Права на пострадалия

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Правата на пострадалия при спиране на производството - статия от 5 стр. в "Юридически сборник - 2010" от ст. ас. Мила Иванова

-

Правата на пострадалия: да бъде уведомен за ДП и информиран за хода му - статия от 12 стр. в "Юридически сборник - 2012" от гл. ас. Мила Иванова

-


Процесуалното положение на пострадалия, 2013 г. - автореферат от 27 стр. на дисертацията за докторска степен на същия автор, Мила Иванова Иванова-Господинова

-

Национален доклад - България, 2013: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ДОСТЪП ДО ПРАВНА ПОМОЩ Изготвен с финансовата подкрепа на програма „Наказателно правосъдие" на Европейския съюз (много хубави обяснения, но няма нито дума за влачещите се години наред досъдебни производства; нашето например се размотава осма година вече, добре поне, че успяхме да си върнем имотите по граждански ред, бел. блогър, 17.01.2021)

-
Из доклада на европейските експерти за прокуратурата - 2016: права на пострадалите - 1 стр., има линк към целия доклад

 

-

ЕКПЧ (Европейска конвенция за правата на човека) - тук в чл. 6, ал. 1 пише за правото на справедлив процес в разумен срок

 

-

2018 ИВСС - Тематична проверка (неизготвяне в срок на експертизи)
"Неоправданото забавяне на производството води до нарушаване на основен принцип, залегнал в чл. 22 от НПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Това създава реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на Глава IIIa от ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС. Следва да се има предвид, че практиката на ЕС по правата на човека приема, че за несвоевременното изготвяне на експертизите, носят отговорност държавните органи."
          Коментар за нашия случай към 18.01.2021. В РП-Плевен осма година разследват имотната измама, от която през 2013 г. пострада майка ми, а още не са изготвили сравнителна граф. експертиза на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното, а ако са я изготвили, не позволяват да я видим - от 2016 ги молим да ни изпратят копие, първо майка ми, след смъртта ѝ аз. Мълчат. И съдебно-псих. не са изготвили, макар че много им се искаше да изкарат пострадалата ми възрастна майка ми негодна да дава показания*. Тук причината беше друга - прокурорът не посмя да изготви постановление за назначаване на такава експертиза по простата причина, че нямаше основания да я назначава - вж чл. 145, ал. 1 НПК ("Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата" Имаше само недостойни инсценировки - вж Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването  и Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка   

     *за свидетелските показания на майка ми при втория опит за прекратяване на ДП-то, съдът се произнесе, че са "неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   иобстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент (три години след образуването на ДП, тя почина в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване по пр. 3624/2013 на РП-Плевен, бел.блогър).   Предвид   тези   обстоятелства   и   посочените   по-горе   доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

-

 

 -

Из НПК - разпоредби за правата на пострадалия

-

Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита.

(2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.

(3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват.

(4) На пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси.

 

Мерки за обезпечаване на гражданския иск

Чл. 73. (1) Съдът и органите на досъдебното производство са длъжни да разяснят на пострадалия, че има право да предяви в съдебното производство граждански иск за вредите, причинени от престъплението.

(2) По искане на пострадалия или на неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки за обезпечаване на бъдещ иск по реда на Гражданския процесуален кодекс .

(3) В случаите по чл. 51 мерките по ал. 2 се вземат по искане на прокурора.

(4) В съдебното производство по исканията по ал. 2 и 3 се произнася съдът, който разглежда делото.

Мерки за обезпечаване на разноски по делото

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) (1) По искане на прокурора, на пострадалия или на неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс за обезпечаване на направени и присъдени разноски по делото.

Глава осма
ПОСТРАДАЛ
Раздел I
Общи положения

Лице, което има качеството на пострадал

Чл. 74. (1) Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.

(2) При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.

(3) Обвиняемият не може да упражнява правата на пострадал в същото производство.

Права на пострадалия в досъдебното производство
Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник. (2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната. (3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

 

Раздел II
Частен обвинител

Лице, което може да участва като частен обвинител

Чл. 76. Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

Молба за участие като частен обвинител

Чл. 77. (1) Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена.

(2) Молбата трябва да съдържа данни за лицето, което я подава, и за обстоятелствата, на които се основава.

(3) Молбата се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

Функция на частния обвинител

Чл. 78. (1) Частният обвинител поддържа в съда обвинението наред с прокурора.

(2) Частният обвинител може да поддържа обвинението и след като прокурорът заяви, че не го поддържа.

Права на частния обвинител

Чл. 79. Частният обвинител има следните права: да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в съдебното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, когато са накърнени неговите права и законни интереси.

 

Раздел II 
Повереник и особен представител

Повереник

Чл. 100. (1) Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник.

(2) Когато частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец или гражданският ответник представи доказателства, че не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има повереник и интересите на правосъдието изискват това, съдът, който разглежда делото като първа инстанция, му назначава повереник.

(3) Разпоредбите на чл. 91 , 92 и 93 се прилагат съответно и за повереника.

***

Лица, които могат да участват като защитници

Чл. 91. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия.

(2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

(3) Не може да бъде защитник:

1. който е бил или е защитник и на друг обвиняем и защитата на единия противоречи на защитата на другия;

2. който е представлявал или е давал съвети на друг обвиняем, ако защитата, която му се възлага, противоречи на защитата на другия обвиняем;

3. който е представлявал или е давал съвети на противната страна;

4. който е участвал в производството в друго процесуално качество;

5. който е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор, или разследващ орган по делото.

 

Чл. 107. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица.

 

Снабдяване с документи

Чл. 133. (1) По искане на заинтересованото лице съдът или органът на досъдебното производство му издава удостоверение, по силата на което държавните и общинските органи, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да го снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната компетентност.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 без уважителни причини на съответното длъжностно лице се налага глоба от сто до хиляда лева.


-----------------------------------

Ново! От 2015 г.! Съгласно Европейските изисквания за защита на пострадалите:

Мерки за защита на пострадалия
(Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.)

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.) По предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия:

1. да доближава непосредствено пострадалия;

2. да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс;

3. да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.) Съдът уведомява пострадалия за възможността да бъде издадена Европейска заповед за защита.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.) Съдът разглежда незабавно предложението или молбата в открито заседание с изслушване на прокурора, обвиняемия и пострадалия. Определението на съда е окончателно.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.) Забраната отпада след приключване на делото с влязла в сила присъда или когато производството бъде прекратено на друго основание.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 6.07.2015 г.) Пострадалият по всяко време може да поиска от съда отмяна на забраната. Съдът се произнася по реда на ал. 2.

 

-

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/775

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.