Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

.

1. Извлечение от обезпечителната заповед на съда на хартиен  и на електронен носител   Вписана в СлВп-Плевен на 12.02.2019 г. На хартиения е отбелязано, че на 12.01.2023 г. възбраната е заличена върху нашите имоти. На електронния - не е. 

2. Извлечения от исковата молба на КПКОНПИ на хартиен и на електронен носител Вписана в СлВп-Плевен на 09.05.2019 г. Заличаването ѝ относно нашите имоти не е отбелязано нито на хартиения носител, нито на електронния.

3. Извлечение от партидите на имотите (те са само на електронен носител) Възбраната на КПКОНПИ е заличена по три от партидите на петте ни имота, а по другите две още тежи. Исковата молба не е заличена по нито една от петте.

4. Извлечение от персоналните партиди на Бировски, нашите с брат ми и на майка ни Данните за възбраната и исковата на КПКОНПИ са налични само в персоналните партиди на Бировски, т.к. те са длъжниците и ответниците на КПКОНПИ. В нашите с брат ми персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, както няма и по персоналната партида на майка ни - Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г., от която сме наследили имотите.

5. Извлечение от двата документа в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, респ. за частичното заличаване възбраната на КПКОНПИ на 12.01.2023 и за частичното заличаване на исковата молба на КПКОНПИ на 18.05.2023   И в двата документа са въведени данни за частичното заличаване на тежестите на КПКОНПИ върху четири имота, респ. на 12.01.2023 г. за възбраната и на 18.05.2023 - за исковата молба. Обременените имоти обаче са пет. 

6. Извлечение от справки по имотите  - е-услуга 3100 в ЕПЗЕУ (Електронен портал за електронни услуги)
Справките по имот показват, че тежестите на КПКОНПИ са заличени и по петте имота.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2729

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.