Извлечение от справки по имотите - е-услуга 3100 в сайта на Агенцията ЕПЗЕУ (Електронен портал за електронни услуги)

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 19.05.2024

Р. Стоянова

.

          Накратко. Справките по имот показват, че тежестите на КПКОНПИ са заличени и по петте наши наследствени имота. Първо са надлежно наложени през 2019 и по петте (през 2019 имотите ни бяха 4), а след това - и надлежно заличени през 2023, пак по петте.

.

           Въпросът е, откъде са извлечени данните за тежестите в справките? По принцип се извличат от персоналните партиди на собствениците и на техния пряк праводател (предишния собственик на имота), евентуално от персоналната партида на прекия праводател на прекия праводател на собствениците и т.н. до първия регистриран собственик на имота (по-подробни обяснения има в материала материала Как се извършват справки по имот съобразно сега действащата персонална система на вписване)     

          В случая обаче не са нито от персоналните партиди на собствениците (ние с брат ми), нито от персоналналната партида на прекия ни праводател и единствен предишен собственик - майка ни. Не са и от партидите на петте имота, където възбраната е останала незаличена по два от имотите, а исковата молба - и по петте.
          Данни за налагането и заличаването на тежестите се намират единствено в персоналните партиди на Бировски, т.к. само те са длъжниците на КПКОНПИ, ние не сме. Но - Бировски не са наши праводатели! А и по техните партиди броят на имотите ни е 4, колкото е и по документите за налагането и заличаването на тежестите.

.

         Пояснение. По информация от сайта на АВ, Агенцията предоставя следните е-услуги:

ЕПЗЕУ - Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Справки чрез отдалечен достъп от имотен регистър
3099 Справка чрез отдалечен достъп за документ от имотен регистър
3100 Справка чрез отдалечен достъп за имот от имотен регистър
3097 Справка чрез отдалечен достъп за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания
3102 Справка чрез отдалечен достъп за лице от имотен регистър за избрана служба по вписвания
3096 Справка чрез отдалечен достъп от електронна партида за имот
 .   
    По е-услуга 3100 се визуализира цялата история на имота в табличен вид от първата му поява в информационната система на Агенцията до деня на справката.
    По е-услуга 3096 се визуализират петте части на партидата по чл. 59-64 от ЗКИР - А-имот, Б-собственик, В-вещни права, Г-ипотеки и Д-възбрани.
   
        Конкретно в нашия случай:
    По е-услуга 3100 тежести на КПКОНПИ са заличени и по петте имота.
    По е-услуга 3096 повечето от тежестите на КПКОНПИ все още не са заличени.

         Заключение. Софтуерът на АВ генерира справки, съдържащи взаимно-противоречиви данни за един и същ имот. Явно установеният от ОС-Плевен софтуерно-технически проблем е много сериозен, щом втора година вече не може да се отстрани - по-подробна информация за софтуерния проблем има в Разпореждане изх. № 2635/04.05.2023 г. на ОС-Плевен

.

      ТУК може да се види справка по имот с площ 20 228 кв.м., образуван от разделения през 2021 имот с площ 43 806 кв.м.

      ТУК - справка по имот с площ 23 578 кв.м., образуван от разделения през 2021 имот с площ 43 806 кв.м.

      ТУК - справка по имот с площ 5000 кв.м.

      ТУК - справка по имот с площ 730 кв.м.

      ТУК - справка по имот с площ 920 кв.м.

      ТУК - справка по разделения през 2021 г. имот за периода 01.01.2002-26.07.2023. Справката показва, че през 2023 и по него уж били заличени тежестите на КПКОНПИ. Тоест, според дефектния софтуер на Агенцията, тежестите на КПКОНПИ са налагани и заличавани върху 6 имота! (справката по разделения имот вече е свалена от сайта на ЕПЗЕУ, бел. блогър, 20.05.2024

.

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.


             


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2736

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.