РС-Силистра, 2016 Мотиви към присъда № 230 от 19.04.2016 по НОХД № 705/2015 г. на СсРС

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Много интересно дело! Пострадалата, подобно на майка ми, е образована възрастна жена, бивша счетоводителка, единствен собственик с КНА от 1997 на арендувана нива от 54 дка. Починала е на следващата година от престъплението. Нотар. заверено пълномощно от истински нотариус, въведено в "Единство", но с поставен неистински пръстов отпечатък  (през 2013, при връзка на нотариусите с базата на МВР! как е възможно?). Продажба на пазарни цени - 81 000 лв., по 1500 на дка. Парите са прибрани от пълномощника. Осъждат го условно.

-


http://www.srs-bg.com/mainmenu/sud_aktove/0070f515/70541916.htm

-

"От съдържащите се в кориците на делото доказателства е видно, че на 29.05.2013 г. помощник нотариус - свид. Х.Б., заместващ нотариус № 632 С. *** действие Районен съд гр.Русе, заверил пълномощно издадено от имено на М.С.П. от гр.В.Търново, съгласно което тя упълномощила подс.С.Д.Г., да извършва всякакви правни и фактически действия във връзка с подготовката и разпореждане чрез продажба, замяна, дарение или друг възмезден способ със собствения й поземлен имот - нива с площ 54.001 дка , находяща се в местността „Беджедереси" в землището на гр.Силистра , общ.Силистра. В същото пълномощно е посочено, че Мария П. упълномощава подсъдимия да продава цитирания недвижим имот на когото намери за добре, при условия и начин на плащане - каквито прецени, като го освобождава от отчетна сделка. Съгласно текста на пълномощното упълномощила също така подс.Г. да се снабдява от нейно име с всички документи за извършване и изповядване на сделки, да подпише нотариален акт пред компетентния нотариус при условия посочени в пълномощното, както й да получава съответните парични суми. От приложеното копие на цитираното пълномощно и извадка от регистъра на нотариус № 632 С.В. е видно, че е с нотариална заверка с peг. № 5509/29.05.2013 г. би било заверено упълномощаването от страна на М.П. с полагане на пръстов отпечатък, а също така била извършена и нотариална заверка на съдържанието на пълномощното- заведена под peг.№ 5510/29.05.2013г.. От събраните по делото доказателства е видно, че на 29.05.2013 г. св.Хр.Б. в качеството си на помощник нотариус заверил също така декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК с peг.№ 5512/29.05.2013г. и декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от ЗННД с peг. № 5511 /29.05.2013 г. в които се сочи, че декларатор е М.П.. Както описаното пълномощно, така и посочените декларации били заверени при условията на чл.579, ал.2 от ГПК, а именно с полагане на пръстов отпечатък от десен палец от страна на декларатора, за който се сочи, че била М.П..


В показанията си св.С.П. сочи, майка му е единствен наследник на земеделски земи - нива с площ от 54.001 дка находяща се в землището на гр.Силистра, местността „Беджедерси". Земите са отдадени под аренда, приходите от които се ползвали единствено от М.П.. През 2014 г. когато собственика е трябвало да вземе рентата, разбрала от арендатора, че имотът вече не бил неин. С оглед на това тя разговаряла със св.С.П., който извършил необходимите справки и разбрал, че нивата била продадена от непознато за семейството му лице - подс.Г.. Свидетеля след като се запознал с документите отнасящи се до въпросната продажба му направило впечатление, че в пълномощното вместо подпис на майка му имало поставен пръстов отпечатък. Св.С.П. заявява, че това му се сторило странно, тъй като майка му била грамотна жена, по професия била счетоводител и работила и след навършване на 70 годишна възраст. Св.С.П. категорично заявява, че майка му М.П. непознава подс.С.Г., не е посещавала нотариус в гр.Русе. В хода на досъдебното производство (ДП) М.П. не е разпитана, тъй като от представеното удостоверение за наследници от св.С.П. и от М.П., се установява, че тя починала на 30.08.2014 г..


Св.Хр.Б. към м. май 2013 год. бил помощник нотариус по заместване при нотариус С. *** действие РС - Русе, заявява, че не си спомня нищо относно заверката на описаните по горе пълномощно и декларации, и не може да даде отговор защо изброените документи били заверени от него в условията на чл.579 от ГПК. Св.Б. сочи, че не може да опише лицето вписано като упълномощител и декларатор, а също така за конкретния случай не помни как е установил самоличността на М.П.. Твърди, че практиката винаги била една и съща, а именно упълномощителят представял лична карта и той сверявал данните му с тези записани в съответният документ. Св.Б. уточнява, че не правят копие на личните карти и не съхраняват копие от личната карта на М.П.. Потвърждава, че нотариалните заверки в пълномощното и двете декларации били извършени от него. Не може да посочи кой е заплатил нотариалните такси за заверка на документите. Съответните документи били регистрирани в регистър „Единство".

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1982

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.