Решение от 12.05.2016 по гр.дело № 6307 /2015 на ВКС

Начало на блога

Това решение е част от съдебната практика по темата Без данни за праводателя не може да се проследи прехвърлянето на собствеността от един собственик към следващия и от съдебната практика по темата Бъркотията с разясненията на съдилищата за законовата регулация на вписванията

.

ВКС (по темата "Без данни за праводателя не може да се проследи прехвърлянето на собствеността от един собственик към следващия": "Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран (или обременен с тежести на КПКОНПИ, бел. моя) се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител.(справката се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител! Затова в писмо от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен зададох въпроса „Кога и как Бировски са прехвърлили имотите на нас с брат ми, заедно с тежестите на КПКОНПИ?" Ясно е, че никога и никак, но е важно да има официално потвърждение, бел. моя)

               Бележка. Все още няма официално становище по въпроса кога и как Бировски са ни прехвърлили имотите заедно с тежестите на КПКОНПИ (пиша това на 06.06.2024). По персоналните ни партиди продължават да липсват данни за праводателката ни и единствена собственичка на наследствените ни имоти - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Недостоверните справки продължават да стоят в ЕПЗЕУ за заблуда на трети лица, че уж Бировски били наш пряк праводател и че уж Бировски ни били прехвърлили имотите заедно с тежестите на КПКОНПИ, бел. моя, 06.06.2024)

.

 ВКС (по темата "Бъркотията с разясненията на съдилищата за законовата регулация на вписванията" - твърди, че ЗКИР се прилага, т.е. смесва персоналната и реалната системи на вписване): "Действително в страната не е въведен имотния регистър, а се правят само помощни партиди, но в останалата си част ЗКИР действа. Незаконосъобразност - нищожност, или недопустимост на вписване може да име независимо от това дали вписването се извършва по реалната, или по персоналната система (ЗКИР е само за реалната система; не може да се вписва по правилата на персоналната, а да се заличава по правилата на реалната!, б.м.). Законодателят е съобразил, че вписването пази права и с нормата на чл. 88 и чл. 90 ЗКИР е предвидил защита от вписване, което само формално /привидно/ създава права, а е недопустимо, или нищожно. Аналогичен текст има и в Закона за търговския регистър. (има, но той е за вписванията в търговския регистър, б.м.)

