Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

Тук споделям личен опит с неразбориите по вписванията, отбелязванията и заличаванията в СлВп-Плевен. Предполагам, че не са само в тази служба, просто така се случи. Този материал може да представлява интерес за съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията (АВ), съдии, адвокати, юрисконсулти, брокери на недвижими имоти и др.

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър или към Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

 .

Дата на публикуване 24.08.2023. Посл. актуализация: 26.01.2024

Р. Стоянова

.

Предистория на перипетиите

2013 - Имотна измама с нередовно от външна страна кметско пълномощно (нотариус 007!). Образувано е досъдебно пр-ство 2924/2013 по прокурорска преписка 3624/2013 на РП-Плевен (десет години по-късно, ДП-то още е "висящо", както казват юристите, т.е. разследването още не е приключило - хронологията му е публикувана в раздел "Новини по делото за нашата имотна измама" )

2014 - След поредица от препродажби в прав и обратен ред 4 наши ниви се озовават във владение на Бировски

2018 - Завеждаме гражданско дело по чл. 108 ЗС (ревандикационен иск срещу Бировски)

2019 - КПКОНПИ налага възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите 4 ниви, и предявява иск за отнемането им в полза на държавата.

2020 - Влиза в сила решението по нашето гр. дело - ние с брат ми сме признати за собственици на 4-те ниви в равни дялове по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, поч. 2017, а Бировски са осъдени да ни върнат владението (върнато ни е безпроблемно).

2021 - С брат ми си поделяме наследствените имотите, при което разделяме на две една от 4-те ниви. Така с прекратяването на съсобствеността, имотите стават общо 5 - три мои и два негови.

2023 - КПКОНПИ подава две молби за заличаване на тежестите върху нашите имоти - на 12.01.2023 (възбраната) и на 18.05.2023 (исковата молба за отнемането им), като посочва 4 ниви, колкото са били през 2019. Имотите обаче вече са 5.

.

Оттук започват перипетиите

Накратко. Тежестите на КПКОНПИ още не са заличени (пиша това на 10.12.2023).

            От 01.02.2023 се води кореспонденция, в хода на която се изясни, че проблемите със заличаването на тежестите се дължат на нарушение на двата основни принципа на вписването по сега действащата поименна система (по ПрВп):
       1. Дава се гласност само на актовете за собственост - чл.4, буква "а" ПрВп и чл. 112, буква "а" от ЗС. В нашия случай е дадена гласност и на актовете на множество лица, които съгл. влязлото в сила съдебно решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, никога не са били собственици на наследствените ни имоти;
       2. Данните от вписаните актове се нанасят само по партидите на собствениците - настоящи и бивши (чл. 36 ПрВп). В нашия случай данни са нанасяни и по партидите на лица, които никога не са били собственици на имотите ни;
        В допълнение към нарушението на основаните принципи, е нарушена и разпоредбата на чл. 32, изр. 2 ПрВп - "За извършеното заличаване  [на възбраната] съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване." В нашия случай и това не е направено.
       На всичко отгоре влязлото в сила съдебно решение, с което с брат ми сме признати за собственици по наследство, е оповестено без данните на наследодателката ни, а тя е нашият пряк праводател и като такава, данните ѝ са задължителни - това пък е нарушение на чл. 47, ал. 2, буква "а" ПрВп.
       .
       Най-сериозният проблем е, че отговорните лица и институции почти цяла година вече си "прехвърлят топката", вместо да обединят усилия за отстраняване на нередностите. Сезирани са АгВп, Р

         Заради хаоса в СлВп-Плевен, имотите ни са застрашени от изнасяне на търг по ДОПК. Става дума за 50 дка хубави обработваеми ниви на стойност 250 000 лв. към момента.

         В опитите си да ме убедят, че всичко е наред, АгВп и РС-Плевен ми изпратиха справки, които показват, че тежестите на КПКОНПИ са ни прехвърлени от Бировски (това не е вярно) и тази година са заличени (това също не е вярно).

-

Становища на компетентните лица и институции

1. Агенция по вписванията, изп. дир. г-жа Даниела Митева (множество разменени писма в периода 01.02.2023-03.10.2023) - Проблемът е от компетентността на съдиите по вписванията, т.к. служителите извършват само административно-техническа дейност по разпореждане на СдВп.

               .

2. Съдиите по вписванията към РС-Плевен в писмо до мен от 21.04.2023 - Проблемът не е от тяхната компетентност, а е технически.

.

3. Ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен Анни Константинова в писмо до Председателя на РС-Плевен от 02.05.2023 -  Проблемът е технически.

.

4. Становище от 02.05.2023 на СдВп Веселка Иванова в писмо до Зам-председателя на ОС-Плевен -  "по технически причини разпореденото от мен заличаване не може да се отрази по партидите на имотите, образувани от разделения имот" (по становището има драскано с химикал - не е от мен, така го получих на хартия, бел. блогър)

.

5. Становище от 03.05.2023 на Председателя и Админ. р-л на РС-Плевен - проблемът е от компетентността на АгВп.

  .

