Липсва ясно разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АВп

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване

 

Публикувано в този блог на 01.06.2024. Посл. актуализация: 15.07.2024
.

           Съгл. чл. 569, т. 5 и т.7 от ГПК, вписванията на имоти и издаването на УВТ-та са нотариални дейности, следователно при допуснати грешки, отговорност би трябвало да търси от съдиите по вписванията, обаче съгл. чл. 49 от ПВп, "Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности" в УВТ-тата, тоест цялата отговорност се носи от АВп, сякаш нотариалното производство се провежда от нейните служители-среднисти (визирам служителите от имотния регистър; в търговския работят юристи, наречени ДЛР - длъжностни лица по регистрацията).

            В статия от 08.11.2019 в lex.bg под заглавие "ВКС разясни как се търси отговорност за вреди от съдия по вписванията" се обяснява, че отговорност за вреди от съдия по вписванията се търси по чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД, а не по ЗОДОВ, т.к. производството по вписване не е административна дейност, като се цитира определение от 06.11.2019 на ВКС.

          Ето го и самото Определение от 06.11.2019 по ч. гр. дело № 3479/2019 на ВКС (тук ВКС казва, че отговорност за вреди, настъпили от действия на съдия по вписванията, се търси по общия исков ред - чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД, но определението завършва с думите: "Ето защо отговорността за незаконосъобразни действия [на] служител на Агенцията по вписванията при осъществяване на дейност по извършване на вписване в имотния регистър следва да се реализира по общия исков ред." (а пък СдВп не е служител на АгВп!, б.м.)

          Като се абстрахираме от грешката със "СдВп - служител на АВп", виждането на ВКС е, Агенцията по вписванията, която е  административен орган, следва да отговаря за вреди пред гражданските съдилища, а не пред административните, защото нейната дейност била охранително нотариална (чия дейност?).

.
                  Според мен, разпоредбата на чл.49 от ПВп, която предвижда изрично носенето на отговорност за вреди от Агенцията по вписвания, когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения, не е добре формулирана. Би трябвало да бъде "СдВп отговаря за вреди, когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и данните по издаденото разпореждане, а АВп - когато се констатира несъответствие между данните по издаденото разпореждане и данните по издадените удостоверения."

             Разпореждането на СдВп е от изключително голямо значение - вж Какво представлява разпореждането на съдията по вписванията, т.к. СдВп е единственото юридически-компетентно лице, което е в състояние да извърши компетентна правна преценка, какви данни и от кои книги по вписванията да бъдат нанесени в удостоверенията.

            Едва след като СдВп се е произнесъл с изрично посочване на данните, които трябва да съдържа дадено у-ние, тогава вече служителите-среднисти би трябвало да го оформят технически и да го разпечатват на бланка на Агенцията, след което се полага подпис и от конкретния отговорен служител, и от конкретния отговорен СдВп - като гаранция, че и двамата са си свършили работата - всеки своята.      

               Съответно при невярно удостоверение поради това, че СдВп не си е свършил работата, искът за вреди да се предявява пред гражданския съд по чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД, а при невярно у-ние поради това, че служителят на АВп не си е свършил работата - пред админ. съд по ЗОДОВ. 

.

Вж също така:

Из Одитен доклад за Имотния регистър в периода 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. Тук пише, че съдиите по вписванията си вършат работата през пръсти

Хаос в организацията на дейността по вписванията  Тук има съдебна практика

Какво представлява разпореждането на съдията по вписванията  Разпореждането на съдията по вписванията не е уредено никъде (не е дефинирано в нито един нормативен акт). Въведено е като термин в ПВп през 2004, но са пропуснали да напишат какво представлява.

Бъркотията с разясненията на съдилищата за законовата регулация на вписванията - съдебна практика

Отговорност за вреди от грешки при вписванията - съдебна практика

Дейността по вписване е смесена - нотариално-охранителна и административно-техническа  Лично мнение

.

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2757

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.