Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

Тук споделям личен опит с неразбориите по вписванията, отбелязванията и заличаванията в СлВп-Плевен. Предполагам, че не са само в тази служба, просто така се случи.

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

 .

Дата на публикуване 24.08.2023. Посл. актуализация: 04.06.2024

Р. Стоянова

.

Предистория на перипетиите

2013 - Имотна измама с нередовно от външна страна кметско пълномощно (нотариус 007!). Образувано е досъдебно пр-ство 2924/2013 по прокурорска преписка 3624/2013 на РП-Плевен (хронологията му е публикувана в раздел "Новини по делото за нашата имотна измама"; последната новина засега е - обвинителен акт от 11.04.2024)

2014 - След поредица от препродажби в прав и обратен ред 4 наши ниви се озовават във владение на Бировски

2018 - Завеждаме гражданско дело по чл. 108 ЗС (ревандикационен иск срещу Бировски)

2019 - КПКОНПИ налага възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите 4 ниви, и предявява иск за отнемането им в полза на държавата.

2020 - Влиза в сила решението по нашето гр. дело - ние с брат ми сме признати за собственици на 4-те ниви в равни дялове по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, поч. 2017, а Бировски са осъдени да ни върнат владението (върнато ни е безпроблемно).

2021 - С брат ми си поделяме наследствените имотите, при което разделяме на две една от 4-те ниви. Така с прекратяването на съсобствеността, имотите стават общо 5 - три мои и два негови.

2023 - КПКОНПИ подава две молби за заличаване на тежестите върху нашите 4 имота, колкото са били през 2019.  Имотите обаче вече са 5.

.

Оттук започват перипетиите

Накратко. Тежестите на КПКОНПИ още не са заличени. Съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията си прехвърлят топката втора година вече. Друг въпрос е, какво изобщо правят тежестите на КПКОНПИ в партидите на нашите наследствени имоти, след като по персоналните ни партиди няма тежести на КПКОНПИ, няма и по персоналната партида на майка ни, от която  сме ги наследили?

.

Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ  с обяснителни бележки, без лични данни. Извлеченията са от следните източници:

1. обезпечителната заповед за налагане възбраната на КПКОНПИ -
е-услуга 3099 в ЕПЗЕУ (Електронен портал за електронни услуги): справка чрез отдалечен достъп за документ от имотен регистър; разполагам и с копие от оригинала на хартиен носител

2. исковата молба на КПКОНПИ - същата е-услуга 3099 в ЕПЗЕУ и също разполагам и с копие от оригинала на хартиен носител

3. партидите на петте имота - е-услуга 3096 в ЕПЗЕУ: справка чрез отдалечен достъп от електронна партида за имот; партидите се водят само на електронен носител, защото все още са помощни, а не реални

4. персоналните партиди на Бировски, нашите с брат ми и на майка ни в СлВп-Плевен - е-услуга 3102 в ЕПЗЕУ: справка чрез отдалечен достъп за лице от имотен регистър за избрана служба по вписвания; не разполагам с копия от хартиените носители

5. двата документа в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, респ. за частичното заличаване възбраната на КПКОНПИ на 12.01.2023 и за частичното заличаване на исковата молба на КПКОНПИ на 18.05.2023 - е-услуга 3099 в ЕПЗЕУ: справка чрез отдалечен достъп за документ от имотен регистър; разполагам и с копия от оригиналните определения на съда, респ. от 04.11.2022 (за частично заличаване на възбраната)  и от 23.01.2023 (за частично заличаване на исковата молба)   

6. справките по петте имота - е-услуга 3100 в ЕПЗЕУ: справка чрез отдалечен достъп за имот от имотен регистър (показва хронологично историята на даден имот с всички вписвания, отбелязвания и заличавания по него - от първата му поява в информационната система на Агенцията по вписванията до деня на справката)

.

Становища на компетентните лица и институции

1. Агенция по вписванията, изп. дир. г-жа Даниела Митева (множество разменени писма в периода 01.02.2023-20.03.2024) - Няма никакъв проблем. Ако смятам, че има, да се обърна към съдиите по вписванията, т.к. те преценяват и разпореждат, а служителите на Агенцията извършват само административно-техническа дейност.

               .

2. Съдиите по вписванията към РС-Плевен в писмо до мен от 21.04.2023 - Има проблем, но не е от тяхната компетентност.

.

3. Ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен Анни Константинова в писмо до Председателя на РС-Плевен от 02.05.2023 -  Проблемът е технически, от компетентността на АВп.

.

