13.05.2024 До Омбудсман на РБ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.
Резюме. Уведомявам, че АВп все още не е изпълнила нито препоръките на Омбудсмана от 13.06.2023, нито разпореждането на ОС-Плевен от 04.05.2023. Напомням, че в съдебното разпореждане се описваше сериозен софтуерен проблем, който не позволява "нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните" за заличаване възбраната на КПКОНПИ в имотните партиди на двата нови имота, образувани от разделения. Добавям, че има и други софтуерни проблеми. Моля за съдействие  с цел решаване на проблема със софтуерната програма на Агенцията. Писмото е изпратено на хартия по Еконт Експрес с обратна разписка, получена на 14.05.2024 г.

.

 

ДО ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ, гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон" № 22
от Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН [...]
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72
Електронна поща:  rennie@softisbg.com (тук бих желала да получа отговор)

13.05.2024 г.

    Срещу: Агенция по вписванията

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ОМБУДСМАН НА РБ,

    Миналата година в отговор на жалба рег. № 3393/04.04.2023 г., тогавашният Омбудсман на РБ - проф. д-р Диана Ковачева, препоръча на г-жа Даниела Митева, тогавашен и настоящ изп. директор на Агенция по вписванията, „да предостави указания относно възможностите за разрешаване на проблема" (цитатът е от  отговор изх. № 3393/13.06.2023 г.)
        Почти по същото време, с разпореждане  изх. № 2635/04.05.2023 г., и ОС-Плевен също препоръча на Агенцията „да предприеме действия за решаване на проблема", но въпреки препоръките на уважаваните институции Омбудсман и Съд, миналогодишният проблем не само остана нерешен, но и се задълбочи.
        Тогава ставаше дума за една недозаличена възбрана на КПКОНПИ (заличена по партидите на три от общо пет наши с брат ми имоти, а оставена да тежи по другите две). Към днешна дата не само възбраната, но и исковата молба на КПКОНПИ за отнемане на имотите в полза на държавата също не е заличена, при това не само по партидите на два от имотите ни, а и по петте (Приложения 1-5. Днешна справка по петте партиди)
 .  
    Тук, в блога, публикувам само части "В" и "Д" от петте партиди - без лични данни, с нанесени на ръка обяснители бележки:
       1. Партида 2[...]68 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       2. Партида 2[...]78 (мой имот): част "В" и част "Д"
       3. Партида 1[...]54 (мой имот) : част "В" и част "Д"
       4. Партида 2[...]12 на единия имот, образуван от имот 68607.213.1 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       5. Партида 2[...]13 на другия  имот, образуван от имот 68607.213.1 (мой имот): част "В" и част "Д"
 .     
        Г-жа Митева многократно изтъква, че служителите извършват само административно-техническа дейност по разпореждане на съдиите по вписванията, но съдиите по вписванията вече два пъти са разпореждали - на 12.01.2023 (за възбраната на КПКОНПИ) и на 18.05.2023 (за исковата им молба), а служителите на Агенцията и двата пъти не са си свършили работата, както трябва.  

        Г-жа Митева отдавна е уведомена и много добре знае, какво пречи на служителите да работят - причината е проблем със софтуерната програма на АВ за въвеждане на данни, установен при проверка по линия на съдиите по вписванията още през м. май миналата година. Въпросът е, защо не взема мерки за отстраняването му?  Отговор по този въпрос е дал единствено г-н Петър Суков, регионален директор на АВ-Велико Търново, в разговор с ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен, както следва.   
    
         1. Месец май, 2023 г.  - Установен е сериозен софтуерен проблем
         В началото на м. май миналата година, при проверка по линия на съдиите по вписванията към РС-Плевен, е установен много сериозен софтуерно-технически проблем. Окръжен съд гр. Плевен издава разпореждане (Приложение 6. Разпореждане на ОС - Плевен), в което се казва: „софтуерен и технически проблем [...] автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните по тези две нови партиди (новите партиди са № 2[...]12 и № 2[...]13, бел. моя, Р.С.) [...] да се изпрати на АВ, която следва да предприеме действия за решаване на проблема с програмата, която не позволява точното отразяване на действителното положение относно наличието и липсата на възбрани върху двата новообразувани имота."
           Пак тогава, при същата проверка, ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен изпраща становище до председателя на РС-Плевен, препратено оттам до мен с изх. № 11917/03.05.2023 г., в което се казва:
          „За разрешаване на проблема проведох телефонен разговор с Регионалния директор на АВ-Велико Търново г-н Петър Суков. Оказа се, че в АВ са запознати с конкретния случай, но техническите възможности на програмата са такива и нищо не може да бъде направено."
           Нищо не можело да се направи?!? Невероятно, но факт!

