Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


 

Обратно към всички информативни материали

 

-

        Основният проблем е, че земеделските служби в цялата страна са изпогубили оригиналите на решенията на поземлените комисии. В ОСЗ-Долна Митрополия, например, откъдето са издали "преписи" за измамата със земите на майка ми, не съхраняват в оригинал нито едно решение, издадено преди 2000г. - вж показанията на н-к служба "Земеделие" Д. Митрополия  и решение от 12.02.2018 по в.гр.д. №478/2017 на ОС-Добрич,  цитирано в извадката от съдебни решения за нищожни преписи от решения на поземлени комисии, в което се казва: "предвид ноторноизвестния факт,че всички постановени от бившите ПК в страната решения по ЗСПЗЗ се съхраняват единствено на електронен носител."


          Друг проблем е, че "маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи." (цитатът е от изказване на покойния вече депутат Светослав Лучников пред Народното събрание през 1999 г.) Така напр. под № 7000/30.11.1994 год. на ПК - гр.Долна Митрополия фигурира не само решение за възстановяване собствеността върху около 50 дка ниви на майка ми в землището на Ставерци, но и решение за възстановяване на собствеността върху около 40 дка ниви на неизвестно ми лице в землището на Староселци - вж решение от 2013 г. на РС-Кнежа.

         Има и още много други проблеми.

 

-

1994 - Системата за издаване на нотариални актове за земеделски земи не е най-сполучливата

-

01.10.1997 Изваждане на нотариален акт от Поземлената комисия

-

01.03.1998 в-к Дневник, Коментар за трудностите при издаване на КНА въз основа на решение на ПК с "определяем кръг наследници" и опасността  нотариусите да объркат наследствените квоти, което да доведе до лавина от съдебни дела и дисциплинарни  производства (това обяснява защо през 1999 се приема, че няма нужда от издаване на КНА въз основа на решение на ПК)

-

1999, Светослав Лучников - Целта на вписването е да създаде правна сигурност

-

Дискусии в НС през 1999 - предлага се поименно издаване на решенията на ПК. Но не се приема.

-

1999 Нотариалните актове, издадени върху недействителни планове на земята, са невалидни

-

1999 в-к Капитал Необходими ли са нотариални актове за земеделска земя

-

2002 Нотариус Светлин Микушински: Констативните нотариални актове - същност, производство и приложно поле  (с мои бележки за нашия случай на имотна измама) Тук за решенията на ПК и КНА, издадени въз основа на тях, нотариус Микушински пише: "Въпреки че със ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 68/1999 г.) на решенията на поземлените комисии за възстановяване собствеността в стари реални граници или с план за земеразделяне се придаде силата на констативен нотариален акт, нуждата от такъв не отпадна (чл. 14, ал. 1 и чл. 17, ал.1 ЗСПЗЗ). На първо място, от това действие на решенията са изключени земите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ - това са бивши земеделски имоти, които са попаднали в околовръстния застроителен полигон и не са застроени законно. Отделно от това, решенията на поземлените комисии се издават на наследници, без наследниците да са определени персонално и по квоти. Въпросът не е маловажен, като се имат предвид промените в ЗН от 1992 г. и последващото прогласяване за противоконституционни на някои от същите тези нови текстове с решение на КС № 4 от 27.02.1996 г. (ДВ, бр. 21/1996 г. Ако наследниците бяха вписани поименно в решението, страните не биха имали правен интерес от издаването на констативен нотариален акт, тъй както тези актове, подобно на договорите за вещни права с държавата и общините, имат силата на нотариален акт."  (вж също: Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? и Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?)

-

Решение от 24.04.2013 на РС-Кнежа по гр.д. № 2/2013 Куриоз! Под един и същ номер от една и съща дата от една и съща година са издадени две съвсем различни решения на ПК-Д. Митрополия -- едното за около 50 дка ниви на майка ми в землището на Ставерци - №7000/30.11.1994, а другото - за около 40 дка ниви на непознато ми лице в землището на Староселци, както е описано тук по-долу в това съдебно решение, на което случайно попаднах - също №7000/30.11.1994.

-

Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? Да, но само тези, въз основа на които не е издаден КНА.

-

Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?

 

Извадка от съдебни решения, постановяващи неистинност, нищожност, несъществуване в правния мир и т.т.на преписи като този от решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 г. Става дума за имитация на преписи или, по думите на един от съдиите, за разпечатки от информационна програма, върху които не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите.

          В нашия случай са били издадени точно такива разпечатки, върху които не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на лицето, издало преписите (по-точно, заверило разпечатките). Нотариусът приел тези фалшификати за "съответните документи", с които се легитимира майка ми (чл. 586, ал. 2 ГПК). Не бил разбрал, горкият, че майка ми се легитимира с нотариални актове на свое име, вписани в СлВп-Плевен, а не с преписи от невписани решения н ПК. Пред разследващите е дал показания, че всички документи били изрядни. Добрата новина е, че председателят на Нотар. камара вече се произнесе, че т. нар. преписи са документи с невярно съдържание, а н-к ОСЗ-Д.Митрополия си призна, че не съхраняват оригиналите. 

-

Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016  На този семинар предс. на Нот. камара изнася доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот", в който се съдържат три важни за нашия случай информации: 1. че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нот.акт, ако актът на праводателя не е вписан, 2. че българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК и 3. че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост.

-

Дим. Танев, 2016: Да се вписват и удостоверенията за наследници  Изказване за вписване на у-нията за насл. заради решенията на ПК и др. проблеми

-

ОПИТ ЗА ОТГОВОР НА ТРИ ВЪПРОСА ОТН. РЕШЕНИЯТА НА ПК 1. На кои лица се възстановява земята? 2. На чие име се издават решенията на ПК? 3.  Посочват ли се в издаденото решение на ПК трите имена, ЕГН-то и местожителството на лицето, чиято земя е била отнета, или на неговите наследници? Тук се споменава и идеята на г-н Танев да се вписват и удостоверенията за наследници.

-

Обратно към всички информативни материали

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/914

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.