"В съзнанието на нотариуса не се установи ..."

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Резюме. Тук са събрани провалени дела срещу нотариуси. Накратко, трудно е да се осъди нотариус - чл. 282 НК (длъжностно престъпление) е неприложим за тях, т.к. НК не е актуализиран и не обхваща частните нотариуси, а по чл. 311, ал. 1 (лъжливо документиране) обикновено ги оправдават с думите "В съзнанието на нотариуса не се установи ..." На мен лично ми е много смешен този израз. Сякаш съдът разполага с някакъв специален уред за изследване на съзнанието, така ми звучи. След като оправдаят нотариусите,  държавата, т.е. всички ние, данъкоплатците, им плащаме щедро за изтърпените страдания. Според мен, щом нотариусът е допуснал грешка, е редно да си поеме отговорността, а не да се измъква като мокра връв, че и пари да иска за изпитаните страдания. Да не би хората, които се съдят заради грешките на нотариусите, да получават пари или някой да ги жали за страданията, които изпитват?

-

Мотиви към Присъда от 13.12.2010 на КРС по НОХД 778/2009 г.  Оправдават нотариус за това, че в пълномощното имало добавен текст "и да продава на себе си по чл. 38 ЗЗД", тъй като текстът не е част от официалната заверка на пълномощното. В съзнанието му не се било установило и т.н.

-

Решение от 12.04.2013 по гр. дело № 1159/2012 на ОС-Варна Дело по ЗОДОВ, заведено от нотариус, който е бил обвинен от прокуратурата и оправдан от съда с обичайното "В съзнанието на нотариуса не се установи ..." - Мотиви по НОХД №625/2011г. по описа на ВРС към Присъда № 363/15.07.2011. Присъждат му над 100 000 лв. компенсации. Наказателното производство е продължило близо седем години - извън границите на всякакъв „разумен срок" по думите на съда (а нашето се влачи осма година на досъдебно, б.м., 14.02.2021). 

-

Решение № 41 от 21.04.2016 г. на КОС, ВНОХД № 67 по описа за 2016 год  Нотариус съставя КНА за собственост върху третия етаж от къща въз основа на НА за покупко-продажба на втория. Съдът я оправдава с аргумента, че в съзнанието ѝ по никакъв начин не се установява да е била налична специална цел.

-


Решение от 24.02.2022 по наказателно дело № 63/2022 на ВКС, 2-ро н.о.  Нотариус изповядал сделка със земи, собственост на прадядото на мнимия продавач, легитимирал се пред нотариуса с удостоверение за наследници на баща си (трите имена съвпадали, прадядото е починал 1962, бащата - 2009). ВКС заявява: "Нотариусът е изповядал сделката, защото не е оценил правилно представените пред него писмени документи, а не защото в съзнанието му са възникнали неправилни представи за обективната действителност." А представата, че собственикът на земите е бащата на продавача, правилна представа ли е за обективната действителност?

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2559

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.