Партидите могат да бъдат само виртуални

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Резюме. В България няма създаден имотен регистър. Съгласно закона той се въвежда със заповед на министъра на правосъдието. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца. (6 години по-късно още не е създаден; през 2016 Дим. Танев отново ще каже почти същото, което е казал през 2011, бел. моя, Р.С., 08.01.2017)

Справка: 2016, сп. Нотариален бюлетин №2, Димитър Танев, предс. на Нотар. камара:  "Изменения в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър" Начало, продължаващо вече 16 години, а ако отчетем и Концепцията за поземлен регистър от 1994 - 22.

 

Вж също:  23.06.2016 До 2017 г. покритието на националния кадастър ще се увеличи от 22 на 90%  "Благодарение на европроект за 12 млн. лв. данните в него ще бъдат максимално коректни." (Ще!, бел. моя, Р.С.)  

 

-

Партидите могат да бъдат само виртуални

Не е необходимо да се чака изработване на кадастрална карта

image

Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара през 2011, както и сега - през 2017. 

  • Автор: klassa.bg
  • Дата: 27.12.2011
  • СНИМКА: ДАРИК

- Г-н Танев, наскоро Ваши колеги съобщиха за непълноти в информационната система Кадастър и имотен регистър (ИКАР). Как може да се премахнат те? Има ли забавяне от страна на Агенцията по вписванията при нотариалните актове? Има ли у нас имотен регистър? Ще бъде ли създаден такъв?
- От много време насам съм изтъквал незаконосъобразността на информационната система, наречена имотен регистър. В случая се касае не само за действащия ИКАР, но и за предходните две информационни системи. Без да са налице необходимите промени в правилника за вписване, се обработват подлежащите на вписване актове по нерегламентирани правила на един софтуер. Необходимо е първо да се създадат нормите, да се промени правилникът за вписване и след това да се изработи софтуерът. Информационните системи са само продължение на правото, негова изява на друг вид технически средства, в случаите, когато се касае за съдебни производства, а вписването е именно такъв вид процедура. Спомням си времето като държавен нотариус, преди 14-15 г. , че около Нова година се вписваха около 1000 сделки и страните можеха да чакат на опашки, но получаваха актовете си същия ден. Сега максимален срок за получаване е 3 дни, но в момента актовете се бавят 10 дни, въпреки че пазарът на недвижими вещи е съвсем слаб. За да се избегне това, без да са необходими някакви нови инвестиции, необходимо е само да се легализират промените в правилника за вписване, които преди повече от две години ги изработвахме близо четири месеца - съдии по вписванията, нотариуси, преподаватели от университета и др.
В България няма създаден имотен регистър. Съгласно закона той се въвежда със заповед на министъра на правосъдието. Категоричен съм, че легален имотен регистър може да се създаде незабавно след 2-3 месеца -след изменяне на правилника на вписванията. Не е необходимо да се чака изработване на кадастрална карта за определен район. Актовете, които притежават гражданите, имат достатъчно индивидуализиращи данни според Закона за собствеността и съдебната практика, за да се изработят надлежни имотни партиди. Имотните партиди могат да бъдат само виртуални и справката да се извършва от данни за лицата или за имота, каквато е практиката в модерните европейски системи за вписване.

- Нотариусите получиха достъп до фонда на МВР за личните документи. Десет месеца по-късно какви са резултатите? Колко проверки са направили колегите Ви в системата и колко са предотвратените измами? Намаляха ли или се увеличиха имотните измами през изминалата година? И с колко?
- След стартирането на системата по-голямата част от имотните измами спряха. Касае се за случаите, при които е налице т.нар. кражба на самоличност. При тези престъпления измамникът монтираше своето изображение върху документа за самоличност и така се издадоха не малък брой нотариални удостоверения. Най-многобройни случаи на имотна измама ставаха именно по този начин. Сега това е невъзможно и тези престъпления вече не се извършват в нотариалните кантори. На Националната конференция за противодействие на имотните измами бе отчетено, че вторият най-голям способ за извършване на тези престъпления е чрез представяне на фалшиви удостоверения за наследници. С изменението на Закона на нотариусите отпреди две години справката до националната база данни население , където се проверява гражданското състояние на страните по сделките и до базата данни на МВР - Националния регистър за българските лични документи, е задължително. В нотариалните кантори вече не се извършва и този вид престъпление.


Законодателните промени, съвместните усилия на МВР, прокуратурата, Нотариалната камара и Съюза на юристите в България доведоха до осезаеми практически резултати, а именно силно ограничаване на този вид престъпност. Във фокуса на общественото внимание се представят случаи от минали години. Разбира се, не всички възможности за имотни измами са изчерпани. Най-голямо безпокойство предизвикват злоупотребата с доверие или възползването от безпомощното състояние на възрастни хора. (и с доверието на майка ми беше злоупотребено, но никой не се трогва,, нито дори самият Димитър Танев - вж коментара му по случая с имотната измама, на която стана жертва майка ми през 2013, бел. моя, Р.С., 08.01.2017)


Други възможности за имотна измама, които съществуват не от вчера, са представяне на фалшиви завещания, обикновено на починали хора. Нотариалната камара е внесла още в началото на месец април в Министерството на правосъдието проект за изменение на нашата наредба, касаещ въвеждането в информационната система на Нотариалната камара на така нареченото последно пълномощно, банковите пълномощни с оглед възпрепятстване измамите при банковите операции, договорите с МПС. (темата за последното пълномощно се предъвква от много години, бел. моя, Р.С., 08.01.2017)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/966

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.