6. Окръжен съд Плевен - Разпореждане изх. № 2635/ 04.05.2023 - проблемът е софтуерно-технически и следва да се реши от Агенцията по вписванията. 

.

7. Омбудсман на РБ, 13.06.2023 - Агенцията по вписванията да предостави указания за решаването на проблема.

.

8. Инспектор към Министерство на Правосъдието г-жа Лиляна Кузманова, 22.08.2023 - действията на съдията по вписванията са законосъобразни, изложеното в жалбата е от компетентността на Агенция по вписванията.

.

9. Ръководител на съдиите по вписванията към РС-Плевен г-жа Анни Константинова - Становище изх. № 23339/28.08.2023 - РС гр. Плевен - проблемът е технически, не е от компентността на съдиите по вписванията.

.

Кратка хронология на кореспонденцията досега (по-надолу е цялата)

.

01.02.2023 До АгВп: дублирани имотни партиди, недозаличена възбрана

.

10.02.2023 От АгВп: дублирането е отстранено, няма други проблеми

.

16.02.2023 До АгВп: възбраната не е заличена коректно

.

24.02.2023 От АгВп: възбраната е заличена напълно коректно

.

21.04.2023 От съдиите по вписванията към РС-Плевен: възбраната не е заличена коректно, проблемът е технически, от компетентността на АгВп (препращам на АгВп становището на съдиите по вписванията към РС-Плевен - не обръщат никакво внимание)

.

02.05.2023 От Ръководител на съдиите по вписванията към РС-Плевен Анни Константинова до председателя на РС-Плевен: "По обяснение на служителите при заличаване по партидата на стария имот (по-късно се оказа, че възбраната не е заличена по партидата на стария имот), програмата не позволява това заличаване да бъде отразено в част "Д' на новообразуваните имоти." (препращам на АгВп становището на Ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен - не обръщат никакво внимание)

.

03.05. 2023 Съдебно разпореждане на ОС-Плевен: "технически и софтуерен проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката (аз) спрямо процесните имоти", "да се изпрати на АВ, която следва да предприеме действия за решаване на проблема с програмата, която не позволява точното отразяване на действителното положение относно наличието и липсата на възбрани върху двата новообразувани имота" (препращам на АгВп съдебното разпореждане на ОС-Плевен - не обръщат никакво внимание)

.

11.05.2023 До Дирекция "Информационно обслужване": моля за проверка какъв може да е софтуерният проблем (от "Информационно обслужване" не обръщат внимание на молбата ми)

.

08.06.2023 До АгВп: към проблемите с частичното заличаване на възбраната се наслагват и проблеми с частичното заличаване на исковата молба (от АгВп не обръщат внимание)

.

13.06.2023 Омбудсманът препоръчва на Изп. дир. на АгВп да предостави указания относно решаването на проблема. (от АгВп не обръщат внимание и на препоръката на Омбудсмана)

.

13. 07.2023 От АгВп ми изпращат 5 разпечатки от справки по имот, които показват, че тежестите на КПКОНПИ върху имотите ни са заличени. (правя справка по имотните партиди - тежестите на КПКОНПИ не са заличени)

.

24.07.2023 До АгВп: уведомявам, че тежестите на КПКОНПИ не са заличени и моля за отговор, откъде са взети данните в справките? (засега се въздържам да пиша директно, че справките са недостоверни)

.

18.08.2023 От АВ: "По поставените от Вас въпроси и отправените искания Агенция по вписванията е извършила всички действия в рамките на своята компетентност." (нито са решили проблема, нито уведомяват друг компетентен орган, който би могъл да го реши)

.

30.08.2023 От РС-Плевен: изпращат 5 разпечатки от справки по имот, които показват, че тежестите на КПКОНПИ върху имотите ни са заличени.(правя справка по имотните партиди - тежестите на КПКОНПИ не са заличени)

.

25.09.2023 До РС-Плевен: за пръв път се осмелявам да напиша, че справките са недостоверни. Сигнализирам за практики в СлВп-Плевен, които застрашават правната сигурност (това писмо е доста дълго, има връзка с материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване)

.

28.09.2023 От Инспектората на МП: няма нарушения (на 23.10.2023 помолих за още една проверка)

.

09.10.2023 От АгВп: Съдията по вписванията преценява, служителите извършват само административно-техническа дейност (опитват се да прехвърлят цялата отговорност на съдиите по вписванията)

.

12.10.2023 От РС-Плевен: въпросите са от компетентността на СлВп-Плевен (опитват се да прехвърлят цялата отговорност на АгВп)

.

13.10.2023 До РС-Плевен: "нямам спор нито със служителите от СлВп-Плевен, нито със съдиите по вписванията към РС-Плевен. Спор имат по-скоро те помежду си, затова си "прехвърлят топката" девети месец вече, а проблемите стоят нерешени" Моля да се обърне внимание на сигнала от 25.09.2023 за практиките в СлВп-Плевен, които застрашават правната сигурност

.

16.11.2023 От РС-Плевен - няма нарушения от страна на съдия по вписванията (на 05.12.2023 помолих за още една проверка)

Следва една предълга и тягостна кореспонденция с компетентните лица и институции.  Сезирани са АгВп, Районен и окръжен съд гр. Плевен, Министерство на правосъдието, Омбудсман, Министерски съвет, ВСС и ВКП.