.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

София, 12.05. 2016 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 12 април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
гр.дело 6307 /2015 година
Производството е по чл. 290 от ГПК
С определение № 51 от 02.02.2016. по касационна жалба на Б. Н. А. е допуснато касационно обжалване на решение № 158/12.10.2015г. по гр.д.№ 160/2015г. на Търговищки окръжен съд, с което е потвърдено решение № 321/27.05.2015г. по гр.д.№ 1723/2014г. на РС-Търговище. С последното е признато за установено по предявен иск от Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол /А./ на осн. чл. 88 и сл. ЗКИР и вр. чл.537 ал.2 ГПК., че вписаното на 01.12.2014г. в служба по вписванията - Търговище, по молба вх.рег.№ 614501.12.2014г. заличаване на законна ипотека Вх.№ 139, том ІІ, дв.вх.№ 6125, парт. 60570 от 01.12.2014г., учредена и вписана на 19.04.1999г. върху следния недвижим имот: "Административна сграда", находяща се в [населено място], [улица], парцел 1, кв.41 по плана на града, със застроена площ 100.05 кв.м., при описани съседи е нищожно , поради противоречие с нормативна разпоредба по чл.22 от ПВ,
В касационната жалба се прави оплакване за недопустимост на решението поради това, че иска е предявен на основание чл. 88 ЗКИР, а все още не е въведен в цялата страна имотен регистър, поради което този закон е неприложим, вписването се извършва по Правилника за вписванията /ПВ/. Твърди се и неправилност на решението поради противоречие с материалния закон - ПВ, за нарушение на процесуалните правила, защото не са обсъдени всички доказателства и възраженията на ответницата за нарушение на правилата за вписване и за необоснованост на извода, че ипотеката е била подновена преди изтичане на 10 години от вписването й.
Ответницата по касация счита решението правилно и моли да се остави в сила.
Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал.1 т. 3 ГПК по следните два въпроса: 1„подновяването на ипотеката по партидата на кое лице се вписва ако е имало след учредяването последващи разпореждания, следва ли да се направи вписване по партидата на новия собственик" и 2 „.законосъобразно ли е вписването на подновяване на ипотека, ако е отбелязано, че подаването на молбата е станало през нощта"
Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система - вписването на подлежащите на вписване правни действия се извършва по партидата на отчуждителя, респективно на собственика, който ипотекира имота си. Ипотеката се вписва, като нотариалния актт за договорна ипотека, или молбата за вписване на законна ипотека се подреждат в актовите книги съответно по чл. 33, б. „в" /първите/ и чл. 33 б. „г" ПВ /вторите/. Спазването реда на извършване на вписването се определят от реда на постъпването и подреждането им във входящия регистър - чл. 34 ПВ. Той определя и томът и страницата, по които се подреждат актовете по реда на постъпването и според вида на акта, който се вписва- чл. 15, във вр. с чл. 9 ПВ. Тъй като вписването се извършва по персоналната система, за всяко лице е открита партида с отделен номер в партидната книга по чл. 36 ПВ. По партидата на всеки се записват извършените вписвания, отбелязвания и заличавания за него и томът и страницата, в който е подреден вписаният акт. Когато се изчерпа мястото по съответната партида, се отваря нова / с нов номер/ като се прави връзка между двете. Ипотеката се отразява по партидата на собственика, който я е учредил. Правилникът за вписванията не урежда процедура за отбелязване на вписаната ипотека при последващите разпореждания с имота по партидите на прехвърлителите и на новите собственици, тъй като по силата на закона, ипотеката следва имота и е тежест върху него - кредиторът, чието вземане е обезпечено може да се удовлетвори предпочитително независимо в чия собственост се намира имота - чл. 173, ал.1 ЗЗД. При последващи прехвърляния, ипотеката не се отбелязва по партидите на прехвърлителите. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител.
Действието на вписването трае 10 години от деня на учредяването и може да бъде продължено, ако ипотеката се поднови преди този срок да е изтекъл - чл. 172, ал.1 ГПК. Подновяването на вписване на договорна и на законна ипотека е уредено в 172, ал.3 ЗЗД и чл. 18 ПВ. Задължителни приложения към молбата според тези текстове са: 1. молба от кредитора в два еднообразни екземпляра, 2. прилагане на молбата за учредяване на законна ипотека. Изискване към съдържанието на молбата е да съдържа данни за първоначалното вписване и да се посочат наследниците, ако ипотекарния длъжник е починал, тъй като подобни данни за това, настъпващо по силата на закона универсално правоприемство няма в службата по вписване за разлика от частните правоприемства. Текстът не изисква посочване на последващите разпореждания с ипотекирания имота, ако има такива. За тях поради публичността на книгите по вписване, всеки може да се информира. Съдията по вписване извършва служебно вписвания и отбелязвания само в предвидените в закона случаи. Във всички останали случай той следва да е изрично сезиран с искане за вписване, отбелязване или заличаване. Предвид изложеното, отговорът на поставеният въпрос е: подновяването на ипотеката се отбелязва по партидата на първоначалния ипотекарен длъжник дори да е имало след учредяването последващи разпореждания. Не се прави вписване на подновяването по партидата на новия собственик, защото ипотеката следва имота по силата на закона.