4. Становище от 02.05.2023 на СдВп Веселка Иванова в писмо до Зам-председателя на ОС-Плевен -  "по технически причини разпореденото от мен заличаване не може да се отрази по партидите на имотите, образувани от разделения имот" (по становището има драскано с химикал - не е от мен, така го получих на хартия, бел. блогър)

.

5. Становище от 03.05.2023 на Председателя и Админ. р-л на РС-Плевен - проблемът е от компетентността на АгВп.

  .

6. Окръжен съд Плевен - Разпореждане изх. № 2635/ 04.05.2023 - проблемът е софтуерно-технически и следва да се реши от Агенцията по вписванията. 

.

7. Омбудсман на РБ, 13.06.2023 - Агенцията по вписванията да предостави указания за решаването на проблема.

.

8. Инспектор към Министерство на Правосъдието г-жа Лиляна Кузманова, 22.08.2023 - действията на съдията по вписванията са законосъобразни, изложеното в жалбата е от компетентността на Агенция по вписванията.

.

9. Ръководител на съдиите по вписванията към РС-Плевен г-жа Анни Константинова - Становище изх. № 23339/28.08.2023 - РС гр. Плевен - проблемът е технически, не е от компентността на съдиите по вписванията.

.

10. Онлайн консултация с адвокат, проведена на 29.09.2023. Тази консултация показва, че нашият казус с възбраната на КПКОНПИ е доста сложен дори за лица с юридическо образование, затова не се учудвам, че съдиите по вписванията към РС-Плевен не могат да го решат.


Следва една предълга и тягостна кореспонденция с компетентните лица и институции.  Сезирани са АгВп, Районен и Окръжен съд гр. Плевен, Министерство на правосъдието, Омбудсман, Министерски съвет, ВСС и Върховна прокуратура.

Не публикувам писмата, изпратени от АгВп до мен, понеже са обозначени като конфиденциални green, т.е. да не се публикуват в интернет! Останалите публикувам със заличени лични данни.

01.02.2023 До АВ с копие до МП и Асоциация на съдиите по вписванията. Уведомявам за дублиране на имотни партиди.
.
10.02.2023 От АВ. Уведомяват ме, че дублирането е отстранено (това е вярно) и че информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти, като е отразено, че има частично заличаване на възбрана (това не е вярно).
.
10.02.2023 До АВ с копие до МП. Уведомявам, че информацията не излиза по партидите на новообразуваните имоти. Прилагам разпечатки от партидите.
.
15.02.2023 От АВ. Уверяват ме, че информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти. Прилагат разпечатки от справки по данни за имот, като ги наричат имотни партиди. (в АгВп не знаят какво е имотна партида!?! ле-лее!)
.
16.02.2023 До АВ с копие до МП. Учтиво уведомявам, че приложените разпечатки не са от имотните партиди.
.
23.02.2023 От АВ. Отново ме уверяват, че информацията за заличаването излиза по партидите на новообразуваните имоти (това не е вярно). Обясняват, че е поискано заличаване върху бившия имот със закритата партида, затова възбраната е заличена по него, в част "Д" на закритата му партида (и това не е вярно; в края на юли 2023 за кратко имаше достъп до закритата партида; оказа се, че възбраната не е заличена и там - вж закритата партида без лични данни)
.
24.02.2023 до АВ с копие до МП. Моля да се пренесе заличаването на възбраната от закритата партида в новооткритите. (Тогава не знаех, че това е невъзможно. Данните се пренасят един-единствен път - в деня на закриването на партидата - чл. 66, ал. 3 ЗКИР "Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.". Но след като партидата вече е закрита - на 10.05.2021 г. в случая, никакви данни не могат нито да се пренасят от нея, нито да се нанасят в нея, бел. блогър, 08.12.2023)
.
24.02.2023 От МП. Изложеното в жалбите е от компетентността на АВ.
.
13.03.2023 До АВ. Моля за отговор на 2 въпроса - единият е, защо заличаване на възбраната не излиза по две от петте партиди, след като г-жа Изп. директор на АВ ме уверява, че възбраната е заличена и по петте, а другият - как се осигурява достъп до закрита имотна партида и дали може да се вписва в нея, след като е закрита? (бях започнала да се досещам, че в закрита партида не може да се вписва; по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)
.
16.03.2023 От АВ. Не отговарят на въпросите от 13.03.2023. Оправдават се със съдиите по вписванията.