Не публикувам писмата, изпратени от АгВп до мен, понеже са обозначени като конфиденциални green -  да не се публикуват в интернет!

-

01.02.2023 До АВ с копие до МП и Асоциация на съдиите по вписванията. Уведомявам за дублиране на имотни партиди.

.

10.02.2023 От АВ. Уведомяват ме, че дублирането е отстранено (това е вярно) и че информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти, като е отразено, че има частично заличаване на възбрана (това не е вярно).

.

10.02.2023 До АВ с копие до МП. Уведомявам, че информацията не излиза по партидите на новообразуваните имоти. Прилагам разпечатки от партидите.

.

15.02.2023 От АВ. Уверяват ме, че информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти. Прилагат разпечатки от справки по данни за имот, като ги наричат имотни партиди.(в АгВп не знаят какво е имотна партида!?! ле-лее!)
.

16.02.2023 До АВ с копие до МП. Учтиво уведомявам, че приложените разпечатки не са от имотните партиди.

.

23.02.2023 От АВ. Отново ме уверяват, че информацията за заличаването излиза по партидите на новообразуваните имоти (това не е вярно). Обясняват, че е поискано заличаване върху бившия имот със закритата партида, затова възбраната е заличена по него, в закритата партида (и това не е вярно; в края на юли 2023 за кратко имаше достъп до закритата партида; оказа се, че възбраната не е заличена и там - вж закритата партида без лични данни)

.

24.02.2023 до АВ с копие до МП. Моля да се пренесе заличаването на възбраната от закритата партида в новооткритите. (Тогава не знаех, че това е невъзможно. Данните се пренасят един-единствен път - в деня на закриването на партидата - чл. 66, ал. 3 ЗКИР "Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.". Но след като партидата вече е закрита - на 10.05.2021 г. в случая, никакви данни не могат нито да се пренасят от нея, нито да се нанасят в нея, бел. блогър, 08.12.2023)

.

24.02.2023 От МП. Изложеното в жалбите е от компетентността на АВ.
.

13.03.2023 До АВ. Моля за отговор на 2 въпроса - единият е, защо вписаното на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната не излиза по две от петте партиди, след като г-жа Изп. директор на АВ ме уверява, че възбраната е заличена и по петте, а другият - как се осигурява достъп до закрита имотна партида и дали може да се вписва в нея, след като е закрита? (бях започнала да се досещам, че в закрита партида не може да се вписва; по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)

.

16.03.2023 От АВ. Не отговарят на въпросите от 13.03.2023. Оправдават се със съдиите по вписванията.

.

17.03.2023 До АВ с копие до МП и РС-Плевен. Моля за предприемане на незабавни мерки по привеждане на твърденията от официално писмо94-00-63/23.02.2023 в съответствие с действителното положение.

.

31.03.2023 От АВ. Не предприемат мерки. Отново се оправдават със съдиите по вписванията.

.

04.04.2023 До Омбудсман. Моля за съдействие по проблем с разпоредено заличаване на възбрана, който според МП е от компетентността на АВ, а според АВ - на МП. "Надявам се с Вашето съдействие двете институции да обединят усилия за решаване на проблема." (в средата на юни 2023 Омбудсманът препоръча на изп. д-р на АВ да предостави указания за решаване на проблема, но г-жа Даниела Митева още не е изпълнила препоръките - тя като че ли няма достатъчно юридически познания и като чуе, че има проблем, не знае как да го реши и бърза да каже, че  всичко е наред и няма никакъв проблем, бел. блогър, 25.08.2023; и още е така - 08.12.2023)

.

12.04.2023. До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен. Молба за съдействие по проблем със заличаване на възбрана, разпоредено от съдия по вписванията още на 12.01.2023 (след по-малко от десет дни дойде първият отговор, а след това още два - от СдВп Веселка Иванова до Предс. на ОС-Плевен, че проблемът е технически, и от ОС-Плевен - съдебно Разпореждане на Окръжен съд Плевен - също, че проблемът е технически, не е от компетентността на съдиите по вписванията и че АВ следва да се заеме с решаването му. От АВ обаче се направиха на ни чул-ни видял и продължиха да се оправдават със съдиите по вписванията.

.

21.04.2023. От РС-Плевен - становище на съдиите по вписванията, получено на 24.04.2023 на хартия, подписано от 4 съдии по вписванията към РС-Плевен
.

24.04.2023 До АВ. Уведомявам за техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията, допусната на 10.05.2021 при разделянето на нивата от 43,8 дка (не съм била права, че на 10.05.2021 е била допусната техн. грешка, бел. блогър, 06.10.2023)

25.04.2023 До АВ. Препращам становището на съдиите по вписванията, с което потвърждават, че изложените от мен данни са коректни и действително има проблем, но той е технически и не е от тяхната компетентност (от АВ още не са коментирали това писмо, бел. блогър, 06.10.2023; и досега не са - 08.12.2023)

.

