Димитър Танев: Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър

 

-

04.10.2024, БТА София е домакин на семинар за електронното вписване на нотариалните актове

.

06.10.2023, БТА: Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър, заяви председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

07.10.2023 в. 24 часа: Нотариусите обмислят процедура по създаване на имотен регистър

.
 Публикувано в този блог на 06.10.2023 14:35, посл. актуализация на 29.06.2024


 .

Идеята ни е да стартира процедура по създаване на имотен регистър, каза за БТА нотариусът Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на България.

.

            Коментар блогър. Стартирането на поимотен (реален) Имотен регистър не е въпрос на идеи, визии или препоръки. Има си законова процедура  - вж ЗКИР, Чл. 70. (1) Производството по създаване на имотния регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието в съответствие с програмата по чл. 94, ал. 2 ЗКИР. 

Чл. 94. (1) Дейностите, свързани със създаването и съхранението на кадастралната карта и кадастралните регистри, на имотния регистър и на информационните системи, се финансират със средства от източниците по чл. 9.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието приема дългосрочна и годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Въз основа на годишната програма с утвърдените бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието, се определят необходимите бюджетни средства за създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, както и на информационните системи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието внасят ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнение на програмите по ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Министерският съвет внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастъра и имотния регистър.

.

Двадесет и две години има закон за кадастъра и имотния регистър, а още няма имотен регистър.

.

           Коментар блогър. Към момента имаме регистър на собствениците на имоти, който се води по персоналната система на вписване. При тази система се водят поименни (персонални) партиди. Отваряш партидата на даден собственик и виждаш в нея всички негови имоти - сегашни и предишни. Но за да видиш тежестите, се налага да проверяваш партидите на предишните собственици една по една, което не е много удобно. При поимотната (реалната) система много по-лесно се проверява за тежести. При нея се водят партиди на имотите. Отваряш партидата на даден имот и виждаш в нея всички негови собственици - сегашни и предишни, заедно с всички тежести наведнъж. Затова още през 1994 г. е било взето решение да преминем към имотен регистър. Имаме закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) още от 01.01.2001 г. и Наредба № 2 за воденето и съхранението на Имотния регистър от 21.04.2005, издадена на осн. чл. 5, ал. 3 ЗКИР. Причината за бавенето е, че все нещо излиза - непредвидено. Сега например върви дигитализация на около 40 млн страници със срок до 30.06.2026 - вж ЗКИР, Заключителни разпоредби, § 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията. - публ. ДВ, бр. 8, 2023 г. Вж статията в lex.bg от 19 ноември 2021 "Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт" 

.

Съгласно закона винаги се е предвиждало имотния регистър да бъде електронен, обясни Танев.

.

            Коментар блогър.  Хм, не ми е известно винаги да се е предвиждало да бъде електронен, но може и така да е било, иначе няма как да се обясни корекцията от тази година в Чл. 68, ал. 1 ЗКИР (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Партидата (на имота, бел. блогър) се води на хартия и в електронна форма. При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

.

Внесли сме визията ни в Министерството на правосъдието и Министерството на електронното управление, имаме технологичните познания и обезпеченост от IT специалисти, посочи Танев.

София е домакин на семинар за електронното вписване на нотариалните актове. Организаторите са Европейския институт за проучване и развитие на нотариата (I.R.E.N.E.) и Нотариалната камара. За първи път в България е организиран семинар, който касае електронното вписване. За нашата страна ще бъде много полезен и прагматичен, каза при откриването му Димитър Танев. Във вещното право, правото на собственост сме взели всичко от Франция и заради това се обръщаме към тях. Французите имат първия във Европа електронен автентичен акт. От 2018 г. всичко е онлайн, коментира той и добави, че чакат да започне производството по създаване на имотен регистър.

Имаше преди открита такава дискусия, има и отпуснати средства. Нашата идея, ако ще бъде направен имотен регистър, да бъде направен както е в навсякъде в Европа. Да не се направи нещо различно, което вместо да помогне, да създаде хаос, обясни нотариусът и добави, че създаването му е изцяло в компетенцията Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията. Трябва да бъде направен чисто технологично софтуерът и трябва да бъде променен правилникът за вписвания, посочи Танев.

.

         Коментар блогър отн. "трябва да бъде променен правилникът за вписвания".  Когато бъде въведен поимотният (реалният) Имотен регистър, Правилникът за вписванията ще отпадне изцяло и всички вписвания, респ. всички справки ще се извършват единствено по партидата на имота - чл. 92 ЗКИР "Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти." .

Всекидневно нотариусите с адвокатите пишем нотариални актове. Един нотариален акт е четири страници (някои са по-дълги от 4 страници, други - по-кратки, бел. блогър, 06.10.2023). Най-дълго е описанието на страните и имота, то отнема от 80% от акта, това нещо нотариусът го има на файл, той може просто да го изпрати в системата като файл на Агенцията по вписванията, а те в момента преписват на ръка актовете и заради това се бавят и стават грешки, обясни Димитър Танев.

-

Вж също и Коментарът на председателя на Нотариалната камара пред Валя Ахчиева (за имотната измама, която нотариус Иванов 007 е можел да предотврати)

-

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2657

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.