Решение от 11.11.2013 по гражданско дело № 1 406 по описа за 2011 година на РС-Ловеч

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и Имотни измами - продавач продава два пъти един и същ имот

-


Резюме. Два пъти продадени едни и същи около 15 дка земи от едни и същи продавачи - през 2007 за стотина лева и през 2008 за около 3 000 лв. Ищецът по делото е първият купувач. Ответникът - вторият. Ответникът оспорва първата сделка, с която ищецът е придобил земите. Продавачите са призовани като свидетели. Те дават показания, че първата сделка е имотна измама, подали са и жалба в прокуратурата. Съдът на първа инстанция се произнася, че първата сделка е чрез мним пълномощник и отхвърля иска, но на втора отменят първоинстанционното решение и първият купувач печели делото - окончателно (по онова време делата за вещни права с цена на иска под 5 000 лв не са били допускани до касация).  

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=%2BPmvf4iCfSI%3D


-


Р   Е   Ш   Е  Н  И  Е

 

град Ловеч, 11.11.2013 година

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

                        ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в публично заседание на двадесет и шести март , две хиляди и тринадесета  година, в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕТА МИТОВА

 

при секретаря И.В. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1 406 по описа за 2011 година на ЛРС , и за да се произнесе, съобрази:

 

             иск  по чл.108,   от ЗС :

            Постъпила е искова молба  от П.Х.Т. ***, ЕГН - **********, чрез адвокат Д.П. от ЛАК, адрес за призоваване гр. Ловеч, бул. „България" № 5, против  „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 119664009, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, преобразувано в „СТАВЕН" АД със адрес на управление гр. Сливен, ул. „ Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 200780812,представлявано от Стайко Иванов , с правно основание чл.108 от ЗС и чл.537 , ал.2 от ГПК , по което се излага от ищеца , че На 27.04.2007 год.,  купил от П.М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, два броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, находящи се в с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва:

1. Поземлен имот - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 5.600 дка., VІ -та категория, в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50, при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43. ,  и

            2.Поземлен имот - НИВА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 8.230 дка., Х-та категория, в местността „Ненъовото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126.

            Твърди , че при последващо посещение в СГКК Ловеч, с цел снабдяване със скици на описаните имоти, с изненада разбрал, че двата имота вече не са негова  собственост. Оказа ло се, че на  05.12.2008 год., бившите собственици: П.М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч, отново са ги продали, този път на „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 119664009, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, преобразувано в последствие в „СТАВЕН" АД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 200780812, представлявано от Стайко Иванов Стайков, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч. Предвид горното у него се поражда правния интерес от предявяване на настоящата "искова молба, със следното ИСКАНЕ: Моли, да бъдат  призовете на съд с ответното дружество и след като се убеди съда  в основателността и доказаноста на иска му да се постановите решение, с което:

             Да се приеме  за установено по отношение на ответника, че той П.Х.Т. ***, ЕГН**********, е собственик по силата на покупко-продажба на два броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, купени от него на 27.04.2007 год. от П.М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, находящи се в с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва:

2. Поземлен имот - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 5.600 дка., VІ -та категория, в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50, при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43. ,  и

            2.Поземлен имот - НИВА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 8.230 дка., Х-та категория, в местността „Ненъовото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126.

Да се осъди ответника да му отстъпи собствеността и предаде владението върху имотите, ведно със всички законни последици.  На основание чл. 537. ал.2 от ГПК да се обезсили  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч. Претендира и да му се присъдят и  разноските по делото.       В законоустановения срок е постъпил отговор на искова молба вх. №8132 /26.10. 2011 г.  и обратен иск от  "СТАВЕН"АД-гр.Сливен гр.Сливен, ул. "Добри Чинтулов" № 16 ЕИК 200780812, представлявано от Изп.директор СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ , чрез пълномощника му - адв. П.Ц. от Ловешка АК , който заявява , че оспорват изцяло предявения иск,предмет на делото по основание, като молим същият да бъде оставен без уважение като им бъдат присъдени направените разноски по делото. Твърдят , че са собственици на процесните имоти, които сме придобили чрез правна сделка - покупко - продажба, по силата на Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 147, т. 13, рег.№ 13610, н.д. № 1509/2008г. при Нотариус № 138 по регистъра на Нот. камара, приложен по делото и от ищците. Считат , че сделката, с която ищецът се легитимира като собственик на процесиите имоти, по Нотариален акт№ 108, том 4, рег.№ 3432, н.д. 470/2007г. при нотариус № 481 по регистъра на НК, е нищожна, поради противоречие на закона, тъй като лицето представило се за пълномощник на продавачите по нея е действувало без представителна власт, легитимирайки се с пълномощно, представляващо неистински документ, неподписано от продавачите.  Моли, при произнасянето си , съдът да вземе  предвид следното становище:

1.Лицето ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ДОБРЕВ, което се е представило за пълномощник на продавачите по Нотариален акт № 108, том 4, рег.№ 3432, н.д. 470/2007г.  при нотариус № 481 по регистъра на НК, с който ищецът се легитимира като собственик на процесиите имоти, се е възползувало от неистинско пълномощно, което не е било издадено и не е било подписано от посочените в акта като продавачи П.М.Н. и Н.М.Н.. Счита се , че това неистинско пълномощно е нищожно. Продажбата по посочения нотариален акт, с който като собственик се легитимира ищецът, е нищожна, тъй като е извършена в противоречие със закона, от лице без представителна власт,  чрез използуване на неистински документ. Не е налице действителна покупко- продажба на процесиите имоти между собствениците на имота - Н.М.Н. *** и П.М.Н. *** и ищеца, която да легитимира ищеца като собственик на процесиите имоти.

2.Моли  по делото , на основание чл. 219, ал.1от ГПК да бъдат привлечени като трети лица, помагачи на ответника лицата: Н.М.Н. *** , ЕГН ********** и  П.М.Н. ***, ЕГН **********, които се явяват продавачи по сделката , с която са придобили процесиите имоти. Считат , че са налице  условията за привличане по чл. 129,ал.1 от ГПК на тези лица, като трети лица - помагачи на ответника, тъй като посочените лица имат интерес решението по делото да бъде постановено в тяхна полза, като в противен случай биха имали правото след уважаване от съда на обратен иск срещу тях, за връщане на платеното им от нас по придобивната сделка.

3.Молят  на основание чл. 219, ал.З от ГПК за съвместно разглеждане в настоящия процес да бъде приет евентуален ОБРАТЕН ИСК ,предявен от дружеството срещу посочените по-горе трети лица помагачи на ответника: Н.М.Н. *** , ЕГН ********** и П.М.Н. ***, ЕГН **********. със следния ПЕТИТУМ: В случай че се  уважи  исковата претенция на П.Х.Т. *** по основния иск и бъдат осъдени да отстъпят собствеността и предадат владението на процесиите имоти на ищеца по основния иск, да се осъдят третите лица помагачи : Н.М.Н. *** , ЕГН ********** и П.М.Н. ***, ЕГН ********** да им върнат изплатената от тях по Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 147, т. 13, рег. № 13610, н.д. № 1509/ 2008г. при Нотариус № 138 по регистъра на Нот. камара сума от 3 319 лв. 20 ст. / три хиляди триста и деветнадесет лв. 20 ст./, като платени при отпаднало основание след съдебно отстранение . на основание чл. 188 и чл. 55,ал. 1 от ЗЗД.

4. След даване ход на делото, молят на основание чл. 229, ал.1,т.5 от ГПК производството по делото да бъде спряно, тъй като считат, че в производството се разкриват престъпни обстоятелства - издаване и използуване на неистински документ - Пълномощно на Лъчезар Добрев Добрев, приложено по нотариален акт № 108, том 4, рег.№ 3432, н.д. 470/2007г. при Нотариус № 481 по регистъра на Нот. камара,   от установяването на които престъпни обстоятелства зависи изходът на гражданския спор. Твърдят , че от установяването на това престъпно обстоятелство - използуване на неистински документ - пълномощно на Лъчезар Добрев, за издаване на нотариалния акт, с който като собственик се легитимира ищецът , зависи изходът на процеса, а надлежното установяване на престъпно обстоятелство се осъществява в хода на наказателно производство. Заявяват, че им е известно, че срещу заявилия се като пълномощник на
продавачите им по горепосочения нотариален акт- Лъчезар Добрев Добрев се води наказателно производство за извършено документно престъпление във връзка с продажбата на земеделските земи, предмет на настоящия процес, по жалба с вх. № 260/2011г. при Районна прокуратура-Ловеч.При това положение считат и ,  че са налице условията по чл. 229, ал.1,т.5 от ГПК за спиране на делото, за което молят  съда. Правят си е множество док.искания.