27.04.2023. До АВ. Молба за поправка на техн. грешка. Към тази молба съм приложила кратка извадка от Ръководството на Европейския съд по правата на човека относно член 1 от Протокол No 1 към Европейската конвенция за правата на човека, раздел Защита на собствеността - за принципа на доброто управление, защитата на собствеността и поправянето на грешки, допуснати от публичен орган.  (не съм била права, че на 10.05.2021 е била допусната техн. грешка, 06.10.2023)

.

05.05.2023 От РС-Плевен на хартия. Писмо от ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен до Председателя на съда от дата 02.05.2023. Същият текст, като в писмото от дата 21.04.2023, подписано от 4-те съдии по вписванията, с едно допълнение - разговаряно било с г-н Петър Суков, рег. директор на АВ-Велико Търново, и той бил казал, че са запознати с конкретния случай, но техническите възможности на програмата били такива и нищо не можело да се направи, цитирам ръководителя на съдиите по вписванията към РС-ПЛевен г-жа Анни Константинова:

            "За разрешаване на проблема проведох телефонен разговор с регионалния директор   с Регионалния директор на АВ-Велико Търново г-н Петър Суков. Оказа се, че в АВ са запознати с конкретния случай, но техническите възможности на програмата са такива и нищо не може да бъде направено."

       Нищо не можело да се направи!?! Регионалният директор е спокоен, спокойна е и г-жа Даниела Митева, Изп. директор на Агенция по вписванията, спокойни са и съдиите по вписванията - всички повдигат рамене "Ами такива са възможностите на програмата!" А защо не се обърнат към експертите от дирекцията по софтуерна и техническата поддръжка?  Защото, според мен, ако се обърнат към тях, ще научат, че проблемът не е от програмата и ще се наложи да помислят как да го решат с общи усилия - усилията на съдиите по вписванията и на служителите от АВ, а те не умеят да работят в екип. Нашият случай дава отличен отговор на въпроса, защо още няма реален Имотен регистър в България - защото съдиите по вписванията, служителите на АВ и софтуерните специалисти не работят в екип. Затова при поява на проблем всеки се оправдава с другите. А те трябва да са едно цяло - един общ задружен екип от специалисти, бел. блогър, 26.08.2023)

.

05.05.2023 До РС-Плевен, АВ и Омбудсман. Проблемът вече е изяснен (не съм била права, 06.10.2023) и действително не е от компетентността на съдиите по вписванията, затова въпросът е поставен именно на вниманието на г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ с две писма - от 24 и 27 април (приложени). Твърденията, че заличаването се било "отразявало" по закритата имотна партида, са неприемливи и не прави чест на съдии по вписванията да ги повтарят. (и в двете писма от съдиите по вписвания се излага това правно-неграмотно твърдение, бел. блогър)

.

10.05.2023 От ОС-Плевен пристигат на хартия писмо от съдия по вписванията Веселка Иванова към РС-Плевен до Зам-председателя на Окръжния съд от дата 02.05.2023 и съдебно Разпореждане на ОС-Плевен от 03.05.2023, изведено на 04.05.2023, в което се казва, че проблемът следва да се реши от АВ.

.

11.05.2023 15:19 ч. Получавам имейл от старши специалист от Правната дирекция на АВ "Приложено Ви изпращам отговор от Агенция по вписванията на писмо с вх. № 94-00-63/05.05.2023г.", към което са приложени две стари писма - от 16 и 31 март 2023 (грешка някаква, бел. блогър)

.

11.05.2023 17:12 ч. До АВ с копие до Омбудсман. Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля приложените документи да бъдат предадени лично на г-жа Изп. директор на АВ във връзка с моите писма от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязаната техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молбата за поправянето ѝ (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023).

.

11.05.2023 17:31 ч. До г-жа Нина Иванова, Директор на Правната дирекция в АВ във вр. с правомощията ѝ да "[o]съществява правната помощ на изпълнителния директор [...], като дава мотивирани становища по правни въпроси." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля я да разгледа приложените документи и да окаже правна помощ на г-жа Даниела Митева във връзка с мои писма до нея от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязана техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молба за поправянето ѝ. (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

.

11.05.2023 18:38 ч. До г-н Анастас Георгиев, Главен директор на Главна дирекция "Регистри" във вр. със становище на Регионален директор за Велико Търново г-н Петър Суков по един нерешим според него технически проблем с частично  заличаване на възбрана. Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля го да разгледа приложените документи, сред които и две писма до г-жа Изп. директор на АВ от 24 и 27 април - едното, за забелязана техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията, а другото - молба за поправянето ѝ, след което да обърнете внимание на г-н Суков, че становището му по конкретния проблем не е съобразено с разпоредбите на Правилника за вписванията. Разчитам на Вашето компетентно съдействие. Благодаря предварително (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

.

11.05.2023 19:34 До Директора на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" във вр. с правомощията на Дирекцията да "[o]рганизира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля го да разгледа приложените документи, след което да разпореди проверка, която да установи, защо автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 г. от адм. орган (КПКОНПИ), в част "Д" на помощни имотни партиди 296512 и 296513 в СлВп-Плевен (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

.

