Дим. Танев за Имотния регистър - Нотариален бюлетин 2/2016

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър

.

Източник: Нотариален бюлетин бр.2 от 2016 г.

.

Изменението на ЗКИР от юни месец тази година (ДВ бр. 49 от 13.06.2014, бел. блогър) най-сетне въведе възможност за набиране на данните за собствениците и носителите на вещни права от службите по вписванията. Едва след изменението на закона (чл.41, ал.2, т.7) служителите на кадастъра, попълвайки данните за собствениците в кадастралния регистър, ще могат да извършват обичайната справка до Службата по вписванията (поимотна и поименна), която всеки правоприлагащ юрист извършва рутинно при сделка с недвижими имоти. (нотариус 007 не я е извършил!)
-Идеята на законодателя с промените на ЗКИР е, че партида за недвижим имот се изработва независимо дали за него има създаден идентификатор по чл.65, ал.3 от ЗКИР. Времето до одобряването на кадастралната карта за съответната територия няма да е загубено по отношение създаването на имотния регистър. Когато влезе сила заповедта по чл.73 от ЗКИР, не само кадастралната карта и регистри ще са създадени, но ще са създадени и имотните партиди във формата, изискваща образуването им от пет отделни части.
-
Сегашните имотни партиди, т.нар. „файлови партиди", например не съдържат данни за границите на имота (а всеки имот се индивидуализира с тях), данни за адрес, предназначението на имота, етажността на сградата, код по ЕКАТТЕ - в част „А" и част „Б" няма данни за вида на собствеността, акта, от който собственикът черпи правата си, обстоятелството, че актът е под условие или срок и т.н.
-
Ако актът на собственост не подлежи на вписване (по-надолу Танев разглежда чл. 5 от ПВ и допълва, че не би трябвало да има актове, които не подлежат на вписване - съгласна съм - с едно изключение: актовете за държавна собственост върху секретни военни обекти, бел. моя), за да се изключи възможността от грешки при уточняване на правата от служителите на кадастъра, логично е да се предложи съставянето на нарочен констативен акт по чл.587 от ГПК. Констативният акт ще е изработен от адвокат или нотариус, ще е преминал контрола на съдията по вписванията (съдиите по вписванията нямат право да контролират актовете на нотариусите - вж ТР на ВКС №7/2012)

           Забележка. Ако ще имаме имотен регистър, няма как да съществуват актове за собственост, които не подлежат на вписване. С едно изключение - актовете за държавна собственост върху секретни военни обекти. Самият Дим. Танев го е казал ясно по-нататък, критикувайки чл. 5 от Правилника за вписванията, който урежда кои актове не подлежат на вписване.

-
Дим. Танев: "Констативният нотариален акт е безспорно акт, с който ще се минимизират споровете по кадастралния регистър."

              Забележка. Не е толкова безспорно. От една страна, сума ти КНА са съставени по чл. 587, ал. 2 ГПК - с (лъже)свидетелски показания. От друга, нотариуси като Иванов 007 не искат и да чуят за законосъобразно съставените КНА по чл. 587, ал.1 ГПК - с писмени доказателства. И накрая - за десерт - ВКС не прави разлика между двата вида КНА - вж ТР 11/2012 в пример №12.

-

Дим. Танев: "ЗС третира вписването като начин на обявяване на актовете чрез съответните технически способи. Ясно е, че при съвременните компютърни технологии справка може да се прави не само по лице и имот, но и по всички отделни данни, които представляват част от съдържанието на имотната партида."

              Забележка. Много точно изказване. Браво на г-н Танев! По-нататък е обяснил също съвсем точно и ясно, че търсенето в имотния регистър може да се извършва както по лице (персонален регистър), така и по имот (поимотен регистър), което прави излишни всякакви спорове на тема, кой вид регистър е по-добър: персоналният или поимотният.

-

Източник: Нотариален бюлетин бр.2 от 2016 г.

-

-

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1969

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.