С Р- не от 12.12.2011 г. е ДОПУСНАТО  ПРИВЛИЧАНЕ на трети лица - помагачи : Н.М.Н. и П.М.Н. на страната на ответника по заведения иск срещу него на осн. чл.108 от ЗС.

                  С Р - не от 13.12.2013 г. е СПРЯНО , на основание чл.229,  ал.1 т.5 от ГПК, производството по гр.д №1406/2011 г. на ЛРС .

             С О - е от 01.10.2012 г. , е възобновено производството по делото след приключване на производството по преписка №260 /2011 г. на РП - Ловеч и досъдебно производство №22/2011 т. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

              Изпълнено е производството по чл.140 от ГПК.

             С О - е  в съд. з-е  от 11.12.2012 г.  , е  заличен като трето лице помагач на ответника П.М.Н. - поч. като не е конституиран наследника му - Н.М.Н. изрично, тъй като вече е бил конституиран в процеса като трето лице помагач.

Представен е проекто - доклад пред страните.

В съдебно заседание , ищеца   , редовно призован   , се явява лично и се представлява от   адв. Д. П. , който поддържа иска  като в ход на делото по същество моли да се постанови решение и се уважи  искова претенция, с оглед представеното основно и допълнително заключение като моли да се  приеме , че доверителят  му  -  П.Х.Т. е собственик на два броя земеделски имоти,  закупени с нот. акт  имот описан подробно в ИМ и приложен , като доказателство към нея.Счита  , че  безспорно се доказва, че той  е придобил собствеността, както и това, че в последствие все още по неизвестна за тях причина имотите са били продадени на ответната страна. Моли на осн. чл. 537 ал. 2 от ГПК, да се обезсили  нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот  подробно описан в ИМ  и да се осъдите ответника да им предаде собствеността и им заплати ведно с всички законни последици разноските по делото. Прилага разноски  със списък по чл. 80 от ГПК.

Ответника по делото  , редовно призована , се представлява от пълномощника си адв. Ц. и моли да се отхвърли така предявения иск като излага доводи в такъв смисъл. Поддържа  становището,  изложено от тях  в отговора на ИМ, която съдържа и  обратната им  искова претенция, като моли  да се произнесе съда  по техния обратен иск, с оглед решаването на основния иск по делото. Моли  да им бъде дадена възможност за  писменни бележки. Претендирам адвокатско възнаграждение.

Третото лице - помагач на ответника - Н.М.Н., редовно призован , се явява лично и чрез пълном. си  адв. Ушев оспорва главния и акцесорен иск . Моли да се отхвърлят като им се присъдят разноските по делото. Прилага се и подробна писмена защита.

            От приетите и приложени по съответния ред по делото писмени доказателства: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. Рег. № 2862, акт №42, том 8, дело №1612 на АВп. Сл. Вп. Ловеч,  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег . № 8603, акт №176, том 26, дело №5641 на АВп, Сл. Вп. Ловеч,  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. Рег. № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, скици на ПИ : 32706 /09.09.2011 г. и №32705/09.09.2011 г. , у-ние за дан.оценка изх. №29 /20.09. 2011 г., у-ние за дан.оценка изх. №27 /20.09.2011 г.,декларация рег. № 2956 /18.10.2011 г. , писмо изх. №260 /11 от 05.12.2011 г. на РП - Ловеч, заедно с постановление за образуване на ДП от 09.06.2011 г. , писмо изх. №260 /11 от 31.08.2012 г. на РП - Ловеч, ведно с ДП №22 /2011 г. по описа на ОД на МВР - Ловеч, Протокол изх. №15 /15.10.2012 г. ведно с нот.дело №470 /2007 г. и приложените към него:

            1. Нотариален акт за покупко-продажба № 108, том: III, рег. № 3432, дело № 470 от 27.04.2007 г. на нотариус с рег. № 481 на Нотариалната камара с РС - гр. Ловеч, вписан в Службата по вписвания гр. Ловеч с вх. рег. № 2862 от 27.04.2007 г., акт № 42, том 8, дело № 1612;            2.Решение №305 от 27.08.1998 г. по преписка № 17460 от 20.07.1992 г. на ПК-гр. Ловеч.Скици № Ф01735 и Ф01736 от 12.04.2007 г. ОСЗ - гр. Ловеч; Удостоверения за данъчна оценка изх. № 2770 и 2771 от 21.04.2007 г. на Община - гр.
Ловеч; Удостоверение за наследници № 8-6 от 20.03.2007 г. на Община Ловеч;

Пълномощно с рег. № 2812 от 23.03.2007 г. на Нотариус с рег. № 138 на НК с район на
действие района на РС - Ловеч; Декларация по чл. 25, ал. 7 от ЗННД с рег. № 2814 и № 2819 от 23.03.2007 г. на Нотариус с рег. № 138 на НК с район на действие района на РС - Ловеч;  Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК   с рег. № 2813 и № 2817 от 23.03.2007 г. на Нотариус с рег. № 138 на НК с район на действие района на РС - Ловеч; Декларация по чл. 25, ал. 7 от 27.04.2007 г. на купувача;Декларации рег. № 2820 и 2816 от 23.03.2007 г. на Нотариус с рег. № 138 на НК с район на действие района на РС - Ловеч; от з- е на в.л. от 21.01.2013 г. по съдебно - графическа е-за , писмо изх. №2 /14.01.2013 г., от допълнение от 29.01.2013 г. към  з- е на в.л. от 21.01.2013 г. на съдебно - графическа е-за , у-ние изх. № МП 107  от 11.02.2013 г. на Община Ловеч, писмо изх. № РД-05-23/24.01.22.13 г. на Областна Дирекция „Земеделие" - Ловеч, писмо изх. № Р-9400-93(1) от 12.02.2013 на Община Ловеч - придружено с  у-ние за н-ци  № 004743 - 8-6 от 20.03.2007 г. заверено при Община Ловеч на 29.01.2013 г., молба д-ция за н-ци № АД  08-478/20.03.07 г.  заверено при Община - Ловеч  на 29.01.2013 г., от допълнителна съдебно - графическа е-за от 05.03.2013 г., както и от становищата на страните, изразени чрез процесуалните им представители , от писмената защита на пълномощника на третото лице помагач на ответната страна - адв. Ушев , преценени поотделно и в тяхната съвкупност, взаимна връзка и обусловеност,съдът прие за установено следното :

            С Решение №305 от 27.08.1998 г., е възстановено правото на собственост на н-ците на МАРИН Н.М. по Решение №305 от 27.08.1998 г. върху зем. земи в земл. на с. Радювене по  5 пункта , в това число и на процесните по п.1 и п.8 от последното. Преживели  н-ци на горния са били Н.М.Н. и П.М.Н.,*** , поч. на 21.09.2012 г.