12.05.2023 Получавам писмо на хартия от Предс. на РС-Плевен. Председателят на съда ме уведомява, че проблемът, по който търся съдействие, е от компетентността на АВ, поради което са препратили писмото ми от 05.05.2023 до Изп. Директор на АВ. Нищо не казва по въпроса за правно-неграмотните твърдения на съдиите по вписванията към РС-Плевен, че заличаването се било "отразявало" по закритата имотна партида.

.

19.05.2023. От АВ. Пишат, че няма техн. грешка на 12.01.2023 (сбъркали са датата, бях им писала за дата 10.05.2021, бел. блогър; не съм била права, и на 10.05.2021 няма техн. грешка, 06.10.2023)

.

22.05.2023 До Омбудсмана с копие до АВ за сведение. Препращам писмото на АВ от 19.05.2023, обяснявам, че техн. грешка е допусната на 10.05.2021, а не на 12.01.2023. (и на 10.05.2021 няма техн. грешка, 06.10.2023)

.

29.05.2023 До АВ с копие до Омбудсмана. Отново моля г-жа Даниела Митева, Изп. дир. на АВ, да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г. (грешката още не е поправена, бел. блогър, 25.08.2023; не е техн. грешка, 06.10.2023) .

.

30.05.2023 Жалба срещу съдия по вписванията към РС-Плевен  Жалбата е допълнена на 26.07.2023 с ново обстоятелство - осигурен достъп до закритата партида на разделения през 2021 имот и до справка по данни за имот относно същия имот. (достъпът беше осигурен за кратко само в края на юли, сега пак няма достъп, бел.блогър, 26.08.2023)                    

31.05.2023 От АВ до Омбудсмана с копие до мен, получено на 03.06.2023. Отново твърдят, както и на 19.05.2023, че искам поправка на техн. грешка, допусната на 12.01.2023 (не е на 12.01.2023, а на 10.05.2021, бел. блогър; въобще не е техн. грешка, 06.10.2023).

.

01.06.2023 До Омбудсмана с копие до АВ. Отново обяснявам, че моля за поправка на техническата грешка, допусната преди две години на 10.05.2021, а не тази година (не е техн. грешка, 06.10.2023).

.

08.06.2023 До АВ с копие до Омбудсман и МП (по жалбата от 30.05.2023, приложена). За пореден път моля г-жа Изп. дир. на АВ да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021г. Уведомявам я за насложили се допълнителни проблеми покрай разпореденото на 18.05.2023 частично заличаване и на исковата молба на КПКОНПИ. (не е било техн. грешка, бел. блогър)

.

13.06.2023 От Омбудсмана. Пише, че АВ са извършили множество проверки и според тях няма техн, грешка на 12.01.2023 г. Препоръчва на Изп. дир. на АВ да предостави указания относно решаването на проблема. (не знам защо и Омбудсманът повтаря, че аз съм твърдяла за грешка на 12.01.2023, е, както и да е, важното е, че и според Омбудсмана, АВ следва да реши проблема, а лошото е, че г-жа Изп. дир. на АВ още не е изпълнила препоръките на Омбудсмана, бел. блогър, 25.08.2023; няма и как да ги изпълни сама; необходими са съвместни действия със съдиите по вписванията, 06.10.2023)

.

14.06.2023. До Омбудсмана. Отново уведомявам, че техн. грешка не е на 12.01.2023, а на 10.05.2021 и отново моля за съдействие. (много време изгубих с погрешната идея за техн. грешка по см. на чл. 33в от ПрВп, 06.10.2023)

.

26.06.2023 Получавам имейл от старши специалист от Правната дирекция на АВ. Приложено ми била изпращала отговор от Агенция по вписванията на писмо с вх. № 94-00-63 [без дата, бел. блогър], към който е приложено писмо без рег. номер, дата, подпис (някаква чернова, а не официално писмо, бел. блогър).

.

27.06.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен. Отн. АВ поддържа остарели данни по персонални партиди и не изпълнява разпоредено заличаване (вече заприличах на бръснарчето, което изкопало дупка и викало  в нея "Царят има магарешки уши!"). Тук пиша:

        Очаквам компетентния Ви отговор, съобразен с изложеното в Стратегическия план на АВ за периода 2023-2030 (цитирам от плана с добавени мои коментари в скоби) - много хубав план, бел. блогър, 26.08.2023.

.

05.07.2023 От АВ. "не се установи наличие на техническа грешка по смисъла на чл. 33В ал. 1 от ПВ при вписване на договор за доброволна делба от 10.05.2021 г."  (да, така е, не съм била права)

.

06.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен. Пиша, че с повтаряне, че няма техн. грешка проблемът няма да се реши.

.