17.03.2023 До АВ с копие до МП и РС-Плевен. Моля за предприемане на незабавни мерки по привеждане на твърденията от официално писмо № 94-00-63/23.02.2023 в съответствие с действителното положение.
.
31.03.2023 От АВ. Не предприемат мерки. Отново се оправдават със съдиите по вписванията.
.
04.04.2023 До Омбудсман. Моля за съдействие по проблем с разпоредено заличаване на възбрана, който според МП е от компетентността на АВ, а според АВ - на МП. "Надявам се с Вашето съдействие двете институции да обединят усилия за решаване на проблема." (в средата на юни 2023 Омбудсманът препоръча на изп. дир. на АВ да предостави указания за решаване на проблема, но г-жа Даниела Митева още не е изпълнила препоръките, бел. блогър, 16.05.2024)  

12.04.2023. До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен. Моля за съдействие по проблем със заличаване на възбрана, разпоредено от съдия по вписванията още на 12.01.2023 (след по-малко от десет дни дойде първият отговор, а след това още два - от СдВп Веселка Иванова до Предс. на ОС-Плевен, че проблемът е технически, и от ОС-Плевен - съдебно Разпореждане на Окръжен съд Плевен - също, че проблемът е технически, не е от компетентността на съдиите по вписванията и че АВ следва да се заеме с решаването му. От АВ обаче се направиха на ни чул-ни видял и продължиха да се оправдават със съдиите по вписванията).
.
21.04.2023. От РС-Плевен - становище на съдиите по вписванията, получено на 24.04.2023 на хартия, подписано от 4 съдии по вписванията към РС-Плевен
.
24.04.2023 До АВ. Уведомявам за техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията, допусната на 10.05.2021 при разделянето на нивата от 43,8 дка (не съм била права, че на 10.05.2021 е била допусната техн. грешка, бел. блогър, 06.10.2023)

25.04.2023 До АВ. Препращам становището на съдиите по вписванията, с което потвърждават, че изложените от мен данни са коректни и действително има проблем, но той е технически и не е от тяхната компетентност (от АВ и до ден днешен не признават, че има проблем, бел. блогър, 20.05.2024)
.
27.04.2023. До АВ. Изпращам молба за поправка на техн. грешка. Към тази молба съм приложила кратка извадка от Ръководството на Европейския съд по правата на човека относно член 1 от Протокол No 1 към Европейската конвенция за правата на човека, раздел Защита на собствеността - за принципа на доброто управление, защитата на собствеността и поправянето на грешки, допуснати от публичен орган.  (не съм била права, че на 10.05.2021 е била допусната техн. грешка, 06.10.2023)
.

04.05.2023 Разпореждане на Окръжен съд Плевен изх. № 2635/04.05.2023 г. - проблемът е софтуерно-технически, не е от компетентността на съдиите по вписванията. АВ следва да се заеме с решаването му:  "технически и софтуерен проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката спрямо процесните имоти" [...], автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните по тези две нови партиди [...] да се изпрати на АВ, която следва да предприеме действия за решаване на проблема с програмата, която не позволява точното отразяване на действителното положение относно наличието и липсата на възбрани върху двата новообразувани имота".


05.05.2023 От РС-Плевен на хартия. Писмо от ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен до Председателя на съда от дата 02.05.2023. Същият текст, като в писмото от дата 21.04.2023, подписано от 4-те съдии по вписванията, с едно допълнение:
            "За разрешаване на проблема проведох телефонен разговор с регионалния директор   с Регионалния директор на АВ-Велико Търново г-н Петър Суков. Оказа се, че в АВ са запознати с конкретния случай, но техническите възможности на програмата са такива и нищо не може да бъде направено."
       Нищо не можело да се направи!?! Регионалният директор е спокоен, спокойна е и г-жа Даниела Митева, Изп. директор на Агенция по вписванията, спокойни са и съдиите по вписванията - всички повдигат рамене "Ами такива са възможностите на програмата!" А защо не се обърнат към експертите от дирекцията по софтуерна и техническата поддръжка?  Защото, според мен, ако се обърнат към тях, ще научат, че проблемът не е от програмата и ще се наложи да помислят как да го решат с общи усилия - усилията на съдиите по вписванията и на служителите от АВ, а те не умеят да работят в екип. Нашият случай дава отличен отговор на въпроса, защо още няма реален Имотен регистър в България - защото съдиите по вписванията, служителите на АВ и софтуерните специалисти не работят в екип. Затова при поява на проблем всеки се оправдава с другите. А те трябва да са едно цяло - един общ задружен екип от специалисти (бел. блогър, 26.08.2023)
.
05.05.2023 До РС-Плевен, АВ и Омбудсман на РБ. Проблемът вече е изяснен (не съм била права, 06.10.2023) и действително не е от компетентността на съдиите по вписванията, затова въпросът е поставен именно на вниманието на г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ с две писма - от 24 и 27 април (приложени). Твърденията, че заличаването се било "отразявало" по закритата имотна партида, са неприемливи и не прави чест на съдии по вписванията да ги повтарят. (и в двете писма от съдиите по вписвания се излага това правно-неграмотно твърдение, бел. блогър)
.
10.05.2023 От ОС-Плевен пристигат на хартия писмо от съдия по вписванията Веселка Иванова към РС-Плевен до Зам-председателя на Окръжния съд от дата 02.05.2023 и съдебно Разпореждане на ОС-Плевен от 03.05.2023, изведено на 04.05.2023  за установения сериозен софтуерно-технически проблем.
.
11.05.2023 15:19 ч. Получавам имейл от старши специалист от Правната дирекция на АВ "Приложено Ви изпращам отговор от Агенция по вписванията на писмо с вх. № 94-00-63/05.05.2023г.", към което са приложени две стари писма - от 16 и 31 март 2023 (грешка някаква, бел. блогър; по-късно щяха да ми натякват, колко мноого пъти ми били отговаряли; техните отговори са копи-пейст; тежестите на КПКОНПИ и досега не са заличени, бел. 20.05.2024)
.
11.05.2023 17:12 ч. До АВ с копие до Омбудсман на РБ. Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля приложените документи да бъдат предадени лично на г-жа Изп. директор на АВ (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023).
.
11.05.2023 17:31 ч. До г-жа Нина Иванова, Директор на Правната дирекция в АВ във вр. с правомощията ѝ да "[o]съществява правната помощ на изпълнителния директор [...], като дава мотивирани становища по правни въпроси." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)
.
11.05.2023 18:38 ч. До г-н Анастас Георгиев, Главен директор на Главна дирекция "Регистри" във вр. със становище на Регионален директор за Велико Търново г-н Петър Суков по един нерешим според него технически проблем с частично  заличаване на възбрана. (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

