9. Защо е трудно дори за съдиите по вписванията да се ориентират в така извършените вписвания

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

              Съдията по вписванията е приложила към становището си справки за нашите наследствени имоти, от които е видно, че имотите ни са прехвърляни многократно преди Ивайло Бировски да ги придобие на 19.02.2014 г. (в СИО, б.м.) от Райна Толева чрез покупко-продажба с нотариален акт, че тежестите на КПКОНПИ са наложени през 2019 г., че през 2020 ние с брат ми сме признати по съдебен ред за собственици при равни права, че през 2021г. сме прекратили съсобствеността си и че накрая, тази година тежестите са заличени.

               От справките не е видно обаче, кога е разделен имот с КИД 68607.213.1 (№ 213001 в становището на СдВп), нито кога и как Бировски са ни прехвърлили имотите заедно с тежестите върху тях.

.

           Действителното положение е съвсем различно от показаното в справките.

.

          Майка ни пострада от имотна измама през 2013 г., затова на справките се виждат множество сделки от март 2013 до февруари 2014 - от майка ни на Толева, от Толева на друг, той на трети, третият обратно на втория, вторият обратно на Толева и тя - на Бировски. 

          С влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение всичките тези „кухи" сделки рухнаха като домино и се възстанови естественият ход на събитията - от майка ни директно към нас с брат ми.

           Но влязлото в сила решение е оповестено по такъв начин, че дори и съдиите по вписванията не могат да се ориентират в хода на събитията.

.

      Ориентирането в справките е трудно, защото никъде не е обозначено, че множеството сделки са инвалидирани с влязлото в сила съдебно решение.

     За сравнение, когато се отменят членове на нормативен акт, непосредствено до тях се обозначава отмяната им.

      Например понастоящем в ПрВп се виждат множество отменени членове:

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

и.т.н.

        Може ли някой да се досети при такова обозначение какво е било съдържанието на отменените членове от Правилника? Не може, но ако го интересува какво е било предишното положение, може да намери информация в Държавен вестник.

      А какво се вижда от вписванията по нашия случай? Точно обратното, вижда се само предишното положение, отпреди влизането в сила Решение по гр. д. № 1718/2028 на РС-Плевен. Вижда се верига от покупко-продажби от майка ни през други до Бировски, които изглеждат напълно валидни. Точно това се вижда, въпреки че Съдът се е произнесъл категорично, че майка ни не е продавала имотите на никого, че те са се запазили в патримониума ѝ, откъдето след смъртта ѝ на 15.03.2017 г. са преминали в нашия патримониум. И на всичко отгоре - влязлото в сила съдебно решение е оповестено  без името на майка ни, наследодателката. При така извършените вписвания и отбелязвания дори и юридически гений трудно би се досетил кой е собственик и кой - не, кой имот е обременен и кой - не. 

.

          Обременени ли са нашите наследствени имоти с тежести на КПКОНПИ

       Не са обременени, но за да се разбере това, трябва да се прочете цялото съдебно решение, което е доста сложно и обемисто, понеже освен Бировски има още 4-ма други ответници. Сложен е и самият диспозитив. И също е доста обемист - заема повече от 4 страници. И на всичко отгоре в решението не пише изрично, че наследствените ни имоти не са обременени с тежести на КПКОНПИ. Не пише дори, че „кухите" сделки в прав и обратен ред се отменят. Не е и необходимо да пише всичко това, т.к. с решението се възстановява естественият ход на събитията и вече няма нищо друго, освен директно преминаване на чисти от всякакви тежести имоти от патримониума на майка ни в нашия, като наследството е открито на 15.03.2017 г. - датата на смъртта й.

        От текста за оповестяване на влязлото в сила решение обаче не става ясно, че сме наследили имотите си през 2017 г., тоест две години преди налагане на тежестите. А на кой му се чете сложно, заплетено и обемисто съдебно решение с диспозитив от цели 4 страници? Затова всички проверяват направо по имотните партиди, макар че все още са само помощни (наричани още електронни, предварителни или файлови, защото не се водят и на хартия, като персоналните, а само в електронен вид). И като видят в тях тежестите на КПКОНПИ, казват - ясно! Имотите са обременени, тежестите са наложени по партидата на предишния собственик и си вървят с имота.

.

        Бировски ли са предишните собственици на нашите наследствени имоти?

      Не са, майка ни е предишният собственик, защото имотите ни са наследствени съгл. влязлото в сила на 16.04.2020 г. Решение по гр. д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано по вписаната на 16.04.2018 искова молба, с която сме предявили иск по чл, 108 ЗС срещу Бировски и още две лица (иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик), както и още няколко иска срещу още две други лица, едното от които е Райна Толева - продавачката-несобственик на несобствениците Бировски.

.

        Защо в съдебното решение не пише, че имотите не са обременени

       Защото сме ги наследили на 15.03.2017 г. - две години преди КПКОНПИ да ги наложи.

.

       Защо в съдебното решение не пише за веригата от сделки

       Защото са в прав и обратен ред - от несобственичката Райна Толева през няколко други обратно към нея и от несобственичката Толева - към несобствениците Бировски. Веригата прехвърляния от несобственичката Толева към другите несобственици (не към Бировски, а към другите) и обратно към нея никога не е съществувала в юридическия смисъл на думата. Все едно, че Толева не е продавала на никой друг, освен на Бировски.

.

         Защо от персоналните партиди не се узнава за наследяването на имотите

      От персоналните партиди на ищците и ответниците по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен не се узнава, че сме наследници на Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. 15.03.2017 г., защото при оповестяване на влязлото в сила съдебно решение този текст е изпуснат. Наличен е в диспозитива, но е бил изпуснат. Пропускът е бил забелязан от ищците месец по-късно и аз лично съм уведомила служителите от СлВп-Плевен по телефона, а съдията по вписванията - писмено (вж молбата ми до СдВп)

            Тогава служителите ми казаха, че нищо не могат да направят без разпореждане от съдията по вписванията, а съдията по вписванията отговори писмено в смисъл, че вече е издала разпореждането си и според нея всичко е извършено съобразно сега действащото законодателство (вж отговора на СдВп). Затова и досега - три години след установяване на пропуска - изпуснатият текст все още не е добавен, а той е съществен.

.

Тези обяснения са част от писмо до РС-Плевен с копие до ОС-Плевен от 25.09.2023
.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2673

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.