13.07.2023 18:34 ч. От АВ. "Искате да бъде извършено вписване на липсващи според Вас данни в пет посочени имотни партиди, след което да Ви бъдат изпратени разпечатки от посочените партиди." (да, това искам, но липсата на данни в партидите не е въпрос на мое мнение, а на писмени доказателства - разпечатки от партидите, които съм изпращала неведнъж, бел. блогър) "Във връзка с искането за предоставяне на разпечатки от посочените пет имотни партиди, приложено към настоящия отговор Ви изпращам същите, ведно със справка за всички вписвания по Вашата поименна партида, водена в Службите по вписванията." (поименната ми партида нищо не доказва в случая, защото в нея няма възбрани и искови молби на КПКОНПИ, бел. блогър) Към писмото няма нито едно приложение. По този повод на другия ден разменихме 2-3 неформални имейла със старши специалиста от Правната дирекция на АВ, която изпраща кореспонденцията от АВ:

             10:41 ч. Здравейте, пропуснали сте да прикачите приложенията. Ще може ли да ми ги изпратите? Поздрави, Ренета

            10:50 ч. Уважаема г-жо Стоянова, Приложено Ви изпращам приложенията към писмо с рег. № 94-00-63/13.07.2023г. Извинявам се за пропуска! (изпраща ми пет справки по данни за имот, озаглавени с големи букви ПАРТИДИ - същата грешка, като на 15.02.2023, но тогава грешката беше допусната от друг специалист, също от Правната дирекция в АВ)

             11:19 ч. Здравейте, Това не са имотни партиди, а справки по имот.  Имотните партиди са № 21368, № 21378, № 177754, №296512 и №296513 - всички в СлВп-Плевен. Те изглеждат така: част  „А" за имота,  част „Б" за собственика, част „В" за други вещни права, част „Г" за ипотеките и част „Д" за възбраните. Имате ли достъп до тях? Аз имам - от портала на АВ за платени справки ЕПЗЕУ https://portal.registryagency.bg/ Прилагам една за ориентир как изглежда. Сърдечни поздрави, Ренета (край на неформалната кореспонденция поради мълчание от отсрещната страна; помислих си "Леле, в какви ръце са ми имотите! там още не знаят какво е партида на имот по чл. 59 ЗКИР - ужас!)

.

24.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС, Правна комисия в НС и РС-Плевен. Пак обяснявам, както през февруари, че изпратените разпечатки не са от петте имотни партиди, а справки по данни за имот и питам, откъде са взети данните в справките?

-

26.07.2023 До МП. Ново обстоятелство по жалбата от 30.05.2023 - вече има достъп до закритата партида 21374 на бившата нива от 43,8 дка, разделена на две през 2021 (достъпът беше за кратко, само в края на юли, сега пак е скрита, бел. блогър, 25.08.2023). Прилагам разпечатка от нея с коментар (коментарът е в писмото, не е в публикуваната партида, бел. бл). Прилагам и разпечатка от справка по данни за разделения през 2021 г. имот - също с коментар (и до справката по имот за разделената нива имаше достъп за кратко само в края на юли, бел. блогър, 25.08.2023). В това писмо за първи път използвам изразите "след смъртта на имота", "наследяване на имота" и "заличаване върху умрял имот" в смисъл, че няма как да се заличи тежест върху "умрял" имот - имот, който вече не съществува в кадастъра поради разделяне на две и закриване на партидата  му, какъвто е нашият случай, понеже всички тежести са пренесени върху образуваните при делбата два  нови имота и вече не тежат върху "умрелия" - чл. 66 ЗКИР.

.

27.07.2023 От АВ. Твърдят, че "с разпореждане на съдия по вписванията от 18.05.2023 г. на основание чл. 13 от Правилника за вписванията е постановено частично заличаване на вписана исковата молба под № 4667/09.05.2019 г. (това е вярно, бел. блогър) Частичното заличаване е относно имоти № № 296512, № 296513, 21368, 177754 и 21378 (посочените номера са на петте имотни партиди, но в нито една от тях не е отразено заличаването на ИМ на КПКОНПИ , бел. блогър)."

.

28.07.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен. Молба за проверка по проблем с разпоредено на 18 май т.г. частично заличаване на искова молба.

.

31.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС, Правна комисия в НС и РС-Плевен. Тук съм писала, че проблемът със заличаванията на възбраната и исковата молба на КПКОНПИ въобще нямаше да възникне, ако съществуваше реален Имотен регистър (поимотен).

.

15.08.2023 До МП. Питам, дали има решение по жалбата ми от 30.05.2023

.

18.08.2023 От АВ. "По поставените от Вас въпроси и отправените искания Агенция по вписванията е извършила всички действия в рамките на своята компетентност." (нито е решила проблема, нито е уведомила друг компетентен орган, който би могъл да го реши, бел. блогър)

.

30.08.2023 От РС-Плевен - писмо от 39 стр., съдържащо  становище на СдВп Анни Константинова, приложени към него пет справки - 1, 2, 3, 4, 5. и моето писмо от 28.07.2023. Повтаря се резултатът от предишната проверка - според ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен проблемът е само с имотните партиди и е чисто технически.

 .

