Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

РезюмеТри години тормозят майка ми с разпити и очни ставки да си "признае", че е ходила на 120 км от дома си в гр. Варна до някакво забутано Разградско село да се подписва на пълномощно за продажбата на всичките си земи в Плевенско. И понеже не си "признава", я обвиняват, че пречи на калпавото им разследване (вж "Нотариален туризъм"). 

          

-

Тук публикувам кратко извлечение от негативни изказвания на прокурори по адрес на майка ми - пострадала от имотна измама през 2013 г. - в смисъл, че не била оказвала съдействие на разследването. Майка ми е 83-годишна, трудно подвижна от много години поради тежки костно-ставни деформации, има призната с ТЕЛК инвалидност 75% от 2002 г. (тогава е била 69-годишна).

Наблюдаващ прокурор: "Предвид категоричния отказ на св. Найденова да съдейства в извършването на експертизата нейните показания и твърдяните от нея факти и обстоятелства следва да бъдат преценявани единствено в контекста на останалия доказателствен материал и с оглед конкретното й процесуално поведение." (постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП)

Забележка. Св. Найденова е пострадалата (83-год. ми майка), а  експертизата, която уж била отказвала категорично, е съдебна психолого-психиатрична експертиза, каквато майка ми никога не е отказвала по простата причина, че никога не е била търсена за такава. Не е търсена за никаква експертиза - нито за съдебно-медицинска, нито за психолого-психиатрична. Призовка е получила единствено за оказване на съдействие при извършване на графологична екпертиза. Беше още през лятото на 2013 г. Тогава се яви точно на часа, придружавана от дъщеря и внук, подписа се в изправено и седнало положение и това беше всичко. За псих. експертиза е търсена само дъщерята (аз), два пъти, и двата - по телефона, през лятото на 2014 и през май 2015. Спешно било. И в двата случая вещите лица не знаеха, че става дума за пострадала, а не за обвиняема, не знаеха, че пострадалата не се води на учет в психиатрия, нито някога се е водела, не знаеха дори, че е над 80-годишна трудно подвижна жена с призната инвалидност 75% от 2002 г. След като им обясних тези неща, както и че няма нищо спешно в извършването на псих. експертиза, тъй като разследването се води от 2013 г., повече не се обадиха.


Окръжен прокурор Й. Антонова, ОП-Плевен: "все още не се изпълнени указанията за изготвяне на заключения по назначените съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна-техническа експертиза, и то по вина на жалбоподателката, която отказва съдействие на съответните органи." (постановление от 07.07.2015 г.)

Забележка. Окръжният прокурор стига още по-далече - пострадалата била виновна, че не е била извършена не само психиатричната, но и техническата експертиза. Техническата екпертиза в случая представлява справка от мобилния оператор за телефонните разговори, проведени от майка ми на 12.02.2013 г. Указанията за извършването й бяха дадени от съда в края на 2014. От Оператора вероятно са отговорили, че срокът за съхранение на данните отдавна е изтекъл и затова не могат да ги предоставят (вж. чл. 250а от Закона за електронните съобщения).


Районен съдия Т. Начева, РС-Плевен: Отказаната от св. Найденова (майка ми) и св. Стоянова (аз)  "комплексна психолого-психиатрична експертиза на св. Найденова която експертиза с оглед разпоредбата на чл.144 ал.2 т.5 от НПК е следвало да установи физическото и психическо състояние на Найденова [...] евентуалната неспособност на Найденова да разбира значението на постъпките си и да ги ръководи би изключила възможността за формиране на определен тип неправилни възприятия което би подкрепило и  направения от прокурора извод за недоказаност на извършеното престъпление. И поради това извършването на гореописаната експертиза е наложително." (определение от 13.11.2014)

Забележка. Според районния съдия, ако някой не разбира значението на постъпките си, това изключва възможността той да формира неправилни възприятия. Вероятно е искала да каже обратното - правилни възприятия. Освен това съдията е написал, че с псих. експертиза се установява не само психическото, но и физическото състояние, което не е вярно. Физическото състояние се определя със съдебно-медицинска експертиза.

Същевременно и прокурори, и съдии признават, че показанията на пострадалата са неизменни в продължение на близо 3 години и няма основания за съмнения, че майка ми казва истината:

Наблюдаващ прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен за показанията на пострадалата: "в хода на цялото досъдебно производство св. Найденова поддържа показания в насока, че не е давала съгласие на никое трето лице да извършва от нейно име разпоредителни сделки с гореописаните недвижими имоти" (постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП)

Трима окръжни съдии от ОС-Плевен за показанията на пострадалата: "Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата." (определение от 01.03.2016)

-

Update, 25.11.2016

Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка? Тук съм обяснила откъде тръгна всичко и как се стигна до недоразумението. Тогавашните набл. прокурор и следовател подадоха самоотвод още в началото на 2016. От сегашния екип не можем да се оплачем. Надяваме се да повдигнат обвинение на измамниците, след като Съдът се произнесе, че  са събрани "достатъчно доказателства за търсене на наказателност на повече от едно лице".


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/657

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 23, 2016 1:07 AM.

СПРАВКА ЗА ПРОЦЕСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛАТА was the previous entry in this blog.

15.01.2016 До Главен прокурор - обжалване постановление на прокурор от ВКП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.