11.05.2023 19:34 До Директора на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" във вр. с правомощията на Дирекцията да "[o]рганизира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля го да разгледа приложените документи, след което да разпореди проверка, която да установи, защо автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията, не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 г. от адм. орган (КПКОНПИ), в част "Д" на двете помощни имотни партиди в СлВп-Плевен (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)
.
12.05.2023 Получавам писмо на хартия от Предс. на РС-Плевен. Председателят на съда ме уведомява, че проблемът, по който търся съдействие, е от компетентността на АВ, поради което са препратили писмото ми от 05.05.2023 до Изп. Директор на АВ. Нищо не казва по въпроса за правно-неграмотните твърдения на съдиите по вписванията към РС-Плевен, че заличаването се било "отразявало" по закритата имотна партида.
.
19.05.2023. От АВ. Пишат, че няма техн. грешка на 12.01.2023 (сбъркали са датата, бях им писала за дата 10.05.2021, бел. блогър; не съм била права, и на 10.05.2021 няма техн. грешка, 06.10.2023)
.
22.05.2023 До Омбудсмана с копие до АВ за сведение. Препращам писмото на АВ от 19.05.2023, обяснявам, че техн. грешка е допусната на 10.05.2021, а не на 12.01.2023. (и на 10.05.2021 няма техн. грешка, 06.10.2023) Обяснявам надълго и широко за разликата в броя на имотите.
.
29.05.2023 До АВ с копие до Омбудсмана. Отново моля г-жа Даниела Митева, Изп. дир. на АВ, да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г. (грешката още не е поправена, бел. блогър, 25.08.2023; не е техн. грешка, 06.10.2023). И тук обяснявам надълго и широко за разликата в броя на имотите.