25.09.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен Отн. Становище на съдия по вписванията и приложени справки. Един-единствен въпрос на първа страница "Как и кога Бировски са ни прехвърлили тежеститена КПКОНПИ? Като се има предвид, че това не личи от приложените справки". След това - цял "ферман" с обяснения на тема особености на поименната (персоналната) система на вписване и прилагането ѝ в преходния период към поимотната (реалната) система на вписване - извършване на справки, вписване, отбелязване, заличаване, разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията и други подобни въпроси. Много дълго писмо. Цял месец го обмислях. Натрупах над 100 страници чернови. Тук за пръв път, след почти 9 месеца ялова кореспонденция, обяснявам  надълго и нашироко нещо, което интуитивно знаех още през 2020 г., но след множество консултации с адвокати и нотариуси бях забравила (имотите ни не са обременени с тежести на КПКОНПИ, понеже сме ги наследили директно от майка си, а тя е починала две години преди налагането им -  точно това е смисълът на влязлото в сила съдебно решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти).  

.

28.09.2023 13:47 Второ напомняне до МП за жалбата от 30.05.2023
.

28.09.2023 15:01 Отговор на жалбата ми от 30.05.2023 Моята стара позната инспектор по ЗСВ Лиляна Кузманова пак ръси "бисери на мъдростта", като през 2015, когато проверяваше нотариус 007. Тогава проверяваният ѝ казал, че пълномощното било редовно от външна страна и тя чистосърдечно си го написа точно така - нотариусът ми каза (и тя повярвала, без да провери). Пет години по-късно Съдът се произнесе, че пълномощното е нередовно от външна страна, т.к. след псевдозаверката на съдържанието няма подпис и печат на кмета (кметът не е заверявал съдържанието на пълномощното, затова спечелихме гражданското дело за ревандикация на наследствените ни земи; а псевдозаверката на съдържанието, която в нашия случай е извършена от лице без нотариални функции, представлява подправка на нотариално удостоверяване - престъпление по чл. 308, ал. 2 НК "Когато предмет на деянието по ал. 1 са [...] нотариални удостоверявания [...] наказанието е лишаване от свобода до осем години"), обаче и Прокурорът проверява по същия начин като Инспектора по ЗСВ, затова 11-та година се размотава досъдебното производство по имотната измама, от която през 2013 пострада майка ми, покойница от 2017.  

.

                 Понеже върху изпратения от Министерство на правосъдието отговор не се виждаше дата, разменихме 2-3 неформални имейла с главния специалист от МП, която го беше изпратила в такъв вид.

.
           28.10.2023, 16:04
            Много благодаря за изпратения отговор на жалба срещу съдия по вписванията от РС-Плевен!
            Бихте ли моля само ми написали от коя дата е отговорът, понеже от изпратеното копие не личи (не се вижда), т.к. щемпелът е почти напълно изтрит (избелял)?
            Благодаря предварително.
            С уважение, Ренета Стоянова, Варна

.
                29.09.2023, 11:36
             Здравейте г-жо Стоянова, отговорът на инспектор  Кузманова е с дата 22.08.2023 г.
              С пожелание за приятен ден
.
              29.09.2023, 15:18
              Здравейте, г-жо Сократиева,
              Много благодаря за посочената дата. А ще може ли да ми изпратите по-ясно копие от отговора, на което да се виждат датата, изх. номер и т.н., тоест да се виждат задължителните реквизити на официалния документ, какъвто е отговорът? И дали е възможно да коригирате гр. София в посочения като мой адрес, т.к. не съм от София, а от Варна (може би именно по тази причина не съм получила отговора на хартия и се наложи да ми го изпращате по email месец и нещо по-късно).  И още нещо, макар че не ми е работа да се обаждам за грешки при изписване на други адресати, но сбърканото име на Председателя и Админ. р-л на РС-Плевен прави много лошо впечатление. Става дума името на г-жа Вера Светославова НАЙДЕНОВА, изписано неправилно като г-жа Вера АНГЕЛОВА (предполагам, че грешките са Ваши, но допускането им е в ущърб на г-жа Кузманова, която се е подписала под отговора)
                   С пожелания за приятен ден и от мен,
                    Ренета Стоянова, Варна
.
Г-жа Сократиева повече не се обади. По-късно забелязах, че е сбъркано и първото име на Кузманова, но и аз повече не се обадих (писано е Лилияна вместо Лиляна - вижда се на последната, 3-та страница - вж отговора тук)
 .


02.10.2023 13:20 От ОС-Плевен. Неподписан имейл от ОС-Плевен, който възпроизвежда приложеното към него ръкописно становище неизвестно от кого.

.

02.10.2023 15:40 До инсп. Кузманова от МП с копие до Предс. РС-Плевен, Предс. ОС-Плевен, Изп. дир. АгВп и МС (вр. с т. 6 от Решение на МС № 719 от 12.10.2020 (т. 6 „Разработване на вътрешни правила за работа на служителите и съдиите по вписванията") Един-единствен въпрос и малко пояснения - общо 2 страници. Въпросът е: "Защо и при двете разпореждания на съдията по вписванията е игнорирана забраната на чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията да се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на несобственици?" Накрая изказвам лично мнение, че "само чрез съвместна проверка заедно с АгВп (под контрола на МС може би) ще се изяснят и решат проблемите, касаещи основно, но не само, неясното засега разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АгВп при съвместното им изпълнение на тяхната обща изключително високо отговорна дейност."

