Имотни измами - продавач продава два пъти един и същ имот

 Тук са публикувани съдебни решения по граждански спорове между купувачи, закупили един и същ имот от един и същ продавач. Главният виновник за възникване на такива спорове е нотариусът. Има връзка с материала  Какво означава изразът "съответните документи" в чл. 586, ал. 2 от ГПК?

   -


Решение от 11.11.2013 по гражданско дело № 1 406 по описа за 2011 година на РС-Ловеч  Два пъти продадени едни и същи около 15 дка земи от едни и същи продавачи - през 2007 и 2008. Ищецът по делото е първият купувач. Ответникът - вторият. Ответникът оспорва първата сделка, с която ищецът е придобил земите. Продавачите са призовани като свидетели. Те дават показания, че първата сделка е имотна измама, подали са и жалба в прокуратурата. Съдът на първа инстанция се произнася, че първата сделка е чрез мним пълномощник и отхвърля иска, но на втора отменят първоинстанционното решение и първият купувач печели делото - окончателно (по онова време делата за вещни права с цена на иска под 5 000 лв не са били допускани до касация).

-

Решение № 1886 от 10.10.2014г.  на Бургаски районен съд по гр. д.№ 2144/2014 - два пъти продаден един и същ ПИ - през 2004 и 2011, съдебното решението е при признание на искa. "В исковата молба се твърди, че ищците са съпрузи, които по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност са придобили процесния имот по силата на договор за покупко-продажба от 12.06.2004г. във формата на нотариален акт № **, т. *, рег. № 8157, дело № ***/**** г. на Нотариус К.К., рег. № 248 на НК, от продавача В.З.С.. Сочи се, че имотът е бил повторно продаден от В.З.С. на ответника И.Г., с договор за покупко-продажба от 15.12.2011г., във формата на нотариален акт № **, том *, рег. № 6184, дело № ***/****г. на помощник-нотариус В.О., по заместване при нотариус Н.Н., рег. № 246 на НК."

-

 

Решение № 87 от 15.06.2015 на РС Бяла по гр.д.№ 115/2015  Две продажби в един и същ ден пред един и същ нотариус на един и същ поземлен имот, като продавачът се е легитимирал пред "гаранта на правната сигурност" с два различни документа за собственост - актуален (договор за делба) и предходен (решение на ПК от преди делбата). С мои бележки в синьо.
-


 Решение №116 от 30.03.2016г. на РС-Разград по гр.д. № 2361/2015г. (един имот 2 пъти продаден в рамките на месец от един и същ продавач; нотариусът е можел да предотврати спора с извършване проверка на собствеността по чл. 586, ал. 2 ГПК) По делото са приложени два нотариални акта за покупко- продажба на поземлен имот №000169. Първият нотариален акт на нотариус Р.К./ е от 22.06.12г. с продавачи Р. П. Р., Н. Д. Н. и Я. П. Р. и купувач ищеца И.С.И.. Вторият нотариален акт  на нотариус Р.Ив./ е от 20.07.12г. отново с продавачи Р. П. Р., Н. Д. Н. и Я. П. Р. и купувач отв.И.Б.Д.. По първата сделка продавачите са се легитимирали като собственици с нот.акт за собственост на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ на нотаруис Б.К., а по втората продажба същите продавачи са се легитимирали като собственици с две решения на ОСЗ с номер 153/17.01.97г. Ищците упражняват фактическата власт върху имота от 2012г.  Ищците твърдят, че собствеността им се оспорва от ответниците, които също се водят собственици на имота. Това обосновава интереса от воденето на делото.
            Разгледан по същество искът се явява и основателен. В правния мир са осъществени две правни сделки за един и същ имот, при които едни и същи продавачи в разстояние на един месец са продали на различни купувачи поземлен имот №000169. С първия договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт №*****г. съсобствениците на поземлен имот №000169 са се разпоредили със собствеността си, като последната е преминала върху купувача И.С.И.. При вторият договор продавачите вече не са били носители на правото на собственост върху процесния имот №000169, а когато несобственик се разпорежда с един имот, не може да се изпълни предназначението на сключения договор -купувачът да придобие правото на собственост. Ответникът, като приобретател на имота от несобственик не е придобил правото на собственост върху имот №000169.

-

Решение от 25.07.2019 на ОС-Плевен по в.гр.д. № 306/2019  "В процесния случай през една и съща година-2011 г. са извършени две разпореждания с един и същ имот - нива от 18.002 дка от един и същ праводател - С.К. в полза на различни приобретатели - въззивника „***"ЕАД и взъззиваемия И.И..С оглед на чл.113 ЗС-второто (второто по време и по ред на вписване) разпореждане от 20.12.2011 г. е лишено от транслативно - вещен ефект. Въззивникът не може да придобие правото на собственост върху процесния имот въз основа на договора за покупко - продажба от 20.12.2011 г., обективиран в приложения по делото нотариален акт." (и тук нотариусът е можел да предотврати спора с извършване проверка на собствеността по чл. 586, ал. 2 ГПК)

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2549

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.