НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВПИСВАНИЯТА И ПРАВНАТА СИГУРНОСТ - сп. Нот. Бюлетин 2/16

Начало на блога

Този материал е част от раздел Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване и от раздел Нотариално производство - правила и пропуски

-

Публикувано в този блог 2016 г. Посл. актуализация: 29.06.2024

.


Димитър Танев: "Законът   за   собствеността установява всеобща задължителност за вписване   на   актове,   носещи вещноправна промяна, но не установява принципа  за  непрекъснатостта  на вписванията,  а  именно,  че  никое вписване  не  може  да  произведе действия,   ако   предшестващите прехвърляния  не  са  били  вписани."

           Забележка. Не е необходимо и ЗС да установява принципа за непрекъснатост, т.к. в чл. 586, ал. 4 ГПК ясно си го пише: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не  бъде  вписан".  
-
Дим. Танев: "Законодателят е извел на преден план  задължителната  публичност  на актовете по  чл.112  от  Закона  за собствеността, но не се занимава със случаите на прекъсване на веригата на прехвърлянията с невписан акт. "

            Забележка. Точно като в нашия случай на имотна измама! Но защо законодателят да се занимава със случаите на прекъсване на веригата на прехвърлянията с невписан акт? Няма ли правосъдна система?
-
Дим. Танев: "Липсата   на   законодателно уреждане   на   принципа   на непрекъснатостта   на   вписванията съществено компрометира правната сигурност .
                 Забележка. Е, то не може всичко да се урежда законодателно мот-а-мо. Принципът за непрекъснатост на вписванията си е self-evident, нали целта на имотния регистър е хронологично да показва историята на собствеността - кой какво, кога и как е придобил.
-
Дим. Танев: "[Още] през 1927 г. с въвеждането на новата ал.3 на чл.34  от  Закона  за  нотариусите  и околийските  съдии,  които  извършват нотариалните  дела (отм.),  се  въвежда забраната  за  нотариуса  да  извършва нов  акт,  ако  актът  на  отчуждителя подлежи на вписване, а не е бил вписан. Същата забрана е възпроизведена и в сега действащия ГПК, чл. 586, ал. 4 - „Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не  бъде  вписан".  Забраната за  приемане  като  доказателство  на легитимиращ документ за собственост на  невписан  акт  съществува  само  по отношение  на  нотариуса (sic!).
                   Забележка. Право в 10-ката! Много точно изказване на г-н Танев! Съдията по вписванията не е длъжен да спазва чл. 586, ал. 4 ГПК. Е, длъжен е да спазва чл. 80 от ЗКИР: "Актът се вписва, ако праводателят е вписан в имотния регистър като носител на правото освен при придобиване на право по давност", но само ако за района има влязла в сила заповед на Министъра на правосъдието! - вж в бележката в под линия тук най-долу кореспонденция на майка ми за чл. 80 ЗКИР.

-

Дим. Танев: "Съществуването  и  ползването  на компютърни  технологии  обезсмисля окончателно  това  деление (на поименни и поимотни регистри, бел. моя),  тъй  като справката може да се извършва по всякакви данни - и за лице, и за имот."

            Забележка. Абсолютно вярно. Аз съм регистрирана за платен достъп до всички справки онлайн. Софуерът позволява търсене и по име, и по имот. Друг въпрос е, доколко са достоверни тези справки (бел. блогър, 29.06.2024).
 -
Дим. Танев (за нелепия чл. 5 от ПВ): "Законът  за  собствеността  не допуска  изобщо  възможността  за съществуване  на  актове,  с  които  се учредяват,  прехвърлят,  изменят  и прекратяват вещни права да не подлежат на вписване. Текстът на чл. 5 от ПВ, с който той изброява актовете, които не подлежат на вписване, е в елементарно противоречие  с  всеобщата задължителност за вписване, въведена с чл. 112 от ЗС.

         Забележка. Малко преди да прочета това, по случайно съвпадение, обсъждахме и си правехме майтапи точно с този чл. 5 и по-точно с разпоредбата за договорите за наем, които можело да бъдат държавна тайна. Какви ли ще са тези секретни наематели?
Справка. ПВ Чл. 5. Не подлежат на вписване по предходния член:
а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) придобиване на недвижим имот по силата на закона
б) (отм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.)
в) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) завещанията относно недвижими имоти освен тези по чл. 4, буква "к";
г) (зал. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) договори по чл. 4, буква "е", ако са свързани с държавна тайна.
-


Дим. Танев: "Различна е законовата ситуация относно актовете, с които се признава съществуването  на  права,  чието задължение за вписване чл. 112 от ЗС въвежда  от  януари  2001г.  До  този момент    тези    констатиращи вещноправната  промяна  актове  не  са били  засегнати  от необходимостта  за вписване."

             Забележка. Тук статията на Дим. Танев внезапно свършва с непълно изброяване на видовете актове, които до 01.01.2001 не са подлежали на вписване. Не е трудно да се довърши. Тези актове се вписват инцидентно при извършване на сделки - съгл. чл. 586, ал. 4 ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не  бъде  вписан"
 
-


Вж също и:

За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията

-

Бележка под линия - извадка от кореспонденция на майка за чл.80 ЗКИР:

12.05.2015 От майка ми до г-жа Дилова, предс. на РС-Плевен, за чл. 80 от ЗКИР. "Г-н нотариусът, когото обвинявате за случилото се, наистина носи своята вина, че не е изпълнил изискването на закона по чл. 586 ал.4 от ГПК да не съставя нотариалните актове, преди да впише документа за собственост на праводателя- представените му копия от невписани решения на ПК. ГПК, чл. 586 (4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан. Но след това, когато г-н нотариусът е занесъл за вписване актовете, съставени в нарушение на чл. 586, ал. 4 от ГПК, не е ли трябвало съдията да изпълни изискването на чл. 80 от Закона за кадастъра и имотния регистър? Или е сметнал, че праводателят по решенията на ПК съм аз? Благодаря предварително. Оставам в очакване на отговора Ви." Придружаващ имейл, в който майка ми се обръща към всички адресати с думите:

-

"Моля, покажете, че сте отговорни и компетентни лица, изкажете се, помогнете да се изясни измамата с около 50 дка мои земи в плевенско, за които имам нотариални актове, а измамник ги е "продал" с неактуални скици и преписи от неактуални документи за собственост (решения на ПК, едното без подписите на членовете на ПК). Измамата е станала със със съдействието - може би неволно - на лица, заемащи отговорни позиции - г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, г-н нотариус Иванов и съдия по вписванията към РС-Плевен г-жа Милена Георгиева. Не твърдя, че нарочно са съдействали, но някои не са изпълнили разпорежданията на закона, други просто не са били бдителни. Прокуратурата и съдът в Плевен вече две години си затварят очите за (без)действията им, вместо да им обърнат внимание, за да не правят друг път така."

---

18.05.2015 От РС-Плевен до майка ми. Препращат писмо от съдията по вписванията Милена Георгиева до предс. на РС-Плевен.Съдията по вписванията счита, че правилно е приложила чл. 6 от ПВ. Изтъква, че няма правомощия да контролира нотариуса. Цитира ТР на ВКС №7/2012*. Завършва с твърдението, че чл. 80 от ЗКИР е неприложим в случая, тъй като районът е извън кадастралната карта. Придружаващо писмо от админ. секретар.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1970

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.