            От копието на нот.дело №470 /2007 г., е видно , че на 27.04.2007 г. , двамата н-ка : Н.М.Н. и П.М.Н., чрез пълномощника си ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ДОБРЕВ продават на П.Х.Т. , за сумата 128,70 лева , която сума продавачите са заявили , че са получили напълно и съобразно правата си в имотите от купувача преди подписване на настоящия нот.акт. , два от възстановените имоти  по решението , находящи се в землището на с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, Ловешка обл.а именно :

            1.ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ -   ПАСИЩЕ,  МЕРА с площ от 5.600 дка /пет декара и шестстотин   кв.   м./,   шеста   категория,   в   местността   „БАЛИКА",   имот   №   019050 /деветнадесет хиляди и петдесет/, при граници и съседи:№ 019051 - пасище, мера на н-ци на Йото Едрев Гешев, № 019043 - нива на н-ци на Въла В.С., № 019044 - нива на Керана Илиева Райкинска, № 019049 - пасище, мера на Община - с. Радювене, чл. 19, № 019126 - полски път на Община - Ловеч - полски пътища.            Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение изх. № 2771 от 21.04.2007 г. на Община - Ловеч е 94.10 лв. /деветдесет и четири лева и десет ст./     

            2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 8.230 дка /осем декара двеста и тридесет кв. м./, десета категория, в местността „НЕНЬОВОТО",   имот № 084034 /осемдесет и четири хиляди тридесет и четири/, при граници и съседи: № 000115 - широколистна гора на МЗГ - ДЛ - Ловеч, № 084035 - нива на Куна Кунчева Христова, № 000231 - полски път на Община - Ловеч, № 084036 - нива на Неца Кунчева Дулева, № 522004 - широколистна гора на МЗГ - ДЛ - Ловеч, № 301019 - пасище с храсти на Община - Ловеч - с. Радювене, чл. 18 д ал. 5. ,за което е съставен Нотариален акт за покупко-продажба № 108, том: III, рег. № 3432, дело № 470 от 27.04.2007 г. на нотариус с рег. № 481 на Нотариалната камара с РС - гр. Ловеч - НАЙДА ТОДОРОВА , вписан в Службата по вписвания гр. Ловеч с вх. рег. № 2862 от 27.04.2007 г., акт № 42, том 8, дело № 1612 , като за изготвянето му са представени следните  документи , установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона :

            Решение № 305 от 27.08.1998 г. по пр. Вх. № 17460/20.07.1992 г. на ОС „З и Г" - Ловеч; Удостоверение за наследници изх. № 8-6 от 20.03.2007 г. на Община - Ловеч; Скици № ф01736/2007 г. и № Ф01735/2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Ловеч, Удостоверения за данъчни оценки изх. № 2770 и № 2771 г. на Община - Ловеч, Пълномощно рег. № 2812/2007 г. на помощник нотариус на нотариус рег. № 138 на Нотариалната камара - РС - Ловеч; Декларации по чл. 264 ал. 1 от ДОПК и чл. 25 от ЗННД; Вносни бележки за платени такси за вписване и МД.

            С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. Рег. № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, съставен при нотариус в район на РС - ЛОВЕЧ с № 138 - ЦВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ с №147, том ХІІІ, РЕГ. №13610 , ДЕЛО №1509  от  2008 г. , продавачите П.М.Н. и  Н.М.Н., чрез пълномощника си ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА продават на „СТАВЕН"ООД - гр. Сливен , чрез пълномощника му ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ , собествените си недвижими ПИ , находящи се в земл. на с. Радювене ЕКАТТЕ 69523 , ОБЩ. Ловеч , индивидуализирани по КВС на землището , а именно : ПИ № 69523.84.34 - имот № 084034, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126 , и

ПИ №69523.19.50 - имот № 019050- при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43. Т.е ПРОЦЕСНИТЕ , за сумата 3 319,20 лева ,  която сума продавачите ,чрез пълномощника си са заявили , че са получили  в брой  от пълномощника на купувача преди подписване на  този договор.

            Съгласно представените скици на ПИ , изд. от АГКК - гр. Ловеч : 32706 /09.09.2011 г. и №32705/09.09.2011 г., към настоящия момент ,  „СТАВЕН"ООД е вписан като собственик по горецитирания нот.акт. №176 /2008 г..

            Ответникът не оспорва ,че владее процесните имоти.

            За да бъде проведен успешно ревандикационния иск по чл.108 от ЗС , съгласно практиката на съдилищата следва да се докаже от ищеца , че е собсственик на вещта , че същата се владее от ответника и той няма правно основание да владее вещта.

            В случая и двете страни разполагат с титули за собственост върху процесните имоти - нот. актове , придобили и в двата случая собствеността от продавачите ,чрез пълномощници , т.е прехвърлителите : Н.М.Н. и П.М.Н., не са участвали лично в изповядването на сделките.

            Според в.л.  инж. П. по заключението за съдебно - графическата е-за   от 21.01.2013 г. и допълнението към нея от 29.01.2013 г. , подписите на „упълномощители" в  Пълномощно рег. № 2812/2007 г.  от 23.03.2007 г. ,зав. от Н-с Цв. Лазаров са положени от П. и Н. МАРИНОВИ НЕНЧЕВИ, но не и ръкописния текст на пълномощното.  Вещото лице е посочило и какво приема за декларациите на упълномощителите  по заключението като общо : декларациите по чл.25,ал.7 от ЗННД и декларациите по чл.264,ал.1 от ДОПК от двамата са подписани от тях без текста с изключение на два ръкописни текста , възпроизвеждащи имената им по декларациите по  чл.264,ал.1 от ДОПК.

            Възражението на ответника , който е трето лице по Нотариален акт за покупко-продажба № 108, том: III, рег. № 3432, дело № 470  от 27.04.2007 г. на нотариус с рег. № 481  на Нотариалната камара с РС - гр. Ловеч - НАЙДА ТОДОРОВА , вписан в Службата по вписвания гр. Ловеч с вх. рег. № 2862 от 27.04.2007 г., акт № 42, том 8, дело № 1612, че сделката , с която ищеца се легитимира като собственик на процесните имоти е нищожна поради противоречие със закона тъй като лицето , което е действало като пълномощник на наследниците не е имало представителна власт да прехвърли имотите , защото  Пълномощно рег. № 2812/2007 г.  от 23.03.2007 г. на помощник - нотариус на нотариус рег. № 138 на Нотариалната камара - РС - Ловеч  представлява неистински документ - неподписан от продавачите следва да бъде доказано от него.

            В тази връзка ответникът направи множество доказателствени искания , които се уважиха и съдът приема следното по тези негови твърдения, от които черпи изгодни за себе си правни последици :

            На първо място  третото лице - помагач на ответника Н.М.Н.  е заявило чрез пълномощника си , че не е изписвал текста на пълномощното за сделката , сключена с ищеца , нито е получавал сумата , отразена в нот.акт.Такова е било и становището му , отразено в Протокола за разпит на свидетел на 31.10.2011 г. в гр. Троян където дава подробни обяснения /стр.66 от ДП №22 /11 г., , а на стр.64 са и  показанията на П.М.Н.   , дадени на 14.06.2011 г.,  които също са в този смисъл.  /

            Съдът ги посочва , тъй като към делото с писмения отговор на ответното дружество , е приложена нот.заверена декларация само от Н.М.Н.  , с по - ранна дата - 18.10.2011 г., със съдържание , че с пълномощно за удостоверен подпис - рег. №10774/19.11.2008 г. и за удостоверено съдържание - акт №168, том 4, рег. №10775/19.11.2008 г., заверено от ноториус Найда Тодорова, той  и брат му - П.М.Н. - ЕГН **********, л.к. № 129307536/18.12.2001г. от МВР-Ловеч, жител ***, с постоянен адрес гр. Ловеч, ул. „6-ти септември",№3, ет. 2, са упълномощили Весела Николаева Александрова - ЕГН **********,*** и Цветомир Тошев Цветанов - ЕГН **********,*** , да продадат два техни имота в землището на с. Радювене, община Ловеч - пасище 5.6 дка в местността „Балика" и нива 8.23 дка в местността „Неньовото"/, възстановени им  като собственост с Решение №305/27.8.1998 г., на Поземлена комисия гр. Ловеч. Излага  още по декларацията , че видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том № VIII, рег. № 13610, дело № 1509 от 2008 г., на 05.12.2008 г., при нотариус Цветозар Лазаров, Весела Николаева Александрова, от тяхно име, продава имотите на „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул Добри Чинтулов, №16, с управител Стайко Иванов Стайков - ЕГН ********** като при продажбата, дружеството е представлявано от Ивайло Любомиров Кирилов - ЕГН **********,***, преупълномошен от П.Т. Минов - ЕГН **********,*** Оряховица. Относно продажбата на същия имот, е изложено още в декларацията ,че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 108, том № IV, рег. № 470 от 2007 г., на 27.04.2007 г., при нотариус Найда Тодорова, от представилия се за техен пълномощник Лъчезар Добрев Добрев - ЕГН № **********,*** Крум, 22Б, на П.Х.Т. - ЕГН ***********,***, са подали жалба Вх. № 260/2011/14.06.2011г., в Районна прокуратура - гр. Ловеч, към образуваното преди това, по този случай предворително производство. С жалбата искали да бъде установена нищожността, на издадения въз основа на неподписано от тях пълномощно, нотариален акт № 108, том № IV, рег. № 470 от 2007 г., на 27.04.2007 г.. / В този смисъл Жалба вх. №260 /2011 от 14.06.2011 г. от двамата , приложена към т.№ІІ на ДП №22 /11 г. срещу неизвестен извършител  по чл.209, ал.1 от НК , приключило на 09.03.2012 г. със заключ.мнение на ст.разсл.полицаи на 09.02.2012 г. за спиране на осн. чл.244, ал.1 , т.2 от НК./ .