       2. Още един софтуерен проблем, съществуващ от дълги години, по който изглежда също „нищо не може да се направи"  
       Наскоро научих, че през 2017 г. БАСВ (Българска асоциация на съдиите по вписванията) е уведомила тогавашния и настоящ служебен министър на правосъдието г-жа Мария Павлова за множество проблеми, в т.ч. и за следния дългогодишен софтуерен проблем:
       „За всички недвижими имоти, предмет на подлежащите на вписване актове след датата на инсталиране в съответната Служба по вписванията на „ИИСКИР", служителите към СВ трябва да образуват „файлови партиди"[...] В противен случай не може да бъде въведен в информационната система актът, по който съдията по вписванията се е произнесъл с разпореждане за вписване, отбелязване или заличаване на вписването [...], респ. не може да бъде извършена и окончателно приключена техническата дейност по вписването чрез избиране на бутон „Приключен акт". Последиците от това са, че „неприключеният" акт в „ИИСКИР" няма да бъде отразен по персоналните партиди на лицата - страни по сделката и съответно този акт няма да фигурира в издаваните удостоверения за тежести. [...] Образуването в информационната система на две или повече „файлови партиди", съответно „електронни партиди" за един и същи имот, създава неточна, непълна и недостоверна база данни"
       И в нашия случай на 12.01.2023 г. също е била създадена излишна, дублираща партида, която беше закрита в началото на м. февруари, след като уведомих Агенцията за нея. Така започна кореспонденцията ни.
       Не е изключено и през 2023, а защо не и през 2024, при всяко вписване служителите да са принудени от програмата да създават нови партиди, независимо че вече съществуват такива, защото в противен случай разпореденият за вписване акт на съдията по вписванията няма да може да бъде въведен в базата данни и няма да може да бъда избран бутон „Приключен акт".     
       Колко ли мними имотни партиди се съдържат в изграждащия се имотен регистър?
.
    Из „Стратегически план за развитие на Агенция по вписванията 2023-2030": „От внедряването на информационната система на имотния регистър до 01.12.2021 г. има създадени почти 15 000 000 партиди от служителите в службите по вписванията. В ИИСКИР е създадена функционална възможност при нанасяне на данни от акт, освен по персоналните партиди на страните по същия, да бъде попълвана информация и в петте части на имотната партида по смисъла на ЗКИР. ИИСКИР обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. Системата е разработена с цел да се автоматизира пълния набор от дейности от работата в службите по вписванията, тя отговаря на залегналите в ЗКИР части на имотна партида и е напълно съвместима с персоналната система" (из становища на БАСВ, ВАдС и Г-н Председателя на Нотариалната камара и др.: Служителите са без юридическо образование, лица със средно образование изготвят имотните партиди без разпореждане на съдиите по вписванията и без контрол, Имотен регистър в България не съществува, Липсата на Имотен регистър е най-големият гаф в правното пространство)
.

    3. Софтуерът на АВ генерира справки, съдържащи взаимно-противоречиви данни за един и същ имот (дали сам ги генерира или някой ги манипулира?)
    По информация от сайта на АВ, Агенцията предоставя следните е-услуги:
    ЕПЗЕУ Единен портал за заявяване на електронни административни услуги
    Справки чрез отдалечен достъп от имотен регистър
    3099 Справка чрез отдалечен достъп за документ от имотен регистър
    3100 Справка чрез отдалечен достъп за имот от имотен регистър
    3097 Справка чрез отдалечен достъп за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания
    3102 Справка чрез отдалечен достъп за лице от имотен регистър за избрана служба по вписвания
    3096 Справка чрез отдалечен достъп от електронна партида за имот
.
    Регистрирана съм в ЕПЗЕУ за платен достъп до е-услугите на АВ.
.
    По е-услуга 3100 се визуализира цялата история на имота в табличен вид от първата му поява в информационната система на Агенцията до деня на справката.
    По е-услуга 3096 се визуализират петте части на партидата по чл. 59-64 от ЗКИР - А-имот, Б-собственик, В-вещни права, Г-ипотеки и Д-възбрани.
.
    Конкретно в нашия случай:
    По е-услуга 3100 всички тежести на КПКОНПИ са заличени.
    По е-услуга 3096 повечето от тежестите на КПКОНПИ все още не са заличени.

