Вписване на искова молба

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване   

-

Съдът дава правната квалификация, а не ищецът. Затова при вписване на ИМ не се оповестява посочената от ищците правна квалификация, а се нанася накратко петитумът, както гласи и чл. 12 ПВп: "Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида."  В нашия случай, в СлВп-Плевен не са спазили и чл. 12 ПВп (най-вероятно съдията по вписванията е оставила служителите-среднисти сами да преценяват как да впишат исковата ни молба).

         Петитумът на нашата ИМ гласи накратко:

         "да осъдите ответниците [...] да върнат владението на  действителните собственици, наследниците на Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, починала на 15.03.2017 г.  - Генадий Тодоров Найденов от гр. Хасково (син) и Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна (дъщеря)".

          А в СлВп-Плевен са нанесли дадената от нас, ищците, правна квалификация:

         "Гр.д.№1718/2018 гПравно основание:чл.108 ЗС,чл.44,ал.1,вр.с чл.26 ЗЗД,чл.42,ал.2 ЗЗД".


 .

Решение от 21.11.2003 по гр.д. № 81/2003 на ВКС
ВКС: "Ищцата не е длъжна да знае правото, тя може да не прави разлика между различните форми на недействителността: абсолютна нищожност, унищожаемост, относителна недействителност и висяща недействителност. Това е въпрос на правна квалификация. Дори ищцата да се е опитала да даде някаква правна квалификация на предявения иск, нейното становище не обвързва съда. Той е длъжен сам служебно да даде вярната правна квалификация на иска, като изходи от фактите и обстоятелствата, изложени в основанието на исковата молба, и от правното естество на твърдяния порок в петитума на исковата молба."

.

Решение № 45 от 20.04.2010 г. на ВКС по т. д. № 516/2009 г., II т. о., ТК  ВКС: "В своята задължителна и константна практика ВС и ВКС последователно са се придържали към становището, че определянето на правната квалификация на предявения иск е задължение на сезирания съд." (на съда, а не на ищеца!)

.

 

        Заключение. Нашата искова молба е вписана правно-неграмотно в СлВп-Плевен, но това е бял кахър в сравнение с другите грешки и пропуски, заради които чистите ни от тежести на КПКОНПИ наследствени имоти са застрашени от изнасяне на публична продан по ДОПК и отнемане в полза държавата - вж Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

Начало на блога

Обратно към материала Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване   

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2767

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.