30.05.2023 Жалба срещу съдия по вписванията към РС-Плевен  Жалбата е допълнена на 26.07.2023 с ново обстоятелство - осигурен достъп до закритата партида на разделения през 2021 имот и до справка по данни за имот относно същия имот. (достъпът беше осигурен за кратко само в края на юли, сега пак няма достъп, бел.блогър, 26.08.2023)                    
.
31.05.2023 От АВ до Омбудсмана с копие до мен, получено на 03.06.2023. Отново твърдят, както и на 19.05.2023, че искам поправка на техн. грешка, допусната на 12.01.2023 (не е на 12.01.2023, а на 10.05.2021, бел. блогър; въобще не е техн. грешка, 06.10.2023).
.
01.06.2023 До Омбудсмана с копие до АВ. Отново обяснявам, че моля за поправка на техническата грешка, допусната преди две години на 10.05.2021, а не тази година (не е техн. грешка, 06.10.2023).
.
08.06.2023 До АВ с копие до Омбудсман и МП (по жалбата от 30.05.2023, приложена). За пореден път моля г-жа Изп. дир. на АВ да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията. Уведомявам я за насложили се допълнителни проблеми покрай разпореденото на 18.05.2023 частично заличаване и на исковата молба на КПКОНПИ. (не е било техн. грешка, но наистина се насложиха още проблеми покрай разпореждането за заличаване на исковата молба на КПКОНПИ, бел. блогър)
.
13.06.2023 От Омбудсмана. Пише, че АВ са извършили множество проверки и според тях няма техн, грешка на 12.01.2023 г. Препоръчва на Изп. дир. на АВ да предостави указания относно решаването на проблема. (не знам защо и Омбудсманът повтаря, че аз съм твърдяла за грешка на 12.01.2023, е, както и да е, важното е, че и според Омбудсмана, АВ следва да реши проблема, а лошото е, че г-жа Изп. дир. на АВ още не е изпълнила препоръките на Омбудсмана, бел. блогър, 28.04.2024)
.
14.06.2023. До Омбудсмана. Отново уведомявам, че техн. грешка не е на 12.01.2023, а на 10.05.2021 и отново моля за съдействие. (много време изгубих с погрешната идея за техн. грешка по см. на чл. 33в от ПрВп, 06.10.2023)
.
26.06.2023 Получавам имейл от старши специалист от Правната дирекция на АВ. Приложено ми била изпращала отговор от Агенция по вписванията, към който е приложено писмо без рег. номер, дата, подпис (някаква чернова, а не официално писмо, бел. блогър).
.
27.06.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен. Отн. АВ поддържа остарели данни по персонални партиди и не изпълнява разпоредено заличаване (вече заприличах на бръснарчето, което изкопало дупка и викало  в нея "Царят има магарешки уши!").

05.07.2023 От АВ. "не се установи наличие на техническа грешка по смисъла на чл. 33В ал. 1 от ПВ при вписване на договор за доброволна делба от 10.05.2021 г."  (да, така е, не съм била права)
.
06.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен. "Благодаря за писмо 94-00-63/05.07.2023, но с повтаряне, че няма техническа грешка проблемът няма да се реши, а той е, че "възбраната на КПКОНПИ не е заличена върху два от петте ни имота, а исковата молба на КПКОНПИ не е заличена върху нито един от петте"
.
13.07.2023 18:34 ч. От АВ. "Искате да бъде извършено вписване на липсващи според Вас данни в пет посочени имотни партиди, след което да Ви бъдат изпратени разпечатки от посочените партиди." (да, това искам, но липсата на данни в партидите не е въпрос на мое мнение, а на писмени доказателства - разпечатки от партидите, които съм изпращала неведнъж, бел. блогър) "Във връзка с искането за предоставяне на разпечатки от посочените пет имотни партиди, приложено към настоящия отговор Ви изпращам същите, ведно със справка за всички вписвания по Вашата поименна партида, водена в Службите по вписванията." (поименната ми партида нищо не доказва в случая, защото в нея няма възбрани и искови молби на КПКОНПИ, бел. блогър) Към писмото няма нито едно приложение. По този повод на другия ден разменихме 2-3 неформални имейла със старши специалиста от Правната дирекция на АВ, която изпраща кореспонденцията от АВ.

24.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС, Правна комисия в НС и РС-Плевен. Пак обяснявам, както през февруари, че изпратените разпечатки не са от петте имотни партиди, а справки по данни за имот и питам, откъде са взети данните в справките?.

26.07.2023 До МП. Ново обстоятелство по жалбата от 30.05.2023 - вече има достъп до закритата партида 21374 на бившата нива от 43,8 дка, разделена на две през 2021 (достъпът беше за кратко, само в края на юли, сега пак е скрита, бел. блогър, 25.08.2023). Прилагам разпечатка от нея с коментар (коментарът е в писмото, не е в публикуваната партида, бел. бл). Прилагам и разпечатка от справка по данни за разделения през 2021 г. имот - също с коментар (и до справката по имот за разделената нива имаше достъп за кратко само в края на юли, бел. блогър, 25.08.2023). В това писмо за първи път използвам изразите "след смъртта на имота", "наследяване на имота" и "заличаване върху умрял имот" в смисъл, че няма как да се заличи тежест върху "умрял" имот - имот, който вече не съществува в кадастъра поради разделяне на две и закриване на партидата  му, какъвто е нашият случай, понеже всички тежести са пренесени върху образуваните при делбата два  нови имота и вече не тежат върху "умрелия" - чл. 66 ЗКИР.
.
27.07.2023 От АВ. Твърдят, че "с разпореждане на съдия по вписванията от 18.05.2023 г. на основание чл. 13 от Правилника за вписванията е постановено частично заличаване на вписана исковата молба под № 4667/09.05.2019 г. (това е вярно, бел. блогър) Частичното заличаване е относно имоти № № ..., № ..., ..., ... и ... (посочените от АВ номера са на петте имотни партиди, но в нито една от тях не е отразено заличаването на ИМ на КПКОНПИ, бел. блогър)."
.
28.07.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен. Моля за проверка по проблем с разпоредено на 18 май т.г. частично заличаване на искова молба.
.
31.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС, Правна комисия в НС и РС-Плевен. Тук съм писала, че проблемът със заличаванията на възбраната и исковата молба на КПКОНПИ въобще нямаше да възникне, ако съществуваше реален Имотен регистър (поимотен). Сега не съм толкова сигурна (бел. блогър, 20.05.2024)
.
15.08.2023 До МП. Първо напомняне за жалбата ми от 30.05.2023
.
18.08.2023 От АВ. "По поставените от Вас въпроси и отправените искания Агенция по вписванията е извършила всички действия в рамките на своята компетентност." (нито е решила проблема, нито е уведомила друг компетентен орган, който би могъл да го реши, бел. блогър)
.
30.08.2023 От РС-Плевен Писмо от 39 стр., съдържащо  становище на СдВп Анни Константинова, приложени към него пет справки - 1, 2, 3, 4, 5 - и петте недостоверни. Повтаря се резултатът от предишната проверка - според ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен проблемът е само с имотните партиди.

