Решение от 18.02.2021 по гр. дело № 859/2020 на ВКС

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

Източник: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=81FC44D5B5A52DD5C2258680003263EE

-

 Въпрос: „налице ли е нарушение на съдопроизводствените правила, когато във въззивното производство съдът е приел за преклудирано доказателствено искане, което страната е направила в изпълнение на изрично дадените й указания". Отговор: За да се даде отговор на поставения въпрос, следва да се приложат постановките, съдържащи се в ТР № 1/2013 г от 09.12.2013 г. по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и подробните разяснения, дадени в  решение № 32 от 10.03.2016 г. по гр. д. № 4741/2015 г. на II ГО на ВКС и решение № 265 от 24.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1623/2010 г., III г. о., ГК: ("съдът е длъжен да съдейства на страните при изясняване на делото от фактическа и правна страна,като във въззивното производство - събирането на доказателствата става по общите правила/при съобразяване със специалните преклузии/ и съдът дава ход на устните състезания едва след като се е произнесъл и разрешил въпросите във връзка с направените искания по доказателствата.Тъй като всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения/чл.154 ал.1 от ГПК/ - накърнява се правото й на защита,ако тя своевременно е направила доказателствено искане и това искане е отхвърлено в нарушение на процесуалните правила или ако - съдът е поставил произнасянето по него в зависимост от настъпването на друго обстоятелство и след настъпването му - не е разгледал и не се е произнесъл по направеното искане.")
    Съгласно чл. 7, ал. 1, изречение последно от ГПК съдът съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа страна. Конкретен израз на това съдействие е разпоредбата на чл. 146 ГПК , според която първоинстанционният съд е длъжен да извърши доклад по делото, в който съгласно чл. 146, ал. 1, т. 2 ГПК трябва да посочи правната квалификация на всички претендирани от страните права и на всички направени възражения, след което съдът дава указания според доказателствената тежест на заинтересованата страна, че не сочи доказателства (от това решение за пръв път разбрах, близо година след приключване на нашето гр. дело, защо съдът в Плевен казваше, че не сочим доказателства, въпреки че още с ИМ бяхме представили безспорни, писмени доказателства, бел. блогър, 19.02.2021) за установяването или опровергаването на съответните правнорелевантни факти.Едва след това страните са длъжни да изчерпят доказателствените си искания във връзка с поставените въпроси, указанията и доклада и от този момент настъпва преклузията за страните да твърдят нови факти и обстоятелства и да сочат нови доказателства. При липсата на надлежен доклад не настъпва преклузията на закона и направено доказателствено искане във въззивната инстанция е допустимо на основание чл. 266, ал. 3 ГПК."

-

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2566

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.