На вторият въпрос - законосъобразно ли е вписването на подновяване на ипотека, ако е отбелязано, че подаването на молбата е станало през нощта следва да се даде отрицателен отговор. Редът за подновяване на ипотека е аналогичен на този за вписване на ипотека - нормата на чл. 18, ал.3 ПВ препраща към чл. 15 и 16 от същия нормативен акт - вписването се извършва „незабавно в рамките на работния ден" със записване във входящия регистър, актовата книга по чл. 33, б. „в" или „г" и в партидната книга по чл. 36. Тъй като по поредния номер във входящия регистър се определя реда за извършеното вписване, отбелязване, или заличаване - чл. 34, ал.2 ПВ, ал.4 от същия текст изисква входящия регистър да се приключва всеки ден, като се разпечатва на хартия и се подписва от съдията по вписванията. Това означава, че след работното време на съответния ден не може да постъпи акт за вписване и да бъде вписан същия ден или следващия ден. Тъй като вписването е незабавно, постъпил документ преди работното време на следващия ден не може да пази ред. За разлика от търговския регистър, вписването по Правилника за вписване не може да се заявява по електронен път, защото реда на постъпване пази права и има значение не само в рамките на един ден, а изобщо.
На основание чл. 280 ал.1 т.1 ГПК е допуснато касационно обжалване и по въпроса за задължението на съда да обсъди относимите към спора доказателства, всички доводи и възражения на страните, за да постанови мотивиран и обоснован съдебен акт в съответствие с изискването на чл. 236, ал.2 ГПК и съдебната практика.
По предявения иск е установено следното:
По молба на Министъра на търговията и туризма, като орган по чл. 3 от ЗППДОП /отм/, подадена на 19.04.1999г. с разпореждане на същата дата на съдия по вписванията при СВ-Т. е вписана законната ипотека за обезпечение вземането на държавата за 90 % от цената по приватизационния договор от 31.03.1999г. за продажба по реда на чл.35 ал.1 т.1 от ЗППДОП, с купувач [фирма] [населено място] за плащане на останалата част от цената - 90 % е в срок от 6 години от датата на сключване на договора. Предприятието на купувача [фирма] е прехвърлено на [фирма], вписано с решение от 22.02.2000 г. / л. 121/ С нот акт № 79, том ІІІ, рег.№ 4140, дело № 309 от 05.09.2002г. по описа на нотариус - рег.№ 317 на НК, [фирма] [населено място] продава на ответницата Б. Н. А. административна сграда, находяща се в [населено място], [улица] имот пл.№ 4652, попадащ в УПИ ХVІІ-за комплексно жилищно застрояване в кв.61 по плана на [населено място] и право на строеж върху мястото. Нотариалният акт е вписан в службата за вписване с .рег.№ 3480 от 05.09.2002г., акт № 52, том ХІІ, дело № 2420/2002г., парт.книга стр. 14987.
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /А./ е правоприемник на оправомощените от ЗППДОП /отм./ държавни органи на основание § 15 от ПЗР на ЗПСПК на правата и задълженията във връзка с осъществяване на следприватизационния контрол по сключените приватизационни договори. Тя претендира установяване нищожност на заличаване на вписаната законна ипотека, направено на основание чл. 172, ал.1 ЗЗД във вр. с чл. 22 ПВ на 01.12.2014г. по искане на ответницата.
Ответницата възразява, че към момента на заличаването не е имало вписано подновяване на ипотеката по нейната партида и по партидата на праводателя й, че при вписването му са нарушени правилата по ПВ.
По делото са представени копия на /л.10, л.28, л.55 и л.68 и л.153 / от молба изх. № 11-00-4305 от 17.12.2008г. / сряда/ на Агенция за следприватизационен контрол /А./ [населено място], представлявана от изпълнителния директор, до Агенция по вписванията, Служба по вписванията при Районен съд - Търговище за подновяване на вписаната през 1999 г. закона ипотека на основание чл. 172 ЗЗД по партидата на [фирма], чийто правоприемник е [фирма] [населено място]. В молбата не е посочено прехвърлянето от последното на ответницата и не е поискано вписване по нейната партида.
На молба на А. е поставен Вх. Р..№ 1 от дата 22.12.2008г. /понеделник/. Молбата е вписана във входящия регистър под № 1 за дата 22.12.2008г. с час на постъпване - 01:04:38 / л. 132/ Видно от извлечение от двойно входящия регистър за 22.12.2008г. на СВ-Т. /на л.92 и л. 137/, подновяването е вписано под № 755 от 22.12.2008г., час 14:53:12 като поправка - законни ипотеки, кредитор - министерство на търговията и туризма; длъжник- [фирма]; молбата е подредена в книга - законни ипотеки; том -1, № 75, год.дело 2008г. От представените справки по лице, по персоналната партида № 2058 на [фирма] /л.88 ; л. 151/ и по персоналната партида № 2059 на Министерство на търговията и туризма /л. 90, л.149/ подновяването е отразено под пореден № 2 като вписване в книга - законни ипотеки с дата от двойновходящея рег. № -755 от 22.12.2008г.; акт том № 1; акт № -75, кредитор - министерство на търговията и туризма и длъжник - [фирма],
На 01.12.2014г ответницата е поискала заличаване на законната ипотека на основание чл. 172, ал.1 ЗЗД. Молбата е отразена в дв.вх.рег.№ 6125 от 01.12.2014; акт том № 2, акт № 139. Видно от представената справка за вписвания отбелязвания и заличавания за процесния имот от 01.12.2014г. е отразено налагането на възбрана на 31.07.2014г. по ГПК, договор за наем от 27.11.2013г. и налагане на възбрана върху имота по реда на ДОПК на 12.06.2009г. и продажбата от 05.09.2002г., по която ответницата е придобила имота / л.49/. Същите тежести са отбелязани и в справката по партидата на ответницата от 25.10.2013г. на л. 61. В справката за лице, изпратена от Службата за вписване по делото по партидата на [фирма] № 2058, към 13.03.2005г. е отразено под № 1 заличаването на ипотеката на 01.12.2014 г., под № 2 - подновяването от 22.12.2008г. и под № 3 - вписването на законната ипотека на 19.04.1999г. /л. 88./ Същите вписвания и отбелязвания са отразени и в справката към същата дата по партидата на Министерство на търговията и туризма № 2059 / л. 90/.
