25.09.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Един-единствен въпрос на първа страница и след него - цял "ферман" с обяснения на тема особености на поименната (персоналната) система на вписване и прилагането ѝ в преходния период към поимотната (реалната) система на вписване - извършване на справки, вписване, отбелязване, заличаване, разпределение на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията и други подобни въпроси.

.

ПО Е-ПОЩА

ДО: Г-ЖА ВЕРА НАЙДЕНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 80, ал. 1, т.8 от ЗСВ: "Председателят на районния съд [...] ръководи и контролира работата на [...] съдиите по вписванията"

КОПИЕ ДО: Г-ЖА В. САХАТЧИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 86, ал. 1, т.6 от ЗСВ: "Председателят на окръжния съд [...] извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на [...] съдиите по вписванията"

.

25.09.2023 Отн. Становище на съдия по вписванията и приложени справки

.

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

.

           Благодаря за изпратените с писмо от 30.08.2023 г. становище на съдия по вписванията г-жа Анни Константинова с приложени към него справки (Приложение 1. Писмо от предс. РС-Плевен изх. № 9865/30.08.2023) -  писмото от Предс. РС-Плевен, съдържаше становище на СдВп, пет справки по нашите с брат ми имоти: 1, 2, 3, 4, 5 и моето писмо от 28.07.2023 (бел. блогър) - във вр. с моя молба до Вас от 28.07.2023 с копие до г-жа Сахатчиева за проверка по проблем с частично заличаване на искова молба на КПКОНПИ по пет партиди на наши с брат ми имоти.

               В становището се посочва, че ИМ е заличена коректно по петте имота, видно от приложените справки, а проблемът с разнасянето на данните в части „В" на партидите на имотите е технически.

               От справките е видно, че имотите са прехвърляни многократно преди Ивайло Бировски да ги придобие на 19.02.2014 г. (в СИО, б.м.) от Райна Толева чрез покупко-продажба с нотариален акт, тежестите на КПКОНПИ са наложени през 2019 г., през 2020 ние с брат ми сме признати по съдебен ред за собственици при равни права, през 2021г. сме прекратили съсобствеността си и накрая тази година тежестите са заличени.

               От справките не е видно обаче, кога е разделен имот с КИД 68607.213.1 (№ 213001 в становището), нито кога и как Бировски са ни прехвърлили имотите заедно с тежестите върху тях, затова най-учтиво Ви моля за отговор, в качеството Ви на контролен орган, само на този въпрос:

             Кога и как Бировски са прехвърлили имотите на нас с брат ми, заедно с тежестите на КПКОНПИ? Като се има предвид, че това не е видно от приложените справки. Не е видно и от персоналните ни партиди. Не е видно и от персоналните партиди на Бировски.

             Отговорът на този въпрос е важен, т.к. без такива данни не е възможно да се извършват справки като приложените, по-точно - възможно е, но няма да са достоверни.

.

 

            1. Какво представляват приложените справки

          Това са справки по данни за имот, които показват в табличен вид вписвания, отбелязвания и заличавания по даден имот, т.е. представляват хронологична справка по историята на всеки от петте имота - от първата му поява в информационната система на СлВп-Плевен до деня на справката - 15.08.2023 (датата и часът на справката се виждат най-отдолу на всяка страница). Най-новите данни са първи, най-старите - последни.

               Първите две от приложените справки са за новообразуваните през 2021 имоти (справки 1 и  2, бел. блогър). От справките за тях е видно, че са образувани от имот № 68607.213.1 (имот № 213001 в становището), като е посочено, че електронните им партиди са от 10.05.2021г.. Следва дълга таблица с вписвания, отбелязвания и заличавания. Веднага се забелязва, че новообразуваните имоти са били прехвърляни, възбранявани, оспорвани в съд и т.н. много преди да бъдат образувани през 2021 от разделения имот № 213001. Тоест веднага се забелязва - от външна страна, че справките не са достоверни.

                   Останалите три справки са достоверни от външна страна, но само от външна, както е показано по-нататък в настоящето.

.

 

           2. Как се извършват справки като приложените

         В становището се посочва, че - цитирам: "Съгласно чл. 45-47 от Правилника за вписванията при извършване на писмени справки и издаване на удостоверения за лице, имот или период се извършва справка по партидата на лицето или имота, за който се иска издаване на дадената справка или удостоверение. Именно при така извършени справки, разпечатки от които прилагам, съдията по вписванията не установи проблем с така извършеното частично заличаване на исковата молба."

         Съгласно посочените от г-жа Константинова чл. 45-47 от ПрВп, при извършване на справка по имот са необходими данни за собственика на имота и за прекия му праводател - чл. 47, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 46, ал.2, вр. чл. 6, ал. 1, б. "а" ПрВп. Имотната партида не е необходима за извършване на такава справка, т.к. засега е само помощна - чл. 39, ал. 2 от ПрВп. Като не е съобразила забраната на чл. 39, ал. 2 от ПрВп, г-жа Константинова неправилно е приела, че справките се извършват "по партидата на лицето или имота", т.е. или по партидата на лицето, или по партидата на имота. Но в случая това е без значение, т.к. е ясно, че не са извършени по партидите на имотите. Защото ако бяха извършени по тях, щяха да показват, че ИМ не е заличена по нито един от петте имота.

              В становището не се посочва как точно се извършва справката по имот по сега действащата персонална система на вписване, затова ще цитирам Правилника. Съгл. чл. 39, ал. 1 от ПрВп първо се проверява, дали има партида на името на собственика (наричана още поименна или персонална партида на собственика). Персоналната партида се съхранява в партидна книга и - цитирам: "От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани, както и номерата на помощните партиди за имотите" (само номерата, нищо повече - чл. 39, ал. 2!) Проверява се дали по партидата на собственика има ипотеки, възбрани, искови молби и т.н., кога и как е станал собственик и от кого е придобил имота. Ако например го е придобил чрез покупко-продажба с НА и по партида му няма наложени тежести, се отваря партидата на прекия му праводател (продавача, бившия собственик на имота). От нея се "узнава" същото - има ли тежести и т.н., защото ако има тежести по партидата на прекия праводател (продавача в случая), те преминават върху имота на сегашния собственик, дори да не се виждат по персоналната му партида. Затова се казва, че тежестите вървят с имота. По нашите персонални партиди например няма тежести на КПКОНПИ. Те са наложени по партидите на Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски. Но нито един от тримата Бировски не е наш праводател. Нито пък праводател на нашия праводател, по-точно - на нашия наследодател.

             Ние сме придобили имотите по наследство от майка си Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Приживе майка ни не ги е прехвърляла нито веднъж на когото и да било, поради което имотите са преминали директно от нейния патримониум в нашия. Това накратко гласи влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано на 29.09.2020 по вписаната на 16.04.2018 г. искова молба срещу Ивайло Бировски, Жулиета Бировска и още 4 лица.

              Ето какво гласи диспозитивът на Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, цитирам само тази част, която се отнася за Бировски

(Приложение 2. Диспозитив на влязлото в сила съдебно решение):

.

             "ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, спрямо ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ, ЕГН67... и ЖУЛИЕТА СТАМЕНОВА БИРОВСКА, ЕГН74..., че РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН57... и ГЕНАДИЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ, ЕГН55..., СА СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017"[...], и на основание чл. 108 от ЗС ГИ ОСЪЖДА ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО върху описаните имоти"

.

.

