Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър, заяви председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

-

06.10.2023 12:51
 (БТА)
 Публикувано в този блог на 06.10.2023 14:35


 .

Идеята ни е да стартира процедура по създаване на имотен регистър, каза за БТА нотариусът Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на България.

.

            Коментар блогър. Стартирането на поимотен (реален) Имотен регистър не е въпрос на идеи, визии или препоръки. Има си законова процедура  - вж ЗКИР, Чл. 70. (1) Производството по създаване на имотния регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието в съответствие с програмата по чл. 94, ал. 2 ЗКИР. 

Чл. 94. (1) Дейностите, свързани със създаването и съхранението на кадастралната карта и кадастралните регистри, на имотния регистър и на информационните системи, се финансират със средства от източниците по чл. 9.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието приема дългосрочна и годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Въз основа на годишната програма с утвърдените бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието, се определят необходимите бюджетни средства за създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, както и на информационните системи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието внасят ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнение на програмите по ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Министерският съвет внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастъра и имотния регистър.

.

Двадесет и две години има закон за кадастъра и имотния регистър, а още няма имотен регистър.

.

           Коментар блогър. Имотен регистър има, но не е поимотен (реален), а поименен (персонален). Поимотният (реалният) все още не е въведен, въпреки че концепцията за такъв е от 1994 г., ЗКИР е в сила от 01.01.2001, а Наредба № 2 за воденето и съхранението на Имотния регистър е издадена на 21.04.2005 г. на осн. чл. 5, ал. 3 ЗКИР. Причината за бавенето е, че все нещо излиза - непредвидено. Сега например върви дигитализация на около 40 млн страници със срок до 30.06.2026 - вж ЗКИР, Заключителни разпоредби, § 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията. - публ. ДВ, бр. 8, 2023 г. Вж статията в lex.bg от 19 ноември 2021 "Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт" 

.

Съгласно закона винаги се е предвиждало имотния регистър да бъде електронен, обясни Танев.

.

            Коментар блогър.  Хм, не ми е известно винаги да се е предвиждало да бъде електронен, но може и така да е било, иначе няма как да се обясни корекцията от тази година в Чл. 68, ал. 1 ЗКИР (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Партидата (на имота, бел. блогър) се води на хартия и в електронна форма. При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

.

Внесли сме визията ни в Министерството на правосъдието и Министерството на електронното управление, имаме технологичните познания и обезпеченост от IT специалисти, посочи Танев.

София е домакин на семинар за електронното вписване на нотариалните актове. Организаторите са Европейския институт за проучване и развитие на нотариата (I.R.E.N.E.) и Нотариалната камара. За първи път в България е организиран семинар, който касае електронното вписване. За нашата страна ще бъде много полезен и прагматичен, каза при откриването му Димитър Танев. Във вещното право, правото на собственост сме взели всичко от Франция и заради това се обръщаме към тях. Французите имат първия във Европа електронен автентичен акт. От 2018 г. всичко е онлайн, коментира той и добави, че чакат да започне производството по създаване на имотен регистър.

Имаше преди открита такава дискусия, има и отпуснати средства. Нашата идея, ако ще бъде направен имотен регистър, да бъде направен както е в навсякъде в Европа. Да не се направи нещо различно, което вместо да помогне, да създаде хаос, обясни нотариусът и добави, че създаването му е изцяло в компетенцията Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията. Трябва да бъде направен чисто технологично софтуерът и трябва да бъде променен правилникът за вписвания, посочи Танев.

.

         Коментар блогър отн. "трябва да бъде променен правилникът за вписвания".  Когато бъде въведен поимотният (реалният) Имотен регистър, Правилникът за вписванията ще отпадне изцяло и всички вписвания, респ. всички справки ще се извършват единствено по партидата на имота - чл. 92 ЗКИР "Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти." .

Всекидневно нотариусите с адвокатите пишем нотариални актове. Един нотариален акт е четири страници (някои са по-дълги от 4 страници, други - по-кратки, бел. блогър, 06.10.2023). Най-дълго е описанието на страните и имота, то отнема от 80% от акта, това нещо нотариусът го има на файл, той може просто да го изпрати в системата като файл на Агенцията по вписванията, а те в момента преписват на ръка актовете и заради това се бавят и стават грешки, обясни Димитър Танев.

-

Вж също и Коментарът на председателя на Нотариалната камара пред Валя Ахчиева (за имотната измама, която нотариус Иванов 007 е можел да предотврати)

-

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2657

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.