Вписване на съдебно решение

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване   

-

       "Вписване на съдебно решение" е термин, който означава, че е изпуснат 6-месечния срок по чл. 115 ЗС и вписаната искова молба е изгубила действието си. Ние сме си спазили 6-мес. срок, затова нашето съдебно решение е "отбелязано" по вписаната ни искова молба. "Отбелязване на съдебно решение по вписана искова молба" също е термин, който означава, че е спазен 6-месечния срок по чл. 115 ЗС и вписаната искова молба е запазила действието си.  

      Съгл. чл. 14 от ПВп: „Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват (в 6-мес. срок по чл. 115 ЗС) по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението." (тоест „се нанася накратко диспозитивът на влязлото в сила решение по съответната персонална партида" - вж Вписване на искова молба).

     Диспозитивът на влязлото в сила съдебно решение по нашето гражданско дело накратко гласи:

   
     "Признава за установено [...], че Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН.. и Генадий Тодоров Найденов, ЕГН ..., са собственици в качеството им на НАСЛЕДНИЦИ, при равни права НА НАСЛ. ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА, ПОЧ. 15.03.2017 [...] и на основание чл. 108 от ЗС осъжда ответниците да предадат владението"
.

      А ето как орязано е отразен диспозитивът по персоналните партиди:
.
      „признава за установено [...], че Р.Стоянова и Г.Найденов са собственици при равни права и на осн. чл.108 от ЗС осъжда ответниците да предадат владението"

.

        Вижда се, че липсват данните за майка ни, от която сме наследили имотите. Съгл. съдебното решение, майка ни е била собственичка до датата на смъртта си - 15.03.2017, а след това собствениците сме ние с брат ми. Според ръководителя на съдиите по вписванията към РС-Плевен, обаче, данните за майка ни и за датата на смъртта ѝ не са важни. Това е все едно Съдия по вписванията да твърди, че при вписване на сделка не са важни данните за продавача и за датата на изповядване на сделката. Давам пример със сделка, защото решението по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен има силата на акт за собственост.

.

          И както продавачът е прекият праводател на приобретателя по прехвърлителна сделка, така и майка ни е нашият пряк праводател по наследствено правоприемство.

.

         Заради орязаните данни за майка ни (а и заради някакъв дефект в софтуера на АВп, който втора година не може да се отстрани), публично достъпните в ЕПЗЕУ справки за нашите чисти от тежести на КПКОНПИ наследствени имоти са недостоверни - вж материала ВКС: Без данни за прекия праводател не е възможно да се извърши справка за тежести по сега действащата система на поименно (персонално) вписване.

.

        Не знам просто какво да си мисля за СлВп-Плевен. Това, че не са се справили с вписването на исковата ни молба е бял кахър. Това, че са орязали диспозитива на съдебното решение, вече си е сериозен пропуск. Но същинският проблем е, че не могат - или не искат - да заличат тежестите на КПКОНПИ, наложени по партидите на ответниците по делото ни Ивайло и Жулиета Бировски през 2019, когато делото ни още беше висящо.

         Отделен въпрос е, какво изобщо правят тежестите на КПКОНПИ в имотните партиди на нашите наследствени имоти, след като по персоналните ни партиди няма тежести на КПКОНПИ, няма и по персоналната партида на майка ни, от която  сме ги наследили?  Но както и да е, поне да бъдат заличени, действително заличени - нищо повече не искаме. Втора година вече търпеливо ги чакаме да си свършат работата. Възбраната на КПКОНПИ е трябвало да бъде заличена още на 12.01.2023 г., а исковата им молба - на 18.05.2023  - вж Перипетии по по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба)  

.

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване   

-

        

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2781

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.