        3. Защо г-жа Константинова не е забелязала, че приложените към становището ѝ справки не са достоверни

            Г-жа Константинова не е забелязала това, защото не е обърнала внимание на сложните вещно-правни отношения между собствениците (ние с брат ми) и несобствениците (Бировски), уредени по съдебен ред. Ето какво е направила г-жа Константинова:

             а) Игнорирала е справките от 13.07.2023 г. Справките от 13.07.2023 бяха описани в молбата ми до Вас от 28.07.2023 и приложени към нея заедно с официално становище № 94-00-63/27.07.2023 на изп. директор на АгВп г-жа Даниела Митева, в което също се твърдеше, че не е установен проблем. Справките от 13.07.2023 са за същите пет имота, със същото название (справки по данни за имот). Но - с коренно различно съдържание (визирам конкретно справките за новообразуваните два имота от разделения през 2021 г. имот, другите три са като сегашните). В становището на г-жа Константинова няма нито дума за справките от 13.07.2023.

            б) Игнорирала е разпоредбата на чл. 39 от ПрВп. Съгл. чл. 39 справката по имот се извършва по партидата на собственика на имота. В становището няма нито дума за нашите партиди в СлВп-Плевен - персоналната партида на брат ми № 99654 и моята персонална партида № 99655 (Приложение 3. Партида на собственик- Ренета Стоянова - няма тежести на КПКОНПИ) Нашите имоти са чисти от тежести на КПКОНПИ - понастоящем два са на брат ми, три - мои, или общо 5 чисти имота.

          в) Игнорирала е разпоредбите на чл. 45-47 от ПрВп Те са споменати в становището, но са цитирани неточно. Чл. 47, ал. 2 гласи: "Заявлението за издаване на удостоверението по ал. 1 трябва да показва: а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели". В становището няма нито дума за нашия пряк праводател, по-точно наследодател - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, починала на 15.03.2017 г., оставяйки ни чисти от тежести имоти.

.

 

.

          Тук се налага да направя отклонение, за да поясня, че при сега действащата персонална система на вписване допускането на грешки при извършване на справки по имот е по-скоро гарантирано, отколкото изключено, особено в случаи като нашия, когато от персоналната партида на собственика не може да се установи кой е прекият му праводател.

           Но дори данните за прекият праводател да не са изпуснати, пак е сложно, защото ако няма тежести по партидата на собственика, трябва да се отвори партидата на прекия праводател, ако и по нея няма тежести, но имотът е бил придобит от друг, трябва да се отвори партидата на прекия праводател на прекия праводател на собственика и т.н. Понякога веригата от прехвърляния е доста дълга и иска голямо „ровене", за да не се изпусне някъде нещо. Всичко е толкова усложнено, че само с божията помощ, както се казва, може да се избегне грешка или пропуск.

          Затова всички проверяват направо по имотните партиди, макар че все още са помощни - нотариуси, адвокати, брокери, геодезисти. И като видят, че там имотите ни са обременени с тежести на КПКОНПИ - край! Веднага изтъкват, че „тежестите вървят с имота" и нищо не може да ги разубеди - нито чистите ни персонални партиди (на които никой не вярва, защото по тях може да няма тежести, а имотите ни пак да са обременени - вж т. 2 по-горе), нито съдебното решение по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен (което поглеждат отгоре-отгоре и хъмкат недоволно, понеже е твърде обемисто - 22 страници, от които само диспозитивът заема повече от 4!

.

          4. Г-жа Константинова е игнорирала и Решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен

        Диспозитивът на съдебното решение е цитиран със съкращения на стр. 2 по-горе, а целият е наличен в приложение 2 към настоящето. Ако се беше запознала с решението или поне с диспозитива му, г-жа Константинова щеше да стигне до правилния извод, че ответниците по ИМ на КПКОНПИ Ивайло Милчев Бировски, Жулиета Стаменова Бировска и Лилия Ивайлова Бировска, двама от които бяха и наши ответници по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, наред с още 4-ма, не са нито собственици на нашите наследствени имоти, нито наши праводатели, нито праводатели на нашия праводател, по-точно наследодател, и нямаше да приложи справки, пълни с данни от персоналните партиди на Бировски, на праводателите на Бировски, на праводателите на праводателите на Бировски и т.н.

 

              В действителност, всичките тези прехвърляния, които се виждат на справките в периода от 2013 до 2014 г., са от несобственик на несобственик. Бировски са просто последната брънка от веригата, прекъсната с ревандикационен иск, уважен от Съда. Имотна измама, с две думи казано. Фактът, че самият ръководител на съдиите по вписванията към РС-Плевен не е успяла да се ориентира къде какво е вписано, кое още е валидно и кое - вече не, е много показателен за правната несигурност, която генерира начинът на водене на персоналните партиди - без никакво обозначаване, кое е валидно и кое - не. Това е все едно в законите да не се обозначава, кой член или алинея е отменен/а или изменен/а, кога и как.

.

              5. Не за пръв път г-жа Константинова игнорира влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен

             По същия начин постъпи и през 2020 г. Тогава я помолих към текста, нанесен по партидите на ищците и ответниците - „Р.Стоянова и Г.Найденов са признати за собственици при равни права" - да се добави „по наследство от майка им Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135" (Приложение 4. Молба до съдия по вписванията от 30.10.2020)

             Г-жа Константинова категорично отказа с кратък, неаргументиран отговор в смисъл, че всичко е извършено съобразно сега действащото законодателство (Приложение 5. Отговор от съдия по вписванията изх. № 074-967 от 02.11.2020 на СлВп-Плевен).

              На 10.11.2020 г. още веднъж я помолих за същото (и за някои корекции по имотните партиди), като завърших с думите: „Ако виждате някаква пречка за извършване на исканото допълване с текста ПО НАСЛЕДСТВО ОТ МАЙКА ИМ ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА ЕГН 3301064135, моля да ме уведомите.", но отговор така и не получих.

.

            6. Как се извършва вписването съобразно действащото законодателство

         Съгл. чл. 7 ПрВп, „Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги." Думата „достъпни" не означава, че книгите са достъпни в буквалния смисъл на думата (службите по вписванията не са обществени библиотеки!), а означава съгл. чл. 42 и сл. от ПрВп, че гражданите имат право да получават справки и извлечения от подредените в книгите актове. Книгите се пазят 100 години.

           След разпореждането на СдВп, служителят на АгВп взема „подлежащия на вписване акт", занася го в помещението с книгите - на ръка или с количка - и го прилага („подрежда") в една от тях. Докато актът не бъде подреден в книга, той все още е само подлежащ на вписване. След като заеме мястото си в книгата, вече наистина е вписан - с пореден номер еди-кой си в еди-кой си том. Остава само да се разнесат данните от него.

.

           7. Как и какви данни се разнасят

           В Правилника по вписванията този въпрос е уреден изрично за исковите молби и влезлите в сила съдебни решения:

          Чл. 12, ал. 2:Вписването (на ИМ, б.м.) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида."

         Чл. 13: „Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга (това е книгата, в която се съхраняват персоналните партиди, б. м.) се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело."

              Чл. 14: „Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението." (тоест „се нанася накратко диспозитивът на влязлото в сила решение по съответната персонална партида").

