Решение № 87 от 15.06.2015 на РС Бяла по гр.д.№ 115/2015

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Две продажби на един и същ имот в един и същ ден пред един и същ нотариус, като продавачът се е легитимирал пред "Гаранта на правната сигурност" с два различни документа за собственост - актуален и предходен (предхождащ актуалния).

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=UTnlwhveUr0%3D
-

 "С Нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи No 90, том 5, рег.No 3667, дело No 579 от 30.06.2014г. на нотариус с рег.No 385 на НК, с район на действие PC Бяла, С. Г.С. е продал собствените си земеделски земи, като сочи, че от приложените в акта документи, се е легитимирал като собственик с Договора за доброволна делба от 1998г. В същия ден - 30.06.2014г., пред същия нотариус, С. Г.С. се е разпоредил и с 1⁄4 ид.ч. (една четвърт) идеални части от собствена нива на ищеца, описана по-горе, за което били издадени два нотариални акта - Нотариален акт за дарение на недвижим имот No 86, том 5,рег.No 3640, дело No 576 от 30.06.2014г. на нотариус с рег.No 385 на НК, с район на действие PC Бяла и Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части No 91, том 5, рег.No 3668, дело No 580 от 30.06.2014г. на нотариус с рег.No 385 на НК,с район на действие PC Бяла, а като правоприемник и по двата акта е ответникът К.Д.Ш. Твърди, че от приложените документи по двата нотариални акта С. Г. С.този път се е легитимирал като собственик и е прехвърлил 1⁄4 ид.ч. само и единствено с Нотариалния акт за собственост на земеделска земя, възстановена по ЗСПЗЗ от 1995г., като е забравил за последващия Договор за доброволна делба от 1998г."

         -

       Забележка. И нотариусът е забравил, че преди малко продавачът е представил договора за доброволна делба.

-

Съдът: "Последващите две сделки - дарение и продажба със същия имот не са породили целения вещно-правен транслативен ефект, т.е. купувача, ответник по втората сделка, не е придобили право на собственост върху имота, тъй като с дарението и със закупуването му от продавач - несобственик, тези сделки за продажба и дарение  на чужд имот, макар и да не са нищожни, не прехвърлят вещни права. Според трайната съдебна практика, на действителния собственик са непротивопоставими правата, които трето лице е придобило върху вещта, макар и чрез валидна правна сделка, но от несобственик, като тук намира приложение принципът, че никой не може да прехвърли повече права от тези, които притежава."
-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1921

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.