            Като ги съобрази , се налага извода , че праводателите - прехвърлители на имота не са потвърдили  представителната власт на пълномощника ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ДОБРЕВ по Пълномощно рег. № 2812/2007 г.  от 23.03.2007 г. по ДП , и нещо повече - твърдяли са в жалбата си  , че не са го упълномощавали : нито него , нито майка му ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА ДОБРЕВА за продажба на процесните два имота, а на няколко други имота , които са били продадаени чрез тях. Последната също е имала участие в подготовката на сделката , с която се легитимира ищеца.

            В хода на производството третото лице - помагач   поддържа тази теза по декларацията си и във връзка с доказавнето й постави и допълнителни въпроси на вещото лице във връзка с приложените към нот.дело № 470  от 27.04.2007 г. на нотариус с рег. № 481  на Нотариалната камара с РС - гр. Ловеч - НАЙДА ТОДОРОВА документи :  декларации, молба. Издадени му бяха и у-ния за пред съответните органи.

            От писмо изх. №МП 107 /11.02.2013 г.  на ОБЩИНА - ЛОВЕЧ е видно,че  молба: МП 107 / 07.02.2013 г.  и у-ния за получаване на дан.оценки № 2770 /21.04.2007 г. и 2771/ 21.04.2007 г.    за зем.земи  са подадени / получени от ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА ДОБРЕВА въз основа на пълн. № 2812/2007 г.  от 23.03.2007 г.. Тези дан.оценки са били представени и вписани при изповядване на нот.акт №108 /2007 г. на 27.04.2007 г..

            От у-ние Изх. №АД - 05-23 /24.01.2013 г. на ОС"З" - гр. Ловеч  е видно , че П. и Н. НЕНЧЕВИ са подали 2 бр. молби  за издаване на у-ние за характеристики и заверка на скици като документите са получени на 01.06.2007 г. , т.е след изповядване на нот.акт №108 /2007 г. на 27.04.2007 г. , но копия от молбите не са съхранени.

            Към писмо изх.  № Р-9400-93(1) от 12.02.2013 на Община Ловеч е приложено   у-ние за н-ци  № 004743 - 8-6 от 20.03.2007 г. заверено при Община Ловеч на 29.01.2013 г., представено и вписано при изповядване на нот.акт №108 /2007 г. на 27.04.2007 г.  и издадено въз основа на молба д-ция за н-ци № АД  08-478/20.03.07 г.  заверено при Община - Ловеч  на 29.01.2013 г., по която е вписано име на молител П.М.Н. и има положен подпис на декларатор .  За тази молба в заключението си - допълнително от 05.03.2013 г.  , вещото лице инж. Сл. П. е посочил , че ръкописният текст , с който е изпълнена молбата - декларация не са на П. и Н. МАРИНОВИ НЕНЧЕВИ както и , че подписът на декларатор не е изписан от П.М.  Н..

            У-нието за н-ци в случая е бил съществен документ за легитимацията на наследниците НЕНЧЕВИ по реституционното решение . Съществено е в тази връзка за съда е  , че  молбата за издаването му предшества пълномощното , т.е логично е следвало молбата да бъде подадена  от П. или Н. МАРИНОВИ НЕНЧЕВИ или техен пълномощник за издаване на у-нието пред ОБЩИНА - ЛОВЕЧ , но не се установи това да е така от в.л. инж. Сл. П. , който даде категоричен отговор, а видно от горепосоченото у-ние е получено от ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА ДОБРЕВА.

            Третото - лице помагач отрича да се е явявал лично пред нотариуса за да подписва  пълн. № 2812/2007 г.  от 23.03.2007 г., от което следва , че нотариалното удостоверяване на подписа , положен от негово име е нищожно - чл.576 от ГПК . Логично е да се постави въпроса как е поставен и втория подпис на починалото лице след като те е следвало да са положени едновременно от двамата пред нотариуса и лично, които да извърши съответното нотариално удостоверяване след непосредственото легитимиране на упълномощителите.

            Третото лице отрича да се е споразумял за продажната цена и да е получил такава от пълномощника ДОБРЕВ преди изповядването на сделката , т.е липсва съгласие и досежно цената на сделката , която е съществен елемент от договора за покупко - продажба на недвижима вещ .

            Чл. 37 от ЗЗД . (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., който влиза в сила на 01.03.2008 г./  предвижда ,че Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, т.е към датата на упълномощаването е достатъчно било да се извърши само заверката на подписа.

            Съдът приема , че по делото се събраха множество доказателства както и  индиции, в какъвто  смисъл навежда в писмената си защита и адв. Ушев - например : ищеца не представя доказателства да е установил фактическа власт върху имотите , да е подал данъчна декларация за придобиването им и да се е легитимирал като техен собственик в правния мир; между продавачите и упълномощителя ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ са водени преговори за осигуряването на съдействието му  да се извърши продажба на наследствените  им имоти ,  но двата процесни не са били включени  в тези уговорки и др. /  .

            Това води съда до следните  изводи ,че не е било постигнато  съгласие на реституционните собствениците на процесните имоти да  се продават  и те , че лично упълномощаване от тяхна страна на   пълномощника ДОБРЕВ , не е било извършено по пълн. № 2812/2007 г.  ,  подписано от 23.03.2007 г. ,  т.е налице е нищожност по смисъла на чл.26 , ал.2 от ЗЗД - липса на съгласие от продавачите - братята НЕНЧЕВИ да продадат имотите  на ищеца както и ,че са постигнали уговорка за продажната цена и са я получили  така както е вписано по нот.акт  .

            Освен това същите са могли , но не са потвърдили действието на упълномощителя без представителна власт на осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД. Нещо повече в по - късен момент , на 05.12.2008 г. са извършили покупко - продажба на ответника като са представили и съответните документи , легитимиращи ги като собственици.  

            Съобразно практиката , договорите могат да са опорочени от множество пороци за нищожност - противоречие със закона, заобикаляне на закона и пр., но множеството пороци са все част от основанието на един иск , в случая на възражението на ответника с един предмет - нищожност на един договор. Материята, уреждаща нищожността на договорите, е от публичен порядък и за наличието на нищожност съдът, решаващ спора, следва да следи служебно с оглед обстоятелството, че разпоредбите за нищожност имат императивен характер. Решаващият орган е длъжен да провери дали процесният договор не е нищожен не само на конкретно предявените основания от страните, но и на такива, които се разкрият в хода на делото, и липса на позоваване на конкретно основание не е пречка за произнасяне и на това основание

            Затова съдът счита , че следва да се отхвърли  иска по чл.108 от ЗС  като неоснователен и недоказан тъй като ищецата , макар ,че  разполага с легитимационен  документ  за собственост, ответникът доказа в хода на производството , че той е издаден въз основа на сделка , която е нищожна по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗЗД , не е потвърдена по съответния ред и същия владее вещта на правно основание годно да отблъсне ревндикационните претенции на ищеца.   

            Затова следва да се отхвърли иска на ищеца и по чл.537 от ГПК.

