Из доклада на европейските експерти за прокуратурата - 2016: права на пострадалите

Из доклада на европейските експерти за прокуратурата - 2016
(за правата на пострадалите)


Резюме. На пострадалите трябва да се осигури достъп до ефективно правосъдие, напр. да имат право да повдигат и поддържат обвинение като частни лица пред съда при бездействие на прокуратурата.

-

стр. 11 от доклада:
При такива случаи (отказ от образуване на ДП, бел.моя, Р.С.) пострадалият има право да подаде жалба до по-горестоящата прокуратура. Очевидно е, че ако прокурорът от по-горестоящата прокуратура потвърди първоначалното решение, пострадалият не разполага със средство за защита.


Считаме, че пострадалият или неговите близки, като заинтересовани страни, следва да имат право на съдебен контрол в разумен  срок  по  отношение  на  бездействието  на  прокуратурата,  като  се  вземат  предвид законоустановените срокове.


Разбираме, че българската система позволява повдигането и поддържането на обвинение от частни лица само при строго ограничени условия. Нашето  заключение e, че това право не е ефективно.

Считаме, че е необходимо това положение също да бъде преразгледано. Взехме предвид Директива 2012/29/ЕС  на  Европейския парламент  и  на  Съвета  от  25  октомври  2012 г.  за  установяване  на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Считаме, че  когато  вътрешният  контрол  върху  дадено  прокурорско  решение  да  не  се  образува  наказателно производство  е  бил  безуспешен, на  пострадалите  следва  да  се  предостави  ефективно  право  да повдигат и поддържат обвинение като частни лица,  което да представлява последно средство за получаване на правосъдие.

Произволните решения за прекратяване на образувани досъдебни наказателни производства изглежда подлежат на неефективен  съдебен  контрол,  тъй  като  съдебните  разпореждания  изглежда  не  са задължителни.

Разбираме, че пострадалите и страните, които са пряко засегнати, могат да поискат упражняването на съдебен контрол при някои обстоятелства, както и че такъв контрол може да бъде упражнен, но е възможно той да не доведе до адекватни действия дори когато съдилищата уважават жалбите срещу прокурорските действия.

По делото „Бисер Костов", жалба No 32662/06, решение от 10 януари 2012 г. (дело относно малтретиране), са отправени твърдения, че е имало умишлени забавяния и произволни откази за продължаване на досъдебното производство въпреки разпорежданията на 4 различни съдии. Впоследствие въпросното производство е било прекратено и не са били образувани дисциплинарни производства  срещу  съответните  прокурори  за  неспазване  на  разпорежданията  на  независимите съдилища.

Това показва, че на практика прокурорите просто са пренебрегнали разпорежданията на съдилищата, което е недопустимо в една система, основана на върховенството на закона.

Имаме впечатлението, че това е проблем, който е общ за цялата система на наказателното правосъдие и трябва да бъде разгледан от ВСС. Нямаме информация този орган да е предприел някакви мерки за справяне с посочения проблем. ВСС следва да образува дисциплинарни производства в случаите, при които прокурори не спазват съдебни решения.


Тъй като изглежда, че прокурорите могат да си присвояват правомощията на съдиите, единствената защита за пострадалите и техните близки в такива случаи изглежда би била правото те да повдигат и поддържат обвинение като частни лица.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/902

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.