Извлечение от партидите на имотите (те са само на електронен носител)

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 19.05.2024

Р. Стоянова

.

         Накратко. Възбраната на КПКОНПИ е заличена по три от партидите на петте ни имота, а по другите две още тежи. Исковата молба не е заличена по нито една от петте. Това неприятно положение продължава вече втора година (заличаването на възбраната е разпоредено на 12.01.2023 г., а на исковата молба - на 18.05.2023)

.

             1. Ето как изглеждат трите имотни партиди, където няма проблем със заличаването на възбраната на КПКОНПИ (извлечението е само от част "Д" - за възбраните):

Партида № ..., Идентификатор 68607....
1. Вид: За имота (т. 1 е за заличаването на възбраната на КПКОНПИ, бел. блогър)
Частично заличаване на възбрана от адм. орган
Заличаване на възбрана:
№ 198 от 2023 г.
вх. № ... / 1/12/2023 на службата по вписванията (датата е 12.01.2023 г., бел. блогър)
2. Вид: За имота (т. 2 е за налагането на възбраната на КПКОНПИ, бел. блогър)
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
№ 979 от 2019 г.
вх. № ... / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
3. Вид: За имота (т. 3 е за налагането на възбрана по нашето гр. д. 1718/2018 на РС-Плевен; тя не ни пречи, т.к. съгл. разясненията в т.3 от ТР 1/2015 на ОСГТК от 10.07.2018 г. наложените мерки, които обезпечават иска, не се вдигат след като същият бъде уважен, тъй като съдебното решение, с което се уважава искът, „поглъща" всички наложени обезпечителни мерки, в т.ч. възбраните, бел. блогър)
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
№ 3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.

.
                  А ето как изглеждат двете имотни партиди, в които възбраната на КПКОНПИ още тежи, въпреки че разпореждането за заличаването ѝ е от 12.01.2023 г. (извлечението е само от част "Д" - за възбраните):

Партида № ..., Идентификатор 68607.213....
1. Вид: За имота (т.1 е за налагането на възбраната на КПКОНПИ, бел. блогър)
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
№ 979 от 2019 г.
вх. № ... / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
2. Вид: За имота  (т. 2 е за налагането на възбрана по нашето гр. д. 1718/2018 на РС-Плевен; тя не ни пречи, т.к. съгл. разясненията в т.3 от ТР 1/2015 на ОСГТК от 10.07.2018 г. наложените мерки, които обезпечават иска, не се вдигат след като същият бъде уважен, тъй като съдебното решение, с което се уважава искът, „поглъща" всички наложени обезпечителни мерки, в т.ч. възбраните, бел. блогър)
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
№ 3535 от 2018 г.
вх. № ... / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
.

      Уточнение по неуспешното заличаване на възбраната. Във връзка с официални становища и от двете страни - от Агенция по вписванията и от съдиите по вписванията към РС-Плевен, че възбраната уж била заличена по закритата през 2021 г. партида на нивата с площ от 43,8 дка, понеже така било поискано на 12.01.2023, публикувам тук закритата партида - без лични данни, разбира се, за да се види, че и в нея не е заличена (в края на юли 2023 за кратко имаше достъп до тази закрита партида; тогава успях да си я спася; в част "Д"- за възбраните ясно се вижда, че  възбраната не е заличена и по тази партида)

.

 
                2. Ето как изглеждат петте имотни партиди, където исковата молба на КПКОНПИ още не е заличена (извлечението е само от част "В" - други вещни права, освен ипотеки и възбрани):

Искови молби
Дв. вх. №: .../2018г. (това е нашата ИМ по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен, бел. блогър)
Ищец: Ренета Тодорова Стоянова, Генади Тодоров Найденов
Ответник: Васко Николаев Данаилов, Елисавета Николаева Данаилова, Ивайло Милчев Бировски, Жулиета
Стаменова Бировска, Станимир Георгиев Кожухаров, Райна Илиева Толева
.
Дв. вх. №: .../2019г. (това е исковата молба на КПКОНПИ, която още не е заличена, бел. блогър)
Ищец: КПКОНПИ - ПЛЕВЕН
Ответник: Ивайло Милчев Бировски, Жулиета Стаменова Бировска, Лилия Ивайлова Бировска, ЛИЛИ
ЕООД, СИМТРАНС ООД
.
Дв. вх. №: .../2020г. (това е влязлото в сила решение по нашето гр. дело, бел. блогър)  
Ищец: Ренета Тодорова Стоянова, Генади Тодоров Найденов
Ответник: Елисавета Николаева Данаилова, Ивайло Милчев Бировски, Жулиета Стаменова Бировска,
Васко Николаев Данаилов, Станимир Георгиев Кожухаров, Райна Илиева Толева

.

               Уточнение.
Конкретно в двете партиди на нивите, образувани от разделената през 2021 нива с площ 43,8 дка, исковата молба на КПКОНПИ не само не е заличена, но не е и вписана. Причината е, че през 2019 служителите са пропуснали да я впишат в партидата на нивата от 43,8 дка, съответно - не е била  пренесена в новите две партидите през 2021 и накрая - през 2023, естествено, е останала и незаличена, затова част "В" на тези две партиди изглежда по същия начин, по който изглежда и част "Д" на закритата партида, а именно:  

Искови молби
Дв. вх. №: .../2018г. (това е нашата ИМ по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен, бел. блогър)
Ищец: Ренета Тодорова Стоянова, Генади Тодоров Найденов
Ответник: Васко Николаев Данаилов, Елисавета Николаева Данаилова, Ивайло Милчев Бировски, Жулиета
Стаменова Бировска, Станимир Георгиев Кожухаров, Райна Илиева Толева

Дв. вх. №: .../2020г. (това е влязлото в сила решение по нашето гр. дело, бел. блогър)  
Ищец: Ренета Тодорова Стоянова, Генади Тодоров Найденов
Ответник: Елисавета Николаева Данаилова, Ивайло Милчев Бировски, Жулиета Стаменова Бировска,
Васко Николаев Данаилов, Станимир Георгиев Кожухаров, Райна Илиева Толева

.

Извлечение от самите партиди (справките са направени на 13.05.2024, изпратени са същия ден като приложения към писмо на хартия до Омбудсман на РБ с обяснителни бележки на ръка, тук, в блога са със заличени лични данни и са публикувани само част "В" и част "Д")

       1. Партида 2[...]68 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       2. Партида 2[...]78 (мой имот): част "В" и част "Д"
       3. Партида 1[...]54 (мой имот) : част "В" и част "Д"
       4. Партида 2[...]12 на единия имот, образуван от имот 68607.213.1 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       5. Партида 2[...]13 на другия  имот, образуван от имот 68607.213.1 (мой имот): част "В" и част "Д"


.

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2732

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.