25.09.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен  Един-единствен въпрос на първа страница "Как и кога Бировски са ни прехвърлили тежеститена КПКОНПИ?" След това - цял "ферман" с обяснения на тема особености на поименната (персоналната) система на вписване и прилагането ѝ в преходния период към поимотната (реалната) система на вписване - извършване на справки, вписване, отбелязване, заличаване, разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията и други подобни въпроси. Много дълго писмо. Цял месец го обмислях. Натрупах над 100 страници чернови. Тук за пръв път, след почти 9 месеца ялова кореспонденция, обяснявам  надълго и нашироко нещо, което интуитивно знаех още през 2020 г., но след множество консултации с адвокати и нотариуси бях забравила (имотите ни не са обременени с тежести на КПКОНПИ, понеже сме ги наследили директно от майка си, а тя е починала две години преди налагането им -  точно това е смисълът на влязлото в сила съдебно решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти).  
.

28.09.2023 13:47 До МП. Второ напомняне до МП за жалбата от 30.05.2023

28.09.2023 15:01 От МП. Отговор на жалбата ми от 30.05.2023 Моята стара позната инспектор по ЗСВ Лиляна Кузманова пак ръси "бисери на мъдростта", като през 2015, когато проверяваше нотариус 007. Тогава проверяваният ѝ казал, че пълномощното било редовно от външна страна и тя чистосърдечно си го написа точно така - нотариусът ми каза (и тя повярвала, без да провери). Пет години по-късно Съдът се произнесе, че пълномощното е нередовно от външна страна, т.к. след псевдозаверката на съдържанието няма подпис и печат на кмета (кметът не е заверявал съдържанието на пълномощното, затова спечелихме гражданското дело за ревандикация на наследствените ни земи

          Понеже върху изпратения от Министерство на правосъдието отговор не се виждаше дата, разменихме 2-3 неформални имейла с главния специалист от МП, която го беше изпратила в такъв вид.

 

02.10.2023 13:20 От ОС-Плевен. Неподписан имейл от ОС-Плевен, който възпроизвежда приложеното към него ръкописно становище неизвестно от кого.
.
02.10.2023 15:40 До инсп. Кузманова от МП с копие до Предс. РС-Плевен, Предс. ОС-Плевен, Изп. дир. АгВп и МС Един-единствен въпрос и малко пояснения - общо 2 страници. Въпросът е: "Защо и при двете разпореждания на съдията по вписванията е игнорирана забраната на чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията да се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на несобственици?"
.
03.10.2023 До ОС-Плевен с копие до РС-Плевен, МП, АгВп, МС и ВСС Благодаря за отговора и обяснявам, защо "няма как да се задейства описаният в становището ред (молба до съдия по вписванията и при отказ - обжалване пред окр. съд).

09.10.2023 От АгВп. "ОТНОСНО: Искане за извършване на проверка относно вписване на частично заличаване на възбрана и частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ" Пореден копи-пейст отговор - множество проверки, съдията по вписванията преценява, а служителите извършват само административно-техническа дейност и т.н.

10.10.2023 До АгВп с копие до РС-Пл, ОС-Пл, МП, МС, ВСС и ВКП  "Проблемът вече не е частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ, а пълното игнориране на влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен"

11.10.2023 От дир. "Добро управление"- МС. Не е от тяхната компетентност.


