Определение от 07.03.2023 по ч. нак. дело №1828/2023 на Софийски районен

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията  

.

Резюме. Отменят постановление за прекратяване на досъдебно. Страшна измама с плащане "на зелено" за скъп имот в София. Голям хаос в Агенцията по вписванията - два пъти издавали "чисто" удостоверение за тежести на обременен имот, водели три персонални партиди на едно и също лице. Направо тръпки да те побият!
.

ДП по пр.пр. № 21356/2018г. по описа на СРП, образувано на 25.07.2018 г. за престъпление по чл.210,ал.1,т.5,вр.чл.209,ал.1 от НК.
През 2007 св. С. (българин) споделя с приятеля си американец, че си е купил жилище в нова сграда. Американецът поискал да си купи и той в същата сграда. И си купил ателие от 110 кв на 3-ти етаж + гараж 16 кв.м. - на зелено. "При преговорите на страните присъствал св.С., който превеждал. По време на същите св.Л. бил осведомен,че имотът няма вещни тежести." Три години американецът превеждал пари в очакване строящото се ателие да стане готово. Обаче през 2009г. фирмата-строител тайно го ипотекирала. "Св.Л. ,който живеел в САЩ, не бил уведомен за учредената договорна ипотека по отношение на ателието. [...] След заплащане на дължимите вноски по договора за строителство, страните постигнали уговорка за изповядване на сделката за покупко-продажба на имота пред нотариус, което било насрочено за 03.09.2010г. Преди сключването на сделката за прехвърляне на собствеността по отношение на имота, св.Л. бил осведомен от юриста на дружеството в присъствието на св.А. М., че върху имота е учредена ипотека, която ще бъде вдигната в срок до 60 дни. Учпредената договорна ипотека върху имота била упомената в нотариалния акт. Св.М. и св.С. обяснили на св.Л. и св.С., че това е обичайна практика в строителния бранш в България и няма основание за притеснение, тъй като паричната сума не е голяма и ипотеката ще бъде заличена.Св.Л. попитал каква гаранция могат да му дадат за това. Св.М. и св.С. заявили,че ще го уведомят, в случай, че ипотеката не бъде вдигната. Св.Л. осъзнавал,че има риск, но решил да подпише нотариалния акт, мотивиран от преценката си,че ако не го направи може да загуби заплатените парични средства за имота. На 03.09.2010г. св. Р. Б. Л. в качеството на страна-купувач, сключил с „А**-*************" ЕООД в качеството на страна -продавач, Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № **, том II, per. № 2139, дело № 198/2010 г. на нотариус К. А. - с район на действие Районен съд - София, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 3***, том 61, акт № 145, дело № 22957. При изповядването на сделката в нотариалната кантора присъствали св.С.,св. М., св.Л. и св.С., който превеждал. Съгласно нотариалния акт, св.Л. е закупил от продавача „А***- ***********Г" ЕООД за продажната цена от 159 500 лв. недвижими имоти, находящи се в гр. София, ************, представляващи самостоятелни обекти в жилищна сграда, изградена в степен на завършеност „груб строеж" в УПИ ХП-430,974,975 от квартал 14 по плана на гр. София, е площ от 1 770 кв.м., а именно: А/ Ателие № 1, разположено на трети надпартерен етаж във вход **със застроена площ от 110,30 кв.м, заедно със склад № 8, находящ се в сутерена на сградата, е площ 4,6 кв.м.,заедно с 3,04 идеални части от общите части на сградата и съответно правото право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, **/ Гаражна клетка № 7, находяща се в сутерена на вход ** на сградата с площ 16,90 кв.м.,заедно с 0,45 % идеални части от общите части на сградата и заедно със съответното право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата. Съгласно т. 3 от нотариалния акт, недвижимият имот е придобит от Р. Л. с вещни тежести - учредена в полза на А. Л. Д. договорна ипотека по отношение на ателието с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 3***, том 89, акт № 43, дело № 38403/03.09.2012 г. Съгласно т. 3 от нотариалния акт, продавачът - дружеството „А***- ******" ЕООД, представлявано от управителя Л. С., се е задължило в срок до 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на нотариалния акт да предостави на Р. Б. Л. надлежно е вписана в Служба по вписванията молба - съгласие от А. Д. за пълно заличаване на договорната ипотека по отношение на ателието. Посочено е, че в случай, че продавачът не изпълни това задължение в посочения срок, купувачът има право да получи неустойка в размер на 1000 евро месечно, докато трае забавата, както и, че в случай, че ако забавата продължи повече от 6 месеца, купувачът има право да развали договора с всички произтичащи от това последици,като продавачът се задължава да върне продажната цена,както и да заплати неустойка в размер на 65 000 лева."
     Ипотеката обаче не била заличена, неустойки не били платени. Американецът не бил уведомен.
    "Последвала публична продан на имота и отстраняването на св.Л. от него въз основа на Постановление за възлагане на недвижим имот от 11.06.2012 г. на Г. Д. - ЧСИ с per. № ***, вписано в Служба по вписванията с вх. per. № 5390/08.02.2017 г."   Постановлението за възлагане е от 2012, а е вписано чак 2017 - хм!   "Заминавайки от България, св.Л. помолил св.С. да наглежда апартамента. На неустановена по делото дата през 2013г. св.С. установил, че в апартамента се извършва ремонт. Обяснението на св.М. било, че боядисват апартамента в услуга на Л., тъй като има останала боя от строителни обекти. На неустановена по делото дата през месец юни 2014г. св. С. уведомил св. Л., че не може да влезе в апартамента, тъй като в него живеят други хора. Св. С. посетил ЧСИ Г.Д., за да се осведоми по какви причини св.Л. не е бил уведомен за това, че имотът е придобит от друго лице. ЧСИ отговорил, че писмото до Л. се е върнало, тъй като същият не е бил открит на известния адрес. От месец юли до месец ноември 2014г. св. С. провел поредица от срещи със св.С. и св.М., по време на които същите признали, че не са уведомили Л. за това, че ипотеката не е заличена. 3аявили, че дружеството има намерение да го обезщети за загубите."
    И му предлагат да подпише споразумение. Американецът се съгласява. 

