5. Как се извършват справки по имот съобразно сега действащата персонална система на вписване

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

           Съгласно чл. 45-47 от ПрВп, при извършване на справка по имот са необходими данни за собственика на имота и за прекия му праводател - чл. 47, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 46, ал.2, вр. чл. 6, ал. 1, б. "а" ПрВп. Имотната партида не е необходима за извършване на такава справка, т.к. засега е само помощна - чл. 39, ал. 2 от ПрВп ("Справки по партидите за имотите имат само помощен характер и се правят да се установи описанието на имота.")

.

           Конкретно чл. 47, ал. 2 гласи: "Заявлението за издаване на удостоверението по ал. 1 трябва да показва: а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели".

.

Съгл. чл. 39, ал. 1 от ПрВп първо се проверява, дали има партида на името на собственика (наричана още поименна или персонална партида на собственика). Персоналната партида се съхранява в партидна книга и - цитирам: "От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани, както и номерата на помощните партиди за имотите" (само номерата, нищо повече - чл. 39, ал. 2!) Проверява се дали по партидата на собственика има ипотеки, възбрани, искови молби и т.н., кога и как е станал собственик и от кого е придобил имота. Ако например го е придобил чрез покупко-продажба с НА и по партида му няма наложени тежести, се отваря партидата на прекия му праводател (продавача, бившия собственик на имота). От нея се "узнава" същото - има ли тежести и т.н., защото ако има тежести по партидата на прекия праводател (продавача в случая), те преминават върху имота на сегашния собственик, дори да не се виждат по персоналната му партида. Затова се казва, че тежестите вървят с имота. По нашите персонални партиди например няма тежести на КПКОНПИ. Те са наложени по партидите на Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски. Но нито един от тримата Бировски не е наш праводател. Нито пък праводател на нашия праводател, по-точно - на нашия наследодател.

             Ние сме придобили имотите по наследство от майка си Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Приживе майка ни не ги е прехвърляла нито веднъж на когото и да било, поради което имотите са преминали директно от нейния патримониум в нашия. Това накратко гласи влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано на 29.09.2020 по вписаната на 16.04.2018 г. искова молба срещу Ивайло Бировски, Жулиета Бировска и още 4 лица.

             Ето какво гласи диспозитивът на Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, цитирам само тази част, която се отнася за Бировски (целият диспозитив):

     "ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, спрямо ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ, ЕГН67... и ЖУЛИЕТА СТАМЕНОВА БИРОВСКА, ЕГН74..., че РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН57... и ГЕНАДИЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ, ЕГН55..., СА СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017"[...], и на основание чл. 108 от ЗС ГИ ОСЪЖДА ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО върху описаните имоти"

.

     И въпреки всичко, по партидите на нашите наследствени имоти стоят тежести на КПКОНПИ, на които мястото им изобщо не е там. И защо така? Защото в СлВп-Плевен са се наложили порочни практики, които застрашават правната сигурност - вж т. 33. "Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност" в писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023

.

           Тук се налага да направя отклонение, за да поясня, че при сега действащата персонална система на вписване допускането на грешки при извършване на справки по имот е по-скоро гарантирано, отколкото изключено, особено в случаи като нашия, когато от персоналната партида на собственика не може да се установи кой е прекият му праводател.

            Ето как в нашия случай е оповестен диспозитивът на влязлото в сила  Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен:

              "признава за установено, сплямо И.Бировски и Ж.Бировска, че Р.Стоянова и Г.Найденов са собственици при равни права и на осн. чл.108 от ЗС и осъжда ответниците да предадат владението" (вижда се, че липсва текстът "на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017", т.е изпуснати са данните за нашия пряк праводател, по-точно наследодател - майка ни).

            Но дори данните за прекият праводател да не са изпуснати, пак е сложно, защото ако няма тежести по партидата на собственика, трябва да се отвори партидата на прекия праводател, ако и по нея няма тежести, но имотът е бил придобит от друг, трябва да се отвори партидата на прекия праводател на прекия праводател на собственика и т.н. Понякога веригата от прехвърляния е доста дълга и иска голямо „ровене", за да не се изпусне някъде нещо. Всичко е толкова усложнено, че само с божията помощ, както се казва, може да се избегне грешка или пропуск.

            Затова всички проверяват направо по имотните партиди, макар че все още са помощни - нотариуси, адвокати, брокери, геодезисти. И като видят, че там имотите ни са обременени с тежести на КПКОНПИ - край! Веднага изтъкват, че „тежестите вървят с имота" и нищо не може да ги разубеди - нито чистите ни персонални партиди (на които никой не вярва, защото по тях може да няма тежести, а имотите ни пак да са обременени), нито съдебното решение по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен (което поглеждат отгоре-отгоре и хъмкат недоволно, понеже е твърде обемисто - 22 страници, от които само диспозитивът заема повече от 4!.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2666

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.