 .

03.10.2023 До ОС-Плевен с копие до РС-Плевен, МП, АгВп, МС и ВСС Благодаря за отговора и обяснявам, че "няма как да се задейства описаният в становището ред (молба до съдия по вписванията и при отказ - обжалване пред окр. съд), т.к. по сега действащата персонална система на вписване нямаме никакви проблеми - имаме си влязло в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, надлежно отбелязано по вписана на 16.04.2018 г. наша искова молба и нямаме никакви тежести на КПКОНПИ - нито възбрана, нито искова молба за отнемане на имотите ни. Разбира се, в бъдеще със сигурност ще имаме проблеми, ако наложилите се порочни практики на работа в СлВп-Плевен не се променят, но Съдът не разглежда искове за бъдещи, все още ненастъпили събития (за порочните практики в СлВп - вж стр. 13 в приложение 2 - писмо до Предс. на РС-Плевен с копие до Предс. на ОС-Плевен, на което в момента очаквам отговор)." Тук, в блога стр. 13 е публикувана отделно.

                      Завършвам с цитат от т. 6 в прил. 2:

                "видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой. Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена. Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи)."

 .

09.10.2023 От АгВп. "ОТНОСНО: Искане за извършване на проверка относно вписване на частично заличаване на възбрана и частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ" Пак пишат, че съдията по вписванията преценява, а служителите извършват само административно-техническа дейност.

.


10.10.2023 До АгВп с копие до РС-Пл, ОС-Пл, МП, МС, ВСС и ВКП  "Проблемът вече не е частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ, а пълното игнориране на влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен"

.

11.10.2023 От дир. "Добро управление"- МС. "ОТНОСНО: съдействие с цел гарантиране на правната сигурност на вписванията в Служба по вписванията - Плевен." Не е от тяхната компетентност: "По отношение на посочената в писмото Ви молба за: допълване на текст във влязлото в сила Решение по гр.д. №1718/2018 на РС - Плевен, обозначаване ясно, прегледно и безспорно, че Вашите наследствени имоти не са обременени с тежести на КПКОНПИ и уведомяването Ви с документи с оглед забраната на чл. 164, ал. 1, т.1-3 от ГПК, дирекция „Добро управление" не е компетентен орган и не е налице правна възможност да вземе отношение по исканията Ви. Агенция по вписванията, която е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието е органът, който организира, координира и ръководи дейностите в службите по вписванията. От адресатите на писмото Ви е видно, че компетентният орган (Министерство на правосъдието) е сезиран по направените от Вас искания, поради което с оглед неговите правомощия ще разгледа молбата Ви и ще се произнесе."

-


12.10.2023 До МС с копие до АгВп, РС и ОС Плевен, МП и ВСС Цитирам три решения на МС от 2018, 2019 и 2020 г. и питам дали са разработени вътрешни правила за работата на служителите и съдиите по вписванията.

.

12.10.2023 От РС-Плевен - да си търся правата по съдебен ред.

.

13.10.2023 До РС-Плевен с копие до АгВп, ОС-Плевен, МП и ВСС Уведомявам, че "нямам спор нито със служителите от СлВп-Плевен, нито със съдиите по вписванията към РС-Плевен. Спор имат по-скоро те помежду си (не могат да се разберат кое е юридическа дейност и кое - административно-техническа), затова си "прехвърлят топката" девети месец вече, а проблемите стоят нерешени" и най-учтиво моля Предс. на РС-Плевен, в качеството си на контролен орган, да обърне внимание на стр. 13 от писмото ми до нея от 25.09.2023.

.

19.10.2023 От ВСС. Препращат на инсп. Точкова мои сигнали. Объркали са датите.

.

19.10.2023 До инсп. Точкова от ИВСС. Уточнявам датите на сигналите. Уведомявам, че контролните органи на съдиите по вписванията към РС-Плевен не изпълняват задълженията си в конкретния случай, като игнорират сигнал от 25.09.2023 за практики в СлВп-Плевен, които застрашават правната сигурност, и не предприемат мерки за гарантиране на правната сигурност.
.

23.10.2023 До МП с копие до МС, АгВп, РС-Плевен и ОС-Плевен  Уведомявам, че отговорът на инсп. Лиляна Кузманова от МП е незадоволителен, обяснявам защо, и моля да се възложи на друг инспектор от Министерството извършване на нова проверка.

.

16.11.2023 От РС-Плевен - няма нарушения

.

05.12.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен, АгВп, МП, МС, ВСС и ВКП    Моля за нова проверка, която да установи, дали съдията по вписванията, която е разпоредила частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ на 12.01.2023 г., е изпълнила задължението си по чл. 32, изр. 2 от ПрВп ("За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване."), т.е. дали е отбелязала в обезпечителната заповед на хартиен носител за налагане на възбраната върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите (тогава 4 на брой), че тези 4 имота не са възбранени и че не се иска отнемането им.

 .

25.01.2024. До МП. Моля служителите от приемната да проверят дали има решение по сигнала ми от 23.10.2023 (приложен)

.

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър или към Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2620

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.