Регистърът на пълномощните става държавен и отива към Министерството на правосъдието

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами и Нотариално производство - правила и пропуски

-

 

 

 

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами и Нотариално производство - правила и пропуски


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1994

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.