    "Съгласно текста на споразумението, страните са установили, че причинените на Л. вреди, вследствие отстраняването му от имота, възлизат на 252 000 лв., които следва да бъдат изплатени в срок до 10.10.2015 г.. За обезпечаване изпълнението на това парично задължение от „А**-
*********" ЕООД, управителят М. П.,действащ чрез пълномощника Л. С., учредил в полза на Р. Б. Л. договорна ипотека върху недвижим имот - Двуетажна жилищна сграда - къща, находяща се в град София"
    "Въпреки поетото парично задължение и учреденото обезпечение, не последвало плащане от страна на „А***-*****Г" ЕООД, което довело до нови нотариални покани за доброволно плащане и обещания дружеството да изплати дължимата сума. Последвали нови преговори, по време на които било постигнато съгласие вместо плащане на сумата от 252 000 лв. „А***- *******" ЕООД да прехвърли на Р. Б. Л. ипотекирания имот"
    "На 16.05.2016 г., когато било насрочено изповядване на сделката за продажбата на ипотекирания имот, в кантората на нотариус В. М. била направена нова проверка на имота, тъй като от удостоверението за данъчна оценка не ставало ясно каква е оценката на идеалната част от земята, върху която е построена къщата. При проверката нотариусът установил, че имотът е бил продаден през 2008 г., за което е съставен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том I, per. № 1226, дело № 137/2008 г. на нотариус К. А. с per. № 1** в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 2****, том 48, акт № 66, дело № 13277/2008г. Нотариусът установил също, че на името на „А***-*********Г" ЕООД в Имотния регистър има открити две отделни поименни имотни партиди и разпечатал две справки. Едната на името „А** *********" ЕООД /без тире/,а другата на името на „А**-********" ЕООД /с тире/. Било установено, че по едната партида са отнесени едни сделки, а по другата - други. В конкретния случай продажбата на имота през 2008 г. е била отнесена към партидата на „А**********" ЕООД /без тире/, а учредената през 2014 г. договорна ипотека - към партидата на „А**-*********" ЕООД /с тире/."
    " Адв.Т. подала молба за издаване на удостоверение за тежести на ипотекирания имот. От Агенция по вписванията било издадено Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания изх. № 20314/27.05.2016г., на Служба по вписванията, в което продажбата на къщата от 2008 г. не фигурирала. Тази сделка не била отразена и в друго удостоверение на Служба по вписванията изх. № 23047/09.07.2014 г. , т.е. къщата се е водила актив на дружеството. Нотариус В. М. извършил допълнителна справка по двете имотни партиди на „А**-И*****" ЕООД, при което установил, че извършването на разпоредителни сделки с вече отчуждени имоти, е извършвано от „А***- *******" ЕООД и преди. С оглед констатираната продажба на ипотекирания в полза на Л. недвижим имот през 2008г., било отказано от името на св.Л. извършването на продажбата, за което нотариус В. М. издал удостоверения изх. № 63/31.05.2016 г. и изх. № 64/31.05.2016 г. Последвало ново приканване за погасяване на задължението на дружеството към св.Л.. Въпреки многократните разговори не било реализирано плащане."
     "В хода на разследването по делото е установено, че двете имотни партиди на дружеството са образувани,както следва: първата партида № 281910 е образувана на 03.06.2003г. на „А*** ********" ЕООД/без тире/,втората партида № 582081 е образувана на 06.02.2009г. на „А***- *********" ЕООД /с тире/, ЕИК ********."
