Решение № 394 на МС от 03.10.1994 - концепция за поземлен регистър

Начало на блога

Обратно към Планове и програми на тема Имотен регистър  

.


Концепцията е била по немския модел, вж материала Ролята на съдията по вписванията в Германия и Франция

.

Източник: "Клуб на съдиите по вписванията" http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?p=887

Решение № 394 на МС от 3 октомври 1994 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СИСТЕМА ЗА ПОЗЕМЛЕН
РЕГИСТЪР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

-

Тук пише, че са "констатирани случаи на многократно ипотекиране на един и същ имот", че "у нас са налице условия именно сега (1994 г.!", бел. моя, Р.С.) да се пристъпи към създаване на поземлен регистър" и че "целта е да се използва този подходящ момент за радикални промени, за да се създаде и у нас поземлен регистър на съвременно равнище." Мечти, мечти! 21 години по-късно МС отново излезе с концепция - този път за ускорено създаване на имотен регистър. Ускорено ли? Вече сме 2024 г., а ускоряването никакво не се вижда (бел. моя, Р.С.)

-М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Приема Концепция за система за поземлен регистър в Република България съгласно приложението.

2. Министърът на правосъдието да внесе в Министерския съвет за одобряване проект на Закон за поземлен регистър.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/ ЛЮБЕН БЕРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/П/ ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
"ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ":

/П/ НЕВЯНА АТАНАСОВА


Приложение
К О Н Ц Е П Ц И Я

за система на поземлен регистър в Република България

А. Необходимост от промяна в системата за вписване.

1. През периода 1991-1992 г. в Република България бяха приети редица закони, на основание на които се възстановява собствеността на гражданите върху недвижими имоти, в т.ч. и върху земеделски земи. В резултат на тяхното прилагане се създадоха благоприятни условия за преминаване към реална система на регистрацията - извършена бе проверка на собствеността, създадени бяха условия за възникване на пазар на земеделските имоти. С изработването на плановете за земеразделяне по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се създадоха кадастрални планове и за частта от територията на страната, заета със земеделски имоти.

2. С въвеждането на реална система за вписване на недвижимите имоти:

а/ ще се избегнат значителните недостатъци на персоналната система, свързани:
- с трудностите при извършване на справки - например ипотеката се води на името на учредителя й и затова ако имотът е бил прехвърлян неколкократно, кредиторите са затруднени да установят колко пъти той е бил ипотекиран, поредността на ипотеките и т.н. Вече са констатирани доста случаи на многократно ипотекиране на един и същ имот с неголяма стойност от недобросъвестен заемател, с което се застрашават интересите на кредиторите;
- с непълнотата на съдържащите се данни - например не може да се установи от книгите за вписване дали едно лице е собственик на даден недвижим имот, тъй като не се регистрират придобиванията по давност, при смърт и т.н.;

б/ ще се засилят гаранциите за третите добросъвестни лица относно носителя на правото на собственост и другите вещни права, наличието на тежести и други правно значими факти за имота. Това ще създаде благоприятни условия и за чуждестранните инвестиции.

3. Данни от поземления регистър могат да се ползват от данъчните служби и от други държавни органи за техните нужди.

Всичко изложено дотук показва, че у нас са налице условия именно сега да се пристъпи към създаване на поземлен регистър.
За целта е необходимо да се изготви проект на Закон за поземлена регистрация, който ще регламентира организацията и дейността на службата за поземлена регистрация и действието на поземления регистър.

Б. Принципи за изграждане и действие на поземления регистър

1. Поземленият регистър ще се изгради по реалната /имотната/ система. За всеки недвижим имот, независимо от това, кой е носителят на правото, ще бъде открита партида, в която ще се вписват частно-правните промени в положението на имота, предвидени в закон - например прехвърлянето на правото на собственост, учредяването, прехвърлянето, изменението или прекратяването на ограничени вещни права, ипотеките, дългосрочните договори за наем, аренда и др.
Партидата ще има уникален номер, свързан с кадастралния номер на имота. Регистрацията на имота няма да може да се извърши без наличие на кадастрален план.
Със закон може да се предвиди, че няма да се откриват партиди, например за реки, пътища и др.

