Пример №12 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 12

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 50 на брой, гр. София

Документ:  ТР №3/2012 от 29 ноември 2012

Тема: Отмяна на нотар. акт по чл. 537, ал. 2 от ГПК

-

Малко преди въпросното ТР №7/2012, с което съдиите от ВКС показаха голяма грижа за осигуряване в пълна степен на правата на гражданите чрез водене на излишни дела за спор, който е можел да бъде предотвратен (вж 11-тия пример), ВКС беше измъдрил и друго тълкувателно решение - ТР №3/2012 от 29 ноември 2012. С него пък категорично забрани отмяната на нотариален акт за сделка по гражданско-правен път. По-рано можеше по чл. 537, ал. 2 от ГПК. Сега вече не може. Понеже не всички са разбрали за ТР №3/2012, съдилищата продължават да разглеждат искове за отмяна на нот. актове за сделки по чл. 537, ал. 2 от ГПК и да постановяват, че не може, защото съгл. ТР на ВКС №3/2012 само констативни нот. актове се отменят по този член. С две думи - пак излишно натоварване на съда.

-


Според мен, и двете ТР на ВКС са незаконосъобразни ( №7/2012 и ТР №3/2012). Едното обезсмисля юридическата квалификация на съдиите по вписванията - без проверка и среднисти могат да вписват. А при другото съдиите от ВКС са смесили КНА по чл. 587, ал. 1 (с писмени доказателства) с КНА по чл. 587, ал. 2 от ГПК (по свидетелски показания). По-точно, изобщо не са съобразили, че има и КНА по чл. 587, ал. 1.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/768

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.