            Възможно е съгласно практиката на съдилищата нищожността на договора да се предяви и с простото възражение на ответника , който има правен интерес от това   -   в случая ответникът отказва да признае ищеца за собственик и да му предаде владението на вещта   поради нищожността на договора , с който се легитимира да е придобил собствеността. Т.е той е трето лице по сделката , извършена на 27.04.2007 г., която не го ползва. Важно е, че съдът трябва да бъде сезиран, за да обяви нищожността на сделката по някое от основанията на 26, ал. 1 и 2 ЗЗД, т.е. съдът не действа служебно и затова настоящия състав приема ,че не следва да прогласява служебно за нищожна   сделката обективирана в нот.акт №108 / 2007 г. .

            При тези изводи на състава не следва да се разглежда предявения евнтуално от ответника обратен иск срещу третото лице - помагач.

При този изход на процеса, ищеца следва да заплати на ответника разноските по делото  в размер на 460 ,00 лева , а на третото лице - помагач - 444,50 лева.

Водим от горното,съдът

 

Р     Е     Ш     И :

           

            ОТХВЪРЛЯ,   предявените  от П.Х.Т. ***, ЕГН - **********, чрез адвокат Д.П. от ЛАК, адрес за призоваване гр. Ловеч, бул. „България" № 5, против  „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 119664009, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, преобразувано в „СТАВЕН" АД със адрес на управление гр. Сливен, ул. „ Добри Чинтулов" № 16, ЕИК 200780812,представлявано от Стайко Иванов ,   искове  с правно основание чл.108 от ЗС и чл.537 , ал.2 от ГПК   да се приеме  за установено по отношение на  дружеството ,  че той П.Х.Т. ***, ЕГН**********, е собственик по силата на покупко-продажба на два броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, купени от него на 27.04.2007 год. от П.М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч, с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, вх. рег № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, находящи се в с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва:

3. Поземлен имот - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 5.600 дка., VІ -та категория, в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50, при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43. ,  и

            2.Поземлен имот - НИВА, с. Радювене, ЕКАТТЕ 69523, с площ от 8.230 дка., Х-та категория, в местността „Ненъовото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126, както и да се осъди дружеството  да му отстъпи собствеността и предаде владението върху имотите, ведно със всички законни последици.  , както и на основание чл. 537. ал.2 от ГПК да се обезсили  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч  и да му се присъдят и  разноските по делото, като неосонвателни и недоказани.

            ОСЪЖДА П.Х.Т., с горните данни , да заплати на

   „СТАВЕН" АД, с горепосочените данни , сумата 460 ,00 лева - разноски по делото пред настоящата инстанция.

            ОСЪЖДА П.Х.Т., с горните данни , да заплати на

Н.М.Н. ***, сумата 444,50 лева - разноски по делото пред настоящата инстанция.

            Решението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в 14 - дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

                                                      №.........

 

                                                      Гр.Ловеч,............2014 год.

 

 

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  гражданско отделение в открито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ПОЛЯ ДАНКОВА                                                                      

                                                                                   ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

 

 при секретаря Г.А. като разгледа докладваното от съдия М.Вълчева в.гр.д.  № 13 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 399/11.11.2013 год., постановено по гр.д. № 1406/2011 год., Ловешкият районен съд е отхвърлил предявените  от П.Х.Т. ***, ЕГН - **********, чрез адвокат Д.П. от ЛАК, адрес за призоваване гр. *** против  „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя С.И.С., преобразувано в „СТАВЕН" АД със адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от С.И.    искове  с правно основание чл.108 от ЗС и чл.537 , ал.2 от ГПК   да се приеме  за установено по отношение на  дружеството,  че  П.Х.Т. ***, ЕГН********** е собственик по силата на покупко-продажба на два броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, купени от него на 27.04.2007 год. от П. М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти вх. Рег. № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. ВП-Ловеч, находящи се в с. Р., ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва: 1.Поземлен имот - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523, с площ от 5.600 дка., VІ -та категория, в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50, при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43  и 2.Поземлен имот - НИВА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523, с площ от 8.230 дка., Х-та категория, в местността „Ненъовото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126, както и да се осъди дружеството  да му отстъпи собствеността и предаде владението върху имотите ведно със всички законни последици, както и на основание чл. 537, ал.2 от ГПК да се обезсили  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. ВП-Ловеч  и да му се присъдят и  разноските по делото, като неоснователни и недоказани. Със същото решение ЛРС е осъдил  П.Х.Т. да заплати на „СТАВЕН" АД с горепосочените данни сумата 460 ,00 лева  разноски по делото, а на Н.М.Н. *** сумата 444,50 лева - разноски по делото.

Срещу решението на РС-Ловеч е подадена въззивна жалба от П.Х.Т., в която изразява становище, че същото е незаконосъобразно, неправилно и постановено при явно противоречие със събраните по делото доказателства. За да отхвърли ревандикационния му иск, районният съд е приел, че липсва упълномощаване, а действията, извършени от Л.Д.Д. са без представителна власт и не са потвърдени от упълномощителите. Районният е кредитирал твърдението на третото лице-помагач Н.М.Н., че същият не се е явил лично в кантората на нотариус Ц.Л., не е полагал подписа си пред помощник-нотариуса Л.Н., от което следва, че нотариалното удостоверяване на подписа е нищожно на осн. чл.576 от ГПК, като не обсъдил заключението на съдебно-графологическата експертиза, според което положените подписи са на П. и Н. М.Н.. В подкрепа на тезата си районният съдия приема събраните по делото множество косвени доказателства. Не става ясно и каква декларация за придобиване на недвижими имоти е следвало да подаде и ако се има предвид декларацията по чл.14 от ЗМДТ, такава не следва да се подава за земеделски земи, тъй като по силата на чл.10, ал.3 от ЗМДТ те не облагат с данък. Затова моли ЛОС да отмени изцяло обжалваното решение на ЛРС като неправилно и незаконосъобразно, като му присъди направените по делото разноски за въззивното обжалване.

В срока по чл.263 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор на въззивната жалба от  ответника „СТАВЕН" АД и третото лице-помагач Н.М.Н..

В съдебно заседание въззивникът се явява лично и чрез процесуалния си представител адв.Д.П. поддържа подадената въззивна жалба, като моли съда да постанови решение, с което приеме за установено по отношение на ответника, че е собственик на процесните имоти и му присъди направените по дело разноски.

Въззиваемият редовно призован за съдебните заседания не изпраща представител.

Третото лице помагач Н.Н. се явява лично и чрез процесуалния си представител адв.Ушев моли съда да постанови решение, с което потвърди решението на Ловешкия районен съд, като му присъди и разноските съгласно представения списък. Подробно съображенията си излага в представената писмена защита.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.259, ал.1 от ГПК от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима.

Съгласно разпоредбата на чл.269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата.

Съдът като взе предвид доводите на страните, събраните доказателства по гр.д. № 1406/2011 год. на ЛРС, представеното пред тази инстанция писмо вх.№ 964/11.02.2014 год. на Нотариус Ц.Л. и показанията на св.Л.Н., преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взаимна връзка и обусловеност, намира за установено следното от фактическа страна.

Производството по гр.д. № 355/2013 г. по описа на Ловешкия районен съд е образувано по повод постъпила искова молба от П.Х.Т. против „Ставен"АД със адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от С.И. с пр.основание чл.108 от ЗС и чл.537, ал.2 ГПК. В нея ищецът твърди, че на 27.04.2007 год. с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вх. рег № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. Вп. Ловеч купил от П. М.Н.  и Н.М.Н.,***, два броя поземлени имоти, находящи се в с. Р., ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва: 1. ПИ - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523 с площ от 5.600 дка., VІ-та категория в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50 при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43.   и 2.ПИ - НИВА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523 с площ от 8.230 дка., Х-та категория в местността „Ненъовото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот № 69523.19.126.  Твърди , че при последващо посещение в СГКК Ловеч с цел снабдяване със скици на описаните имоти с изненада разбрал, че двата имота вече не са негова  собственост, тъй като на  05.12.2008 год. бившите собственици П. М.Н. и Н.М.Н. отново са ги продали, този път на „СТАВЕН" ООД. Затова молиш съда да постанови решение, с което приеме  за установено по отношение на ответника, че той е собственик по силата на покупко-продажба на описаните по-горе поземлени имоти и осъден ответника да му отстъпи собствеността и предаде владението върху тези имоти и  на основание чл. 537. ал.2 от ГПК да се обезсили  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег № 8603, акт 176, том 26, дело 5641 на АВп. Сл. Вп. Ловеч, като му се присъдят направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът е подал писмен отговор, в който оспорва предявените искове, тъй като е придобил процесните имоти чрез правна сделка н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 147, т.13, рег.№ 13610, н.д. № 1509/2008 г. Твърди че сделката, с която ищецът се легитимира като собственик на процесните имоти е нищожна поради противоречие със закона, тъй като лицето, представило се за пълномощник на продавачите по нея е действало без представителна власт., легитимирайки се с пълномощно, представляващо неистински документ, неподписано от продавачите. Счита, че не е налице действителна покупко-продажба на процесните имоти между собствениците Н.М.Н. и П. М.Н. и ищеца, която да го легитимира като собственик на процесните имоти.

