22.02.2008, 388-мо заседание на НС - не се изпълняват съдебните решения

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Този материал не е точно по темата. По-скоро става дума за безсилието на съда, което не е по-малко неприятно.

-

Източник: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/397

-

София, петък, 22 февруари 2008 г.

-

Открито в 9,05 ч.

-

Госпожо Масева, имате думата за следващия въпрос към министър Тачева относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт. Заповядайте.

-

ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаема госпожо министър, една от причините за недоверието към съдебната власт е липсата на последици след издаването на съдебните решения. Това е една голяма мъка за българските граждани. Човекът, който е тръгнал в съда да търси правосъдие какво среща там? Три инстанции - първа, втора, трета. Търпи морални болки и страдания, изпитва имуществени лишения, снабдява се със съдебно решение. Искам да ви дам три примера.

-

Съдебно решение за право на собственост на фамилия Иванови в Банско. Отива човекът с този съдебен титул, който е провъзгласен от Конституцията за най-стабилния, че никой не може да му противоречи, че всеки трябва да го изпълнява, отива в общината да си търси правата, да иска въвод във владение. Минават няколко месеца - на мястото му е построен хотел.

-

В Благоевград господин Трифонов, който се снабдява освен през трите инстанции със съдебно решение, и изпълнителен лист и претендира пред Министерство на земеделието и продоволствието да му бъде платена сумата от 13 980 лв. Вместо това Министерство на земеделието осма година, госпожо Тачева, не зачита нито съдебното решение, нито издадения изпълнителен лист.

-

Фамилия от Благоевград, която има право на собственост и вместо това, тръгвайки по мъките, пак със съдебен титул, който се явява един празен, непотребен лист, получава впоследствие и отговор от областния управител на Кюстендил и казва, че правилно общината не ги е въвела във владение, правилно не е издала скица, защото това решение на съда не трябвало да се зачете.

-

И така, госпожо Тачева, българската правова държава дава много лош пример. И наистина една от последиците от тоталния нихилизъм, от тоталното недоверие на българските граждани е и това, че институциите не изпълняват съдебните решения. Затова аз ви зададох въпроса каква е практиката съгласно българското законодателство? Има ли наложени административно-наказателни санкции, има ли извършени престъпления и осъдени по този повод?

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масева.

-

Госпожо министър, заповядайте за отговор.

-

МИНИСТЪР МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Масева! По повод поставения въпрос относно практиката в съдебната власт при изпълнение на съдебен акт Вие питате конкретно за броя образувани производства при осуетяване или неизпълнение на съдебни решения, колко производства са приключили с осъдителна присъда и какви законодателни мерки ще предприеме Министерството на правосъдието при решаването на този проблем. Във въпроса Вие не посочвате период, за който искате да се даде тази информация, но в Министерството на правосъдието не се събира тази статистика. За да мога да Ви отговоря на въпроса, аз възложих да се направи проверка, която установи, че в Наказателния кодекс са обявени за наказуеми поради неизпълнение на съдебни решения 15 вида престъпления, по които практиката е разнообразна. Обобщените данни от петте апелативни района в страната показват, че общо в страната през 2007 г. са осъдени 675 лица за престъпления, в чийто престъпен състав основен елемент е осуетяването или неизпълнението на влезли в сила решения.

-

Петнадесетте вида престъпления, предвидени в наказателното законодателство, и посочените данни ме карат да Ви отговаря, че министърът на правосъдието не намира за нужно да инициира някакви други предложения за законодателни мерки. Не знам дали тези два или три казуса, които Вие поставихте тук, са били обект на тези данни през 2007 г. Ще Ви предоставя информация за видовете престъпления, така както са в Наказателния кодекс, и по кои от видовете престъпления по колко лица има осъдени в различните апелативни райони. Ако информирате мен или Инспектората към Висшия съдебен съвет за това, което Вие казахте, ще направим конкретна проверка на тези три казуса, които засегнахте. Благодаря ви.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Тачева.

-

Госпожо Масева, заповядайте за реплика.

-

ЕЛИАНА МАСЕВА (ДСБ): Уважаема госпожо министър, аз съм сигурна, че Вашата справка е изчерпателна и че е точна. Въпросът е заявлението, по отношение на което Вие, като представител на изпълнителната власт, особено като министър на правосъдието, и ние, като законодателен орган, трябва да отправим една реплика към действителността и тя да бъде толкова критична и толкова точна, че да може да регулира този процес и да възвърне доверието на българските граждани по някакъв начин.

-

Всички тези примери, които дадох, са за хора, които са писали жалби и до прокуратурата. Независимо че има петнадесет състава, отговорът е, че това не е престъпление съгласно българското законодателство.

-

Искам да Ви дам още един пример пред тази аудитория - с министъра на околната среда Джевдет Чакъров. По силата на съдебно решение на Върховния административен съд той е задължен да издаде решение за ОВОС на определена фирма. „Дънди" се казва, предполагам това е вече национален проблем и всички знаят за него. Минава толкова много време, а министърът на околната среда и водите не предприема каквито и да е действия да изпълни решенията на Върховния административен съд. За какво говорим? Високите етажи на властта. Искахте примери за корупция, искахте примери за престъпност.

-

Ако един министър си позволява да не изпълнява съдебни решения, за какво говорим? Повтарям го, което означава, че не можем да се дистанцираме от това да не правим предложения за законодателна инициатива. Няма текст в закона, който да глоби министъра, макар и по Административнопроцесуалния кодекс, където има възможност вече да се завеждат дела при осуетяване и неизпълнение на съдебни актове на административните съдилища. Няма кой да го глоби, а там глобата е от 100 до 500 лв. Не е въпросът за размера, а въпросът е за дисциплината, въпросът е на молитвата за правосъдие ние да отговорим с текстове, които да удовлетворят добросъвестните граждани.

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1987

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.