    Г-жа Митева е уведомена за проблема със справките още през февруари м.г. и многократно след това, но парира всички молби и предложения за решаването му с еднотипни отговори, че били извършени множество проверки, при които не били установени нередности.
    Г-жа Митева не забелязва проблема с е-услугите, т.к. не прави разлика между е-услуга 3100 и е-услуга 3096, видно от неин отговор изх.№ 94-00-63/15.02.2023  (Приложение 7. Отговор от г-жа Митева изх. №  94-00-63/15.02.2023 - по-долу е приложен и тук, в блога), ведно с който получих две справки в табличен вид, описани като „разпечатки от партидите". Напомням, че партидата на имота не е в табличен вид, а се състои от пет части от „А" до „Д" (Приложения 8 и 9. Справки от 13.02.2023 г., приложени към изх. № 94-00-63 /15.02.2023 - по-долу са приложени и тук, в блога), цитирам:

    „Твърдите, че частичното заличаване на възбраната не е вписано в актуалните партиди на недвижими имоти в Служба по вписванията - гр. Плевен.
     Във връзка с изложеното е извършена проверка в информационната система на кадастъра и имотния регистър, при която се установи следното:
    По партида № 2[...]12 за имот с кадастрален номер 68607.2[...]4 [...] образуван от имот № 68607.213.1 [...] на  12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана [...]     
    По партида № 2[...]13 за имот с кадастрален номер 68607.2[...]5 [...] образуван от имот № 68607.213.1 [...] на  12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана [...]
    Предвид гореизложеното към настоящия отговор прилагам разпечатки по електронни  партиди № 2[...]12 и 2[...]13"
    Трудно може да се повярва, че ръководител на АВ не знае какво е партида на имот, но на практика така излиза.
.

Тук, в блога, отговорът от г-жа Митева изх. №  94-00-63/15.02.2023 е публикуван без лични данни - Приложение 7: стр. 1 и стр. 2

По същия начин - без лични данни са публикувани и двете справки, приложени към отговора от г-жа Митева изх. №  94-00-63/15.02.2023, като от справките тук се вижда само първата страница: Приложение 8 и Приложение 9 

 .

 

 
    НАКРАТКО. Моля за съдействие с цел решаване на проблема със софтуерната програма на Агенцията, която „не позволява  нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните" по партидите на нашите имоти. А дали само на нашите? С решаването на този проблем ще се реши и проблемът с противоречивите справки по т. 3. Отделен въпрос е, какво изобщо правят тежестите на КПКОНПИ в партидите на нашите наследствени имоти, след като по персоналните ни партиди няма тежести на КПКОНПИ, няма и по персоналната партида на майка ни, от която  сме ги наследили? Май софтуерът пак е дал дефект. Но както и да е, поне да бъдат заличени, действително заличени - нищо повече не искаме.

Благодаря предварително,


С уважение: (подпис)

Ренета Тодорова Стоянова
гр. Варна
13.05.2024 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 9 бр. съгл. текста
Приложения 1-5. Днешна справка по петте партиди
Приложение 6. Разпореждане на ОС - Плевен
Приложение 7. Отговор от г-жа Митева изх. №  94-00-63/15.02.2023
Приложения 8 и 9. Справки по имот в табличен вид, приложени към изх. № 94-00-63 /15.02.2023

Тук, в блога, са публикувани следните приложения без лични данни:

Приложения 1-5. Днешна справка по петте партиди:

       1. Партида 2[...]68 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       2. Партида 2[...]78 (мой имот): част "В" и част "Д"
       3. Партида 1[...]54 (мой имот) : част "В" и част "Д"
       4. Партида 2[...]12 на единия имот, образуван от имот 68607.213.1 (имот на брат ми): част "В" и част "Д"
       5. Партида 2[...]13 на другия  имот, образуван от имот 68607.213.1 (мой имот): част "В" и част "Д"
 .     

Приложение 6. Разпореждане на ОС - Плевен
 
Приложение 7. Отговор от г-жа Митева изх. №  94-00-63/15.02.2023: стр. 1 и стр. 2
Приложение 8 и Приложение 9. Справки по имот в табличен вид, приложени към изх. № 94-00-63 /15.02.2023

 

 

 

 

 

 Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2750

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.