Решение от 20.05.2009 г. по в.гр.д.195/2009 на ОС-Сливен

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

http://www.court.sliven.net/uploads/0063d809/19542909.htm

-

Отменят прогласената нищожност на пълномощното, понеже не бил предявяван такъв иск, въпреки че подписът е неистински, доказано с единична и тройна СГЕ.  Скицата и данъчната оценка на имота били издадени на 24.08.2007 г. - в деня на смъртта на упълномощителя. Нотариалният акт за покупко- продажбата - изготвен и сделката изповядана на 23.08.07 г., ден преди смъртта на упълномощителя (без представяне на скица и данъчна оценка, бел. блогър). Нотариалният акт бил вписан в Службата по вписванията при СлРС чак на 31.08.2007 г. (нот. акт трябва да бъде вписан в деня на издаването му!) В нот. акт нямало вписване нито на номера на пълномощното, нито кога и пред кого е заверено, a упълномощителят бил записан едновременно и като продавач, и като купувач (красотаа!).

-

"С предявения от ищцата С. иск се атакува не упълномощителната сделка, а сделката покупко- продажба на имот. Вярно е, че нищожната упълномощителна сделка влече и нищожност на сделката, сключена от упълномощения, но съдът е ограничен да се произнесе в рамките първо на предявения иск и второ на заявеното от ищеца основание за нищожност на посочената сделка- в случая покупко- продажба на имот, като не може да обсъжда друго основание извън предмета на спора, дори да има доказателства за наличие на такова. В този смисъл Р. № 75 от 06.02.2009 г. по гр.д. № 5445/2007 г., І г.о. (не можах да го намеря, бел. моя) Настоящият състав приема, че след като отсъства влязло в сила решение, с което да е унищожена упълномощителната сделка от 13.08.2007 г., дори да е налице порок при оформяне на пълномощното, съдът не може да го вземе предвид при преценката дали атакуваният договор за продажба е унищожаем, нищожен или не. (мноого е сложно за съда да се произнесе, че атакуваният договор е сключен от мним представител, бел. блогър)  Правната доктрина приема, че когато един договор е сключен от представител, то неговата действителност се преценява с оглед волята и волеизявлението на представителя, респективно знание за определени факти (волята на мнимия представител е ясна; ясно е и че нотариусът не е можел да разбере, че подписът за упълномощител е фалшифициран; проблемът е, че съдът отказва съдействие под предлог, че не бил сезиран с иск за прогласяване нищожността на упълномощаването, бел. блогър). Или: за да е нищожен или унищожаем съответния договор /за да е налице порок във волята/, порокът следва да е засегнал волеизявлението на представителя. Волеизявлението на представлявания е от значение при преценката за валидността на един договор само дотолкова, доколкото би опорочило самото упълномощаване- Гражданско право на проф. Л. В.- обща част и проф. В. Т.- Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ- второ издание Софи- Р, 2001 г. § 85, стр. 589-603. (нотариусът е прост регистратор на волеизявления и нищо повече?)

-

ВКС не допуска касация - Определение от 19.11. 2009 по гр.дело № 1179/2009 на ВКС

-

Вж още:

Проф. д-р Петър Раймундов, Ролята на нотариуса Превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение."

-

Проф. д-р Петър Раймундов: Нотариусите защитават авторитета на държавата 

-

"Нотариалният акт обективира изявление за знание, а не волеизявления" (извадка от правен сайт с цитат от Живко Сталев)

          -

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2564

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.