12.10.2023 До МС с копие до АгВп, РС и ОС Плевен, МП и ВСС Моля ги за отговор само на един въпрос: разработени ли са вътрешни правила за работата на служителите и съдиите по вписванията? Цитирам три решения на МС от 2018, 2019 и 2020 г. по Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър, от които не става ясно, дали вече са разработени или още се разработват.


12.10.2023 От РС-Плевен - да си търся правата по съдебен ред.


13.10.2023 До РС-Плевен с копие до АгВп, ОС-Плевен, МП и ВСС Обяснявам, защо проблемът не може да се реши по съдебен ред и най-учтиво моля Предс. на РС-Плевен, в качеството си на контролен орган, да обърне внимание на писмото ми до нея от 25.09.2023.

19.10.2023 От ВСС. Препращат на инсп. Точкова мои сигнали. Объркали са датите.
.
19.10.2023 До инсп. Точкова от ИВСС. Уточнявам датите на сигналите. Уведомявам, че контролните органи на съдиите по вписванията към РС-Плевен не изпълняват задълженията си в конкретния случай, като игнорират сигнал от 25.09.2023 за практики в СлВп-Плевен, които застрашават правната сигурност, и не предприемат мерки за гарантиране на правната сигурност.
.
23.10.2023 До МП с копие до МС, АгВп, РС-Плевен и ОС-Плевен  Уведомявам, че отговорът на инсп. Лиляна Кузманова от МП е незадоволителен, обяснявам защо, и моля да се възложи на друг инспектор от Министерството извършване на нова проверка.
.
16.11.2023 От РС-Плевен  Твърдят, че диспозитивът на съдебното решение е възпроизведен максимално пълно. Не отговарят на въпросите за недостоверните справки.
.
05.12.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен, АгВп, МП, МС, ВСС и ВКП  Моля за ново произнасяне по т.нар. максимално възпроизведен диспозитив и по по недостоверните справки. Прилагам извадка от съдебна практика.

..
25.01.2024. До МП. Моля служителите от приемната да проверят дали има решение по сигнала ми от 23.10.2023 (приложен)
.

На 21.02.2024 главният секретар на ВСС (или на ИВСС?) ме уведоми, че е препратил някакви материали на гл. инсп. Теодора Точкова от ИВСС. Не става ясно дали материалите са по линия на ДП-то в РП-Плевен или по линия на перипетиите с тежестите на КПКОНПИ. Голямо объркване взе да става.

29.02.2024. До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен, АгВп, МП, МС, ВСС и ВКП. Уведомявам, че все още не съм получила отговор на писмото си от 05.12.2023. Прилагам днешни справки, които показват, че не са отстранени дори най-сериозните пропуски: частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ върху наследствените ни имоти все още не е отбелязано по обезпечителната заповед, диспозитивът на съдебното решение по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен все още не е отразен коректно по персоналните партиди, петте недостоверни справки все още не са коригирани.


07.03.2024. От РС-Плевен - изх. № 719/16.01.2024 Няма нарушения от страна на съдиите по вписванията. Приложено е становище от г-жа Анни Константинова. Приложена е и цялата обезпечителна заповед като доказателство, че частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ  е отбелязано по нея (тук, в блога, е приложена само първата страница без лични данни, виждат се две частични заличавания, отбелязани на ръка от съдиите по вписванията)

.

20.03.2024 До АгВп с копие до РС-Пл, ОС-Пл, МП, МС, ВП и РП-Пл. по пр. 7326/2023 Уведомявам за несъответствието между хартиения и електронния носител на обезпечителната заповед и моля за актуализиране на електронния.

.

28.03.2024. Получавам отговор от АВ без дата, без рег. номер и без подпис, като по-рано на 26.06.2023, съдържащ следната информация:
"частично заличаване два пъти през 2019 г. и един път през 2023" (общо два пъти - единият, през 2019 г. е за имот на някакви други хора, а вторият, през 2023 е за нашите с брат ми наследствени имоти) "С договор за доброволна делба от 10.05.2021 г., № 264, том 4, недвижим имот с имотна партида № 213001" (този номер не е на партидата, а на имота, партидата е № 21374) И - най-важното: "След вписване на подлежащия на вписване акт, същият се сканира в интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и електронното негово копие е достъпно през портала ЕПЗЕУ, както и при заявяване на препис от него в съответната служба по вписванията. Всички последващи отбелязвания по акта, направени по реда на чл. 23 (чл. 32!) от ПВп на ръка от съдията по вписванията, се отразяват единствено в оригинала на акта, подреден в съответната книга по чл. 7 от ПВп." (ха-такаа, съставителят на това писмо явно не разбира, че при промяна на оригинала се създава нов документ, който следва да бъде сканиран, а електронният в ЕПЗЕУ - актуализиран)

 .