               Забележка. ПрВп не урежда изрично какви данни се разнасят от останалите видове вписани актове, а и това е невъзможно поради огромното разнообразие от вписани актове. Затова по аналогия може да се приеме, че по персоналните партиди се разнася (нанася) накратко най-важното, най-същественото от съдържанието на вписания акт. Преди обаче да започне разнасянето (нанасянето) на данните, съдията по вписванията следва да извърши правна преценка кое е най-същественото (най-важното) от вписания акт, защото само Съдията по вписванията е компетентен да прецени кое е съществено и кое - не. Служителите не са компетентни, т.к. нямат юридическо образование. Ако бъдат оставени сами да преценяват кое е най-същественото от съдържанието на вписания акт и как накратко да го обобщят, грешките са неизбежни, особено при съдебни актове, с които се ревандикират имоти, прехвърляни неколкократно преди това. Тук ролята на Съдията по вписванията е изключително важна, както е показано по-нататък в настоящето.

.

               8. Къде се разнасят данните

           Данните се разнасят едновременно по персоналните и по имотните партиди (помощните), защото сме в преходен период на преминаване от поименна (персонална) към поимотна (реална) система на вписване. Преходният период е отразен в чл. 9, чл. 33б и чл. 39, ал. 2 от ПрВп, чл. 65 и чл. 74 от ЗКИР, чл. 57 от Наредба № 2/2005 и др. В този период на двойно натоварване, ролята на Съдията по вписванията е по-важна от всякога.

.

            9. Ролята на съдията при разнасяне на данните

           За изясняване ролята на СдВп при нанасянето на данните по партидите, нека да си представим за миг, че данните се вземат от вписания акт, натоварват се на количка и се разнасят по същия начин, по който се разнасят подлежащите на вписване актове, преди да бъдат подредени в някоя книга. Но - преди да тръгне към помещението с книгите, за да подреди акта в някоя от тях, служителят получава разпореждане от съдията по вписванията. Без разпореждане не тръгва, защото не е компетентен да извърши правна преценка кой акт подлежи на вписване и кой - не. По същия начин не е компетентен да прецени кое е същественото от вписания акт и кое - не. И е толкова некомпетентен, че не е разбира това и „тръгва" да разнася данните от вписания акт. Именно тук е изключително важната роля на Съдията по вписването - да спре запътилия се към неизбежни грешки служител, да му напише на един лист накратко най-важното от съдържанието на вписания акт и да му го подаде. Тогава вече може да „тръгва". Законова регулация в случая не е необходима, т.к. и без това е ясно, че само Съдията по вписванията е юридически компетентен да извърши правна преценка кое е същественото от даден акт и как накратко то да се оповести чрез нанасяне по персоналните партиди и по имотните партиди (помощните).

.

             10. Какво гласи чл. 74, ал. 1 от ЗКИР

           Този член най-често се цитира като доказателство, че вписванията се извършват само по сега действащата персонална система на вписване. Ето какво гласи чл. 74, ал. 1 (ал. 2 е отменена, ДВ бр. 49 от 2014 г.)

         Чл. 74, ал. 1 гласи: „До обнародването на заповедта по чл. 73 (тоест до въвеждане на реалния Имотен регистър чрез обнародване в ДВ на заповед по чл. 73 ЗКИР на Министъра на правосъдието, бел. моя) вписванията се извършват по досегашния ред, като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот."

           Безспорен факт е, и аз ни най-малко не го отричам, че всички вписвания се извършват само и единствено по сегашния ред, а именно чрез подреждане на подлежащия на вписване акт в достъпни за гражданите книги. Но след подреждане на акта в съответната книга, нанасянето на данните от вписания акт се извършва не само по персоналните, но и по имотните партиди („изготвят" се - чл. 74 ЗКИР, „водят се" по чл. 9 и чл.33б ПрВп), понеже сме в период на преход от поименна (персонална) към поимотна (реална) система на вписване.

.

           11. Какво гласи чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

          Чл. 65, ал. 4 от ЗКИР гласи: „Електронната партида се изготвя въз основа на съществуващите персонални партиди с наличните данни по вписания акт"

         С този член и тази алинея изрично се урежда въпрос, който е напълно ясен и сам по себе си, а именно - при чисти персонални партиди на собствениците и на техните праводатели, имотните партиди също трябва да са чисти.

        Например, на 10.05.2021 г. при вписване на договора ни за доброволна делба, са изготвени партиди № ....12 и № ...13 за новообразуваните два имота (от имот с КИД 68607.213.1, в становището - имот № 213001). В тях са нанесени данни за възбрана на КПКОНПИ, т.е. партидите не са изготвени по данните от нашите чисти от тежести на КПКОНПИ персонални партиди, нито по вписания на 10.05.2021 г. акт, който е всичко на всичко договор за доброволна делба. И персоналната партида на единствения ни праводател, по-точно наследодател (майка ни) също е чиста от тежести на КПКОНПИ (майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да ги наложи). Откъде тогава са данните за тежестите на КПКОНПИ върху новообразуваните имоти? По този въпрос служителите са дали следните обяснения при предишната проверка, цитирам от приложение 6 (Приложение 6. Становище на съдия по вписванията от 02.05.2023):

       След установяване на неточностите, в разговор със служителите на агенцията ми беше обяснено, че [...] при вписване на договора за доброволна делба и разделянето на имот № 213001 на два нови имота, цялата информация от стария имот автоматично преминава в новите, като партидата на разделения имот се закрива."

.

      Обясненията на служителите на пръв поглед са правдоподобни с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 3 ЗКИР („Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.") Но - видно от диспозитива на съдебното решение, с което ревандикирахме наследствените си имоти, майка ни е починала две години преди КПКОНПИ да възбрани стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени - по онова време 4 на брой. Служителите може да не разбират какво означава това, но ако и Съдията по вписванията не разбира, правната сигурност е сериозно застрашена.

             Отделен въпрос е, че не е работа на служител да обяснява на Съдия по вписванията (не е и моя работа, разбира се, затова се обръщам към контролните органи).

.

            12. Какво е разпоредил съдията по вписванията на 18.05.2023 г.

            В становището си от 28.08.2023 г-жа Константинова посочва следното, цитирам:

            "С разпореждане от същия ден - 18.05.2023 г. съдия по вписванията е разпоредил да се извърши частично заличаване на Искова молба, относно посочените четири броя имоти. Исковата молба е вписана относно същите тези четири броя имоти, затова и заличаването следва да се извърши относно тези имоти. Съдията по вписванията е посочил в разпореждането си, че понастоящем имот № 213001 вече е разделен на имоти № ...124 и № ...125, поради което заличаването следва да се отбележи и относно новообразуваните имоти."

              Г-жа Константинова обаче не посочва в становището си, дали разпореждането дава достатъчно яснота за колко броя имоти се отнася - 4, 5 или 6 и дали са посочени номерата на съответните помощни имотни партиди съгл. разпоредбата на чл. 9 от ПрВп.

.

             От друга страна, в становище № 94-00-63/27.07.2023 на г-жа Даниела Митева, изп. дир. на АгВп (приложено към молбата ми до Вас от 28.07.2023) се посочва, че разпореждането е за 5 (пет) имота, цитирам:

             „с разпореждане на съдия по вписванията от 18.05.2023 г. на основание чл. 13 от Правилника за вписванията е постановено частично заличаване на вписана исковата молба под № 4667/09.05.2019 г. Частичното заличаване е относно имоти № № ...12, № ...13, ...68, ...54 и ...78." (номерата са на петте имотни партиди, бел. моя)

.

                    Справка по персоналните партиди на тримата несобственици-ответници по ИМ на КПКОНПИ от 2019 г. Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски показва, че ИМ е заличена по 4 (четири) имота (Приложение 7. Партида на несобственик - Ивайло Бировски - заличаване по 4 имота)

.

                  Приложените към становищата на г-жа Константинова и г-жа Митева справки по петте наши наследствени имота показват, че възбраната и ИМ на КПКОНПИ са заличена и по петте.