На основание чл.219, ал.1 от ГПК ответникът е направил искане за привличане като трети лица помагачи на Н.М.Н. и П. М.Н., които са продавачи по сделката, с която е придобил процесните имоти.

На следващо място  на основание чл. 219, ал.3 от ГПК е предявил за съвместно разглеждане в настоящия процес и евентуален обратен иск срещу третите лица помагачи на ответника Н.М.Н. и П. М.Н. с петитум: В случай, че се  уважи  исковата претенция на П.Х.Т. *** по основния иск и бъдат осъдени да отстъпят собствеността и предадат владението на процесните имоти на ищеца по основния иск, да се осъдят третите лица помагачи Н.М.Н. и П. М.Н. да им върнат изплатената от тях по Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 147, т. 13, рег. № 13610, н.д. № 1509/ 2008г. при Нотариус № 138 по регистъра на НК сума от 3 319, 20 лв. като платени при отпаднало основание след съдебно отстранение  на основание чл. 188 и чл. 55,ал. 1 от ЗЗД.

С разпореждане от 12.12.2011 г. ЛРС е допуснал  привличането като трети лица - помагачи на страната на ответника на Н.М.Н. и П. М.Н..

 С разпореждане от 13.12.2013 г. ЛРС е спрял на основание чл.229,  ал.1, т.5 от ГПК производството по дело до приключване на производството по преписка № 260/2011 год. на РП-Ловеч и досъдебно производство № 22/2011 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. От приложеното по делото досъдебно производство е видно, че същото е спряно на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

               С определение № 949/01.10.2012 г. съдът е възобновил производството по делото.

От представените по делото доказателства се установява, че с Решение № 305/27.08.1998 г. на ПК-Ловеч е възстановено правото на собственост върху земеделски земи съгласно план за земеразделяне в землището на с.Р. на н-ци на М. Н.М. , в това число и на процесните, посочени по п.1 и п.5 от последното. Видно от приложеното удостоверение от 20.03.2007 год. на Община-Ловеч негови законни наследници са Н.М.Н. и П. М.Н., починал в хода на процеса на 21.09.2012 г.

           С нотариален акт № 108, т.ІV, рег.№ 3432, д.№ 470 от 2007 год. на Нотариус Н.Т., вписана в регистъра на НК с рег.№ 481 Н.М.Н. и П. М.Н. чрез пълномощника си Л.Д.Д. са продали на ищеца П.Х.Т. за сумата 128,70 лв. процесните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Р., Ловешка обл., ЕКАТТЕ 69523,а именно : 1.Поземлен имот - пасище, мера с площ от 5.600 дка.,   шеста   категория,   в   местността   „БАЛИКА",   имот   №   019050 при граници и съседи: № 019051 - пасище, мера на н-ци на Й.Е.Г., № 019043 - нива на н-ци на В.В.С., № 019044 - нива на К.И.Р., № 019049 - пасище, мера на Община - с. Р., чл. 19, № 019126 - полски път на Община - Ловеч - полски пътища и 2. Поземлен имот - нива с площ от 8.230 дка, десета категория, в местността „НЕНЬОВОТО",   имот № 084034, при граници и съседи: № 000115 - широколистна гора на МЗГ - ДЛ - Ловеч, № 084035 - нива на К.К.Х., № 000231 - полски път на Община - Ловеч, № 084036 - нива на Н.К.Д., № 522004 - широколистна гора на МЗГ - ДЛ - Ловеч, № 301019 - пасище с храсти на Община - Ловеч - с. Р., чл. 18д, ал.5. Цитирания нотариален акт е вписан в СВ- гр. Ловеч с вх. рег. № 2862 от 27.04.2007 г., акт № 42, том 8, дело № 1612.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том ХІІІ, рег. 13610, дело № 1509 от 05.12.2008 год. на Нотариус Ц.Л., рег. № 138 в регистъра на НК, Н.М.Н. и П. М.Н. чрез пълномощника си В.Н.А. са  продавали на „СТАВЕН"ООД - гр. Сливен , чрез пълномощника му И.Л.К. собствените си недвижими имоти, находящи се в землището на с. Р. ЕКАТТЕ 69523 , Общ. Ловеч, индивидуализирани по КВС на землището, а именно: ПИ-нива с площ от 8.230 дка, десета категория в м."Неньовото" имот № 69523.84.34 по КВС на землището на с.Р., при граници: № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126  и ПИ-пасище с площ от 5.600 дка, шеста категория в м."Балика" №69523.19.50 по КВС на землището на с.Р., при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43 за сумата 3 319.20 лева.

  От представените по делото скици на поземлен имот № 32706 /09.09.2011 г. и № 32705/09.09.2011 г.на СГКК - гр. Ловеч е видно, че към настоящия момент „СТАВЕН"ООД е вписан като собственик по процесните имоти на основание  нот.акт. № 176 , том 26 рег 8603 дело 5641 от 05.12.2008 г., издаден от СВ-гр.Ловеч.

От писмо вх.№ 964/11.02.2014 год. на Нотариус Ц.Л. е видно, че след извършена справка в регистъра е установено, че на 23.03.2007 год. е извършено удостоверяване на два броя пълномощно с рег.№ 2812, с което Н.М.Н. и П. М.Н. са упълномощили Л.Д.Д. и В.Л.Д. със права да продадат съсобствената им земеделска земя в землището на с.Р., общ.Ловеч, съставляваща имоти № 019050 и 084034 с представителство пред съответните органи във връзка с това, да прекратяват вече сключени арендни договори за недвижимите имоти, да получат продажната цена, да се снабдяват с необходимите документи за сделката, да подпишат договора за покупко-продажба. В писмото е посочено, че описаното пълномощно не може да бъде предоставено, тъй като в периода, в който е удостоверено, този тип пълномощни не са с удостоверено съдържание и следователно няма екземпляр от него за специално водената от нотариуса книга за документи с удостоверено съдържание.

От показанията на св.Л.Н., която работи като помощник-нотариус при Нотариус Ц.Л. се установява, че подписът под пълномощно рег.№ 2812/23.03.3007 г. е неин и тя е удостоверила полагането на подписите на упълномощителите пред нея. Не може да каже, кой е попълнил бланката с данните на страните на пълномощното, която е типова, тъй като тя удостоверява единствено подписа на упълномощителя. Писмото, което са изпратили от нотариалната кантора е издадено на база вписванията в общия регистър, където е посочено накратко неговото съдържание и имената на упълномощителите и упълномощените. Твърди, че към 2007 год. се съхранява общ регистър, но в него не съхранява екземпляр от пълномощното. На този вид пълномощни са били длъжни да удостоверяват подписа и съдържанието , а от 2008 год. има регистър, в който се съхранява и екземпляр от пълномощното.

