Извлечение от исковата молба на КПКОНПИ на хартиен и на електронен носител

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 18.05.2024

Р. Стоянова

.

          Накратко. Исковата молба е подадена от КПКОНПИ до ОС-Добрич. Вписана е в СлВп-Плевен на 09.05.2019. По нея е образувано гр.д. № 289/2019, висящо на първа инстанция шеста година вече. Искът на КПКОНПИ е за отнемане в полза за държавата на стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши наследствени ниви, които съгл. Решение от 18.02.2019 г. по  гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г. никога не са били на Бировски, затова и на 18.05.2023 г. е разпоредено заличаване на исковата молба върху тях. Заличаването не е отбелязано нито на хартиения носител, нито на електронния. 

    1. Извлечение от исковата молба на хартиен носител

      Исковата молба се състои от 304 номерирани страници. Нашите имоти са на стр. 294 и са описани ето така:

        - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота 43,800 дка., находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността „Кожухарова Круша", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № 213001 (този имот вече не съществува  в цялост, т.к. с брат ми го разделихме на два по-малки през 2021 г. с вписан договор за доброволна делба, бел. блогър), при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ..., имот № ..., имот № ....  Придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър)
          - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ на имота  5.000 дка, находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността " Лилов Камък", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ..., имот № ..., имот № .... Придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър)
         - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота  0.730 дка, находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността "Мелницата", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ... имот № ... Придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър)
       - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота 0.920 дка., находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността "Горните Лозя", категория на земята при неполивни условия: четвърта,, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ... и имот № ... Придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър)
    
   .

   2. Извлечение от исковата молба на електронен носител

    В исковата молба на електронен носител стотиците имоти са представени в табличен вид подобно на имотите в обезпечителната заповед на ел. носител, като и тук също не са един след друг в таблицата, а разпръснати сред останалите.

      Ето как са описани нивите ни в исковата молба на електронен носител:

   
      (след 50-60 реда от таблицата първа се появява най-малката нива):
    Поземлен имот, пл.No - 353006, площ по док. - 0.730 дка, местност - Мелницата, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци Помощна партида ...

      (след още 150-180 реда се появява нивата от 43,8 дка):
      Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка (тази нива вече не съществува  в цялост, т.к. с брат ми я разделихме на две по-малки през 2021 г. с вписан договор за доброволна делба, бел. блогър), местност - Кожухарска круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци Помощна партида 276283 (такава партида въобще не съществува в СлВп-Плевен, нивата си имаше партида с номер 21374, но тя беше закрита през 2021 г. поради разделяне на нивата и откриване на две нови партиди за новообразуваните имоти, бел. блогър)

    (около 30 реда по-надолу се появяват и последните две наши ниви):
     Поземлен имот, пл.No - 269020, площ по док. - 0.920 дка, местност - горните лозя, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци Помощна партида ...

и
    Поземлен имот, пл.No - 071022, площ по док. - 5.000 дка, местност - лилов камък, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци Помощна партида ...

.

               Заключение. Съгл. Решение от 23.03.2022 по дело № 619/2022 на Админ. съд София-град, потвърдено с  Решение от 05.04.2023 по адм. дело № 7398/2022 г. на ВАС, отговорността за поддържане на точна и актуална база данни е изцяло на АгВп. Доколкото ми е известно обаче, публичните изпълнители не проверяват исковите молби. На тях им трябва справка само за възбраната и то само към деня на налагането ѝ (чл. 233, ал 3 ДОПК). Ако наистина е така, неточните и неактуални данни по исковата молба с нищо не застрашават имотите ни, само правят лошо впечатление. 

 

.

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2731

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.