Официални становища и предложения на тема имотен регистър

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

.

Множество становища на компетентни лица на тема "Защо още няма имотен регистър?" и предложения, какво да се направи, за да го има.

.

2011 г. - Предложения за нормативна промяна, относима към конститутивното вписване на актове - Едно от предложенията е, невписаните актове да не произвеждат правно действие. Това всъщност е било заложено още в концепцията за поземлен регистър от 1994Ако това предложение е било прието, нотариус Иванов 007 нямаше да се прави на интересен пред Валя Ахчиева, даже нямаше да се стигне до предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама", т.е. майка ми нямаше да стане жертва на имотна измама с използване на нейните невписани (предходни, стари, неактуални) документи за собственост (решения на ПК), вместо актуалните ѝ вписани нотариални актове, издадени въз основа на невписаните решения на ПК .

-

Интервю с проф. Красимир Димитров - Бюлетин на Нот. камара, бр. 3/2011 г. Има ли Имотен регистър в България? Проф. Кр. Димитров: "Такъв все още няма" (и досега, към средата на 2024, няма, бел. блогър)

.

27.12.2011 Партидите могат да бъдат само виртуални  Дим. Танев: В България няма създаден имотен регистър. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца (още не е създаден, бел. моя, Р.С., 07.04.2024)

-

11.01.2016 Инспекторат на МП: Контролните функции на съдиите по вписванията да се завишат  Материалът съдържа информация за имотния регистър на Франция и за широките правомощия на френските съдии по вписванията. Според мен, ВКС много сбърка с ТР 7/12 от 25.04.2013

-

Дим. Танев за Имотния регистър - Нотариален бюлетин 2/2016 "Изменения в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър".   Не би трябвало да има актове, които не подлежат на вписване. При съвременните компютърни технологии справка може да се прави не само по лице и имот, но и по всички отделни данни, които представляват част от съдържанието на имотната партида."

.

06.03. 2017 Становище на Българската асоциация на съдиите по вписванията - изтъкват важната роля на съдията по вписванията при осъществяване на охранителното производство по предоставяне на удостоверения за тежести.

.

26.07.2018 Защо в България още няма Имотен регистър и какво да се прави - изключително ерудирано, задълбочено и аргументирано изложение на проблемите. Автор: адв. Валя Гигова. С мои бележки в синьо.

.

Становище на БАСВ по одитния доклад от 2021 на Сметната палата за периода 2017-2019 - оправдават се със служителите на АгВп и с липсата на законова регламентация на дейността им. На стр. 1-2 имплицитно обясняват защо министърът на правосъдието още не е издал дори първата заповед - по чл. 70 ЗКИР (защото през 2006 е издал такава за 7 съдебни района, но идеята претърпяла пълен провал и проблемите се задълбочили - ох, леле!)

.
15.02.2022 За институционния модел и подведомствеността на производствата по вписване в имотния регистър  Автор: проф. д.ю.н. Екатерина Матеева. С мои коментари в синьо

.

23.02.2023 Относно идеята за създаване на Държавна агенция по вписванията  Автор: доц. д-р Красимир Димитров.Тук най-важното е: "липсва отговор на простичкия въпрос - Кой следва да изготви имотните партиди? Съдиите по вписванията обикновено аргументират, че нямат конкретизирано в закона задължение за това, а служителите, които не са с юридическо образование, нямат необходимата професионална квалификация. Така попадаме в омагьосан кръг"

.

01.03.2022 Предизвикателства пред създаването на имотен регистър. Автор: адв. д-р Ивайло Василев. Посочени са редица недъзи в сегашната поименна (персонална) система на вписване, които има опасност да бъдат пренесат в бъдещата поимотна (реална).

.

Становище на БАСВ от 13.12.2022 Тук на стр. 2 пише, че съдиите по вписванията "нямат правомощието" да работят законосъобразно, защото няма имотен регистър. Според мен, основната причина не е липсата на имотен регистър, а ТР 7/12 от 25.04.2013 на ВКС, с което правомощията им бяха жестоко орязани уж с цел пълна защита правата на гражданите - вж пример № 10 и пример № 11.

.

06.10.2023 Димитър Танев: Идеята е да започне процедура по създаване на имотен регистър (с мои коментари)

.

 

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2712

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.