.к. е пряко свързан с високо отговорната дейност на Съдията по вписванията. Още повече, че съгл. Решение на ВКС от 07.12.2021 по гр.д.№ 1393/2021 год., само и единствено подредените в книгите актове на хартиен носител представляват безспорно доказателство за действително извършените вписвания, отбелязвания или заличавания, цитирам от решението на ВКС:

               "При действащата персонална система на вписванията вписването [...] се извършва по реда на Правилника за вписванията. В този смисъл са разпоредбите на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.116 от Закона за собствеността и чл.1 от Правилника за вписванията. А съгласно чл.7 от Правилника за вписванията, вписванията [...] се извършват [...], чрез подреждането на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги."

.

               Вписаният акт в случая е Обезпечителна заповед от 2019 г. на ОС-Добрич, подредена в книга ВЪЗБРАНИ, том 1, акт 79. Разполагам с незаверен препис от цялата обезпечителна заповед, получен от СлВп-Плевен в края на 2020 г. (приложение 5. първа страница от обезпечителната заповед на ОС-Добрич - тук, в блога, не е приложена). В нея въпросните 4 имота, които понастоящем са 5 поради доброволна делба през 2021 г. между действителните собственици - ние с брат ми, фигурират под номера 36, 37, 39 и 39 (приложение 6. имоти 36-39 в обезпеч. заповед на ОС-Добрич    тук, в блога, не е приложено)

.

               ИСКАНЕ. С оглед на гореизложеното най-учтиво моля да се възложи на друг инспектор по ЗСВ в Министерството извършване на нова проверка, при която да се разгледат премълчаните от г-жа Кузманова проблеми, като се обърне внимание и на въпроса, дали съдията по вписванията е изпълнила задължението си по чл. 32, изр. 2 от ПрВп, цитирам отново: "За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт."

             Уточнявам, че разпоредбата на чл. 32, изр. 2 от ПрВп е за пълно заличаване на цяла възбрана върху даден имот, а в случая се касае за частично заличаване само на 4 (четири) измежду стотиците възбранени имоти, затова съдията по вписванията следва да е отбелязала извършеното частично заличаване не отстрани на целия акт, а отстрани на въпросните 4 имота, които в Обезпечителната заповед фигурират под номера 36-39 (прил. 6 към настоящето). Отбелязването на ръка отстрани на въпросните наши 4 имота в Обезпечителната заповед на хартиен носител е от изключителна важност за правната сигурност, т.к. неизпълнението му в конкретния случай може да доведе до изнасяне на публична продан на нашите четири имота ведно със стотиците други и така ние да платим дълговете на осъдените ни ответници по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста

.

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2687

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.