29.03.2024 до ПлРС с копие до ПлОС, АгВп, МП, МС, ВСС, ВП и РП-Плевен. Благодаря за изх.№ 719/16.01.2024, с който съм уведомена, че на 12.01.2023 г. възбраната на КПКОНПИ е заличена върху 4 наши имота. Напомням, че единият от тях не съществува в правния мир поради разделянето му на два през 2021. Моля за компетентно становище по въпроса, дали заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021 г. имот е произвело правно действие. Предоставям кратка извадка от съдебна практика на тема вписвания, отбелязвания и заличавания върху несъществуващ в правния мир имот

03.04.2024. От РС-Плевен. Контролният орган на съдиите по вписванията не можел да се произнесе поради забраната на чл. 212 и чл. 213 от Закона за съдебната власт. Ето какво гласят тези членове: Чл. 212 ЗСВ. Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Чл. 213 ЗСВ. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.

05.04.2024. До ПлРС с копие до ПлОС, АгВп, МП, МС, ВСС, ВП и РП-Плевен. Уведомявам, че не се обръщам към г-жа Вера Найденова в качеството ѝ на съдия по дело, възложено на нея или на друг съдия, нито търся правна консултация. Въпросът „Заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021 г. имот произвело ли е правно действие?" е риторичен. От приложената  непосредствено след него съдебна практика е видно, че не е произвело никакво правно действие. Към това като се добави, че тежестите не са заличени и по партидите на имотите, образувани от разделения, става ясно, че не са заличени никъде. Моля да бъдат предприети мерки.

16.04.2024 Oт АВ. Отново без дата, без рег. номер и без подпис, като по-рано - на 28.03.2024 и на 26.06.2023, съдържащ следната информация: "Отн. Искане за становище във връзка с частично заличаване на възбрана и частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ" (не искам становище от АВп, а от РС-Плевен)
"по партида № 296512 за имот с кадастрален номер [...], представляващ нива, поземлен имот пл. № 213124 (няма такъв в кадастъра), площ по док. 20228 кв.м., обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Ставерци, образуван от имот № 68607.213.1, местност Кожухарава круша на 12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана от административен орган." (това не е вярно, тежестите продължават да стоят по партидите на имотите втора година вече)
"Аналогично действие е извършено и по партида № [...] за имот с кадастрален номер [...], представляващ нива, поземлен имот пл. № 213125 (няма такъв в кадастъра) площ по док. 23578, кв. м. обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Ставерци образуван от имот № 68607.213.1, местност Кожухарава круша на 12.01.2023 г. като е вписано частично заличаване на възбрана от административен орган." (и това не е вярно, тежестите продължават да стоят по партидите на имотите втора година вече)  
"Предвид гореизложеното, към настоящия момент са предприети всички нормативни, организационни и технологични действия свързани с дейността на Агенция по вписванията, като по  поставените от Вас въпроси и отправените искания Агенция по вписванията е извършила всички действия в рамките на своята компетентност." (всичката са я свършили, като кучето на нивата)
.

18.04.2024. От РС-Плевен - вх. № 10503/15.04.2024 (без изх. номер). С входящия номер е регистрирано становище от ръководителя на съдиите по вписванията в смисъл, че всичко било извършено законосъобразно.

.

23.04.2024 Постановление на РП-Плевен за отказ да образуват досъдебно производство.  Правилно са отразени моите показания, че не претендирам извършено престъпление и че засега не е необходима намесата на прокуратурата. Не смятам да го обжалвам. На първа страница пише, че според мен имотите никога не са били собственост на Бировски. Най-вероятно и пр. Велизарова се е заблудила, че имотите по-рано са били собственост на Бировски, както и всички адвокати и нотариуси, с които съм се консултирала, с едно-единствено изключение - Адвокатско дружество "Николаев и партньори" - препоръчвам! 

.

13.05.2024 До Омбудсман на РБ  Уведомявам, че АВп все още не е изпълнила нито препоръките на Омбудсмана от 13.06.2023, нито разпореждането на ОС-Плевен от 04.05.2023. Напомням, че в съдебното разпореждане се описва сериозен софтуерен проблем, който не позволява "нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните" за заличаване възбраната на КПКОНПИ в имотните партиди на двата нови имота, образувани от разделения. Добавям, че има и други софтуерни проблеми. Моля за съдействие  с цел решаване на проблема със софтуерната програма на Агенцията. Писмото е изпратено на хартия по Еконт Експрес с обратна разписка, получена на 14.05.2024 г.
 

.

 Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър или към Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2620

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.