.

           ОС-Добрич е уважил молбата на КПКОНПИ за частичен отказ от иска с протоколно определение от заседание на 23.01.2023, цитирам от протокола (Прил. 8):

          „ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта по предявените от КПКОНПИ срещу Ивайло Милчев Бировски и Жулиета Стаменова Бировска искове за отнемане от тези двама ответници (двама, а не трима, както е посочила г-жа Константинова, бел. моя) на следните недвижими имоти (4 на брой, б.м):

           1. Поземлен имот [...] № 213001 [...]

           2. Поземлен имот [...] № 071022 [...]

           3. Поземлен имот [...] № 353006 [...]

           4. Поземлен имот [...] № 269020 [...]"

(искът срещу ответницата Лилия Ивайлова Бировска за отнемане и от нея на нашите имоти най-вероятно ще бъде отхвърлен, тя е дъщеря на Бировски, не е била наша ответница)

.

           Справка по бившия имот - разделения през 2021 (№ 213001 в становището на г-жа Константинова) показва, че възбраната и ИМ на КПКОНПИ са заличени и по него, т.е. стават общо 6 (шест) имота. (Приложение 9. Справка по разделения през 2021 имот - заличаване и по него)

           Забележка. От справката по разделения имот по нищо не личи, че през 2021 е престанал да съществува в кадастъра, но ясно се вижда, че през 2019 е вписана само възбраната на КПКОНПИ, а ИМ на КПКОНПИ е изпусната (пропуснали са да я впишат по партидата на имота преди разделянето му, затова ИМ не е преминала в новите и затова понастоящем в част „В" на партидите на новообразуваните имоти няма нито вписана, нито заличена ИМ на КПКОНПИ).

.

С две думи - пълен хаос.

.

             13. Изпълнимо ли е разпореждането от 18.05.2023

             Не е изпълнимо, но не само защото е неясно, ако изобщо е издавано подобно разпореждане, а защото 4-те обременени имота по персоналниге партиди на несобствениците Бировски са наши, а нашите имоти са 5 на брой и са чисти от всякакви тежести на КПКОНПИ. Различният брой на имотите в партидите на несобствениците Бировски (4 на брой) и в партидите на нашите наследствени имоти (5 на брой след прекратяване на наследствената ни съсобственост) не позволява да се разнесат данните едновременно и по персоналните, и по имотните партиди.

              За да се разнесат и по двата вида партиди, броят на имотите трябва да е един и същ, както е например при нас с брат ми (собствениците на имотите) - 5 имота по персоналните ни партиди и 5 по партидите на нашите имоти.

               И данните за тежестите също трябва да са едни и същи в двата вида партиди, а не като в нашия случай - партидите ни чисти, партидата на майка ни също чиста, а в партидите на имотите ни - тежести на КПКОНПИ! Като гръм от ясно небе!

.

           14. Достатъчно ясна ли е разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР

        Не е достатъчно ясна, защото не е записано изрично, че „съществуващите персонални партиди", въз основа на които се изготвят електронните партиди на имотите, трябва да са съществуващите партиди на собствениците на имотите или на праводателите на собствениците, а не партидите на несобствениците на имотите (не партидите на неправодателите на собствениците). Според мен и това също е ясно от само себе си, но може би е добре да се запише и то, за да не се обърка някой служител и да реши да изготвя електронна партида или да води вече изготвена електронна партида („води" е глаголът в чл. 9 и чл. 33б от ПрВп) въз основа на съществуващите персонални партиди на несобствениците на имотите и неправодатели на собствениците на имотите, каквито са Бировски спрямо нас. Казано просто - изрично да се забрани „кръстосването" на партидите.

           Например, в нашия случай служителите са се опитвали да пренесат данните за заличаване на тежестите на КПКОНПИ, наложени върху 4 наши наследствени имота, от персоналните партиди на Бировски, където са нанесени данните за тежестите и тяхното заличаване, към имотните партиди на нашите чисти от тежести на КПКОНПИ наследствени имоти (4 на брой при откриване на наследството, 5 на брой понастоящем), и като са видели, че не става нито автоматично, нито ръчно, са обяснили на съдиите по вписванията към РС-Плевен, че е възникнал технически проблем - тук ще цитирам колективното становище на съдиите по вписванията от 21.04.2023, подписано от 4-ма съдии по вписванията, начело с ръководителя им (Приложение 10. Колективно становище на съдиите по вписванията), цитирам:             

         „След установяване на неточностите, в разговор със служителите на агенцията ни беше обяснено следното: технически няма как да бъдат нанасяни данни в част „Д". При вписване на договора за доброволна делба и разделянето на имот 213001 на два нови имота, цялата информация от стария имот автоматично преминава в новите, като партидата на разделения имот се закрива."

.

             Съдиите по вписванията към РС-Плевен са приели на доверие обясненията на служителите, без да се замислят. И без да проверят, кога и как са прехвърлени тежестите от Бировски към нас. А може би служителите са им обяснили и това, както те го разбират, а служителите несъмнено са вещи по доста въпроси. Примерно, съдили сме се с Бировски, развалили сме договора и сме си взели имотите обратно заедно с тежестите върху тях на принципа тежестите си вървят с имота. Не иронизирам служителите - почти същото ми е обяснявано и на мен от няколко адвоката и даже от трима нотариуса.

.

 

         15. Проблемът по никакъв начин не може да се нарече технически

         Ако майка ни не беше пострадала от имотна измама през 2013 г., нямаше да има множеството „кухи" покупко-продажби от март 2013 до февруари 2014 - от майка ни на Толева, от Толева на друг, той на трети, третият обратно на втория, вторият обратно на Толева и тя - на Бировски. Нямаше да разберем, че през 2019 г. Комисията е възбранила стотици имоти на Бировски. Нямаше изобщо да сме чували за 6-мата ни ответници, двама от които бяха Бировски (имотната измама в нашия случай не е между роднини или познати).

               С влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение всичките тези „кухи" сделки рухнаха като домино и се възстанови естественият ход на събитията - от майка ни директно към нас.

                Но влязлото в сила решение е оповестено по такъв начин, че дори и съдиите по вписванията не могат да се ориентират в хода на събитията.

.

               16. Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират

          Персоналната система на вписване у нас има над 100-годишна история, натрупана е огромна база данни, но още не е уреден въпросът с обозначаването на изгубилите правното си действие актове при настъпили промени като в нашия случай - коренни промени въз основа на съдебен акт. За сравнение, когато се отменят членове на нормативен акт, непосредствено до тях се обозначава отмяната им.

                Например понастоящем в ПрВп се виждат множество отменени членове:

             Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

              Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

и.т.н.

           Може ли някой да се досети при такова обозначение какво е било съдържанието на отменените членове от Правилника? Не може, но ако го интересува какво е било предишното положение, може да намери информация в Държавен вестник.

           А какво се вижда от вписванията по нашия случай? Точно обратното, вижда се само предишното положение - верига от покупко-продажби от майка ни през други до Бировски. И на всичко отгоре - влязло в сила съдебно решение без името на майка ни, наследодателката. При така извършените вписвания и отбелязвания дори и юридически гений трудно би се досетил кой е собственик и кой - не, кой имот е обременен и кой - не.

.

