Дим. Танев, 2016: Да се вписват и удостоверенията за наследници

Начало на блога

Този материал е част от Проблеми с решенията на ПК

-

Източник: Нотариален бюлетин 2/2016 http://www.notary-chamber.bg/bulletin/pdf/BGZakonodatelstvoTanevIzmeneniqPravilnikVpisvane.pdf, стр. 14- 15 (изказване за вписване на у-нията за насл., за Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., в сила от 16.08.2012, за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и за регламент (ЕС) № 650/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.)

-

Дим. Танев: "Друг аргумент за вписването на актовете за наследяване е Регламент (ЕС) № 650/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство. Регламентът влиза в сила от 17 август 2015 г.

Нормативната база у нас не съдържаше доскоро разпоредби относно реда за издаване на удостоверение за наследници. Едва преди две години в Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението за първи път се урежда издаването на удостоверение за наследници. В удостоверението за наследници, посочено в Приложение № 3 към наредбата, липсват обаче съществени данни, които се изискват от Регламент (ЕС) № 650/2012 г.

Вписването на удостоверенията за наследници ще запълни една съществена празнина на липса на публичност при преминаване на собствеността от един субект на друг в случаите на наследяване.

Вписването на удостоверения за наследници ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост, само по себе си ще даде противопоставимост и публичност на вписания акт - удостоверението за наследници.

Крайният ефект от публичността ще е възпрепятстване на съдебни спорове, стабилност в гражданскоправните отношения и не на последно място, точното определяне на фискалните задължения.

-

Забележка.

Mного точно изказване! Наистина е редно да се вписват и у-нията за наследници. Иначе какво се получава? За да се впишат решения на поземлени комисии, издадени "на наследниците на еди-кой си

бивш жител (починал)", съдиите по вписванията изискват у-ния за наследници, но след вписване имената на наследниците,

изхвърлят у-нията (или 5 години по-късно, когато унищожават

документите по делото в СлВп). После - върви търси кой бил писан

като наследник в у-нието и кой бил изпуснат - умряла работа.

-

Начало на блога

Този материал е част от Проблеми с решенията на ПК

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1959

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.