Извлечение от обезпечителната заповед на съда на хартиен и на електронен носител

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ

.

Тук, в блога, всички извлечения са със заличени лични данни

Дата на публикация: 18.05.2024

Р. Стоянова

.

          Накратко. Обезпечителната заповед е издадена от ОС-Добрич на 06.02.2019 г. по ч.гр.д. № 83/2019. Вписана е в СлВп-Плевен на 12.02.2019. С нея е наложена възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши наследствени ниви, които съгл. Решение от 18.02.2019 г. по  гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г. никога не са били на Бировски, затова и е разпоредено заличаване на възбраната върху тях. Заличаването обаче е отбелязано само на хартиения носител, а на електронния не е. Разминаването между данните в двата вида носители по принцип не е редно, а в случая е и доста притеснително, т.к. само електронният е достъпен на сайта на Агенция по вписванията в ЕПЗЕУ (Електронен портал за електронни услуги), а съгл. новия чл. 43а от ПрВп, в сила от 2021 г., „държавните и местните органи и администрации извършват справки [...] само чрез ЕПЗЕУ."

 .

      1. Извлечение от обезпечителната заповед на хартиен носител

          На първа страница от обезпечителната заповед на хартия има две ръкописни отбелязвания за частично заличаване на възбраната - през 2019 г. и през 2023 г. Отбелязванията са извършени от съдиите по вписванията в изпълнение на задължението им по чл. 32 от ПрВп: "Заличаването се извършва чрез нанасяне в партидната книга с указание на основанието, по което то е станало, и кога е направено. За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване."

         Първото частично заличаване на възбраната е за нива с площ около 100 дка на други хора (не ги познаваме). Второто, от 12.01.2023 г., е за нашите ниви - 4 на брой по онова време, с обща площ около 50 дка (през 2021 г. разделихме нивата от 43,8 дка на две и сега имотите ни са 5 на брой - 3 мои и два на брат ми).

           Ето как са описани нивите ни в обезпечителната заповед на хартия:

36. ВЪЗБРАНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота 43,800 дка., находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността „Кожухарова Круша", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № 213001 (този имот вече не съществува  в цялост, т.к. с брат ми го разделихме на два по-малки през 2021 г. с вписан договор за доброволна делба, бел. блогър), при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ..., имот № ..., имот № ....
    Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър) Същият е собственост на Ивайло и Жулиета Бировски.
    Пазарна стойност към настоящия момент - 43 000 лв.
37. ВЪЗБРАНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ на имота  5.000 дка, находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността " Лилов Камък", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ..., имот № ..., имот № ....
    Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър) Същият е собственост на Ивайло и Жулиета Бировски.
    Пазарна стойност към настоящия момент - 5 400 лв
38. ВЪЗБРАНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота  0.730 дка, находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността "Мелницата", категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ... имот № ...
    Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър) Същият е собственост на Ивайло и Жулиета Бировски.
    Пазарна стойност към настоящия момент - 720 лв
39. ВЪЗБРАНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ на имота 0.920 дка., находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността "Горните Лозя", категория на земята при неполивни условия: четвърта,, съставляващ имот № ..., при граници и съседи: имот № ..., имот № ...,  имот № ... и имот № ...
    Недвижимият имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № ..., том ..., рег. № ..., дело № ... от 19.02.2014 г. (този нотариален акт не прехвърля вещни права съгл. Решение от 18.02.2019 г. по гр.дело № 1718/2018 г. на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., с което ревандикирахме наследствените си имоти, бел. блогър) Същият е собственост на Ивайло и Жулиета Бировски.
    Пазарна стойност към настоящия момент - 950 лв.
    
   .

    2. Извлечение от обезпечителната заповед на електронен носител

       В обезпечителната заповед на електронен носител стотиците имоти са представени в табличен вид - без никаква номерация и без отбелязване на каквото и да било частично заличаване по тях - нито за нивата на другите хора, нито за нашите ниви! Там всички имоти са възбранени - готови да бъдат изнесени заедно на публична продан по ДОПК, при която купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик (чл. 239, ал. 2 ДОПК: "Купувачът става собственик на продадената недвижима вещ дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването в "Държавен вестник" на постановлението за възлагане не е предявен иск за собственост.")