            17. Обременени ли са нашите наследствени имоти с тежести на КПКОНПИ

          Не са обременени, но за да се разбере това, трябва да се прочете цялото съдебно решение, което е доста сложно и обемисто, понеже освен Бировски има още 4-ма други ответници. Сложен е и самият диспозитив. И също е доста обемист - заема повече от 4 страници. И на всичко отгоре в решението не пише изрично, че наследствените ни имоти не са обременени с тежести на КПКОНПИ. Не пише дори, че „кухите" сделки в прав и обратен ред се отменят. Не е и необходимо да пише всичко това, т.к. с решението се възстановява естественият ход на събитията и вече няма нищо друго, освен директно преминаване на чисти от всякакви тежести имоти от патримониума на майка ни в нашия, като наследството е открито на 15.03.2017 г. - датата на смъртта й.

             От текста за оповестяване на влязлото в сила решение обаче не става ясно, че сме наследили имотите си през 2017 г. - две години преди налагане на тежестите. А на кой му се чете сложно, заплетено и обемисто съдебно решение с диспозитив от цели 4 страници? Затова всички проверяват направо по имотните партиди, макар че все още са само помощни (наричани още електронни, предварителни или файлови, защото не се водят и на хартия, като персоналните, а само в електронен вид). И като видят в тях тежестите на КПКОНПИ, казват - ясно! Имотите са обременени, тежестите са наложени по партидата на предишния собственик и си вървят с имота.

,

                18. Бировски ли са предишните собственици на нашите наследствени имоти?

              Не са, майка ни е предишният собственик, защото имотите ни са наследствени съгл. влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано по вписаната на 16.04.2018 (в изпр. вчера писмо - 2028, моя грешка) искова молба, с която сме предявили иск по чл, 108 ЗС срещу Бировски и още две лица (иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик), както и още няколко иска срещу още две други лица, едното от които е Райна Толева - продавачката-несобственик на несобствениците Бировски.

.

                  19. Защо в съдебното решение не пише, че имотите не са обременени

                  Защото сме ги наследили на 15.03.2017 г. - две години преди КПКОНПИ да ги наложи.

.

                  20. Защо в съдебното решение не пише за веригата от сделки

               Защото са в прав и обратен ред - от несобственичката Райна Толева през няколко други обратно към нея и от несобственичката Толева - към несобствениците Бировски. Веригата прехвърляния от несобственичката Толева към другите несобственици (не към Бировски, а към другите) и обратно към нея никога не е съществувала в юридическия смисъл на думата. Все едно, че Толева не е продавала на никой друг, освен на Бировски.

.

             21. Защо от персоналните партиди не се узнава за наследяването на имотите

               От персоналните партиди на ищците и ответниците по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен не се узнава, че сме наследници на Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. 15.03.2017 г., защото при оповестяване на влязлото в сила съдебно решение този текст е изпуснат. Наличен е в диспозитива, но е бил изпуснат. Пропускът е бил забелязан от ищците месец по-късно и аз лично съм уведомила служителите от СлВп-Плевен по телефона, а съдията по вписванията - писмено (прил. 4 към настоящето).

            Тогава служителите ми казаха, че нищо не могат да направят без разпореждане от съдията по вписванията, а съдията по вписванията отговори писмено в смисъл, че вече е издала разпореждането си и според нея всичко е извършено съобразно сега действащото законодателство (прил. 5 към настоящето). Затова и досега - три години след установяване на пропуска - изпуснатият текст все още не е добавен, а той е съществен..

.

                    22. Какво е разпоредил съдията по вписванията на 29.09.2020 г.

            Това е датата, на която е оповестено влязлото в сила съдебно решение. Не ми е известно какво е разпоредила съдията по вписванията на 29.09.2020, т.к. разпорежданията на съдиите по вписванията не се подреждат в достъпни за гражданите книги. Известно ми е само, че съдията по вписванията, разпоредил отбелязването на влязлото в сила съдебно решение по нашето дело, е г-жа Константинова (Приложение 11. Първа страница от влязлото в сила Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен с подписа на СдВп Анни Константинова - тук, в блога, не се публикува).

          Известно ми също така, че всяко разпореждане представлява произнасяне (властнически акт) на Съдията по вписванията (държавен орган на съдебната власт) по входирано искане за вписване, отбелязване или заличаване. Ако уважи искането, издава разпореждане, което служителите са длъжни да изпълнят незабавно. Ако не уважи искането, постановява отказ, който може да се обжалва пред съответния окръжен съд.

.

            23. Как се изпълнява разпореждане за вписване на акт, с който собственикът се легитимира като такъв Чрез подреждане на акта в едната или другата от двете книги, водени по реда на ПрВп - едната, образувана „от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а"", а другата - "от подреждането на другите актове - по чл. 4" (букви "б-л", бел.м). И незабавно разнасяне на данните от вписания акт по партидите на лицата и на имотите чрез нанасяне накратко на същественото от съдържанието му.

.

                  24. Къде е подреден основният акт, с който се легитимираме като собственици

             Основният акт, с който Г. Найденов и Р. Стоянова (ние с брат ми) се легитимират като собственици, е влязло в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение, с което ищците (ние с брат ми) са признати за „СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017". Преди това собственик е била Йорданка Д. Найденова, поч. 15.03.2017 г. (майка ни). Подреден е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ.

                Съгл. чл. 33, буква „а", „Службите по вписванията водят книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а".

               Съгл. чл. 33, буква „б", „Службите по вписванията водят книга, която се образува от подреждането на другите актове - по чл. 4" (букви „б-л", бел. моя).

             Влязлото в сила решение, с което сме признати за собственици по наследство, е акт по чл. 4, буква „з" от ПрВп („вписват се влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а")

          Следователно мястото му е не е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, а в книга ВПИСВАНИЯ, където са подредени договорът ни за доброволна делба от 2021 г. - акт по чл. 4, буква „г" („вписват се договорите за делба на недвижими имоти"), договорът ни за аренда от 2020 г. - акт по буква „е" („вписват се договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година") и исковата ни молба по гр.д. № 1718/2018 - акт по буква „л" („вписват се всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване").

.

            25. Какво представлява книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

         В книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е подредена молбата на КПКОНПИ от 12.01.2023 за частично заличаване на възбраната, наложена през 2019 върху стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени имоти (тогава 4 на брой).

        В същата книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е подредена и молбата на КПКОНПИ от 18.05.2023 г. за частично заличаване на ИМ, с която през 2019 г. Комисията е предявила иск за отнемане в полза на държавата на стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени имоти (тогава 4 на брой).

          Съгл. чл. 33, буква „п" от ПрВп, „Службите по вписванията водят книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи. "

         Следователно книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ е книгата по чл. 33, буква „п" от ПрВп. Което е още едно потвърждение, че мястото на влязлото в сила решение не е в нея.

.

                26. Кой е решил, че мястото на съдебното решение, с което се легитимираме като собственици, е в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ вместо в книга ВПИСВАНИЯ

                От 1-ва стр. на влязлото в сила решение (прил. 10 към настоящето - тук, в блога, не е публикувано) е видно, че съдията по вписванията е поставила подписа си под щемпел, в който няма графа (ред) за посочване на книгата, в която следва да се подреди подлежащият на вписване акт. Следователно, служителите сами са решили, къде да подредят влязлото в сила решение.

.

               27. Как и къде са разнесени данните от вписаното съдебно решение

            Данните са разнесени от служителите по персоналните партиди на ищците и ответниците по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен и по партидите на имотите (тогава 4 на брой) със сериозен пропуск по персоналните и множество грешки по имотните.

           Служителите и съдията по вписванията са уведомени, но служителите твърдят, че нищо повече не могат да направят без разпореждане от съдията по вписванията, а съдията по вписванията - че отдавна вече е издала разпореждането си.

