МОТИВИ по НОХД № 6954/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVIIІ наказателен състав

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Оттук за първи път разбрах за книгата "Актуални проблеми на нотариалната практика" (бел.блогър)

-

http://www.rs-plovdiv.com/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%9D%D0%9E%D0%A5%D0%94/2013/6954/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/26-01-2015

Разпоредбата на чл. 482, ал. 4 от ГПК /отм./ - сега 586, ал. 4 (бел. блогър, 27.10.2019) - е задължавала нотариусите при прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти освен да се уверят, че праводателят е собственика на имота, да не извършват прехвърлянето преди вписване на невписания акт /В посочения по-горе смисъл В. Г., Е. Д. - "Актуални проблеми на нотариалната практика", София 1997 г. - стр. 7-37/. В този смисъл няма как на името на наследодателя на подсъдимия Б. да се появи каквото и да е било вписване в нотариалните книги приживе, липсва основание за това той да попадне в регистъра, който "се организира на персонален принцип и всички вписани актове на името на едно лице - отчуждител се събират в една партида, в която могат да се проследят всички правни действия на разпореждане на това лице" /л. 42 - Г., Д., цит. по-горе издание/

-

Вж също и:

Какво означава изразът "съответните документи" в чл. 586, ал. 2 от ГПК?

Как нотариус Иванов 007 прилага чл.586, ал. 1 и 2 ГПК

Димитър Танев, председател на Нотар. камара: "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър."

-

Нотариус Иванов 007 в националния ефир:

Валя Ахчиева: А законът казва, че трябва да се провери в Агенцията по вписванията кой е последният вписан документ.

Нотариус 007: Ако бях проверил, какво щеше да се промени?

В.А.: Щяхте да видите, че има нотариален акт ...

007: Щяхме да изискаме копие от нотариалния акт и пак щяхме да направиме сделката.

В.А.: Тогава той щеше да отиде, пълномощникът щеше да отиде при Йорданка да каже, дай нотариалния акт и ако тя наистина не иска да го продаде, ще каже, каква гора, какви земи?

007: Това са си техни отношения, госпожа.

-

Нотариус 007 греши. Проверката на собствеността (чл. 586, ал. от ГПК)  и вписването на представения документ за собственост, ако не е вписан (чл. 586, ал. 4 от ГПК) са част от т.нар. особени изисквания на закона. Задължение на нотариуса е да следи дали са изпълнени, а не на гражданите. 

-

 

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1966

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.