СПРИ, ЗА ДА НАУЧИШ! ИЗМАМИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!!!

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Източник: Сайт на адв. Мариана Розованова
 

Кога е необходимо да бъдем по-внимателни, сключвайки сделки с недвижими имоти?

            Съществуват признаци, които могат да ви подскажат за наличие на проблем. Не е задължително това винаги да означава измама. Но е задължително винаги да преценявате ситуацията, за да вземете правилното решение.


1.Първият признак за евентуално наличие на имотна измама е занижената цена на имота.


Измамниците обикновено се сдобиват със жилища, притежавани най-често от самотни или възрастни хора без деца.

Първоначално се тръгва с почерпки, с малки подаръчета и проява на различни жестове на уважение. В подходящият момент, мошеникът без проблем се сдобива с пълномощно от собственика, с което имотът му да бъде продаден. Или възможно е собственикът да подпише предоставени му документи, без да знае точно за какво се отнасят. Измамниците действат доста приятелски, загрижено и успяват да постигнат крайната си цел. И след това много бързо продават жилището на по-ниска цена.


2.Когато даден имот е купен и продаден един или няколко пъти за сравнително къс период от време.

Това трябва да заостри вниманието ни.Дали има нещо нередно  и ако да, какво е то?


3.Имотът може да  се прехвърли два пъти в един и същи ден.


4.Представяне на неистински документи, свързани с имота или страните.


- Много злоупотреби се извършват при сключване на сделките с пълномощник, представляващ собственика на имота. Възможно е пълномощното да е неистинско, с дописани празни полета например.


- Много измами се извършват и посредством представяне на удостоверение за наследници с невярно съдържание.

Ето някои признаци, които би трябвало да ви сигнализират за проблем-

               1.Ако удостоверението за наследници не е издадено от последното местожителство на лицето, което се вижда от акта за смърт.


               2.Ако в удостоверението е посочено, че е издадено само по декларация на наследниците, но не и по данни от личния картон на починалото лице.

 

               3.Неволно или съзнателно изпускане на някой от наследниците може да доведе до нищожност на сделката.


- При наследствените имоти има възможности за злоупотреба при използването на завещание / най-вече саморъчно завещание /. Проблем възниква, защото истиността на завещанието не се проверява в момента на обявяването му. То може да е написано или подписано от друго лице или да страда от други пороци, водещи до неговата неавтентичност и нищожност.

 

Ако сте решили да закупите недвижим имот, още преди сключване на предварителния договор, е задължително да се направи справка в Агенцията по вписванията за наличие на тежести / ипотеки, възбрани, учредено право на ползване,съдебни спорове и др. /.

Това трябва да се извърши и в деня , в който се изповядва сделката пред нотариус.

         Предпазването от подправени документи може да стане единствено с проверката им. Разбира се, доколкото това е възможно.

Препоръчително е да направите справка дали съответният нотариален акт фигурира в Агенцията по вписванията.

Изисквайте само актуални документи, проверете дали същите са влезли в сила / решения на поземлени комисии за възстановяване на земеделски земи и др./.

         Специално за решенията на ПК. Проверете дали са подписани от членовете на ПК или представляват компютърни разпечатки (второто е по-често, защото земеделските служби в цялата страна масово не разполагат с оригиналите - вж извадка от съдебни решения, с които т.нар. "преписи" от решения на ПК са обявени за нищожни). Проверете също така, дали въз основа на решението на ПК не е издаден нотариален акт за собственост. Винаги изисквайте вписан документ за собственост! Ако Ви кажат, че решенията на ПК, които са издадени преди 01.01.2001 г., не се вписват, настоявайте да бъдат вписани преди издаване на нотариалния акт за покупко продажба съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК ("Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан").  Още информация по темата - в раздел  Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях (бел. блогър)

-

Сравнете внимателно данните от различните документи. Проверете попълнени ли са всички графи от декларациите.

        Ако трябва да обобщим- консултирайте се и направете наистина всичко, което е възможно, за да се убедите в самоличността, представителните права и правото на собственост на продавача.

Не подценявайте никога отсрещната страна и не се доверявайте само на думи,  че няма никакви проблеми. Вземете нещата в свои ръце!

Бдителността и положените усилия си заслужават.

 

/ Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум /

адвокат Мариана Розованова


 

_

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1768

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.