Предложения за нормативна промяна, относима към конститутивното вписване на актове - 2011 г.

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОРМАТИВНА ПРОМЯНА, ОТНОСИМА КЪМ КОНСТИТУТИВНОТО ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ

Източник: Клуб на съдиите по вписванията

(ако линкът не се отваря, натисни тук)


1 .ЧЛ.113 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА

НОВ ТЕКСТ - ДА СЕ ЧЕТЕ ТАКА -

„ АКТОВЕТЕ ПО ПРЕДХОДНИЯ ЧЛЕН ДО ВПИСВАНЕТО ИМ НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ"
(това ми е любимото!)


2. ЧЛ.18 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ -ЗЗД

НОВА АЛ.2 - ДА СЕ ЧЕТЕ ТАКА „ ДО ВПИСВАНЕТО НОТАРИАЛНИЯТ АКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ТРЕТИ ЛИЦА"

2 . ЧЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА

НОВ ТЕКСТ - ДА СЕ ЧЕТЕ ТАКА -

ЧЛ.1 АЛ.1 - „ВПИСВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОДРЕЖДАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ АКТОВЕ ПО НАЧИН И РЕД ,ПРЕДВИДЕН В ТОЗИ ПРАВИЛНИК"

АЛ.2 - „ДО ВПИСВАНЕТО ИМ ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ АКТОВЕ НЕ ПОРАЖДАТ ПРАВА МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА ,ОСВЕН В ПРЕДВИДЕНИТЕ В ДРУГИ ЗАКОНИ СЛУЧАИ
(точно така, бел. моя, Р.С, 28.12.2016)


/ ТАЗИ ДОБАВКА - ОСВЕН В ПРЕДВИДЕНИ В ДРУГИ ЗАКОНИ СЛУЧАИ СЕ ИМА ПРЕДВИД ЕСТЕСТВОТО НА АКТОВЕТЕ ,ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ПО ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЗУТ , И ДР./

МОТИВИ : ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ СА СЪОТВЕТСТВАЩИ НА РЕГЛАМЕНТИРАНОТО:

1. В ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ - ЗННД - ЧЛ. 25,АЛ. 5- ИЗРЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНО -
„ПРЕДИ ВПИСВАНЕТО НОТАРИУСЪТ НЕ МОЖЕ ДА СНАБДЯВА СТРАНИТЕ С ПРЕПИС ОТ ПОДЛЕЖАЩИЯ НА ВПИСВАНЕ АКТ"

2 В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР - ЗКИР - ЧЛ. 80

„АКТЪТ СЕ ВПИСВА ,АКО ПРАВОДАТЕЛЯТ Е ВПИСАН В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР КАТО НОСИТЕЛ НА ПРАВОТО ОСВЕН ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ПО ДАВНОСТ"

(точно с невлизането в сила на член 80 от ЗКИР поради липсата на заповед на министъра на правосъдието за района, където са земите на майка ми, съдийката, понеже за тях нямало кадастър, се оправда съдия по вписванията Милена Георгиева на 18.05.2015, в отговор на въпроса, защо е позволила вписване на нотариални актове, съставени въз основа на предходни, невписани документи за собственост на майка ми, бел.моя, Р.С., 28.12.2016

3. СЪЗДАВАНЕТО НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР Е СЛОЖЕН ,БАВЕН ПРОЦЕС ИЗИСКВАЩ СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИ ПАРТИДИ . ВЪЗПРИЕТОТО ИНЦИДЕНТНО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИ ПАРТИДИ - ПРИ ВСЯКА СДЕЛКА ПРОВЕРКА ПО ПЕСОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРАВАТА НА ПРАВОДАТЕЛЯ И КРАЙНИЯ ЕТАП СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНА ПАРТИДА - ИМАЩА КОНСТИТУТИВНО ДЕЙСТВИЕ ОТ ВПИСВАНЕТО Й .

4. СТРАТЕГИЯ ЗА ИМОТЕН РЕГИСТЪР С РЕШЕНИЕ НА МС ОТ 1994Г.- ПРИЛОЖЕНО


СРОКОВЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ- СЛЕДВА ДА СА ПО РЕДА НА ГПК - С ОГЛЕД ЕСТЕСТВОТО НА ОХРАНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НЕГОВИЯ СЪДЕБЕН ХАРАКТЕР
(ха така! а не като в ТР 7/12 на ВКС, където пише, че охранителното производство по вписването било по-особено и че съдиите трябвало да си затварят очите и да вписват безотказно всички актове, дори да са в явно нарушение за закона, бел. моя, Р.С., 28.12.2016)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. РЕШЕНИЕ НА МИНИСТEРСКИ СЪВЕТ № 394 /1994Г.

(ако линкът към решението на МС не се отваря, натисни тук)


2. ПОДРОБНИ МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УРЕЖДАНЕ КОНСТИТУТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО

(ако линкът към мотивите не се отваря, натисни тук)

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/923

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.