От заключението на съдебно-графологическата експертиза, което съдът приема изцяло като компетентно и обосновано се установява, че подписите на „упълномощители" в пълномощно рег.№ 2812/23.03.2007 год., заверено от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 са положени от П. М.Н. под № 1 и Н.М.Н. под № 2, но ръкописният текст не е изписан от посочените лица. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК, рег.№ 2817 от 23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от Н.М.Н., но ръкописният текст не е изписан от лицето. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.25, ал.7 от ЗННД, рег.№ 2815 от 23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от Н.М.Н., но ръкописният текст не е изписан от лицето. От това заключение на вещото лице С.П. се установява също, че  подписът на „Декларатор"  в Декларация за сключване на договор за наем или аренда, рег.№ 2820 от 23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от Н.М.Н., но ръкописният текст не е изписан от лицето. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК, рег.№ 10771/19.11.2008 год., заверена от Нотариус Н.Т., рег.№ 148 е положен от Н.М.Н.. Основният ръкописен текст в Декларацията не е изписан от лицето, но ръкописният текст с имената „Н.М.Н." е изписан от Н.М.Н.. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК, рег.№ 2813 от 23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от Н.М.Н., но ръкописният текст не е изписан от лицето. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.25, ал.7 от ЗННД, рег.№ 2814/23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от П. М.Н., но ръкописният текст не е изписан от него. Подписът на „Декларатор"  в Декларация за сключване на договор за наем или аренда, рег.№ 2816 от 23.03.2007год., заверена от Нотариус Ц.Л., рег.№ 138 е положен от Н.М.Н., но ръкописният текст не е изписан от лицето. Подписът на „Декларатор"  в Декларацията по чл.25, ал.7 от ЗННД, рег.№ 10773/19.11.2008 год., заверена от Нотариус Н.Т., рег.№ 148 е положен от П. М.Н.. Основният ръкописен текст в Декларацията не е изписан от него, но ръкописният текст с имената „П. М.Н." е изписан от П. М.Н.. От допълнителното заключение на съдебно-графологическата експертиза, депозирано в с.з. на 26.03.2013 год. се установява, че ръкописният текст, с който е изпълнена „Молба-декларация за наследници" № АО 08-478/20.03.3007 год. на Община-Ловеч не е изписан от П. М.Н. и Н.М.Н.. Подписът на „декларатор" в нея също не е положен от П. М.Н..

Въз основа на твърденията в исковата молба и представените по делото доказателства настоящата инстанция счита, че районният съд правилно е квалифицирал предявените искове. Съгласно разпоредбата на чл.108 от ЗС от собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи, без да има основание за това. Следователно за уважаването на този иск според трайно установената съдебна практика ищецът следва да се докаже предвидените в закона при условията на кумулативност предпоставки, а именно: 1. че е собственик на вещта, предмет на иска; 2. че вещта се намира във владение или държане на ответника и 3. че ответникът владее или държи вещта без основание.

Настоящата инстанция приема, че се установява наличието на втората предпоставка от фактическия състав на чл.108 от ЗС, тъй като ответникът не  оспорва факта, че той владее процесните имоти. Анализа на събраните по делото доказателства води до извода, че от страна на ищеца е доказана и първата от посочените от предпоставки. В случая и двете страни по делото се легитимират като собственици на процесните имоти с представените от тях нотариално актове - ищеца с н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 108, т.ІV, рег.№ 3432, д.№ 470 от 17.04.2007 год. на Нотариус Н.Т., вписана в регистъра на НК с рег.№ 481, а ответникът с н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том ХІІІ, рег. 13610, дело № 1509 от 05.12.2008 год. на Нотариус Ц.Л., рег. № 138. В отговора на исковата молба от страна на ответника се прави възражение, че нотариалният акт, с който ищецът се легитимира като собственик на процесните имоти е нищожен поради противоречие със закона, тъй като лицето, представило се като пълномощник на продавачите по сделката е действало без представителна власт, легитимирайки се с пълномощно, представляващо неистински документ, неподписано от продавачите. На първо място следва да се отбележи, че сделка, сключена при липса на надлежна представителна власт не е нищожна като противоречаща на закона, а относително недействителна. Правните действия, извършени от лице без представителна власт не са нищожни, тъй като могат да бъдат потвърдени от представлявания, т.е. налице е висяща недействителност на сделката до потвърждаването й от лицето, от чието име е сключена. Това налага и извода, че правната квалификация на иск за недействителност на сделка поради липса на представителна власт е чл.42, ал.2 от ЗЗД, а не чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД. Съдебната практика приема, че липсата на представителна власт, т.е. когато едно лице сключи договор от името на друго, без да е упълномощено от него, води до неговата нищожност поради липса на съгласие. Възможността на чл.42, ал.2 от ЗЗД сделката, сключена без представителна власт да бъде валидирана впоследствие, не  отнема началната липса на съгласие. В конкретния казус от заключението на съдебно-графологическата експертиза, показанията на св.Л.Н. и писмо  вх.№ 964/11.02.2014 год. на Нотариус Ц.Л. по безспорен начин се установява, че подписите по пълномощно вх.№ 964/11.02.2014 год. на Нотариус Ц.Л. са положени именно от лицата, посочени в него като упълномощители - П. М.Н. и Н.М.Н.. С него двамата изрично са упълномощили Л.Д.Д. да продаде процесните имоти на когото намерят за добре и цена, каквато преценят. Без значение за правилното решаване на спора е факта, че ръкописния текст в това пълномощно не е изписан от тях, след като подписите, които са удостоверени от нотариуса, са положени от тях. Упълномощаването за сключването на сделката е извършено и в предвидената в чл.37 от ЗЗД преди изм. в ДВ, бр.59/2007 год., в сила от 01.03.2008 год. форма, а именно писмена с нотариална заверка на подписите. По делото липсват доказателства това пълномощно да е оттеглено към 17.04.2007 год., поради което не може да се приеме, че договорът за продажба е недействителен поради липса на съгласие. Ето защо настоящата инстанция счита за неправилен извода на районния съд, че предявения иск е неоснователен и недоказан, тъй като в случая праводателите - прехвърлители на имота не са потвърдили  представителната власт на пълномощника Л.Д.Д. по пълномощно рег. № 2812/23.03.2007 г., което е основание за нищожност на сделката, обективирана в н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 108, т.ІV, рег.№ 3432, д.№ 470 от 17.04.2007 год. на Нотариус Н.Т.. Следва да се посочи, че в противоречие с процесуалните норми в мотивите на обжалваното решение районният съд е обсъждал показанията на П. М.Н. и Н.М.Н., дадени по ДП № 22/2011 год., което е недопустимо.

При тези данни въззивната инстанция счита, че ответникът не е собственик на процесните земеделски земи, тъй като според непротиворечивата съдебна практика продажбата на чужда вещ не е нищожна сделка, но тя не поражда вещно-прехвърлително действие. По сделката, сключена с н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том ХІІІ, рег. 13610, дело № 1509 от 05.12.2008 год. на Нотариус Ц.Л., с  която ответникът се легитимира като собственик, продавачите П. М.Н. и Н.М.Н. чрез пълномощника си не са изпълнили задължението си да прехвърлят правото на собственост, поради което тя подлежи на разваляне с възможност за реализиране на правата при евикция. Анализа на събраните по делото доказателства води до извод, че е налице и третата предпоставка на фактическия състав на чл.108 от ЗС,  че ответникът владее процесните имоти без основание, което води до основателност и доказаност на предявения иск.

Наистина от доказателствата по делото се установява, че ищецът не е изпълнил задължението си по чл.14 от ЗМДТ да уведоми общината по местонахождението на имота за придобиването му в 2-месечен срок, независимо че земеделските земи не се облагат с данък съгласно нормата чл.10, ал.3 от ЗМДТ. Санкцията за неизпълнението на това задължение е налагането на глоба в определен от закона  размер. Следва обаче да се посочи, че н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 108, т.ІV, рег.№ 3432, д.№ 470 от 17.04.2007 год. на Нотариус Н.Т. е вписан в СВ с вх.рег.№ 2862 от 27.04.2007 год., акт № 42, том 8, дело № 1642 и му е дадена гласност.

Поради изложените съображения настоящата инстанция счита, че предявения от въззивника иск е основателен и доказан. Това налага извода, че обжалваното решение на ЛРС като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се признае за установено по отношение на ответника „СТАВЕН"АД, че П.Х.Т. е собственик на процесните на имоти и ответникът бъде осъден да му отстъпи собствеността и предаде владението върху тях.