2. В регистъра ще се вписват субективни имуществени права.
Регистърът ще посочва точно кой е собственикът на недвижимия имот и носителят на друго вещно право върху него и ще се регистрират всички прехвърляния и учредявания на вещни права върху имота, а не само извършените приживе със сделка /напр. придобиването на право на собственост при наследяване по закон или завещание, по давност и др./. Така ще се избегнат недостатъците на съществуващата система на вписване.

3. Регистрацията ще има конститутивно действие. С нея ще се свързва самото действие на актовете за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, т.е. невписаният акт е негоден да прехвърли или да учреди вещно право върху недвижим имот.
При това действие на вписването се въвежда задължително и т.нар. "предварително вписване". От предварителното вписване до изтичането например на срока по договора за заплащане на цената имотът не може да бъде продаден на друго лице. Но ако купувачът не заплати имота в този срок, привилегията му отпада и продавачът може да го продаде другиму. От подписването на договора до предварителното вписване договорът има облигационно действие - продавачът може да продаде имота, но носи отговорност за неизпълнението на договора.
От принципа за конститутивното действие на вписването ще се предвидят изключения, напр. при смърт на собственика.

4. Поземленият регистър ще има абсолютна доказателствена сила по отношение на третите добросъвестни лица.
Вписването в поземления регистър ще се смята за вярно по отношение на третите добросъвестни лица, т.е. ако едно лице купи недвижим имот от лице, което е вписано в поземления регистър като собственик на имота, то придобива собствеността, макар и отчуждителят да не е бил в действителност собственик, а да е бил само неправилно вписан като такъв. Правата на собственика също са защитени - при определени в закона случаи той ще може да оспори вписването например до прехвърлянето на имота на трето добросъвестно лице той ще може да поиска поправка на регистъра и др.

5. Отговорност за причинени вреди
Този въпрос се поставя преди всичко във връзка с абсолютната доказателствена сила на регистъра. За вредите, понесени от допусната при самата регистрация грешка, ще се носи имуществена отговорност. С оглед на прехода тази отговорност ще може да се носи за сделки, извършени след първоначалната регистрация на имотите.

6. Поземленият регистър ще бъде публичен.
Законът, с оглед защита на интересите на собственика, може да въведе ограничения например без съгласието на собственика няма да се дават сведения за името му или за размера на кредита, за който има учредена ипотека, и др.

В. Преходен период
Поради това, че у нас ще се премине от персонална към реална система на регистрация, налага се да се уточнят начините, по които ще се извърши преходът.
Най-подходящо ще бъде, след като се определят районите, в които ще започне въвеждането на новата система, да се съчетаят различни подходи, а именно регистрацията да може да се извършва едновременно:
- при сделка с имота;
- при първо учредяване на законна ипотека върху имота;
- по искане на собствениците след представяне на необходимите документи;
- на базата на служебна проверка.

В останалите райони вписванията ще продължат да се извършват по досегашния ред.

Г. Организация на поземления регистър
Поземленият регистър ще се води от специална служба към всеки районен съд, а вписването ще се извършва след преценка и разпореждане на районния съдия, който ръководи тази служба. При тази организация ще има приемственост и ще могат да се използват кадровият потенциал, натрупаният в нотариатите, съответно в районните съдилища, опит, както и данните, съдържащи се в нотариалните книги.

Д. Системата за поземления регистър е отделена от системата на кадастъра. Но между тях има връзка, която е двустранна: от една страна, службите по кадастъра ще снабдяват страните по договорите с необходимите скици на имотите, а от друга - на тях ще се изпращат незабавно уведомления за извършените в поземления регистър вписвания, определени в закон.

Е. Създаването на поземлен регистър ще наложи и съответните изменения на действащи нормативни актове като ГПК, ЗС, ЗЗД и др. Този въпрос ще бъде уреден подробно със заключителните разпоредби на законопроекта.

Предложенията, които се правят, съществено ще променят съществуващата система на вписване и нейното действие. Но целта е да се използва този подходящ момент за радикални промени, за да се създаде и у нас поземлен регистър на съвременно равнище.


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към Планове и програми на тема Имотен регистър  No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/845

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.