.

             28. Недоразумението с думата „разпореждане"

            В тесния смисъл на думата, съгл. чл. 7 и сл. от ПрВп. „разпореждане" означава произнасяне на съдията по вписванията, дали даден акт да бъде вписан, отбелязан по друг акт или заличен - частично или изцяло, или да не бъде, като отказът на съдията по вписванията може да се обжалва по съдебен ред.

         В по-широкия, житейски смисъл на думата обаче, „разпореждане" означава даване на указание, нареждане или просто казване (устно) какво да се направи или поправи - вж т. 9 по-горе „Ролята на съдията при разнасяне на данните".

             Оттук произтича едно голямо недоразумение.

           Служителите казват, че нищо не могат да направят без разпореждане на съдията по вписванията (като имат предвид широкия смисъл на думата), а съдията по вписванията - че вече е издал разпореждане (като има предвид тесния, юридически смисъл на думата).

           Според мен и двете страни имат право, просто разбират думата „разпореждане" по различен начин.

.

                29. Какво не пише изрично в Правилника за вписванията

           В ПрВп не пише изрично, че при вписване на акт, с който се променя валидността на едно, две или повече досегашни вписвания, следва ясно да се обозначи кое все още е валидно и кое вече - не, подобно на обозначаването на изменените или отменени членове и алинеи в нормативните актове. Такава радикална промяна настъпва например при отбелязване по вписана ИМ на влязло в сила съдебно решение, с което е уважен иск по чл. 108 ЗС, с който се ревандикират имоти, прехвърляни неколкократно преди това.

          Не пише изрично и че след като съдията по вписванията се произнесе с разпореждане (властнически акт) по входирано искане за вписване, отбелязване или заличаване, по никакъв начин не му се забранява да „разпорежда" (указва, казва) на служителите къде и какви данни да нанесат („разнесат") - вж т. 8 по-горе „Къде се разнасят данните" и т. 9 „Ролята на съдията при разнасяне на данните.

              Да се приеме обратното, а именно че ПрВп изрично забранява на съдията по вписванията да „разпорежда" (указва, казва) на служителите къде и какви данни да нанесат („разнесат"), означава да се приеме, че изключително важната роля на Съдията по вписванията като Гарант на правната сигурност не съществува или че е сведена до ролята на високо-квалифициран портиер, който стои на входа на СлВп и разпорежда: „Този акт влиза", „Този - не".

.

        В писмото не съм го написала, но според мен, за да бъде истински Гарант на правната сигурност, Съдията по вписванията няма защо да чака всичко да бъде написано изрично в ПрВп, а спокойно може да прилага в работата си чл. 5 от  ГПК "Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала."

.

          30. Каква е разликата между „разпореждане" по см. на ПрВп и „разпореждане" в смисъл на указание, нареждане, инструкция какво да се направи или поправи - вж т. 9 по-горе „Ролята на съдията при разнасяне на данните".

            Разпореждането по ПрВп се дава еднократно от съдията по вписваният в деня на постъпилата молба (заявление) за вписване, отбелязване или заличаване. То се изпълнява незабавно същия ден.

           А разпореждането в смисъл на указание, нареждане или инструкция какво да се направи или поправи, може да се дава многократно при всяка забелязана грешка или при всеки забелязан пропуск. Като целта е гарантиране на правната сигурност.

.

            31. Каква е разликата между „заличаване" и „обозначаване"

         Заличаването - частично на ИМ например, съгл. чл. 13 от ПрВп се извършва „като в партидната книга (по персоналната партида на собственика, б.м.) се отбележи съдебният акт", а обозначаването се извършва, като върху самата Искова молба, се обозначи в скоби непосредствено до всеки от освободените 4 имота, че не се иска отнемането им - подобно на обозначението, което се прави при всяко изменение на нормативен акт.

.

 

          Забележка блогър.    В писмото не съм обяснила ясно, кога и как се извършва обозначаването, затова тук ще обясня.
           Обозначаването не съществува като термин в ПрВп. Това е дума, с която аз въвеждам, за да разгранича термина "заличаване" по ПрВп от "заличаване" по друг начин - напълно законосъобразен начин, макар че не е изрично посочен в ПрВп.
          Заличаването по ПрВп става по искане на лицето или учреждението, което е наложило тежестта (чл. 13 - заличаване на искови молби, чл. 19 - заличаване на ипотеки и чл. 31 - заличаване на възбрани). Данните за заличаването по ПрВп се нанасят по партидата на сегашния или бившия собственик, т.к. чл. 36 от ПрВп забранява нанасяне на каквито и да било данни по партида на несобственик, респ. сегашен или бивш (бившият е праводател на сегашния).
        Обозначаването не става по искане на лицето или учреждението, което е наложило тежестта, а по силата на съдебно решение, с което се разместват "шахматните фигури" в полето на собствеността чрез инвалидиране на покупко-продажбени сделки от несобственик към несобственик и признаване на едната страна за безспорен, единствен собственик - по наследство, примерно, както е в нашия случай. При което и данните за обозначаването не се нанасят по партидата на сегашния или бившия собственик, защото те са чисти, както е в нашия случай (в нашите персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ; в персоналната партида на майка ни, наследодателката, също няма никакви тежести на КПКОНПИ) - вж Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират в така извършените вписвания  
          Според мен, самото влизане в сила на съдебното решение е достатъчно основание веднага - незабавно! - да се обозначи ясно и прегледно (в скоби, както в отменените членове и алинеи на законите), че еди-кои си прехвърляния на имотите са невалидни на основание еди-кое си съдебно решение в сила от еди-кога си.
          По същия начин би трябвало да се процедира и с възбрани, наложени по партидите на несобствениците преди влизане в сила на решението - веднага да се обозначава (в скоби, както в отменените членове и алинеи на законите), че наложените възбрани са невалидни на основание еди-кое си съдебно решение в сила от еди-кога си.
             Тук не става дума за "разваляне на договор"!
             За ревандикация става дума, за произнасяне на Съда, че еди-кой си никога не е бил собственик на еди-кои си имоти.
             Става дума за произнасяне на Съда с окончателен акт, че еди-кой си НИКОГА не е бил собственик на еди-кои си имоти!
          Наричам такова "заличаване" ОБОЗНАЧАВАНЕ, не само защото не се извършва по разпоредбите на ПрВп за заличаване, но и защото не се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, т.к. разпореждането идва директно от Съда.
         Уточнявам, че използвам думата "разпореждане" е в тесния ѝ смисъл - вж "Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията". Това означава, че при входиране на съдебно решение като нашето, съдията по вписванията няма да скръсти ръце и да остави служителите сами да преценяват как да оповестят диспозитива му и кои актове, респ. възбрани/искови молби (за отнемане на наследствените ни имоти в полза на държавата в нашия случай) да обозначат като инвалидирани по силата на влязлото в сила съдебно решение, а ще им даде ясни и точни указания (разпореждания в широкия смисъл на думата, както е обяснено в "Недоразумението с думата „разпореждане" на съдията по вписванията".
         Добре би било в ПрВп да се добави и изрична разпоредба, примерно към чл. 14 "Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението. В този случай решението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6", която да гласи, примерно: "Когато с влязлото в сила решение се инвалидират правни сделки, възбрани или искови молби, промяната се обозначава в скоби до всеки инвалидиран акт".
         Но след като няма такава изрична разпоредба в ПрВп, нищо не пречи на съдията по вписванията да приложи чл. 5 от ГПК "Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум."
          Факт е, че разпоредбите на ПрВп не са съобразени със сериозните последствия, които има едно влязло в сила съдебно решение като в нашия случай (уважен ревандикационен иск за имоти, възбранени от КПКОНПИ по време на висящия съдебен спор, понеже преди да влезе в сила съдебното решение, са се считали за собственост на ответниците ни, каквато те никога не са били - имотите ни са наследствени!)
        Евентуално, с цел да се запази разпоредбата на чл. 1 ПрВп "Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.", може би е необходимо навсякъде, където в съдържанието на Правилника за вписванията пише "вписвания, отбелязвания и заличавания" да се извърши корекция от законодателя така, че да стане "вписвания, отбелязвания, заличавания и обозначавания". Тази идея никак не е закъсняла, като се има предвид, че поимотен (реален) Имотен регистър едяа ли скоро ще бъде въведен (от близо 30 години го чакаме - концепцията е от 1994, ЗКИР- от 2001, Наредба 2 за воденето му - от 2005, тоест от много години все се очаква, че аха-аха ще бъде въведен, но все излиза нещо непредвидено - в момента например тече дигитализация на около 40 млн страници със срок до 30.06.2026 - "ЗКИР § 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията." Има  и оптимистични становища, като напр. на Председателят на Съвета на нотариусите г-н Димитър Танев, който вчера, на 06.10.2023, заяви пред БТА, че нотариусите са готови за новата система на вписване - "Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър"  Но наскоро в lex.bg прочетох една статия от 2022 г.  на адв. Ивайло Василев, д-р на науките: "Предизвикателства пред създаването на имотен регистър", от която се убедих, че все още има много нерешени проблеми)

