Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Публикувано в този блог на 28.10.2019

Р. Стоянова

-

Източник: http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-sobstvenost-i-pravo/menucontsp1/1554-otkazat-na-notariusa-da-izvarshi-notarialno-udostoveryavane#21(без дата)
Иван ГЕОРГИЕВ, юрист
-


"4. Хипотези на отказ
На практика хипотезите, при които се постановява отказ, са най-различни, но все пак може да се обособят най-често срещаните от тях.
-
а) Обжалване на нотариално удостоверяване от трето на производството лице Страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие, а участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява - чл. 572 ГПК. Често различни удостоверявания имат неблагоприятни последици за трети, външни на производството лица, като в тези случаи тези лица правят опити да искат поправка на извършеното удостоверяване.
Съдебната практика вече е имала възможност да разгледа сходна хипотеза (Определение № 24 от 06.04.2009 г. по търг. д. № 55/2009 г., търг. отд. на Окръжния съд - Стара Загора.)
-
б) Недоказване на релевантните факти
Друга особено честа хипотеза на отказ за извършване на нотариално удостоверяване е тази, при която е налице противоречие по отношение на релевантните за нотариалното производство факти. Така например, няма как да се издаде нотариален акт за собственост въз основа на обстоятелствена проверка, ако разпитаните от нотариуса свидетели дават различни показания относно основните характеристики на имота (Определение от 02.04.2008 г. по възз. ч. гражд. д. № 147/2008 г., гражданска колегия на Окръжния съд - Велико Търново (докладчик съдията Станислав Стефански), както и Определение от 06.03.2008 г. по възз. ч. гражд. д. № 150/2008 г., гражданска колегия на Окръжния съд - Велико Търново)

-
в) Наличието на спорно правоотношение
Интересна е хипотезата, при която, в хода на нотариалното производство стане ясно, че е налице спор относно граждански права. Нотариусът следва внимателно да извърши проверка, като дори и по своя инициатива (служебно) събере доказателства (Димитрова, Св. Цит. съч., с. 46, както и Попов, Б. Издаване на нотариален акт чрез обстоятелствена проверка. - "Собственост и право", 2002, № 7, с. 11), дали не е налице правен спор (Койчева, Алб. Довършване на нотариални производства от съдиите по вписванията. - "Собственост и право", 2006, № 7, с. 62). Ясно е, че в подобни случаи производството не може да завърши с удостоверяване. В тази хипотеза не бива обаче да се постановява отказ, а производството да се спре на основание чл. 536, ал. 1, т. 2 ГПК - ако по молбата за издаване на акта възникне гражданскоправен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на молбата (Определение № 492 от 02.09.2009 г. по гражд. д. № 2251/2008 г., IV гр. отд. на ВКС). В този случай съдът (съответно нотариусът) дава на молителя едномесечен срок за предявяване на иска. Последицата при непредявяване на иска в посочения срок е, че производството се прекратява - чл. 536, ал. 1, т. 2 in fine ГПК.

-


Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1977

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.