Определение №562/28.09.2020 по дело №1427/2020 на ВКС, ГК, IV г.о.

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

Източник: https://ex-lege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/490791/
-
Резюме. Неуспешен иск срещу секретар на община, заверил фалшиви пълномощно и декларации през 2014 г. Оправдават действията му с това, че не е имал достъп до базата данни на МВР за личните документи. Тук се намира култовото разсъждение на ВКС, че дори да е имал такъв достъп, секретарят пак е можел да бъде заблуден, т.е. че няма никаква правна сигурност при нотариалните удостоверявания, дори и да са извършени от нотариус с пълен достъп. Разбира се, ВКС не споменава думата "заблуден", понеже, според върховните съдии, нотариусът не може да бъде заблуден - вж Решение № 550 от 11.11.2010 на ВКС по н.д. № 518/ 2010 и материала Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК
 -


"В случая процесното пълномощно, чиято заверка на подпис и съдържание е осъществена от секретаря на О. Б, е документ, който се ползва за учредяване на права върху недвижим имот по смисъла на чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК, упълномощителят е трябвало пред секретаря на общината да изпише пълното си име и положи подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпише пълното си име и потвърди подписа си. В случая по делото не са събрани доказателства относно самоличността на лицето, което се е явило на 05.02.2014 г. в О. Б за заверка на пълномощното и съответно е изписало трите имена и е положило подпис от името на улпълномощителя Ц. Т. (съгласно графологичната експертиза подписът за „упълномощител" и почеркът, отразен в трите имена под същия подпис, не са изпълнени и положени от Т. Р.). Прието е, че задълженията на секретаря на О. Б във връзка със заверката на подпис на пълномощно се изчерпват с това той да провери самоличността и дееспособността на явилото се пред него лице, както и да удостовери, че на посочената дата пред него се е явил упълномощителят и в негово присъствие е изписал пълното си име и е положил или потвърдил подписа си (проверката на нотариуса на самоличността на явилите се лица не се изчерпва само с проверка на името на лицето и неговия адрес, но и ЕГН, дата на раждане, респ. съответствие на ЕГН с посочената в личната карта дата на раждане)."

-

В нашия случай, който се разследва в Плевен вече осма година, ЕГН-то на майка е сбъркано, т.е. въобще не е било сверявано (бел. блогър, 10.02.2021).

"Противоправно поведение от страна на секретаря би било налице, ако е извършена неприсъствена заверка на пълномощното, без в общината да се е явило лице, което да е изписало пълното си име и е положило или потвърдило подписа си, за което по делото липсват доказателства. По делото няма и събрани доказателства, че секретарят на О. Б не е извършил проверка на документа за самоличност на лицето, явило се в общината и представило се за упълномощител на Т. Р.. Представената по делото справка в Информационната система от ОД на МВР-В., че за периода 01.01.2014 г. до 01.10.2014 г. в ОД на МВР, В. не са регистрирани документи (сигнали, жалби и др.), подавани от Ц.М.Т., относно личната карта с №[ЕИК] (за изгубване, унищожаване, кражба), както и свидетелските показания на Т., че не се е явявал в [община] за заверка на пълномощно, нито е предоставял личната си карта на някого през периода на извършената нотариална заверка, не установяват безспорно, нито че личната му карта не е била във владение на друго лице през периода на извършената нотариална заверка, което да се е явило в общината с нея, нито че служителката Я. Б. не е разполагала с личната му карта в момента, в който е заверила пълномощното от негово име, нито че пред нея от явилото се лице не е представен личен документ, редовен от външна страна. Тя не би могла без наличието на специални знания да прецени валидността на издадения и представен документ за самоличност, ако същият, във вида, в който е бил представен, по външни белези не се е отличавал от издаваните от оправомощените за това органи документи за самоличност. Изложени са съображения, че съгласно чл. 19, ал. 2 ЗННД нотариусът има право на достъп до Националната база данни „Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - „Национален регистър на българските лични документи", при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, а съгласно чл. 25, ал. 3 ЗННД при всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2. Съгласно чл. 2 от Наредба за достъпа на нотариусите до националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - „Национален регистър на българските лични документи" индивидуален достъп до данните от НРБЛД имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара, както и съдиите по вписванията в случаите на заместване по чл. 48, ал. 1 от ЗННД (ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ). Такъв достъп не е уреден в нормативен акт относно лицата, които не са нотариуси, а изпълняват нотариални функции, какъвто е секретарят на О. Б, следователно служителката Б. не е била задължена да извърши проверка дали представеният документ за самоличност действително е издаден от органите на МВР и дали този документ е вписан в съответната база данни, респ. дали по външни белези представеният документ съответства на този, който е наличен в базата данни. В този смисъл са взети предвид показанията на свидетелката М., че нито тя, нито секретарят на О. Б е имал достъп до Национална база данни „Население", но дори и да се приеме, че такъв е бил налице (т.е. дори и нотариус да извърши удостоверяването, бел. блогър), извършената справка по ЕГН на лицето в него, би установила само семейно положение, гражданство, постоянен и настоящ адрес и съответните данни за документа за самоличност на лицето, но не би визуализирала образа на лицето, което следва да бъде притежател на представения пред секретаря на общината документ за самоличност. Поради това извършването на тази проверка не би довело до резултат, даващ възможност на секретаря да откаже да завери процесното пълномощно (т.е. дори и нотариусът,след надлежно извършване на всички проверки,  пак може да завери фалшив подпис - истинско откровение на ВКС, бел. блогър)."

-

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2556

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.