Така подновяването и заличаването на законната ипотека не са отразени по персоналната партида № 14987 на новото дружество [фирма] [населено място], което е придобило търговското предприятие на купувача по приватизационната сделка и в удостоверенията за вписвания отбелязвания и заличавания за процесния имот от 01.12.2014г. и от 25.10.2013г. Те са отбелязани по партидите на страните по сделката Министерство на търговията и туризма и на дружеството - купувач по приватизационната сделка. Предвид отговора на първия поставен въпрос, това не е незаконосъобразно.
След заличаването, с постановление от 03.12.2014г. е прекратено висящото изпълнително производство № 20147690400432, по което е описан процесния имот от ЧСИ А.З..
Възивната инстанция правилно е приела, че ищецът има правен интерес от предявения установителен иск против ответницата, която е лице, ползващо се от извършения акт - вписване на заличаване на ипотеката от 01.12.2014 г. предвид изрично предвидената възможност за това по чл. 88 ЗКИР, във вр. с чл. 537, ал.2 ГПК, който се прилага и за вписването, извършвано по ПВ. Действително в страната не е въведен имотния регистър, а се правят само помощни партиди, но в останалата си част ЗКИР действа. Незаконосъобразност - нищожност, или недопустимост на вписване може да име независимо от това дали вписването се извършва по реалната, или по персоналната система. Законодателят е съобразил, че вписването пази права и с нормата на чл. 88 и чл. 90 ЗКИР е предвидил защита от вписване, което само формално /привидно/ създава права, а е недопустимо, или нищожно. Аналогичен текст има и в Закона за търговския регистър. Затова оплакването за недопустимост на въззивното решение поради това, че с него е разгледан недопустим иск е неоснователно.
По същество въззивният съд е приел, че вписване на подновяване е извършено съобразно отразеното в двойновходящия регистър под № 755 и в партидната книга по партидата на ипотекарния кредитор и ипотекарния длъжник чрез подреждане на молбата в книгата за законни ипотеки том І № 75 в рамките на 10 годишния срок, поради което последващото заличаване на ипотеката е нищожно, като противоречащо на закона - чл. 172, ал.1 ЗЗД и чл. 22 ПВ.
Окръжният съд не е обсъдил възраженията на касаторката за това, че не е изяснено как е записана във входящия регистър молбата на А. за подновяване на ипотеката в 01,04 ч. през нощта след като е недопустимо електронно подаване на документи за вписване по Правилника за вписванията, регистъра се приключва в края на работния ден, а вписването следва да се извърши незабавно. Относно това как е записана в електронно водения входящ регистър молбата за подновяване на законна ипотека извън работно време /през нощта/ са необходими специални знания, които следва да се съберат чрез назначаване на СТЕ с вещо лице специалист по информационни технологии, за да се провери дали има въздействие в програмата чрез допълнително включване на молбата за заличаване в извънработно време, кога и как е записана във двойно входящия регистър тази молба, нарушен ли е реда на постъпващите документи за вписване за дата 22.12.2008г., предходния и следващия ден. Такава експертиза съдът е следвало и сам да назначи до колкото не разполага с подобни специални знания, а събраните доказателства не изясняват този въпрос.
Относно това защо не е отбелязано вписването на подновяването по партидите на последващите преобретатели, включително и на ответницата, в отговора на първия въпрос се даде отговор. Ипотеката следва недвижимия имот по силата на закона, независимо в чий патримониум се намира и изпълнението може да бъде насочено срещу всеки последващ преобретател, но съдията по вписванията не отразява служебно ипотеката по партидите на следващите преобретатели, защото това не е предвидено в Правилника за вписванията, или в друг закон. Дали върху имота има ипотека се проверява, като се извършва последователно справка по партидите на прехвърлителите от последния към предходния. Подновяването и заличаването на ипотеката се извършва по същия начин, като се отбелязва само по партидата на първоначалния ипотекарен длъжник, по която е вписана първоначално ипотеката. В този смисъл оплакванията в касационната жалба са неоснователни.
Възражението, че молбата за подновяване е подписана само от изпълнителния директор, а е следвало да бъде подписана от членовете на изпълнителния съвет не е направено с отговора на исковата молба, поради което правилно не е разгледано от въззивната инстанция.
По изложените съображения въззивното решение е неправилно и следва да се отмени, а делото да се върне за ново разглеждане предвид необходимостта от назначаване на СТЕ за изясняване по посочения по-горе въпрос и на основание чл. 293 ГПК.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 158/12.10.2015г. по гр.д.№ 160/2015г. на Търговищки окръжен съд
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

.

Начало на блога

Това решение е част от съдебната практика по темата Без данни за праводателя не може да се проследи прехвърлянето на собствеността от един собственик към следващия и от съдебната практика по темата Бъркотията с разясненията на съдилищата за законовата регулация на вписванията

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2778

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.