Новини по делото за нашата имотна измама: април-август 2019

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

На 09.04.2019 срокът на ДП-то е удължен до 07.06.2019, а от 03.06.2019 - до 07.08.2019. Печелим гражданското дело и на 2-ра инстанция - Решение от 26.07.2019 на ОС-Плевен по в.гр.д. 330/2019.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1913

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.