По отношение на предявения иск с пр.основание чл.537, ал.2 от ГПК за обезсилване на н.а. за покупко-продажба на недвижим имот вх.рег.№ 8603, акт № 176, том 26, дело № 5641 на АВп, Сл.ВП.Ловеч, съдът намира същия за недопустим. На отмяна по реда на чл.537, ал.2 от ГПК подлежат само констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, а не и тези удостоверителни сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право на собственост върху недвижим имот. В този смисъл е прието в Тълкувателно решение № 3/2012 год. по т.д. № 3/2012 год. на ОСКГ, което има задължителна сила за съдилищата. В конкретния случай с нотариалния акт, чието обезсилване се иска, е оформена сделка, която има правопораждащо действие. При продажбата на чужда вещ сделката остава действителна и поражда права и задължения за страните по нея. Те не могат да се изменят или погасяват по иск за отмяна на нотариален акт, предявен от трето лице. При уважаване на петиторен иск на лицето, което се легитимира като собственик, чиито права са засегнати със сделка, не пораждаща вещно правно действие, на вписване подлежи исковата молба и съдебното решение и по този начин се дава гласност на това кому принадлежи правото на собственост / ТР № 3/2009 год. на ОСГК/.

С отговора на исковата молба от страна на ответника по делото е направено искане за привличането като трети лица помагачи на Н.М.Н. и П. М.Н., което е уважено от съда, като и на основание чл. 219, ал.З от ГПК е предявил за съвместно разглеждане в настоящия процес при условията на евентуалност и обратен иск срещу тях в случай, че се  уважи  исковата претенция на П.Х.Т. по основния иск, да се осъдят третите лица помагачи Н.М.Н. и П. М.Н. да им върнат изплатената от тях по Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 147, т. 13, рег. № 13610, н.д. № 1509/ 2008г. при Нотариус № 138 по регистъра на НК сума от 3 319, 20 лв. като платени при отпаднало основание след съдебно отстранение  на основание чл. 188 и чл. 55,ал. 1 от ЗЗД. Както беше посочено по-горе доколкото продажбата на чужда вещ не е нищожна, но няма вещно-транслативен ефект, в случая при уважен иск по чл.108 от ЗС, тя е все още валидна. Съобразно нормата на чл.188 от ЗЗД, продавачът е длъжен да прехвърли на купувача собствеността, без същата да е обременена с вещни права или тежести на трети неучастващи в сделката лица, освен ако купувачът знае за тях и не се противопостави, като приеме да закупи вещта на риск. В противен случай продавачът отговаря за евикцията, която купувачът ще претърпи.  Отговорността за евикция принципно е уредена в чл.188 от ЗЗД при две хипотези - реално осъществено и евентуално, заплашващо отстранение от вещта. Според тълкуването, дадено в постановено по реда на чл.290 от ГПК решение № 424 от 24.01.2012 г. по гр.д. № 1872/2010 г. на ІV г.о. на ВКС, законът не прави разлика между реализирана или предстояща евикция, защото и в двата случая става въпрос за пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задължението да се прехвърли правото на собственост, за налични права на трето лице, противопоставими на купувача, вече реализирани или които ще се реализират в бъдеще. В първия случай третото лице е предявило правата си и купувачът вече е отстранен от вещта, която е купил. Във втория случай правата на третото лице само са предявени по съдебен ред или могат във всеки момент да бъдат предявени и противопоставени на купувача, като за него съществува реална заплаха от отстранението. Отговорността на продавача се свежда до правото купувачът да развали договора за продажба по реда на чл.87, ал.3 от ЗЗД и да търси обезщетение за вредите, които претърпява от неизпълнението /чл.189, ал.1 ЗЗД/, стига да е добросъвестен, т.е. по време на купуването да не е знаел, че купува от несобственик или че трети лица имат права върху купуваното от него /чл.188 ЗЗД/. В случая ответникът-купувач не иска изрично  разваляне на договора за покупко-продажба на процесните имоти, но доколкото настоящата инстанция приема за основателен и доказан предявения от ищеца иск с пр.основание чл.108 от ЗС, то е налице съдебно отстраняване на купувача от имота и сключения на 05.12.2008 год. договор за покупко-продажба на процесните земеделски имоти се счита развален. Доколкото не се касае за договор за продължително или периодично изпълнение, по силата на чл.88, ал.1, изр.1 ЗЗД развалянето в случая има обратно действие. И за последица отпадане на основанието, на което трети лица за получили продажната цена с произтичащото от това задължение да върнат обратно даденото от купувача-ответник по делото. В случая даденото е в размер на 3319.20 лв., поради което евентуалния иск с пр.основание чл.55, ал.1,предл.3 от ЗЗД е основателен и доказан. Ето защо третото лице Н.М.Н. следва да бъде осъден да я плати на ответника по делото „СТАВЕН"АД, тъй като третото лице -помагач П. М.Н. е починал в хода на процеса и негов единствен законен наследник е Н.М.Н., което се установява от приложеното по делото удостоверение за наследници изх.№ 3216/21.11.2012 г. на Община-Ловеч.

При този изход на процеса ответникът следва да бъде осъден на осн. чл.78, ал.1 от ГПК да заплати на ищеца направените по делото разноски за двете инстанции в размер на сумата 561.00 лв.

Разноски на третото лице помагач не се присъждат с оглед разпоредбата на чл.78, ал.10 ГПК.

Водим от горното и на основание чл.271, ал.1 от ГПК съдът

 

                                 Р       Е       Ш       И       :

 

ОТМЕНЯ  решение № 399/11.11.2013 год., постановено по гр.д. № 1406/2011 год. по описа на Ловешкия районен съд и вместо него постановява:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „СТАВЕН" ООД, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя С.И.С., преобразувано в „СТАВЕН" АД с адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от С.И., че П.Х.Т. ***, ЕГН  ********** е собственик по силата на покупко-продажба на два броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, купени от него на 27.04.2007 год. от П. М.Н. с ЕГН ********** и Н.М.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр. Ловеч с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти вх. Рег. № 2862, акт 42, том 8, дело 1612 на АВп. Сл. ВП-Ловеч, находящи се в с. Р., ЕКАТТЕ 69523, общ. Ловеч, представляващи както следва: 1.Поземлен имот - ПАСИЩЕ, МЕРА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523, с площ от 5.600 дка., VІ -та категория, в местността „Балика", имот № 019050, кадастрален № 69523.19.50, при граници и съседи: имот № 69523.19.51, имот № 69523.19.49, имот № 69523.19.126, имот № 69523.19.44 и имот № 69523.19.43  и 2.Поземлен имот - НИВА, с. Р., ЕКАТТЕ 69523, с площ от 8.230 дка., Х-та категория, в местността „Неновото", имот № 084034, кадастрален № 69523.84.34, при граници и съседи: имот № 69523.522.4, имот № 69523.84. 36, имот № 69523.84.63, имот №69523.84.60, имот № 69523.84.35, имот № 69523.84.64 и имот №69523.19.126, като ОСЪЖДА  „СТАВЕН" АД с адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от С.И. да му отстъпи собствеността и предаде владението върху имотите.

ОТХВЪРЛЯ като недопустим предявения от П.Х.Т. ***, ЕГН  **********  иск с пр.основание чл.537, ал.2 от ГПК за обезсилване на н.а. за покупко-продажба на недвижим имот вх.рег.№ 8603, акт № 176, том 26, дело № 5641 на АВп, Сл.ВП.Ловеч.

ОСЪЖДА Н.М.Н. с ЕГН ********** *** на осн. чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД във вр. чл.189, ал.1 ЗЗД да заплати на „СТАВЕН" АД с адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от С.И. на осн. чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД сумата 3 319, 20 лв., подлежаща на връщане цена по развален договор за покупко-продажба на имоти, обективиран в  нотариален акт № 147, том ХІІІ, рег. 13610, дело № 1509 от 05.12.2008 год. на Нотариус Ц.Л..

ОСЪЖДА „СТАВЕН" АД с адрес на управление гр. ***, ЕИК *** да заплати  на П.Х.Т. ***, ЕГН  **********  направените по делото разноски за двете инстанции в размер на сумата 561.00 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на осн. чл.280, ал.2 от ГПК.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           1.

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                            2.
-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и Имотни измами - продавач продава два пъти един и същ имот
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2568

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.