Без данни за праводателя не може да се проследи прехвърлянето на собствеността от един собственик към следващия

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

Дата на публикация: 21.05.2024 Посл. актуализация: 06.06.2024

Р. Стоянова

.

В СлВп-Плевен отказват да оповестят данните за нашата пряка праводателка и единствен предишен собственик на наследствените ни имоти - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017, понеже ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен не счита за важни данните за прекия праводател на собственика или по-точно счита, че нашите преки праводатели са Бировски (ответниците ни по делото, с което ревандикирахме НАСЛЕДСТВЕНИТЕ си имоти), че те са бившите собственици на НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ни имоти (sic!) и че са ни ги ПРЕХВЪРЛИЛИ заедно с тежестите на КПКОНПИ. Да се смее ли човек, да плаче ли!

.

 Тази извадка от съдебна практика е изпратена на 05.12.2023 г. до Председателя на РС-Плевен, в качеството ѝ на контролен орган по чл. 80, ал. 1, т. 8 ЗСВ („Председателят на районния съд ръководи и контролира работата на съдиите по вписванията").

.

Определение от 28.06.2012 по ч.гр. дело № 219/2012 на ВКС
ВКС: "Удостоверение за наличие или липса на тежести за определен недвижим имот се издава на основание чл. 45 б."б" от П[равилника за вписванията]. В това удостоверение, съобразно уредбата , следва да бъдат точно посочени данните за лицето , за която се отнася справката, изчерпателно посочени в чл. 6 ал.1 б."а'от П., точно описание на имота, съгласно чл. 46 и 47 от П[равилника за вписванията]. Удостоверението от съдията по вписванията се издава все още след справка в книгите за вписванията за един недвижим имот по персоналната партидата на посоченото лице при липса на имотен регистър. Справка по партидата на имота може да бъде извършена само ако в съответния регион има имотният регистър и реалната система е факт. С Удостоверението по чл. 45 от П[равилника за вписванията], при уважаване на молбата, молителят получава исканата в рамките на нотариалното /като вид охранително / производство информация за вписани или липса на тежести, с цел да бъде налице яснота за състоянието на конкретния недвижим имот и за лицето, което е посочил [като собственик, бел. моя] и неговите преки праводатели, т.е. само за онези лица от които се черпят права за конкретния недвижим имот." (само за онези лица, от които собственикът черпи права - майка ни в случая, а не за несобствениците Бировски и техните псевдо-праводатели, както е в отразено в приложените към становището на г-жа Константинова от 28.08.2023 недостоверни справки, бел. моя)

.

Решение от 12.05.2016 по гр.дело 6307 /2015 на ВКС

ВКС: "Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран (или обременен с тежести на КПКОНПИ, бел. моя) се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител.(справката се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител! Затова в писмо от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен зададох въпроса „Кога и как Бировски са прехвърлили имотите на нас с брат ми, заедно с тежестите на КПКОНПИ?" Ясно е, че никога и никак, но е важно да има официално потвърждение, бел. моя)

               Бележка. Все още няма официално становище по въпроса кога и как Бировски са ни прехвърлили имотите заедно с тежестите на КПКОНПИ (пиша това на 06.06.2024). По персоналните ни партиди продължават да липсват данни за праводателката ни и единствена собственичка на наследствените ни имоти - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Недостоверните справки продължават да стоят в ЕПЗЕУ за заблуда на трети лица, че уж Бировски били наш пряк праводател и че уж Бировски ни били прехвърлили имотите заедно с тежестите на КПКОНПИ, бел. моя, 06.06.2024)

 .

Решение от 23.06.2022 по гр.д.№ 2805/2021 на ВКС
ВКС: „Съгласно на чл.569, т.5 и т.7 ГПК, вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон, както и издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести, представляват нотариални производства; производството по вписване, респ. по издаване на справки и удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията е охранително по своя характер. След като дейността по вписване на актовете, по начина предвиден в Правилник за вписванията, законодателно е уредена като вид нотариално удостоверяване, при субсидиарно прилагане на правилата за охранителните и нотариалните производства, според мотивите на т.6 от ТР № 7/25.04.2015 г. по тълк. дело № 7/2012 г., ОСГТК на ВКС, следва да се приеме, че дейността по вписване в имотния регистър, респ. отказа за нотариално удостоверяване, не е административна дейност" (следователно грешките при провеждане на нотариалното производство по вписване, отбелязване или заличаване не се поправят в административно производство по реда на чл. 33в от ПВп - вж Отстраняване на технически грешки - чл. 33в ПВп. Обаче ПВп урежда съдебен контрол само върху определенията за отказ на съдиите по вписванията, затова в крайна сметка се налага пропуските в нотариалното производство на съдията по вписванията да се таксуват като технически грешки и да се поправят от АВп по реда чл. 33в ПВп, бел. моя)

.


Определение от 30.06.2022 по гр. д.№ 1129/2022 на ВКС
ВКС: "Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител."
.

 

 

 

 

 

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2740

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.