     Поради липсата на номерация нашите имоти много трудно се откриват измежду стотиците други, а търсенето с посочените от съдиите по вписванията номера 36-39 е напълно невъзможно. При това не са и един след друг в таблицата, а разпръснати сред останалите.

    Ето как са описани нивите ни в обезпечителната заповед в таблицата на електронния носител:

     (след 70-80 реда от таблицата първа се появява най-малката нива):

Поземлен имот, пл.No - 353006, площ по док. - 0.730 дка, местност - Мелницата, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, Помощна партида ...    
.

    (след още стотина реда се появява нивата от 43,8 дка):

Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка (тази нива вече не съществува  в цялост, т.к. с брат ми я разделихме на две по-малки през 2021 г. с вписан договор за доброволна делба, бел. блогър), местност - Кожухарава круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, помощна партида 21374 (тази партида е закрита през 2021 г. поради разделяне на нивата и откриване на две нови партиди за новообразуваните имоти, бел. блогър

.

     (след още 70-80 реда се появяват и последните две наши ниви):

Поземлен имот, пл.No - 269020, площ по док. - 0.920 дка, местност - горните лозя, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, помощна партида ...

и

Поземлен имот, пл.No - 071022, площ по док. - 5.000 дка, местност - лилов камък, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, Помощна партида ...

.

         Заключение. Съгл. Решение от 23.03.2022 по дело № 619/2022 на Админ. съд София-град, потвърдено с  Решение от 05.04.2023 по адм. дело № 7398/2022 г. на ВАС, отговорността за поддържане на точна и актуална база данни е изцяло на АгВп. Несъответствието между хартиения и електронния носител на обезпечителната заповед създава правна несигурност, т.к. съгласно новия чл. 43а от ПрВп, в сила от 2021 г., „държавните и местните органи и администрации извършват справки [...] само чрез ЕПЗЕУ."

     Утре, образно казано, някой публичен изпълнител ще направи справка за възбраната към деня на налагането ѝ (чл. 233, ал 3 ДОПК) само по електронния носител (чл. 43а ПрВп). От справката ще бъде видно, че възбраната е наложена върху стотици имоти на Бировски, без никакво заличаване по нито един от тях. Публичният изпълнител няма да проверява всички имоти един по един, понеже са твърде много, а купувачът няма да се интересува дали са на длъжника, защото и да не са, ги придобива неотменимо само след година с Постановление за възлагане (чл. 239, ал 2 ДОПК). Така ние ще платим дълговете на Бировски с нашите имоти - понеже по никакъв начин не е обозначено, че са наши и то наследствени. И че никога не са били на Бировски! А като добавим и голямата нива от около 100 дка на другите хора, се получават общо към 150 дка ниви, застрашени от изнасяне на публична продан, въпреки че са освободени от възбрана! (150 дка ниви в плевенско по актуални пазарни цени струват към 750 000 лв., бел. блогър, 18.05.2024)

     .

Опасенията ми, че заради пропуска на АВп да отрази частичното заличаване на възбраната в обезпечителната заповед на електронен носите, на публична продан ще бъдат изнесени всички имоти, в т.ч. и освободените от възбрана, се потвърждават от изказване на бивш публичен изпълнител във форума на lex.bg:

   https://lex.bg/forum/viewtopic.php?t=70316
Тема: Завръщане към юридическата професия?
Мнениеот kalahan2008 15 Май 2024, 12:06
"Работата с длъжници винаги е свързана с много ядове и нерви, независимо дали става въпрос за работа като ЧСИ, ДСИ или ПИ (публичен изпълнител).
Работа има за целия китайски народ, защото има много изп. дела.
Но благодарение на развитието на технологиите днес нещата са доста по-улеснени за публичните изпълнители в сравнение с времената, когато аз бях такъв. Тогава нямаше регистър на банковите сметки към БНБ и трябваше да се налагат запори на банкови сметки във всички банки, и то на хартия. Справки от Агенция по вписванията за имоти - пак на хартия. От ЦРОЗ - пак на хартия. От КАТ- на хартия. И т.н. Сега всички справки се правят електронно и дистанционно - и става много бързо."

 

.

Начало на блога

Обратно към Извлечения от документите по възбраната и исковата молба на КПКОНПИ


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2730

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.