30.03.2020 Нотариус Красимир Анадолиев: При сделка, сключена с пълномощник, имотната измама е невъзможна

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

-

Източник: https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-2/

-

Автор: Анна Заркова

- По едно време имотните измами у нас бяха станали напаст, същинска епидемия, както се казва. Кражби на самоличност, кражби на фирми, лъжливи наследници... Камарата на нотариусите предложи законодателни промени, за да се укрепи държавната защита на правото на собственост. Бяха приети повечето от тях. Има ли резултат?

 

- Да. По-рано измамите ставаха най-вече с фалшиви лични карти, фалшиви пълномощни и други документи с невярно съдържание, представяни пред нотариуса. Но в резултат на законодателните промени, инициирани в последните 10 г. от Нотариалната камара, се въведоха правно - технически способи за възпрепятстване на измамите. Създаде се единна информационна система „Единство", в която се въвеждат извлечения от всички удостоверени от нотариусите пълномощни за разпореждане с недвижими имоти. Имам предвид т. нар. „банкови пълномощни", удостоверявания на обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Всички, които са посещавали в последно време нотариус, знаят колко много справки прави той, докато извършва удостоверяванията. Имаме достъп до националната база данни „Население", поддържана от регионалното министерство, в която да проверим наследниците на определено лице, семейното му положение и т. н. Това възпрепятства представянето на фалшиви удостоверения за наследници. Режимът на идентификацията на самоличността е вече много строг. Нотариусът проверява автентичността на личната карта в Националния регистър за българските лични документи, до който също имаме достъп (но кметовете нямат, бел. блогър). При това той вижда образа на човека, който я представя пред него. Откакто имаме възможност да извършваме тези справки, ние много ефективно противодействаме на опитите за кражби на самоличност. В информационната система на Нотариалната камара се архивират и документите по обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Те в реално време се проверяват от служители в Агенцията по вписванията. Ефектът от промените при документирането на обстоятелства, свързани с търговската дейност, е значителен. Две години след тях са възпрени множество опити за кражби на фирми.

- Тези дни, когато поисках да направя пълномощно на мой познат да кара колата ми, един познат адвокат ме предупреди: „С едно пълномощно рискуваш да оголееш като пушка, някой може да ти вземе къщата, колата, всичко!"

- При сделка, сключена чрез пълномощник, извършването на имотна измама е невъзможно. (доста смело изказване, бел. блогър) Всички пълномощни за разпореждане с имоти се въвеждат в единната информационна система на Нотариалната камара. Преди да извърши удостоверяването, нотариусът задължително прави справка дали представеното пред него пълномощно съществува в системата и отговаря на извлечението. От 3 години в системата се въвеждат и пълномощните, заверени от кметове и органи на местната власт с нотариална компетентност, така че е възпряна и тази възможност за използване на фалшиви пълномощни. Изтъквам това, за да не се поддават гражданите на внушения.

                Коментар. Вярно е, че от 2017 задължиха и кметовете да въвеждат пълномощните в единния електронен регистър - чл. 9б от Наредба 32*, За съжаление, кметските пълномощни все още са силно рискови, т.к. кметовете нямат достъп до Националния регистър на българските лични документи. Това на практика означава, че  кметовете много лесно могат да бъдат заблудени с  фалшива лична карта. Рискови са и консулските пълномощни, т.к. те все още не се въвеждат в електронния регистър (бел. блогър, 17.01.2021)

             * НАРЕДБА № 32 ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ  -Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) (1) Право на ограничен достъп за въвеждане на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 се предоставя на органите на местната администрация с нотариална компетентност съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.


- А как чистите гилдията от черните овци? Не е тайна, че има небрежни нотариуси и такива, които са част от имотната мафия. Доколкото знам, за 15 г. по предложение на камарата само 7 са лишени от правоспособност.

- Съветът на нотариусите, като управителен орган на Нотариалната камара много внимателно анализира всяка жалба срещу нотариус.. Миналата година извършихме редица проверки по жалби - и сами, и съвместно с инспектората на Министерството на правосъдието. В резултат бяха образувани дисциплинарни дела и наложени различни по степен дисциплинарни наказания. Но най-важна, според мен, е бързата ни реакция при всяка забелязана проява на поведение, което подронва авторитета на професията.

              Коментар. Съветът на нотариусите сигурно анализира внимателно всяка жалба, но резултатите от анализа им понякога показват дефицит на юридически познания. В моя случай например, и те, като плевенския им колега Иван Иванов 007, не забелязаха нито нередовното пълномощно, нито липсващите документи за собственост, а в случая с пловдивския им колега Иван Иванов 230 - незавършеното завещание, вж предаването на Валя Ахчиева от 09.05.2015 по БНТ 1  Как е изчезнало от архива на Нотариалната камара становище за завещание, което всъщност няма белезите на завещание? 

-

Нашият гост

Красимир Анадолиев и роден на 15 август 1966 г. в Кърджали. Завършил е право в СУ „ Климент Охридски" през 1992 г. През 1993 г. защитава докторат на тема „Право и икономика на Европейската икономическа общност" в кралския университет във Валядолид, Испания. Пет години (1993-1998) работи както адвокат. От 1998 г. е нотариус в София, а от 2019 г. е председател на Нотариалната камара на България. Почетен член е на Генералния съвет на Международния съюз на нотариусите.

-

Вж също: 05.01.2016 Красимир Анадолиев: Нотариусът е психолог, юрист и изследовател - Много добре казано, но недоказано.

-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2551

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.