Изваждане на нотариален акт от Поземлената комисия

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Резюме. През 90-те години на 20-ти век поземлените комисии са издавали и проекти на нотариални актове въз основа на решенията на ПК. От 01.01.2001 г. става задължително самите решения да бъдат вписвани при издаването им. Не е изключено службата в Д. Митрополия, която сега твърди, че никой не бил чувал за нотариалните актове на майка ми, сама да е подготвяла проектите им.

-

01.10.1997,  в. "Дневник" Изваждане на нотариален акт от Поземлената комисия

С ПРИЕМАНЕТО на Тарифата за таксите, събирани от органите на поземлената собственост, одобрена с Постановление на Министерския съвет N 286 от 10 юли 1997 г. /ДВ, бр. 57 от 18 юли 1997 г./, много граждани задават въпроса задължена ли е поземлената комисия, която им е възстановила правото на собственост върху земеделска земя, да ги снабди и с нотариален акт?По принцип правното основание за снабдяване с нотариални актове за собственост върху възстановени земеделски земи се намира в разпоредбата на чл. 483, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Всеки, който притежава документи за собственост, но няма нотариален акт, може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право на собственост.За издаването на нотариален акт, който констатира правото на собственост, не се изисква присъствието на собственика пред нотариуса. Достатъчно е да се отправи писмена молба за издаването на акта. Тези две обстоятелства позволяват и на поземлените комисии да организират снабдяването на собствениците с нотариални актове за възстановено право на собственост върху земеделски земи.Какво е необходимо да се извърши от поземлената комисия?Тя пиема писмените молби за издаване на нотариален акт. Следващата и най-важна дейност е изготвянето на проекта на нотариалния акт. За целта се използва специален програмен продукт, чрез който автоматизирано се прехвърлят данните за възстановените имоти от решенията на поземлената комисия в проекта на нотариалния акт. Комисията осигурява проверка на проекта от правоспособен юрист. При необходимост тя снабдява собствениците с изискващите се за издаването на нотариалния акт документи - заверени преписи от влезли в сила решения на поземлената комисия и скици на имотите, предмет на акта. Комисията изготвя молба до съответния нотариус за издаването на акта. Тя осъществява връзката с нотариуса и службата по вписване. Собствениците получават от поземлената комисия подписаните от нотариуса и оформени по надлежния ред нотариални актове.Но при действащата в момента правна уредба снабдяването с констативни нотариални актове за възстановените земеделски земи не е задължителен елемент от процедурата по тяхното възстановяване. С други думи поземлените комисии не са нормативно задължени да извършват описаните дейности за снабдяването на собствениците с нотариални актове за възстановено право на собственост върху земеделски земи.Наистина в чл. 3 от Постановление N 286 от 10 юли 1997 г. на Министерския съвет, с което се одобрява Тарифата за таксите, събирани от органите на поземлената собственост, се казва, че поземлените комисии извършват различни видове услуги. Една от тези услуги е изготвянето на проект на нотариален акт за върнатите земеделски земи. Но гражданите трябва да знаят, че поземлената комисия е в правото си да извърши или да не извърши този вид услуга.

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/913

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.