 .

            32. Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести на КПКОНПИ и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен

                Понастоящем с брат ми се легитимираме като собственици на общо 5 имота (два на брат ми и три мои) с договор за доброволна делба от 10.05.2021 г., при сключването на който е представен „нотариален акт за собственост - констативен". Преди това се легитимирахме като собственици на 4-те имота с КНА, издаден на 05.11.2020 г. на осн. чл. 587, ал. 1 ГПК - по документи (документите са на първо място влязлото в сила решение по гр.д. №1718/2020 г, и доста други). С него бяхме признати за „СОБСТВЕНИЦИ ПРИ РАВНИ ПРАВА на основание наследство" на 4-те имота, предмет на договора за доброволна делба. Този КНА е подреден в книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, макар че с него собствеността не се прехвърля, а само се признава.

               Книгата, озаглавена не особено сполучливо ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, е книгата по чл. 4, буква „а", в която се вписват „всички актове, с които се прехвърля правото на собственост [...] или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове".

                     Данните от нашия КНА бяха надлежно разнесени по нашите персонални партиди и по партидите на имотите ни (тогава 4 на брой, съсобствени) и на 05.11.2020 г. за пръв път видяхме имената си по имотните партиди (дотогава в тях стояха имената на несобственика Ивайло Бировски и неговия н.а. от 19.02.2014 г.) Стояха може би защото в съдебното решение пише, че договорът на Бировски от 19.02.2014 „не е недействителен", доколкото „е породил своето облигационно действие /но не и вещно-правно/", поради което Съдът призна Бировски за „добросъвестен владелец". (Приложение 12. Стр. 15 от влязлото в сила съд. решение) Може би служителите са прегледали решението и са си помислили, че щом договорът на Бировски е действителен, а той самият - добросъвестен владелец, значи неговото име трябва да стои в имотните партиди заедно с тежестите на КПКОНПИ, които по-късно, при вписване на КНА в книгата ПРЕХВЪРЛЯНИЯ са се „прехвърлили" върху 4-те наши имота и още по-късно, при вписване на договора за делба са „преминали" върху двата новообразувани имота. Нищо не твърдя за действията на служителите, само предполагам! Но е факт, че всички съдии по вписванията са убедени, че наследствените ни имоти са били обременени с тежести на КПКОНПИ.

.

                33. Практики в СлВп-Плевен, застрашаващи правната сигурност

            От изложеното в настоящето е видно, че в СлВп-Плевен са се наложили практики, застрашаващи правната сигурност, като например липса на ясно обозначаване кое вписване още е валидно и кое - вече не, или кой имот никога не е бил собственост на дадено лице, вследствие на които практики се е стигнало дотам, че самите съдии по вписванията, начело с ръководителя си, не могат да се ориентират в собствените си вписвания, видно от становището на г-жа Константинова и приложените към него справки. В СлВп-Плевен се е наложила порочната практика съдиите по вписванията да оставят служителите сами, по свое собствено усмотрение да извършват „правни преценки" кое е най-същественото от съдържанието на вписания акт, как накратко да го обобщят, за да го нанесат по партидите. При извършване на тази несвойствена за тях дейност (дейност, която не са компетентни да извършват), служителите естествено допускат грешки - нагледен пример е нанесеното съдържание на диспозитива на влязлото в сила Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен по партидите на ищците и ответниците (изпуснато е името на майка ни и датата на смъртта ѝ) - пропуск, който прави невъзможно да се узнае по реда на чл. 39, ал. 1 и сл. от ПрВп, че нашият праводател, по-точно наследодател, е Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. 15.03.2017.

.

           Грешките и пропуските на служителите се дължат на неправилното схващане от страна на съдиите по вписванията, че същественото от съдържанието на вписаните актове се „разнася" по партидите по чисто механичен начин, т.е че представлява административно-техническа дейност. Те изглежда си представят, че същественото от съдържанието на акта се извлича автоматично, от само себе си (данните излизат от вписания акт сами) и служителите направо ги хващат и „разнасят" по партидите на лицата и имотите по същия начин, по който вземат в ръка или товарят на количка подлежащите на вписване актове, носят ги в помещението с книгите и ги подреждат (визирам най-вече съдържанието на съдебни актове, трудни за правна преценка дори и от страна на съдиите по вписванията, като напр. решението по нашето дело, чийто диспозитив заема повече от 4 страници).

.

         Несигурност е налице и в самото подреждане на актовете в книгите по ПрВп

        Така например на 29.09.2020 по разпореждане на съдията по вписванията, влязлото в сила Решение по гр.д. 1718/2018 на РС-Плевен е подредено в книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, където се намира и до днес - вж т. 24 по-горе (24.Къде е подреден основният акт, с който се легитимираме като собственици?).

          Друг пример е книгата, озаглавена ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, в която е подреден нашият КНА от 05.11.2020 г., издаден въз основа на влязлото в сила съдебно решение, с което сме признати за собственици по наследство. С този КНА още веднъж сме признати за същото, т.е. няма акт за прехвърляне, т.е. мястото на нашия КНА не е в книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ. Названието на тази книга се вижда в приложените справки и създава заблуждаващо впечатление, че с „прехвърлянето" на собствеността са се „прехвърлили" и тежестите на КПКОНПИ - вж т. 32 по-горе (32. Как служителите са стигнали до „правния извод", че наследствените ни имоти са обременени с тежести и дори са успели да убедят в това съдиите по вписванията към РС-Плевен).

.

         Не е въведена добрата практика да се обозначава кой акт вече е изгубил правното си действие, подобно на обозначението в нормативните актове

           Правилникът по вписванията не забранява да се обозначава в скоби непосредствено до всеки изгубил действието си акт или освободен от тежест акт, че вече не е валиден, с което настъпилата правна промяна да бъде ясно видима, подобно на обозначаването на отменени или изменени членове и алинеи в нормативните актове. Понеже тази добра практика не е въведена, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания са толкова неясни, че дори високо квалифицирани юристи изпадат в заблуждение при разгадаването им, в т.ч. и всички съдии по вписванията към РС-Плевен.