    "В хода на разследването по делото, посредством свидетелските показания на св.С. В. Ц.-гл.специалист в Имотен регистър при АВ е установено, че [...] процесното дружество има три персонални партиди, като по последната няма записи. През годините имало две програми за въвеждане на данни. При ползване на новата програма Икар данните от старата програма Нотис са мигрирали и са се получили непълни данни за отделни партиди. В случай, че не може да се намери ЮЛ по ЕИК се налага създаване на нова партида с ЕИК. Посочено е, че така е и в настоящия случай, както и че данни са вписани и по двете персонални партиди в зависимост от това дали служителят,вписващ акта, е търсил субекта по име или по ЕИК. Ако данните са имали отношение към предходен акт,записите са нанасяни по съответната партида. В конкретния случай е установено,че е имало разлика в описанието на имота през 2008г. и през 2014г.-в номера,площта и РЗП на имота. В такива случаи е следвало да се извърши справка дали има предишни вписвания на имот със същото описание по документа,който се вписва.Ако няма такъв имот, се налагало създаване на нова партида за нов имот."
    "Съгласно изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза стойността на недвижимия имот ,продаден на св.Л.,състоящ се от процесното ателие,склад и гаражна клетка към момента не деянието-м.септември - м.ноември 2010г. е 268 539,05 лева."
        "В хода на разследването по делото е установено, че [...] в края на 2013г. са били блокирани фирмените банкови сметки на дружеството от НАП с постановления за наложени обезпечителни мерки. Съгласно заключението на експертизата, дружеството е имало задължения към Л. в размер на 159 500,00 лева и публични задължения в размер на 3 615 065,26 лева. Поради липса на средства дружеството не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си. Експертизата счита, че за началната дата на спиране на плащанията и изпадане на дружеството в трайна неплатежоспособност следва да се приеме 31.12.2014г. и управителят на дружеството е бил длъжен в 30 дневен срок от спиране на плащанията да подаде заявление до СГС за обявяване на дружеството в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност. Заявлението е следвало да бъде подадено в периода от 31.12.2014г. до 29.01.2015г. включително."
    "Във връзка с откритите няколко на брой персонални партиди на дружеството А***-******в Имотния регистър, съдът следва да посочи, че доводите на прокурора напълно се подкрепят от съдебния състав и не се установяват от данните по делото престъпни действия на служители на АВ или на представителите на дружеството, доколкото от разпита на свидетелката Цветкова, наличните по делото отговори на АВ на запитвания на разследващите органи и изготвените множество справки е видно, че се касае за неумишлени и същевременно непрестъпни действия на служителите на Агенцията. Макар и немарливо да са водени регистрите и да е допуснато заради различни входящи данни от актове, подлежащи на вписване, да се образуват повече от една уникална партида за дружеството, действията им се дължат на множеството очевидно непреодолими несъвършенства в настоящата система на вписвания не по имотна, а по персонална партида, за което АВ носи самостоятелна имуществена отговорност." 

.

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията  

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2741

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.