Из Одитен доклад за Имотния регистър в периода 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

-

Публикувано в този блог на 23.08.2023. Има връзка с публикацията от 23.08.2021 Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни  Още не е създаден имотен регистър с кадастралните карти съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, въпреки че до края на 2020 г. над 96 на сто от територията на страната вече има одобрени кадастрални карти и регистри.

.

Из ОДИТЕН ДОКЛАД № 0300101019 на Сметната палата за извършен одит на „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри" за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
Настоящият окончателен одитен доклад е приет с Решение № 259 от 05.08.2021 г. на Сметната палата (Протокол № 30)

.

Към 31.12.2020 г. практиката по създаване на партиди не съответства на предвидения ред в закона и наредбата. При сделка с недвижим имот, служителите на службите по вписванията създават партиди в информационната система на регистъра, в това число и за районите, за които има издадени заповеди по чл. 70 от ЗКИР. Съдиите по вписванията не изготвят партиди, въпреки изричната разпоредба на чл. 71, ал.1 от ЗКИР за тези случаи. (мързи ги, бел. блогър)

От Агенцията по вписванията е предоставено извлечение от информационната система на въведените от служителите от службите по вписванията разпореждания от съдиите по вписванията за извършване на вписване по Правилника за вписванията, които служат и за създаването на имотна партида. Данните са извлечени за избрани дати на случаен принцип за годините от одитирания период за най-големите служби по вписванията - в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца. От анализа на данните се установява честа практика съдиите по вписванията да разпореждат вписване единствено с полагане на подпис или текстове: „да", „да се впише", „да се заличи", „да се заличи частично" и други, които не дават яснота какво и къде трябва да бъде вписано и не осигуряват правилното нанасяне на данните по предвидените части на имотната партида. Служителите на службите по вписванията, без да притежават юридическо образование, създават партида и по тяхна преценка нанасят информация в отделните части на партидата. От съдиите по вписванията не се упражнява контрол за правилността на въведените в партидата данни, макар законът да изисква вписването да се удостоверява с подписа на съдията. Установени са случаи, при които съдиите по вписванията включително не извършват контрол по нанесените върху самия акт данни за извършеното вписване.

Съдиите по вписванията считат, че не са създадени предпоставки да извършват действия по създаване на имотни партиди в съответствие със ЗКИР. Нещо повече, достъпът на съдиите по вписванията до информационната система на имотния регистър се счита за „пожелателен" и Агенцията по вписванията многократно е изпращала писма до съдиите по вписванията на територията на цялата страна с апел същите да заявят желание за достъп. От Агенцията по вписванията са предприети и действия за добавяне в информационната система на имотния регистър на нова функционалност за подписване на партиди с електронен подпис. Функционалността е предназначена за съдиите по вписванията и е действаща от 16 февруари 2020 г. 

.

Подписването с електронен подпис е уредено законово през 2023, като влиза в сила чак от 01.01.2025 - ДВ, бр. 8 от 2023 г., в сила от 30.01.2025 г. - вж. чл. 82, ал. 4 от ЗКИР (бел. блогър):

ЗКИР - Чл. 82. (1) Съдията по вписванията разпорежда да се извърши вписването, след като провери дали са спазени изискванията на закона, както и предвидената от закон форма на акта, с който се признава, учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещното право.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)

(3) Определението за вписване подлежи на незабавно изпълнение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г., в сила от 30.01.2025 г.) Разпорежданията по ал. 1 се извършват и по електронен път с квалифициран електронен подпис.

(5) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г., в сила от 30.01.2025 г.) При извършване на проверката по ал. 1 съдията по вписванията извършва служебно справки по чл. 55, ал. 4, в т.ч. за кадастрални карти и схеми.
.
 

Становището на Агенцията по вписванията е, че в ЗКИР няма изричен текст, който да задължава съдиите по вписванията да извършват действия в информационната система и Агенцията няма ръководни и контролни правомощия, чрез които да създава ред и организация, когато те се отнасят до съдиите по вписванията. С приемането на Наредбата за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи, на Агенцията е възложена изрична отговорност за поддържането на валидността, качеството и актуалността за всички данни в имотните партиди (с изключение на данните за имота, които се ползват от информационната система на кадастъра).
            Съществен проблем произтича от факта, че службите по вписванията са част от структурата на Агенцията, а съдиите по вписванията, които създават имотния регистър, са на подчинение на председателя на съответния районен съд. Тази дуалност (по-точно раздвоение, нещо като шизофрения, бел. блогър) на взаимоотношенията ограничава възможностите на Агенцията по вписванията да изпълнява изискването на ЗКИР да организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър и предполага министърът на правосъдието като орган, който ръководи и контролира цялостната дейност във връзка с имотния регистър (съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗКИР) да има по-висока степен на ангажираност към създаване на имотния регистър.
               През 2016 г. в ЗКИР се добавя изискване, до издаването на заповед за откриване на производство за създаване на имотен регистър, Агенцията по вписванията да изготвя електронна партида и електронно партидно дело при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 - 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Съгласно закона, електронната партида е определена да служи за помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди от съдията по вписванията. В същото време в закона не е регламентиран контрол от съдията по вписванията върху попълваната в електронната партида информация.

.

 

Целият доклад е наличен онлайн на адрес: https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_AV_230821.pdf.

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2618

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.