Решение №62/29.03.2017 по дело №3347/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

-

Източник: https://ex-lege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/446792/

Резюме. Кандидат-купувач отказва да сключи окончателен договор и настоява продавачът да му върне предплатената сума (капарото), като твърди, че продавачът е неизправна страна, защото документът му за собственост (съдебно решение), не е вписан. Две инстанции отхвърлят иска. ВКС го уважава.  

-


"С определение № 934 от 19.12.16г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.3 ГПК по релевантния за изхода на спора въпрос: Невписаното съдебно решение,с което се признават вещни права върху недвижими имоти,редовен титул за собственост ли е,или невписването му води до нередовност,която следва да бъде отстранена,за да обективира правото на собственост.

В отговор на въпроса настоящият съдебен състав приема следното:

Регламентираното в глава ХІ от Закона за собствеността вписване на определена категория актове по принцип има оповестително действие,освен ако самият закон не му придава и защитно или конститутивно действие.Според чл.112 б."а"ЗС във връзка с чл.4 б."а" от Правилника за вписванията на вписване подлежат актовете,с които се признават вещни права,включително констативните нотариални актове ,а по силата на чл.112 б."з" във връзка с чл.4 б."з" от Правилника на вписванията се вписват и влезлите в законна сила решения,които заместват актовете по б."а",както и решенията,с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви.В тази хипотеза е предвидено оповестително - защитно действие на вписването,което няма отношение към придобиване на правото на собственост,но възникналите вещни права от трети лица след вписването не могат да се противопоставят на страната,черпеща права от решението.

Жалбата е основателна.

По основния спорен въпрос,свързан с невписаното съдебно решение като легитимиращ ответницата титул за собственост,настоящият състав приема за неправилно становището на въззивната инстанция,че продавачът е обезпечил реализирането на процесната сделка,а купувачът М. неоснователно е отказала финализирането й,което е обусловило незаконосъобразен извод за неоснователност на предявения иск по чл.55 ал.1 пр.1 и пр.3 ЗЗД.

С оглед отговора на въпроса,по който е допуснато касационно обжалване,следва да се приеме,че основателно жалбоподателката е отказала да сключи окончателен договор при положение,че съдебното решение,от което черпи права продавачът,не е вписано.Нейните права като купувач са били застрашени доколкото в имотния регистър като собственици на процесния имот са отразени и двамата бивши съпрузи и същата има качеството на трето лице в отношенията на ответницата с бившия й съпруг.Налага се извода,че ответницата е неизправна страна по договора,който е развален с исковата молба,поради което същата следва да бъде осъдена да възстанови на ищцата платените от нея суми в размер на 5 300 евро."

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1972

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.