.

        Не е въведена добрата практика да се обозначава по самите актове, с които се налагат тежести и след това се заличават частично, индивидуално и непосредствено до всеки един имот, че същият е освободен от съответната тежест

                 Например през 2019 г. в книга ВЪЗБРАНИ е подреден акт за налагане на възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши наследствени ниви, които вече са освободени от тежести не само по силата на Определение на ОС-Добрич № 260200/04.11.2022 г. по ч.гр.д. № 83/2019 г. за частично заличаване на същите, но най-вече и преди всичко по силата Решение № 1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г. (като наследствени имоти, преминали в нашия патримониум директно от патримониума на майка ни, която е починала две години преди налагането на тежестите на КПКОНПИ). И досега обаче в акта за налагане на възбраната върху стотиците имоти на Бировски, по нищо не личи, че нашите наследствени имоти (4 на брой през 2019) са освободени от възбраната на КПКОНПИ (има и още едно частично заличаване по имот, който не е наша собственост - вижда се на приложените към становището на г-жа Константинова справки по петте ни имота - в записа от 12.02.2019 за налагане на възбраната малко по-надолу в свързани актове: „№ от входящ рег. 5736, Дата от входящ рег.06.06.2019, Двойно входящ номер:5732, Дата:06.06.2019г., Том:4, Номер:91" - това не е за нашите имоти, обаче е сложено в справките за тях!)

Справка по акта, с който през 2019 г. е наложена възбраната върху стотици имоти на Бировски (Приложение 13. Днешна справка от ЕПЗЕУ по възбраната на КПКОНПИ от 2019), показва, че нашите имоти са неразличими сред стотиците други. Дори високо квалифициран юрист по никакъв начин не може да се досети, че 4-те ни имота (а и някакъв друг, който не е наш), са освободени от възбраната на КПКОНПИ. Виждат се към 300 възбранени имота, сред които нашите наследствени (4 броя по онова време) са абсолютно неразличими и незабележими. Няма абсолютно никакво обозначение до нито един от няколкото освободени имота, че вече не са възбранени. Видно от справката, няма дори графа „свързани актове" (за електронния документ става дума, иначе на хартиения - обезпечителната заповед, издадена от ОС-Добрич - въобще не може да се говори за „графа свързани актове" а задължително трябва да бъде отбелязано на ръка до всеки един от нашите наследствени имоти, че са освободени от възбраната, респ. върху исковата молба на КПКОНПИ от 2019). Същото и по същия начин трябва да бъде обозначено и по Исковата молба на КПКОНПИ - на електронен и хартиен носител, а именно, че не се иска отнемане на нашите наследствени имоти в полза на държавата, иначе излиза, че ние трябва да плащаме с нашите имоти дълговете на бившите ни ответници по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен - Бировски, от които ревандикирахме 4-те си чисти наследствени имоти!)

.

            34. Заради всички тези порочни практики утре, образно казано, ще дойде някой публичен изпълнител. Той или тя няма да се интересува от акта за частично заличаване на възбраната, който се намира в съвсем друга книга - ОТБЕЛЯЗВАНИЯ. Още по-малко ще се интересува от Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен. Ще поиска справка по възбраната към деня на налагането ѝ (чл. 233, ал 3 ДОПК). От справката ще бъде видно, че възбраната е наложена върху стотици имоти на Бировски, вкл. нашите, съответно също описани като собственост на Бировски. Публичният изпълнител няма да поиска друга справка, т.к. по закон му трябва само към деня на налагане на възбраната, а служителите ще бъдат други и няма да знаят, че сред възбранените имоти има и наши. Публичният изпълнител няма да проверява всички имоти, понеже са твърде много, а купувачът няма да се интересува дали са на длъжника, защото и да не са, ги придобива неотменимо само след година с Постановление за възлагане (чл. 239, ал 2 ДОПК). Така ние ще платим дълговете на Бировски с нашите имоти - понеже по никакъв начин не е обозначено, че са наши и то наследствени. И че никога не са били на Бировски! За акта на хартиен носител става дума преди всичко, но и за електронния също така за два акта по-точно - за възбраната в книга ВЪЗБРАНИ и за ИМ по делото на КПКОНПИ срещу Бировски в книга ВПИСВАНИЯ.

.

              35. ЕСПЧ - Принцип на доброто управление

            Прилагам към настоящето кратка извадка (само 1 страница) от Ръководство по член 1 от Протокол No 1 към Европейската конвенция за правата на човека на тема принцип на доброто управление, защита на собствеността и поправяне на грешки, допуснати от публичен орган (Приложение 14. ЕСПЧ - Принцип на доброто управление). И ние сме травмирани от предишни грешки, както пише в Ръководството.

.

               36. Как може да се излезе от създалата се ситуация

            Най-лесно е да се излезе с поредното становище в смисъл, че по сега действащото законодателство всичко ни е наред, понеже персоналните ни партиди са чисти, а имотните нямат правно значение, понеже са помощни.

             След което да ни се издаде едно хубаво, чисто от тежести удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания, което да показва, че върху наследствените ни имоти нито са налагани, нито са заличавани тежести на КПКОНПИ. Което ще е абсолютно вярно, спор няма. Но няма да реши проблема, само ще заложи бомба със закъснител.

.

          37. Възможни бъдещи проблеми

  • Не можем да се разпореждаме с имотите, докато имотните партиди не се изчистят от тежестите на КПКОНПИ. Официално са важни само персоналните, но на практика всички проверяват в имотните. .

  • Рано или късно ще бъде въведен Имотен регистър (поимотен). Ако завари имотите ни обременени, никой няма се интересува, че персоналните ни партиди са били чисти и че персоналната партида на наследодателката ни също е била чиста.

.

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С оглед на гореизложеното с цел по-добра организация на работата на съдиите по вписванията и по-голяма правна сигурност, най-учтиво моля за следното:

.

№ 1. Да се допълни текстът, с който на 29.09.2020 г. се оповестява влязлото в сила Решение по гр.д. №1718/2018 на РС-Плевен по персоналните партиди на ищците и ответниците, като се нанесат данните за наследодателката ни - три имена, ЕГН и дата на смъртта, по следния начин: „...че Р.Стоянова и Г.Найденов са собственици при равни права от насл. Й. Найденова, ЕГН 3301064135, поч. 15.03.2017 г. и осн.чл.108 от ЗС ги осъжда да предадат владението...", както е в диспозитива на съдебното решение.

.

№ 2. Да се обозначи ясно, прегледно и безспорно, че нашите наследствени имоти не са обременени с тежести на КПКОНПИ - навсякъде, където са подредени, вписани, описани, нанесени или разнесени като обременени и/или като собственост на Бировски, а именно:

- на първо място по вписаните актове на хартия за налагането им през 2019 г.

- по електронните документи за налагането им през 2019 г.;

- по партидите на Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски- на хартия и в електр. вид;

- по петте имотни партиди (помощните) в електронен вид (те не се водят на хартия).

.

№ 3. За извършеното да бъда уведомена не със становища, а с документи с оглед забраната на чл. 164, ал. 1, т.1-3 от ГПК.

.

Разчитам на Вашето компетентно съдействие с цел гарантиране на правната сигурност на вписванията в СлВ-Плевен, за което благодаря предварително.


.

С дълбоко уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща:
rennie@softisbg.com


.

ПРИЛОЖЕНИЯ 14 бр. съгл. текста
 
 

 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2659

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.